Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt

30 83 0
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 10:35

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN HƯNG VẤN ĐỀ ĐÌNH CƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM TĨM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ Hà Nội, Năm 2019 VIỆN HÀN LÂM Cơng trình hồn thành tại: KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM Học Viện Khoa Học Xã Hội HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS Nguyễn Văn Ngãi PGS, TS Nguyễn Hữu Dũng Phản biện 1: GS, TS Ngô Thắng Lợi TRẦN HƯNG Phản biện 2: PGS, VĂN TS Lê Thanh Hà Phản biện 3: PGS, TS Đặng Thị Phương Hoa Luận án sẽVẤN đượcĐỀ bảoĐÌNH vệ trước CÔNG Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp học việnNGHIỆP Học Viện Khoa TRONG CÁC DOANH CÓ VỐN HọcNƯỚC Xã HộiNGOÀI ĐẦU TƯ VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Vào hồi … giờ, ngày … tháng … năm 2019 TĨM Có thể TẮT tìm hiểu LUẬN Luận ÁN ánTIẾN thưSỸ viện: KINH TẾ Trung tâm Thông tin – Tư liệu – Thư viện, Học Viện Khoa Học Xã Hội Thư viện Quốc gia Việt Nam Hà Nội, Năm 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI TRẦN VĂN HƯNG VẤN ĐỀ ĐÌNH CƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP CĨ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGỒI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Chuyên ngành Mã số : Quản lý Kinh tế :9340410 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS NGUYỄN VĂN NGÃI PGS TS NGUYỄN HỮU DŨNG Hà Nội, Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi, số liệu nêu luận án trung thực Những kết luận khoa học luận án chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả luận án MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sau 30 năm đổi mới, Việt Nam chuyển đổi từ kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang KTTT với trình hội nhập kinh tế quốc tế cách sâu, rộng, tạo điều kiện cho nhiều DN thành lập, đặc biệt DN FDI DN FDI đóng góp lớn thành tựu đổi kinh tế Việt Nam góp phần giải cơng ăn việc làm, nâng cao đời sống NLĐ nâng cao vị Việt Nam trường quốc tế Nhưng mặt khác vốn FDI tạo nên tính đa dạng cấu trúc kinh tế tính phức tạp QHLĐ đầu tư từ nhiều quốc gia khác Mỗi quốc gia có văn hố cách thức tổ chức quản lý khác nhau, dẫn đến tranh chấp LĐ ĐC ngày phức tạp gia tăng Theo BLĐTBXH, từ năm 1995 đến cuối năm 2017, nước có 6400 ĐC xảy 40 tỉnh thành nước Các ĐC tập trung chủ yếu VKTTĐPN chủ yếu xảy DN FDI, chiếm 74% Điều ảnh hưởng lớn đến ổn định tình hình kinh tế trị môi trường đầu tư Việt Nam Việc xem xét đặc trưng, nguyên nhân, yếu tố tác động tác hại ĐC DN FDI VKTTĐPN nhiệm vụ cần quan tâm ý đặc biệt, từ xây dựng thực biện pháp góp phần tạo lập QHLĐ hài hồ, hạn chế xung đột, giảm thiểu tranh chấp đẩy lùi ĐC Chính vậy, tơi chọn đề tài “Vấn đề đình cơng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” làm Luận án Tiến sĩ Kinh tế, chuyên ngành Quản lý Kinh tế Mục tiêu nội dung nghiên cứu luận án Mục tiêu tổng quát Luận án xây dựng khung phân tích mơ hình nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng DN FDI vận dụng để nghiên cứu, tìm nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng DN FDI VKTTĐPN Các mục tiêu cụ thể luận án bao gồm: - Tóm lược lý thuyết chứng thực nghiệm ĐC Việt Nam Thế giới - Tìm hiểu thực trạng ĐC QHLĐ DN FDI Việt Nam VKTTĐPN - Xây dựng khung phân tích mơ hình lý thuyết phân tích nhân tố ảnh hưởng ĐC DN FDI Việt nam - Vận dụng mơ hình lý thuyết để đánh giá nhân tác động đến ĐC DN FDI VKTTĐPN - Nhận dạng đặc điểm NLĐ thường tham gia ĐC DN FDI - Gợi ý giải pháp giúp chủ thể tham gia QHLĐ DN FDI cải thiện chức hoạt động để phòng ngừa, giảm thiểu ĐC Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận án - Đối tượng nghiên cứu vấn đề đình cơng DN FDI VKTTĐPN Cụ thể Luận án tập trung nghiên cứu xác định nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng DN FDI VKTTĐPN - Không gian nghiên cứu: Luận án tập trung nghiên cứu DN FDI VKTTĐPN - Thời gian nghiên cứu: Tập trung nghiên giai đoạn 2007 đến cuối 2017 - Đối tượng khảo sát, điều tra: Luận án tập trung khảo sát NLĐ làm việc DN FDI vùng VTTĐPN; đối tượng liên quan Cơ quan quản lý nhà nước LĐ; Cơ quan thu hút quản lý vốn FDI; Quản lý KCX, KCN; Quản lý khu lưu trú công nhân, Lãnh đạo VCCI; Lãnh đạo LĐLĐ cấp Tỉnh; Phòng quản lý LĐ KCN, KCX; Chuyên gia ILO, Quản lý DN FDI; Các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành… tác giả khảo sát dạng chuyên gia Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu luận án Phương pháp luận: Luận án tiếp cận đối tượng nghiên cứu dựa sở vận dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử làm phương pháp luận chung Phương pháp nghiên cứu luận án: Để trả lời câu hỏi nghiên cứu, luận án nghiên cứu phương pháp định tính định lượng kết hợp, nghiên cứu định tính giúp phân tích, đánh giá, tổng hợp nhân tố ảnh hưởng đến ĐC từ khía cạnh mơi trường kinh tế, xã hội, nhà nước pháp luật Đồng thời, khám phá xây dựng khung phân tích, xây dựng thang đo cho khái niệm nghiên cứu, phần nghiên cứu định lượng giúp kiểm định lại thang đo đo lường thực tế để rút kết luận nhân tố ảnh hưởng đến ĐC Đóng góp khoa học luận án - Xây dựng khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ĐC QHLĐ Việt Nam - Xây dựng mơ hình phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng từ bốn nhóm nhân tố CĐ, NLĐ, NSDLĐ Hệ thống nội quy, quy tắc DN - Xây dựng mơ hình kiểm định đặc trưng NLĐ đến xác suất ĐC DN FDI - Tìm nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định ĐC NLĐ DN FDI VKTTĐPN - Tìm đặc trưng cá nhân NLĐ ảnh hưởng đến xác xuất ĐC DN FDI VKTTĐPN - Kiểm định, so sánh đánh giá nguyên nhân ĐC từ khia cạnh thống kê CQQLNN, từ khảo sát thực tế Chuyên gia NLĐ Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Ý nghĩa lý luận luận án - Lược khảo, tổng hợp đánh giá nghiên cứu thực trạng QHLĐ ĐC giới Việt Nam để tìm khoảng trống nghiên cứu làm sở cho nghiên cứu - Trình bày, phân tích, tổng hợp, đối chiếu so sánh học thuyết QHLĐ áp dụng giới, làm tảng cho nghiên cứu ứng dụng Việt Nam - Xây dựng khung phân tích ĐC QHLĐ Việt Nam, kết hợp phân tích yếu tố vĩ mơ vi mơ; phân tích định tính định lượng - Xây dựng mơ hình phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng gồm QHLĐ hai bên ba bên từ bốn nhóm nhân tố CĐ, NLĐ, NSDLĐ Hệ thống nội quy, quy tắc DN - Xây dựng mơ hình phân tích định lượng tìm kiếm đặc trưng NLĐ đến xác suất ĐC DN FDI - Tìm nhân tố mức độ ảnh hưởng nhân tố đến ý định ĐC NLĐ DN FDI - Tìm đặc trưng cá nhân NLĐ ảnh hưởng đến xác suất ĐC DN FDI Kiểm định, so sánh đánh giá ngun nhân đình cơng từ khia cạnh thống kê CQQLNN, Chuyên gia NLĐ Ý nghĩa thực tiễn luận án - Đánh giá thực trạng, đặc điểm đình cơng DN FDI VKTTĐPN - Phân tích, đánh giá nguyên nhân chủ yếu gây đình cơng DN FDI VKTTĐPN - Đánh giá đặc điểm NLĐ tham gia ĐC xác suất xảy ĐC DN - Bốn nhóm giải pháp Nhà nước, CĐ, NSDLĐ NLĐ dựa việc phân tích rõ nguyên nhân, thực trạng, bối cảnh mới, tảng đề xuất quan điểm, định hướng có tính thực tiễn, giúp hạn chế ĐC xây dựng QHLĐ hài hoà Cơ cấu luận án Luận án gồm phần Mở đầu, phần Kết luận chương: Mở đầu Chương 1: Những vấn đề đình cơng tổng quan nghiên cứu Chương 2: Cở sở lý luận – thực tiễn phương pháp nghiên cứu Chương 3: Các nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng DN FDI VKTTĐPN Chương 4: Quan điểm, định hướng giải pháp Kết luận đề xuất nghiên cứu NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VÀ TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐÌNH CƠNG Giới thiệu Trong nhiều năm qua, BLLĐ liên tục sửa đổi bổ sung vào năm (2002), (2006), (2007), (2012) với mục đích ngăn ngừa hạn chế hậu ĐC thúc đẩy tạo tảng quyền nghĩa vụ bên tham gia vào QHLĐ để bước hướng quan hệ vào quỹ đạo chế tài từ luật Tuy nhiên, q trình xây dựng hồn thiện QHLĐ gặp phải khó khăn thách thức lớn Trong chương này, luận án giới thiệu, hệ thống hoá khái niệm LĐ, ĐC đặc trưng, tương tác chủ thể QHLĐ; lược khảo nghiên cứu liên quan ĐC QHLĐ học giả Việt Nam giới để làm sở nghiên cứu vận dụng quản lý, điều hành thị trường LĐ thời kỳ mới; cuối tóm tắt mơ hình quản lý QHLĐ học kinh nghiệm phòng ngừa hạn chế ĐC số Quốc gia Trên sở phân tích, tổng hợp nghiên cứu ĐC QHLĐ, tác giả tìm khoảng trống nghiên cứu cho luận án 1.1 Các khái niệm, đặc điểm đình cơng vấn đề liên quan 1.1.1 Các khái niệm Khái niệm đình cơng: Đình cơng quyền người, NLĐ, thừa nhận từ lâu văn pháp lý Liên hợp quốc, Tổ chức LĐ quốc tế (ILO), nước giới Việt Nam Việc quy định quyền ĐC tiến BLLĐ, cụ thể hóa hiến pháp, phù hợp với bối cảnh kinh tế thị trường, bảo đảm để NLĐ có thêm điều kiện tự bảo vệ quyền lợi ích Theo Điều 209, BLLĐ (2012) quy định “(1) ĐC ngừng việc tạm thời, tự nguyện có tổ chức TTLĐ nhằm đạt yêu cầu trình giải TCLĐ (2) Việc ĐC tiến hành TCLĐTT lợi ích sau thời hạn quy định khoản Điều 206 Bộ luật này” BLLĐ 2012 nêu rõ khái niệm: Người lao động; Người sử dụng lao động; Tập thể lao động; Tổ chức đại diện tập thể lao động sở; Tổ chức đại diện người sử dụng lao động; Tranh chấp lao động Tranh chấp lao động tập thể quyền “là tranh chấp TTLĐ với NSDLĐ phát sinh từ việc giải thích thực khác quy định pháp luật LĐ, TƯLĐTT, nội quy LĐ, quy chế thoả thuận hợp pháp khác” Tranh chấp lao động tập thể lợi ích “là tranh chấp LĐ phát sinh từ việc TTLĐ yêu cầu xác lập điều kiện LĐ so với quy định pháp luật LĐ, TƯLĐTT, nội quy LĐ quy chế, thoả thuận hợp pháp khác trình TL TTLĐ với NSDLĐ Khái niệm QHLĐ: “là quan hệ xã hội phát sinh việc thuê mướn, sử dụng LĐ, trả lương NLĐ NSDLĐ” 1.1.2 Đặc điểm tranh chấp lao động đình cơng Đặc điểm tranh chấp lao động: Tranh chấp hiểu xung đột phát triển lên mức độ cao mà xuất hành động mang tính khác biệt Khi đó, bên tiến hành hoạt động mang tính đơn phương bên lại có hoạt động nhằm ngăn cản Đặc điểm ĐC: ĐC có tính tạm thời; ngừng việc xảy thời gian định mà lâu dài vĩnh viễn; ĐC hành động mang tính cá nhân mà phải hành động có tổ chức (tập thể); ĐC theo BLLĐ tiến hành phạm vi TCLĐTT lợi ích, với mục đích kinh tế, khơng sử dụng ĐC với ý đồ trị biến tướng ĐC lợi dụng ĐC nhằm thực mục tiêu phi kinh tế; Dưới góc độ kinh tế, mục đích ĐC phải nhằm đạt yêu sách quyền lợi ích cho tập thể NLĐ; Tính tập thể ĐC xét góc độ xã hội tượng phần gây ổn định trật tự xã hội gây xáo trộn sinh hoạt tâm lý hoang mang người dân cộng đồng xã hội; Dưới góc độ trị, ĐC tượng gây bất ổn tình hình trị quốc gia 1.1.3 Các chủ thể quan hệ lao động Nhà nước; NSDLĐ đại diện; NLĐ đại diện Công đoàn 1.1.4 Cơ chế tương tác quan hệ lao động Hình 1-1: chủ thể đối thoại xã hội DN có CĐ - Hình 1-2: DN khơng có CĐ Hình 1-3: Sơ đồ QHLĐ chế hình thành tiêu chuẩn lao động HĐQHLĐ từ Trung ương đến địa phương; Thành lập án LĐ hệ thống tòa án độc lập; CQQLNN LĐ ln theo dõi, dám sát chặt chẽ để chủ động can thiệp, giải TCLĐ từ đầu; Cho thành lập tổ chức đại diện cho NLĐ DN tự do; TLTT trách nhiệm NSDLĐ đại diện tập thể NLĐ; Cơ chế giải TCLĐTT dựa việc sử dụng đa dạng, nhiều phương thức giải tranh chấp thông qua tự TL, HĐHG, Trọng tài hay Tồ án…; 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến đình công Từ sở lý luận ĐC QHLĐ tập hợp, hệ thống hóa; phân tích tổng hợp nghiên cứu liên quan đến ĐC ngồi nước, tác giả nhận thấy có nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định ĐC NLĐ Trong có nhóm nhân tố ảnh hưởng trực tiếp, (1) Nhóm nhân tố liên quan đến Nhà nước Pháp luật LĐ; (2) Nhóm nhân tố liên quan đến Nội quy – quy tắc làm việc DN; (3) Nhóm nhân tố liên quan đến NSDLĐ; (4) Nhóm nhân tố liên quan đến CĐ (5) Nhóm nhân tố liên quan trực tiếp đến NLĐ Ngồi có nhóm thứ (6) nhân tố liên quan đến Môi trường vĩ mô Kinh tế, Lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp; Dân số LĐ; Văn hoá xã hội; Chiến lược phát triển trình độ khoa học cơng nghệ quốc gia … có ảnh hưởng gián tiếp đến ĐC 2.4 Phương pháp nghiên cứu 2.4.1 Thiết kế nghiên cứu Hình 2-2: Khung khái niệm tác giả đề xuất CẤP ĐỘ VĨ MÔ MÔI TRƯỜNG TỔNG QUAN Người sử dụng lao động - Quan hệ lao động suốt thời kỳ chuyển đổi - Tình hình KT-XH - Thị trường lao động - Chiến lược CNH HĐH quốc gia; Vùng kinh tế trọng điểm; Địa phương (QHLĐ Ba Bên) Nhà nước Cơng đồn Ý ĐỊNH ĐÌNH CƠNG Người sử dụng lao động (QHLĐ Hai Bên) Người lao động CẤP ĐỘ DOANH NGHIỆP Nguồn: Khung khái niệm tác giả đề xuất Môi trường 2.4.2 Khung phânKinh tich tế luận án: Từ khungCông khái Nghệ niệm, tác giả đề xuất khung phân tích cho luận án dựa theo nhóm nhân tốNhà ảnhnước hưởng đình vàđến pháp luậtcơng doanh nghiệp FDI Hình 2-3:NSDLĐ Khung phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ĐC DN FDI Đại diện Mơ hình các Nhân nhân tố Ảnh ảnh hưởng cơng Nhóm Hưởngđình đến ý định Đình cơng Người Lao Động Môi trường tổng quan Nội qui – Quy tắc Công ty Nhà nước pháp luật Người SDLĐ Ý ĐỊNH ĐÌNH CƠNG Người sử dụng lao động Ý ĐỊNH ĐÌNH CƠNG Nội quy – quy tắc NLĐ Cơng đồn Cơng đồn Người lao động Nguồn: Khung phân tích tác giả đề xuất Cụ thể: 10 Thiết kế mơ hình phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ĐC Hình 2-4: Các nhân tố ảnh hưởng đến ĐC từ môi trường tổng quan - Bối cảnh kinh tế - xã hội Việt Nam trình chuyển đổi Luật pháp sách lao động Chiến lược phát triển CNH, HĐH Quốc gia VKTTĐPN Hình 2-5: Mơ hình phân tích định lượng nhân tố ảnh hưởng đình cơng H1: Lương Tuổi H2:Thưởng thu nhập tăng thêm Giới tính Hơn nhân H3: Chế độ phúc lợi Chỗ H4: Bữa ăn ca Hệ thống nội quy – qui tắc Công ty Người địa phương H5: Bảo hiểm H6: Bản thân công việc Số năm làm việc H7: Chính sách nhân H8: Hợp đồng LĐ/TƯLĐTT H9: Điều kiện làm việc Người Sử Dụng Lao Động H10: Trình độ, lực lãnh đạo Cty H0: Ý ĐỊNH ĐÌNH CƠNG H11: Văn hố, Hành vi lãnh đạo H12: Sự tuân thủ pháp luật Người Lao Động H13: Sự hiểu biết luật pháp H14: Bị lôi kéo H15: Năng lực cán Công đồn H16: Sức mạnh cơng đồn H17: Sự độc lập Cơng đồn Cơng Đồn H18: Truyền thơng đối thoại H19: Quan hệ với NSDLĐ H20: Quan hệ với NLĐ Mơ hình phân tích hồi qui binary logistic đặc trưng NLĐ tham gia ĐC Bảng 2-6: Các giả thuyết nghiên cứu cho phương pháp Binary logictic Dấu (+/) Stt Tên biến Giả thuyết Tuoi Những người trẻ tuổi thường tham gia ĐC (-) Hocvan Những người có học vấn thấp thường ĐC (-) Diaphuong Những NLĐ nhập cư thường tham gia ĐC (+) Hơn nhân Những NLĐ chưa kết thướng có xu hướng ĐC ngưới kết hôn (-) Choo Những người khơng có nhà riêng thường tham gia ĐC (-) Hopdong Những người khơng có HĐLĐ hay HĐLĐ ngắn hạn thường tham gia ĐC (-) 11 Thunhap Những NLĐ có thu nhập thấp thường tham gia ĐC (-) Thamnien Những người có thâm niên nghề nghiệp cao thường đinh cơng (-) Kết luận chương 2: Chương khái quát toàn sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Đầu tiên tổng hợp đánh các học thuyết có liên quan đến QHLĐ ĐC Tiếp theo phân tích thực tiễn xây dựng QHLĐ giải pháp xử lý ĐC bốn quốc gia Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản Cộng hoà liên bang Đức, từ rút học kinh nghiệm quý báu cho Việt Nam Cuối khái quát quy trình phương pháp nghiên cứu chi tiết cho luận án Với phương pháp nghiên cứu phương cách xử lý phân tích liệu trình bày cụ thể, khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế, luận án nghiên cứu phân tích nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng DN FDI VKTTĐPN cách đầy đủ sở khoa học độ tin cậy cao CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN ĐÌNH CƠNG TRONG CÁC DN FDI TẠI VÙNG KINH TẾ TRỌNG ĐIỂM PHÍA NAM Trong năm gần đây, ĐC nước ta diễn ngày nhiều, tăng số lượng, quy mô mức độ phức tạp nó, làm ảnh hưởng đến kết hoạt động sản xuất kinh doanh DN, làm đảo lộn sống NLĐ nhiều vấn đề xã hội khác Từ năm 1995, BLLĐ có hiệu lực thi hành, đến nay, nước có 6400 ĐC, DN FDI chiếm 74% Trong số ĐC DN FDI chủ yếu xảy VKTTĐPN chiếm gần 70% DN FDI nước Tìm hiểu thực trạng ĐC DN FDI VKTTĐPN xác định nhân tố ảnh hưởng đến ĐC mục tiêu hướng tới chương 3.1 Tình hình kinh tế - xã hội Vùng kinh tế điểm phía nam 3.1.1 Tình hình kinh tế - xã hội Trong 30 năm đổi mới, Vùng thu hút 14.577 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký 149.372 triệu USD, chiếm 56,2% tổng số dự án 45,1% tổng số vốn đăng ký nước Trong tốp địa phương dẫn đầu thu hút vốn FDI nước có địa phương nằm Vùng TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai Bà Rịa-Vũng Tàu Trong suốt trình đổi kết phát triển KTXH Vùng thành cơng thu hút FDI đóng góp to lớn lĩnh vực mang lại cho Vùng 3.1.2 Những đóng góp hạn chế DN FDI VKTTĐPN Hình 3-1: Tiêu chí phản ảnh đóng góp DN FDI nước FDI Vùng 100% 0% 58% 3% Số lượng DN 58% 30% 49% 18% Số LĐ DN Vốn DN 49% 28% 46%44% DT DN Lợi nhuận trước thuế DN DN FDI Cả nước/Tổng DN Cả nước 12 56% 30% Thuế khoản nộp Những hạn chế: Những mặt trái DN FDI trội là: sử dụng công nghệ lạc hậu – chuyển giá – trốn thuế; tàn phá gây ô nhiễm môi trường; sức lan tỏa vào khối DN nước kém; số lượng việc làm tạo chưa tương xứng, đời sống NLĐ chưa cao, TCLĐ ĐC có xu hướng gia tăng [105] 3.1.3 Những thành tựu chung phát triển kinh tế - xã hội Vùng Hình 3-2: Các số KT-XH quan trọng VKTTĐPN so với nước Nguồn: Minh Hạnh, (2017); NGTK (2016, 2017) 3.2 Thực trạng chủ thể quan hệ lao động Vùng Đại diện nhà nước: BLĐTBXH có 63 LĐTBXH cấp tỉnh, TP Các văn phòng Sở LĐTBXH hỗ trợ giám sát 697 phòng ban quận huyện Cho tới cuối năm 2015, có 500 tra LĐ Việt nam Người sử dụng lao động đại diện: tính đến 2017, nước có 11.940 DN FDI, tương đương 3% tổng DN nước, VKTTĐPN có 6.964 DN FDI tương đương 58% DN FDI nước Theo pháp luật nay, phòng thương mại công nghiệp Việt Nam (VCCI) Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA) hai tổ đại diện cho NSDLĐ Người lao động đại diện: Tính cuối năm 2017, có khoảng 4,5 triệu LĐ làm việc khu vực FDI với thu nhập bình quân cao, triệu đồng/Người/Tháng Theo NGTK 2017, số lượng LĐ làm khu vực DN FDI Vùng 2,61 triệu, chiếm 58% LĐ DN FDI nước NLĐ chủ yếu dân nhập cư trẻ tuổi từ khắp nơi nước CĐ đại diện cho quyền lợi ích hợp pháp NLĐ Vai trò tổ chức CĐ không ngừng phát triển, mở rộng qua thời kỳ Cơ cấu TLĐLĐ rộng, với chi nhánh tất 63 tỉnh, thành phố tất quận, huyện 3.3 Thực trạng ĐC DN FDI Vùng kinh tế trọng điểm phía nam 3.3.1 Số lượng đình cơng Hình 3-3: ĐC Cả nước từ 1995 - 2017 3000 2561 2031 Số đình… 2000 968.00 1000 525 317 1995-1999 2000-2004 2004-2009 13 2010-2014 2015-2017 Hình 3-4:Tỷ lệ ĐC theo thành phần kinh tế (%) 150 2016 DN dân doanh Địa bàn xảy ĐC Hình 3-5: Biểu đồ ĐC tỉnh thành phố từ 1995-2017 3.3.3 Một số đặc điểm đình cơng DN FDI VKTTĐPN Hình 3-6: Tỷ lệ DN FDI đình cơng theo quốc gia: 1995 – 2016 32% 31% 5% 38% b) 2010 - 6/2016 25% 31% a) 1995 – 2010 31% 8% Hàn Quốc Đài Loan TQ Nhật Khác Hàn Quốc Đài Loan Khác Hình 3-7: Tỷ lệ DN ĐC theo quốc gia: 2017-2018 -Hình 3-8: Tỷ lệ DN ĐC ngành Nhật 5% PCI2017 TQ 10% 94 G Khác 17% Đài Loan 24% H Hàn Quốc 44% Hình 3-7 khác, 7% Điện tử, 9% Hình 38 CHỈ SƠ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH Hàn Quốc Nhật H Đài Loan Khác Dệt may, 47% Chế biến Gỗ, 14% TQ T Giầy da,N 23% Dệt may Điện tử C T N Giầy da khác T Chế biến Gỗ Bảng 3-1: Các tiêu QHLĐ (2014 so với 2017) Bảng 2.7 – Các tiêu quan hệ lao động (2014 so với 2017) Tỷ lệ DN xảy đình cơng/ ngừng làm việc tập thể Số ngày bị gián đoạn sản xuất Thiệt hại kinh tế tổng doanh thu đình cơng T 14 Khiếu nại lao động tham gia đình cơng coi đáng Yêu cầu người lao động giải 2017-… 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Doanh nghiệp DFI DN nhà nước 3.3.2 2001 2000 1999 47 84 76 79 73 74 69 74 79 81 72 68 74 74 74 76 63 54 61 66 48 1998 1995 29 34 1996 40 1994 30 1993 1991 1990 1989 14 1992 50 66 59 1997 100 nd prospects for pattern bargaining in Vietnam By Chi Do Quynh the right to s since then e official unVGCL) While aneous’ (Chi ey were orpport of the rprises, and enterprises d on a longiprovinces of Binh Duong, er finds that oordination cteristics of ployers, and ogether cre- any attempt ers A smallral attempts nised as folemployers, tition states ves a deadthe strike if s’ demands ve not only 013), the de ced workers rkers in the ommon culworkplace Hình 3-9: Tỷ lệ ĐC xảy tháng năm 28.3% of all strikes Hình Tỷ lệ bình quân ngày2010-2014 ĐC ĐC thời gian qua Figure3-10: 1: Percentage of strikes bysố month, Hình 3-10 Hình 3-9 Source: Calculated by the author from VGCL strike statistics, 2016 Nguồn: Đỗ Quỳnh Chi (2016) Hình 3-11: Tỷ lệ ĐC chia theo Tỉnh, TP từ 1995-2017; Hình 3-12: Tỷ lệ ĐC phân theo thành phần kinh tế Figure 2: Classification of strikes by duration, 2010-2011 Hình 3-11 27% 32% TPHCM Bình Dương Đồng Nai Khác 18% 23% Hình 3-12 3% 23% 74% DN DFI DN nhà nước DN dân doanh Source: ILO Hanoi, 2011 happenthiệt in waves these seasons strike 3.3.4 Strikes Những hạiduring lợi íchtwo đìnhAcơng: wave usually starts at companies with strong informal ĐC để organisation lại hậu quảThese thiệt hại strikes kinh tế cholastDN, worker leading often for đồng thời ảnh hưởng đến lợi ích than one day (Figure 2) According to the ILO, 92% of more tập thể cá nhân NLĐ mức độ định ĐC vấn đề tất yếu, khách quan all strikes ended with employers satisfying workers’ decủa kinh thị trường công hiệu mands (ILO tế 2011) Victory for the đại, leading strikes cụ tends to để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ vốn the wage levels of the whole region and encourke statistics dĩ làchange bên yếu tương quan so sánh với NSDLĐ ĐC có mặt tích cực tạo ages spontaneous copy-cat strikes in other companies hree months độngHowever, lực chothe canh tranhofvàthe phát triểnstrikes thị trường LĐ influence leading does not contributing spread automatically The direction of a strike wave des is the time 3.4 pends Phân ảnhfactors hưởng môialready: trường kinh tế đến đình cơng on tích the three mentioned industrial ables as the clustering, Hình employer coordination, worker networks ew Year, Tet, 3-13: Biểu đồand tương quan số đình cơng tỷ lệ lạm phát people, raisIndustrial Clusters Cột of bên số cuộceconomic đình cơng, bên phải tỷ lệ lạm phát (%) led down in The first decade Doitrái Moi,làVietnam’s reform, he high seaare also the counted for created clusters of key industries, although the degree of 1500 agglomeration differs from industry to industry McCarty et Tổng số vụ ĐC Cả nước Lạm phát al (2005) found the greatest tendency to cluster in the gar- 30.0 23.1 978 20.0 18.7 720 10.0 539 9.1 8.3 551 7.8 390 7.4 8.3 7.3 5.7 7.3 Nicolas.Pons-Vignon@wits.ac.za 7.1 8.9 424 Nicolas Pons-Vignon, E-mail: 351 6.6 368 4.7 4.1 500 3.8 3.2 314 3.5 3.2 3.2 286 269 218 Mbuso Nkosi, E-mail: Mbuso.Nkosi@global-labour-university.org 0.9 0.0 99 142 124 152 90 -0.4 60 59 69 62 67 70 -1.7 1000 17 16 20 15 20 14 20 13 20 12 20 11 20 10 20 09 20 08 20 07 20 06 20 05 20 04 20 03 20 02 20 01 20 00 20 99 20 98 19 97 19 19 19 19 96 -10.0 95 Nguồn: Đình cơng từ bảng 6-10; Lạm phát từ Worldbank (2018) Tỷ lệ ĐC Việt Nam bị ảnh hưởng lớn lạm phát thất nghiệp Ngồi sách CNH-HĐH, thị trường lao động có ảnh hưởng ĐC 15 3.5 Phân tích ảnh hưởng nhà nước thể chế pháp luật đến ĐC 3.5.1 Giai đoạn từ đổi 1986 đến có Bộ luật LĐ 1994; 3.5.2 Giai đoạn từ 1995 đến chỉnh sửa BLLĐ lần 1- 2002; 3.5.3 Giai đoạn từ 2003 đến sửa Bộ luật LĐ lần 2,3 – 2006, 2007; 3.5.4 Giai đoạn 2007 đến sửa Bộ luật lao động lần năm 2012; 3.5.5 Giai đoạn từ 2012 – (đầu 2018) Mặc dù Việt Nam liên tục thay đổi chế PLLĐ để thích nghi với thị trường lao động, nhiên suốt trình chuyển đổi, thay đổi nhà nước pháp luật chưa đủ, chưa đáp ứng thực tiễn đặt Cừ lần thay đổi BLLĐ ĐC lại tăng thêm QHLĐ lại phức tạp 3.6 Phân tích ảnh hưởng NSDLĐ, NLĐ, CĐ Nội quy DN đến ĐC Kết phân tích hồi quy 936 phiếu khảo sát, điều tra xã hội học từ NLĐ, kiểm định cho thấy khái niệm nghiên cứu CD, LD, LK có ý nghĩa thống kê mức ý nghĩa 5% hay độ tin cậy 95%, khái niệm nghiên cứu khác ý nghĩa thơng kê Sau loại bỏ khái niệm nghiên cứu khơng có ý nghĩa thống kê kiểm tra lại mơ hình nghiên cứu, kết cho thấy Chi-square/df=3.909; GFI=0,944; TLI=0,957; CFI=0,965; RMSEA=0,056, cho thấy mô hình có độ phù hợp tốt (Hình 3-14) Các biến CD, LD LK giải thích 36% biến thiên ý định ĐC (DC) Hình 3-14: Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến đình cơng 3.6.1 Kết mức độ giải thích mơ hình nghiên cứu Như ba nhóm đối tượng CĐ, NLĐ NSDLĐ có ảnh hưởng đến ĐC Bảng 3-2: Kết nghiên cứu định lượng nhân tố ảnh hưởng đến Đình cơng CĐ cd_nld3 CĐ khơng hướng dẫn NLĐ ký HĐLĐ/TƯLĐ cd_nld4 CĐ chưa chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho NLĐ cd_nsdld3 CĐ không tham gia quản lý hoạt động SXKD cd_nsdld1 Mối quan hệ cán CĐ Người LĐ không tốt cd_nsdld2 CĐ không tham gia thương lượng xây dựng TƯLĐTT smcongdoan3 CĐ công ty khơng có quyền hạn trách nhiệm thực 16 ttcongdoan1 CĐ không tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật quy chế LĐ cho NLĐ smcongdoan4 CĐ khơng thể vai trò tiếng nói bảo vệ quyền lợi NLĐ ttcongdoan3 CĐ không làm trung gian hoà giải, giải mâu thuẫn nội ttcongdoan4 CĐ cty không truyền đạt tâm tư, nguyện vọng đoàn viên đến chủ cty cấp lãnh đạo nhà nước cách hiệu ttcongdoan2 CĐ không tổ chức đối thoại định kỳ CĐ, NLĐ NSDLĐ NLĐ loikeo3 loikeo4 NSD nluclanhdao1 LĐ nluclanhdao3 nluclanhdao2 3.6.2 Bị người khác dụ dỗ, cho tiền để ngừng việc Bị người khác đe doạ bắt buộc bạn ngừng việc Tính chun nghiệp Lãnh đạo cơng ty Khả TL, giải vấn đề Lãnh đạo công ty Kỹ quản trị nhân Lãnh đạo cty Ước lượng hồi qui Phương trình hồi qui mơ hình viết lại sau 3.6.3 Phân tích cấu trúc đa nhóm Kết định lượng cho thấy nhóm cơng nhân có nhà nhà cơng ty có ảnh hưởng biến CD, LD LK lớn so với nhóm tự thuê nhà Hay nói cách khác yếu tố CĐ, lãnh đạo lơi kéo có ảnh hưởng đến ý định ĐC nhóm cơng nhân tự th nhà Qua kết phân tích nhóm có dạng hợp đồng khác thấy cơng nhân có hợp đồng ngắn hạn bị ảnh hưởng nhiều CĐ cách thức lãnh đạo tác động lôi kéo thấp, ngược lại nhóm NLĐ có hợp đồng dài hạn tác động lôi kéo lớn nhiều so với nhóm hợp đồng ngắn hạn 3.6.4 Phân tích đặc trưng NLĐ ảnh hưởng đến ĐC Mức độ dự báo mơ hình trường hợp có đầy đủ biến cho thấy 433 kiện ĐC có khả ĐC mơ hình dự báo 173 (40%) Trong trường hợp không ĐC (503) mơ hình dự báo 350 lần (69.6%), xét tổng thể khả dự báo mô hình đạt 55.9% Bảng kiểm định ý nghĩa hệ số hồi qui mơ hình cho thấy có biến trình độ học vấn (hocvan), người địa phương (diaphuong), chỗ (choo) có ý nghĩa thống kê với p-value
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt, Vấn đề đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vùng kinh tế trọng điểm phía nam tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn