ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục kỳ số 8, NGÀY 04 07 2019

18 79 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 11:40

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM 2019 (Kỳ số - Thời gian thi: 60 phút) Họ tên:………………………….………………………………………… ………………… SĐT:……………………….……… Email:…………………………………………………… Câu 1.Làm việc thời gian quy định, Viên chức có quyền sau A Được ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật khơng cấm phải hồn thành nhiệm vụ giao có đồng ý người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập B Không ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác C Được ký hợp đồng vụ, việc với quan, tổ chức, đơn vị khác mà pháp luật khơng cấm phải hồn thành nhiệm vụ giao D Tất ý Câu 2.Trong q trình thực cơng việc giao, chẳng may Viên chức bị thương chết hưởng sau đây: A Trong trường hợp bị chế hưởng sách tử sỹ Trong hợp bị thương hưởng chế độ sức lao động theo tỷ lệ bị thương B Khơng hưởng sách thương binh; không công nhận liệt sĩ C Được xét hưởng sách thương binh xét để công nhận liệt sĩ theo quy định pháp luật D Tất ý Câu 3.Viên chức có nghĩa vụ sau A Có nếp sống lành mạnh, trung thực, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư B Chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Cộng sản Việt Nam pháp luật Nhà nước C Có ý thức tổ chức kỷ luật trách nhiệm hoạt động nghề nghiệp; thực quy định, nội quy, quy chế làm việc đơn vị nghiệp công lập D Tất ý Câu 4.Viên chức có nghĩa vụ sau This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Bảo vệ bí mật nhà nước B Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài sản giao C Giữ gìn bảo vệ công D Tất ý Câu 5.Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Viên chức trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo Cao đẳng Thời gian tập quy định tháng A 18 tháng B 12 tháng C tháng D tháng Câu 6.Viên chức có nghĩa vụ sau A Tu dưỡng đạo đức nghề nghiệp B Rèn luyện đạo đức nghề nghiệp C Thực quy tắc ứng xử viên chức D Tất ý Câu 7.Viên chức hoạt động nghề nghiệp có nghĩa vụ sau A Thực công việc nhiệm vụ giao bảo đảm yêu cầu thời gian chất lượng; Phối hợp tốt với đồng nghiệp thực công việc nhiệm vụ B Thường xuyên học tập nâng cao trình độ, kỹ chuyên môn, nghiệp vụ C Chấp hành phân công cơng tác người có thẩm quyền D Tất ý Câu 8.Khi phục vụ nhân dân, viên chức phải tuân thủ quy định sau A Khơng hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà nhân dân; B Chấp hành quy định đạo đức nghề nghiệp C Có thái độ lịch sự, tơn trọng nhân dân; Có tinh thần hợp tác, tác phong khiêm tốn; D Tất ý Câu 9.Những việc viên chức không làm, bao gồm: This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Trốn tránh trách nhiệm, thoái thác công việc nhiệm vụ giao B Gây bè phái, đoàn kết C Tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng D Tất ý Câu 10.Những việc viên chức không làm, bao gồm: A Phân biệt đối xử dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tơn giáo hình thức B Sử dụng tài sản quan, tổ chức, đơn vị nhân dân trái với quy định pháp luật C Lợi dụng hoạt động nghề nghiệp để tuyên truyền chống lại chủ trương đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước gây phương hại phong, mỹ tục, đời sống văn hóa, tinh thần nhân dân xã hội D Tất ý Câu 11.Những việc viên chức không làm, bao gồm: A Những việc khác viên chức khơng làm theo quy định Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí quy định khác pháp luật có liên quan B Trốn tránh trách nhiệm, thối thác cơng việc nhiệm vụ giao; gây bè phái, đồn kết; tự ý bỏ việc; tham gia đình cơng C Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín người khác thực hoạt động nghề nghiệp D Tất ý Câu 12.Việc sau công chức làm A Thành lập doanh nghiệp B Quản lý doanh nghiệp C Được góp vốn khơng tham gia quản lý, điều hành doanh nghiệp D Tất ý Câu 13.Viên chức không làm việc sau This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Làm luật sư B Quản lý doanh nghiệp C Thành lập doanh nghiệp D Tất ý Câu 14.Viên chức không làm việc sau A Kinh doanh lĩnh vực quản lý B Góp vốn vào doanh nghiệp có ngành nghề trực tiếp quản lý C Thành lập bệnh viện tư D Tất ý Câu 15.Viên chức không làm việc sau A Thành lập trường tư B Làm tư vấn công việc thuộc thẩm quyền giải C Tham gia bán hàng đa cấp D Tất ý Câu 16.Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018, Viên chức trường hợp tuyển dụng vào chức danh nghề nghiệp có u cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo Trung cấp Thời gian tập quy định tháng A tháng B tháng C 12 tháng D tháng Câu 17.Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức độ khơng hồn thành nhiệm vụ B Viên chức có 02 năm bị phân loại đánh giá mức độ khơng hồn thành nhiệm vụ C Viên chức có 01 năm bị phân loại đánh giá mức độ khơng hồn thành nhiệm vụ This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá mức độ khơng hồn thành nhiệm vụ Câu 18.Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị tháng liên tục B Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị tháng liên tục C Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 18 tháng liên tục D Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 12 tháng liên tục Câu 19.Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 06 tháng liên tục mà khả làm việc chưa hồi phục B Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 09 tháng liên tục mà khả làm việc chưa hồi phục C Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 12 tháng liên tục mà khả làm việc chưa hồi phục D Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 03 tháng liên tục mà khả làm việc chưa hồi phục Câu 20.Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức bị Tòa án kết án phạt tù mà khơng hưởng án treo B Viên chức bị hình thức kỷ luật buộc thơi việc C Bị Tòa án kết án hành vi tham nhũng D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 21.Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 03 tháng liên tục mà khả làm việc chưa hồi phục B Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị tháng liên tục C Do thiên tai, hỏa hoạn lý bất khả kháng khác theo quy định Chính phủ làm cho đơn vị nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đảm nhận khơng còn; D Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 03 tháng liên tục Câu 22 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước 45 trường hợp sau A Đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn B Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn C Viên chức bị hình thức kỷ luật buộc thơi việc D Viên chức bị Toá án kết án tham nhũng Câu 23 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước 30 ngày trường hợp sau A Đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn B Viên chức bị hình thức kỷ luật buộc thơi việc C Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn D Viên chức bị Toà án tuyên án phạt tù mà không hưởng án treo Câu 24 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập báo cho viên chức biết trước trường hợp sau This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 A Viên chức bị hình thức kỷ luật buộc thơi việc B Đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn C Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn D Tất ý Câu 25 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập báo cho viên chức biết trước trường hợp sau A Viên chức bị Toà án kết án phạm tội tham nhũng B Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn C Đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn D Tất ý Câu 26 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập báo cho viên chức biết trước trường hợp sau A Đối với hợp đồng làm việc không xác định thời hạn B Đối với hợp đồng làm việc xác định thời hạn C Viên chức bị Toà án tuyên án bị tù mà án treo D Tất ý Câu 27 Theo nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 Thời gian tập tháng quy định cho đối tượng sau đây: A Đối với trường hợp tuyển dụng Viên chức vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo Cao đẳng trình độ đại học Bác sỹ B Đối với trường hợp tuyển dụng Viên chức vào chức danh nghề nghiệp có u cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo trung cấp C Đối với trường hợp tuyển dụng Viên chức vào chức danh nghề nghiệp có yêu cầu tiêu chuẩn trình độ đào tạo đại học D Tất ý This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu 28 Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ngày hợp đồng làm việc khơng xác định thời hạn A Ít 15 ngày B Ít 45 ngày C Ít 30 ngày D Ít ngày Câu 29.Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc, người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập phải báo cho viên chức biết trước ngày hợp đồng làm việc xác định thời hạn A Ít 15 ngày B Ít 30 ngày C Ít 45 ngày D Ít 60 ngày Câu 30.Người đứng đầu đơn vị nghiệp công lập không đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức ốm đau bị tai nạn, điều trị bệnh nghề nghiệp theo định sở chữa bệnh B Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 12 tháng liên tục C Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau điều trị 06 tháng liên tục mà khả làm việc chưa hồi phục D Tất ý Câu hỏi 31 Phổ cập giáo dục A Quá trình tổ chức để công dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Nhà nước Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B Quá trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập C Quá trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ văn hóa tối thiểu theo quy định Bộ Giáo dục Đào tạo Giáo dục tiểu học giáo dục trung học sở cấp học phổ cập D Quá trình tổ chức để cơng dân học tập đạt tới trình độ học vấn tối thiểu theo quy định Nhà nước Giáo dục tiểu học giáo dục đại học cấp học phổ cập Câu hỏi 32 Ủy ban nhân dân cấp có trách nhiệm gì? A Bảo đảm để trẻ em tuổi vào học lớp một; thực phổ cập giáo dục tiểu học độ tuổi B Củng cố, trì kết phổ cập giáo dục tiểu học chống mù chữ C Có kế hoạch giải pháp thực phổ cập giáo dục trung học sở D Tất đáp án Câu hỏi 33 Ai người quy định việc thẩm định chương trình giáo dục giáo trình trường trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học? A Do Hiệu trưởng trường tổ chức thẩm định B Do Hội quản trị nhà trường C Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo D Chính phủ Câu hỏi 34 Ai người quy định nhiệm vụ, quyền hạn, phương thức hoạt động, tiêu chuẩn, số lượng cấu thành viên Hội đồng thẩm định ngành chương trình dạy nghề A Hiệu trường trường dạy nghề B Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo C Thủ tướng Chính phủ D Bộ trưởng Bộ Lao động thương binh xã hội This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 35: Quy chế tuyển sinh, quy định thi tốt nghiệp, xét tốt nghiệp phải bảo đảm yêu cầu nào? A Bảo đảm xác, cơng bằng, khách quan, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thí sinh; Thực mục đích thi, tuyển sinh B Nội dung đề thi kiểm tra nằm chương trình giáo dục, phù hợp với chuẩn kiến thức kỹ quy định chương trình giáo dục, phân loại trình độ thí sinh, kết thi kiểm tra phản ánh kiến thức, kỹ tích luỹ q trình học tập rèn luyện thí sinh C Bảo đảm tổ chức thi kiểm tra nghiêm túc, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi tiêu cực thi cử D Cả đáp án Câu hỏi 36 Đâu điểm hạn chế giáo dục đào tạo nước ta? A Hệ thống giáo dục đào tạo thiếu liên thơng trình độ phương thức giáo dục, đào tạo B Còn nặng lý thuyết, nhẹ thực hành C Đào tạo thiếu gắn kết với nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh nhu cầu thị trường lao động D Tất đáp án Câu hỏi 37: Có nguyên nhân chủ yếu hạn chế yếu giáo dục & đào tạo nước nhà? A.3 B.5 C.7 D.9 Câu hỏi 38: Nghị số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 Đảng đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo xác định mục tiêu phấn đấu giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực vào năm: A.2020 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.2025 C.2030 D.2035 Câu hỏi 39: Tỷ lệ trường trung học sở công lập đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020 A.Đạt 50%-55% B.Đạt 65%-70% C.Đạt 75%-80% D.Đạt 85%-90% Câu hỏi 40: Đối với giáo dục trung học phổ thông, tỷ lệ huy động thanh, thiếu niên học độ tuổi (15-17 tuổi) vào năm 2020 A.Đạt 90% B.Trên 95% C.Đạt 100% D.Đạt 85% Câu hỏi 41.Theo điều 63, Luật Giáo dục 2005: Nhà nước…………….tổ chức, cá nhân thành lập trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật nhằm giúp đối tượng phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, hòa nhập với cộng đồng A Thành lâp B Khuyến khích C Tạo điều kiện cho D Thành lập khuyến khích Câu hỏi 42 Theo điều 64, Luật Giáo dục 2005: ………có nhiệm vụ giáo dục người chưa thành niên vi phạm pháp luật để đối tượng rèn luyện, phát triển lành mạnh trở thành người lương thiện có khả tái hòa nhập vào đời sống xã hội A Trường dân lập B Trường tư thục C Trường giáo dưỡng This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 D Trường khiếu Câu hỏi 43.Theo điều 67, Luật Giáo dục 2005: Tài sản, tài trường dân lập, trường tư thục : A Chính phủ bảo hộ theo quy định pháp luật B Nhà nước bảo hộ theo quy định pháp luật C Thủ tướng Chính phủ bảo hộ theo quy định pháp luật D Cả đáp án sai Câu hỏi 44.Theo điều 67, Luật Giáo dục 2005: Việc rút vốn chuyển nhượng vốn trường tư thục thực theo quy định của: A Chính phủ B Nhà nước C Các Bộ quan ngang D Hiệu trưởng Câu hỏi 45.Theo điều 69, Điểm khác Luật Giáo dục số 44/2009/QH12 quy định: “Viện nghiên cứu khoa học Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép phối hợp với trường đại học đào tạo trình độ thạc sĩ có trách nhiệm kí hợp đồng với trường đại học để tổ chức đào tạo”, Luật Giáo dục 2005 được: A.Nhà nước B.Thủ tướng Chính phủ C Chính phủ D Hiệu trưởng Câu hỏi 46.Theo điều 72, Luật Giáo dục 2005: Nhà giáo có nhiệm vụ? A3 B.4 C.5 D.6 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Câu hỏi 47.Theo điều 77, Luật Giáo dục 2005: Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên THPT là? A Có tốt nghiệp đại học sư phạm tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm B Có tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nghệ nhân, công nhân kĩ thuật C Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm D Tất đáp án Câu hỏi 48.Theo điều 77, Luật Giáo dục 2005: Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên hướng dẫn thực hành sở dạy nghề là? A Có tốt nghiệp đại học sư phạm tốt nghiệp đại học có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm B Có tốt nghiệp trung cấp nghề, cao đẳng nghề nghệ nhân, cơng nhân kĩ thuật C Có tốt nghiệp cao đẳng sư phạm có tốt nghiệp cao đẳng có chứng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm D Tất đáp án Câu hỏi 49.Theo điều 65, Luật Giáo dục 2005: Trường dân lập, trường tư thục có nhiệm vụ quyền hạn? A.2 B.3 C.4 D.5 Câu hỏi 50 Theo điều 78, Luật Giáo dục 2005: Trường sư phạm quan thành lập? A Chính phủ B Nhà nước This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 C Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo D Tất đáp án Câu hỏi 51 Theo điều 78, Luật Giáo dục 2005: Trường sư phạm thành lập nhằm: A Để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo B Để đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý giáo dục C Tuyển dụng nhà giáo D Để đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo cán quản lý giáo dục Câu hỏi 52.Theo điều 80, Luật Giáo dục 2005: Nhà nước có sách bồi dưỡng nhà giáo chun mơn, nghiệp vụ để: A Nâng cao trình độ B Chuẩn hóa nhà giáo C Nâng cao chuyên mơn nghiệp vụ sư phạm D Nâng cao trình độ chuẩn hóa nhà giáo Câu hỏi 53 Theo điều 81, Luật Giáo dục 2005: Nhà giáo hưởng tiền lương, phụ cấp ưu đãi theo nghề, phụ cấp thâm niên phụ cấp khác theo quy định của: A Nhà nước B Thủ trướng Chính phủ C Chính phủ D Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu hỏi 54 Theo điều 83, Luật Giáo dục 2005: Người học là: A Người học tập sở giáo dục hệ thống giáo dục quốc dân B Người học tập hệ thống giáo dục quốc dân C Người học tập sở giáo dục D Tất đáp án Câu hỏi 55 Theo điều 85, Luật Giáo dục 2005: Người học có nhiệm vụ: A.3 This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.4 C.5 D.6 Câu hỏi 56 Theo điều 85, Luật Giáo dục 2005: Người học có nhiệm vụ: A Thực nhiệm vụ học tập, rèn luyện theo chương trình, kế hoạch giáo dục nhà trường, sở giáo dục khác B Tôn trọng nhà giáo, cán nhân viên nhà trường, sở giáo dục khác; đoàn kết, giúp đỡ lẫn học tập, rèn luyện; thực nội quy, điều lệ nhà trường, chấp hành pháp luật nhà nước C Tham gia lao động hoạt động xã hội, hoạt động bảo vệ môi trường phù hợp với lứa tuổi, sức khỏe lực D Tất đáp án Câu hỏi 57 Theo điều 88, Luật Giáo dục 2005: Có hành vi người học không làm : A.1 B.3 C.2 D.5 Câu hỏi 58 Theo điều 95, Luật Giáo dục 2005: Cha mẹ người giám hộ học sinh có quyền? A.1 B.2 C.3 D Câu hỏi 59 Theo điều 95, Luật Giáo dục 2005: Cha mẹ người giám hộ học sinh có quyền: A Yêu cầu nhà trường thông báo kết học tập, rèn luyện em người giám hộ This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 B.Tham gia hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhà trường; tham gia hoạt động cha mẹ học sinh nhà trường C Yêu cầu nhà trường, quan quản lý giáo dục giải theo pháp luật vấn đề có liên quan đến việc giáo dục em người đươc giám hộ D Tất đáp án Câu hỏi 60.Theo điều 97, Luật Giáo dục 2005: Cơ quan có trách nhiệm động viên tồn dân chăm lo cho nghiệp giáo dục là: A Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam B Các tổ chức thành viên Mặt trận C Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh D Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức thành viên Mặt trận This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ KHĨA HỌC ONLINE ƠN THI VIÊN CHỨC GIÁO DỤC THÁNG 7.2019 Các em biết, hình thức học online xu giáo dục 4.0 Nó có ưu điểm lớn là: Các em không thời gian đến lớp; ngồi nhà, quán café mát lạnh mà học kiến thức mà em mong muốn Thật dễ dàng không em?Các em tương tác trao đổi trực tiếp với giảng viên; hỏi gi gỉ gi nội dung mơn học, giải đáp đề thi nội dung khác mà em quan tâm Chỉ cần có laptop smartphone em học lúc, nơi Thầy tạo nhóm học cho khung ngày (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn), Thầy livestream nhóm để em tham gia học Nhóm có tính lưu giữ VIDEO Vì vậy, trường hợp, em bận không tham gia buổi học nào, em vào nhóm nghe lại VIDEO để học Trong q trình học, nghe lại VIDEO, có chỗ em chưa rõ, em gửi tin nhắn nhóm cho FB cá nhân Thầy, email Thầy, Thầy giải đáp cho em Thầy đồng hành với em đến ngày em thi Thầy hỗ trợ tối đa cho em đến mức Rất mong em dành thời gian để học tập tốt, ôn luyện để em đạt kết tốt: TRÚNG TUYỂN KỲ THI VIÊN CHỨC TỚI, em nhé.Cụ thể sau: Hình thức học online: Mỗi tuần có buổi livestream nhóm(Group) Thầy giảng có nội dung ơn thi theo khung đề cương Sở, luyện đề chữa đề thi cho em, hướng dẫn cách nhớ lâu kiến thức, mẹo học làm thi trắc nghiệm đạt kết cao Khi em chưa rõ nội dung kiến thức nào, em gửi câu hỏi vào email, vào group lớp học, vào FB cá nhân Thầy, Thầy có trách nhiệm trả lời câu hỏi em sau nhận câu hỏi Đồng thời, hàng ngày Thầy giao cho người làm em gửi làm cho Thầy qua email This exam was written by Ph.D Phan Van Doan Please not copy without the author's permission Email: diepdoan2003@gmail.com FB: Diep Doan Phan MB: 0987265525 Lớp học áp dụng với tất học viên nước.Các em cần đăng ký học Thời gian học: 120 phút/buổi (3 buổi/tuần) Khơng giới hạn tổng số buổi/khóa học, em học đến ngày em thi thơi Kinh phí trọn gói khóa học(từ đăng ký, đóng học phí đến tận ngày thi em) 900.000 đồng Thầy giảm 20% cho nhóm bạn đăng ký từ người trở lên giảm 50% cho nhóm bạn đăng ký học từ người trở lên Đây số tài khoản sau Thầy: 26010000064719 - Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Mỹ Đình, Hà Nội, Chủ Tài khoản: Phan Văn Đoàn Sau nhận tiền em gửi, Thầy xác nhận việc nhận tiền em em lưu lại để có chứng minh xác thực em Sau thực thủ tục chuyển tiền, Thầy gửi cho em tài liệu học tập, văn pháp luật phục vụ cho kỳ thi đề thi trắc nghiệm phần kiến thức chung.Đồng thời, Thầy add em vào nhóm Group học tập Thầy (GROUP: BC LỚP ÔN THI VIÊN CHỨC - LUẬT CỦA THẦY ĐỒN, Nhóm Luật Thầy Đồn) Để thuận tiện cho việc học, việc hỗ trợ kịp cho em, em cho Thầy xin thông tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển(Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời gian mà em tham gia học nhóm Các em đăng ký khóa học theo thơng tin gửi email Thầy: diepdoan2003@gmail.com qua tin nhắn FB Thầy: Diep Doan Phan SĐT: 0987265525 ... tin sau: Họ tên, Ngày tháng năm sinh, Số điện thoại, Địa chỉ, Nơi cơng tác, Vị trí việc làm mà em thi tuyển (Giáo viên mần non, Giáo viên tiểu học, Giáo viên Trung học sở, Giáo viên THPT) thời... định tháng A tháng B tháng C 12 tháng D tháng Câu 17.Đơn vị nghiệp công lập đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trường hợp sau: A Viên chức có 03 năm liên tiếp bị phân loại đánh... Bảo đảm tổ chức thi kiểm tra nghiêm túc, ngăn chặn xử lý kịp thời hành vi tiêu cực thi cử D Cả đáp án Câu hỏi 36 Đâu điểm hạn chế giáo dục đào tạo nước ta? A Hệ thống giáo dục đào tạo thi u liên
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục kỳ số 8, NGÀY 04 07 2019 , ĐÁP án đề THI THỬ VIÊN CHỨC GIÁO dục kỳ số 8, NGÀY 04 07 2019

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn