Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

69 158 1
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:33

Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc KạnĐánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc Kạn ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN LÝ SƠN TÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN LÝ SƠN TÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC BẮC KẠN CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Lớp : K46 - KHMT (N03) Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Đỗ Thị Lan Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Thực tập bước quan trọng công tác giáo dục đào tạo, thực tập giúp sinh viên củng cố lại kiến thức học lý thuyết tập vận dụng, ứng dụng vào thực tế, qua giúp sinh viên học hỏi đúc kết kinh nghiệm thực tiễn phục vụ cho công tác sau trường Để hoàn thành tốt đề tài tốt nghiệp, em nhận hướng dẫn tận tình giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan, giúp đỡ lãnh đạo cán Công ty cổ phầncấp thoát nước Bắc Kạn Nhân dịp em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Giám hiệu nhà trường, Ban chủ nhiệm khoa, đặc biệt cô giáo PGS.TS Đỗ Thị Lan gười trực tiếp, tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, người cố gắng nghiệp giáo dục đào tạo Em xin gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo cán Cơng ty cổ phầncấp nước Bắc Kạn, bạn bè người thân gia đình động viên, khuyến khích giúp đỡ em suốt q trình học tập hồn thành đề tài Trong trình thực đề tài, có cố gắng thời gian lực hạn chế nên đề tài em khơng thể tránh khỏi thiếu sót, nên em mong nhận ý kiến đóng góp quý thầy, để đề tài em hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày….tháng….năm 2018 Sinh viên Nguyễn Lý Sơn Tùng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Phương pháp phân tích số tiêu 21 Bảng 4.1: Diện tích, dân số thực tế thường trú thành phố Bắc Kạn năm 2018 26 Bảng 4.2.Thống kê lao động thành phố giai đoạn năm 2015 - 2018 26 Bảng 4.4 Chất lượng nguồn nước cấp cho nhà máy để xử lý 37 Bảng 4.5 Chất lượng nước sinh hoạt sau xử lý 38 Bảng 4.6 Tổng hợp kết điều tra ý kiến người dân .43 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Bản đồ hành thành phố Bắc Kạn .23 Hình 4.2 Sơ đồ công nghệ hệ thống nguyên lý hoạt động thiết bị 31 Hình 4.3 Sơ đồ tổ chức xí nghiệp nước Bắc Kạn 35 Hình 4.4 Biểu đồ thể tiêu độ cứng 40 Hình 4.5 Biểu đồ thể tiêu TDS 41 Hình 4.6 Biểu đồ thể tiêu COD 41 Hình 4.7 Biểu đồ thể tiêu NO3- 42 Hình 4.8 Biểu đồ thể nhu cầu sử dụng nước người dân 44 iv DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Từ, cụm từ viết tắt Chú giải BYT : Bộ Y tế BVMT : Bảo vệ môi trường CP : Chính phủ ĐV : Động vật KT – XH : Kinh tế - xã hội NĐ : Nghị định NVHN : Nhân viên hóa nghiệm QCVN : Quy chuẩn Việt Nam TV : Thực vật TT : Thông tư TCXDVN : Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TP : Thành phố TNHH : Trách nhiệm hữu hạn XNN : Xí nghiệp nước XD : Xây dựng v MỤC LỤC PHẦN 1.MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài .2 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học .3 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn .3 PHẦN 2.TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Cơ sở khoa học 2.1.1.Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở thực tiễn 2.1.3 Cơ sở pháp lý 10 2.2 Các phương pháp xử lý nước .11 2.2.1 Hồ chứa lắng sơ .11 2.2.2.Song chắn lưới chắn 12 2.2.3.Bể lắng cát 12 2.2.4.Xử lý nước nguồn hóa chất 12 2.2.5.Làm thoáng .12 2.2.6 Clo hóa trước hay clo hóa sơ 13 2.2.7 Q trình khuấy trộn hóa chất 13 2.2.8 Q trình keo tụ phản ứng tạo bơng cặn 13 2.2.9 Quá trình lắng 13 2.2.10 Quá trình lọc 13 2.2.11 Dùng than hoạt tính để hấp thụ chất gây mùi, màu nước .13 2.2.12 Flo hóa nước để làm tăng hàm lượng flo nước uống 13 2.2.13 Khử trùng nước .14 2.3 Tình hình quản lý sử dụng nguồn nước cấp sinh hoạt 14 2.3.1 Tình hình quản lý sử dụng nguồn nước cấp sinh hoạt giới 14 vi 2.3.2 Tình hình quản lý sử dụng nguồn nước cấp sinh hoạt Việt Nam 16 2.3.3 Tình hình quản lý sử dụng nguồn nước khu vực nghiên cứu 18 PHẦN 3.ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 19 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 19 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 19 3.1.2.Phạm vi nghiên cứu 19 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 19 3.3 Nội dung nghiên cứu 19 3.4 Phương pháp nghiên cứu 19 3.4.1 Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp .19 3.4.2 Phương pháp vấn người dân 20 3.4.3 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 20 3.4.4 Phương pháp xử lý số liệu .22 PHẦN 4.KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 23 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên- kinh tế, xã hội thành phố Bắc Kạn 23 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 23 4.1.2 Đặc điểm kinh tế- xã hội 25 4.2.Tình hình quản lí, cấp nước sử dụng nước sinh hoạt thành phố 30 4.2.1 Tổng quan Nhà máy cấp nước Bắc Kạn 30 4.2.2 Tình hình sử dụng nước sinh hoạt hộ gia đình địa bàn TP.Bắc Kạn 35 4.3 Đánh giá chất lượng nước trước sau xử lý nhà máy Bắc Kạn 36 4.3.1 Đánh giá chất lượng nguồn nước lấy vào để xử lý 36 4.3.2 Đánh giá chất lượng nước sau xử lý để cấp cho sinh hoạt 37 4.3.3 Đánh giá chất lượng nước theo ý kiến người dân .42 4.4 Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng nguồn nước sinh hoạt địa bàn thành phố Bắc Kạn 44 4.4.1 Đề xuất giải pháp khai thác sử dụng hợp lý nguồn nước địa bàn TP.Bắc Kạn 44 vii 4.4.2 Các giải pháp chung quản lý, bảo vệ nguồn nước địa bàn TP.Bắc Kạn .45 PHẦN 5.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 47 5.1 Kết luận 47 5.2 Kiến nghị 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề Nước nguồn tài nguyên vô quý tự nhiên ban tặng cho người, khơng có nước khơng có sống khơng có hoạt động kinh tế tồn Nước khởi đầu nhu cầu thiết yếu sống, yếu tố quan trọng sản xuất, nhân tố để bảo đảm mơi trường.Tuy vậy, nguồn tài nguyên nước ngày khan hiếm, khối lượng chất lượng nước ngày suy giảm, hạn hán, lũ lụt xảy gay gắt quy mô, mức độ thời gian nhu cầu sử dụng nước ngày tăng nguyên nhân gây khủng hoảng nước nhiều nơi giới Trong năm qua Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng kể kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế cao nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt ngày tăng Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng không kèm với công tác bảo vệ, phát triển bền vững tương lai tình trạng suy thối cạn kiện nguồn nước hậu tránh khỏi Để phát triển kinh tế - xã hội cách bền vững cơng tác bảo vệ mơi trường, bảo vệ tài nguyên nước cần trú trọng Thành phố nằm trung tâm tỉnh tỉnh lỵ có phường, xã có tổng diện tích tự nhiên 13.195 ha, chiếm 2,72% diện tích tự nhiên tỉnh, nằm khoảng địa lý từ 22003’55’’ đến 22012’50’’ vĩ độ Bắc từ 105046’30’’ đến 105056’20’’ kinh độ Đông Địa giới hành chínhPhía Bắc giáp xã Cẩm Giàng, Hà Vị huyện Bạch Thơng Phía Nam giáp xã Thanh Vận, Hồ Mục huyện Chợ Mới Phía Đơng giáp xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thơng.Phía Tây giáp xã Quang Thuận, Đơn Phong huyện Bạch Thông Thành phố Bắc Kạn với dân số 57.000 người (2018), mật độ dân cư đông tập trung,có trường cao đẳng cộng đồng, cáctrung học phổ thơng, trường trường Trung học sở, trường Tiểu học, mần non địa bàn…Sau20 năm tái lập tỉnh, thành phố Bắc Kạnlà trung tâm tỉnh lỵ việc xây dựng phát triển thị hóa nhiều tác động khơng nhỏ đến mơi trường như: đất, nước, khơng khí với mức độ 46 - Hiện số vùng trọng điểm có dấu hiệu nhiễm nước đất, nguyên nhân gây nguồn thải các, nhà máy, khu dân cư, khai khống, … Cần có biện pháp chế tài để làm giảm thiểu mức độ gây ô nhiễm nguồn nước môi trường - Đối với vùng sản xuất nông nghiệp: cần quản lý tốt việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, thu gom, xử lý tốt bao bì, chai lọ đựng thuốc thực vật sau dùng hết Hướng dẫn cho người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cách liều lượng, không gây ô nhiễm môi trường - Các chất thải rắn cần thu gom, xử lý triệt để nơi quy định - Cần có kế hoạch thành lập đới phòng hộ từ xa, bảo vệ rừng đầu nguồn - Tăng cường công tác tra, kiểm tra xử lý nghiêm cá nhân, tập thể vi phạm quy định luật bảo vệ tài nguyên nước, luật bảo vệ tài nguyên môi trường 4.4.2.3 Biện pháp khoa học công nghệ: Ln tìm kiếm, phát triển cải tiến khoa học, công nghệ máy sử lý nước Đầu tư trang thiết bị, sở hạ tầng toàn hệ thống Nâng cấp, sửa chữa, bảo hành hệ thống đường ống thiết bị cấp nước 47 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Qua thời gian thực tập với nghiên cứu phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp em có kết luận sau: Về hiệu xử lý nước: tiêu đầu đạt tiêu chuẩn Bộ Y tế QCVN 01:2009/BYT chất lượng nước ăn uống QCVN 08 – MT:2015/BTNMT + Chỉ tiêu mùi vị đánh giá thông qua cảm quan khơng có mùi, vị lạ đạt quy chuẩn + Chỉ tiêu pH nằm giới hạn cho phép quy chuẩn 6,5≤6,7≤8,5 + Độ cứng thấp quy chuẩn 276,1 lần + Tổng chất rắn hòa tan TDS thấp quy chuẩn 776 lần + Hàm lượng COD thấp quy chuẩn 0,6 lần + Hàm lượng NO3- thấp quy chuẩn 47,95 lần + Hàm lượng sắt (Fe) thấp quy chuẩn 0,29 lần + Hàm lượng Mangan (Mn) mẫu nước sau xử lý không phát thấy + Hàm lượng Coliform đạt tiêu chuẩn cho phép đạt mức với QCVN 01:2009/BYT + Chỉ tiêu độ đục thấp quy chuẩn 1,68 lần + Hàm lượng Clorua thấp quy chuẩn 235,09 – 285,09 lần Về công tác quản lý xí nghiệp tương đối tốt, nhân lực phù hợp với số lượng công việc nhà máy phục vụ nhu cầu sử dụng nước người dân Chương trình giám sát lần/ tuần trạm thực lần/ tháng trung tâm y tế dự phòng sở y tế với sở Tài Nguyên Môi Trường thực phù hợp với chất lượng đầu vào theo quy chuẩn QCVN 01:2009/BYT Nhà máy vào hoạt động tương đối lâu nên hoạt động nhà máy mang lại hiệu kinh tế hiệu xã hội, môi trường cho thành phố Qua điều tra vấn đại đa số người dân hài lòng với nguồn nước sử dụng nhà máy cấp nước Bắc Kạn cung cấp cụ thể: 48 +95,71% (67/70 phiếu) hộ dân sử dụng nước nhà máy cấp nước Bắc Kạn cung cấp số có 81,43% ( 57/70 phiếu) hộ dân sử dụng nước máy, 14,28% ( 10/70 phiếu) hộ dân sử dụng nước máy nước giếng, 89,55% (60/67 phiếu) hộ dần đồng ý chất lượng nước tốt đảm bảo cho sử dụng sinh hoạt hàng ngày +100% (67/67phiếu) hộ dân hài lòng với việc cung cấp nước nhà máy tình trạng nước khơng thường xun diễn + Về giá cho 1m3 nước sinh hoạt nhà máy cấp nước Bắc Kạn có 100% (67/67 phiếu ) hộ dân cho giá nước hợp lý Từ thấy cơng tác quản lý, xử lý cung cấp nước sinh hoạt cho người dân nhà máy cấp nước Bắc Kạn hoạt động có hiệu chất lượng, số lượng giá phù hợp với điều kiện sống người dân thành phố 5.2 Kiến nghị Nước tài nguyên vô thiên nhiên ban tặng cho người, nước tài ngun vơ tận, việc sử dụng tiết kiệm nguồn nước vô quan trọng Mỗi cần nhận thức có hành động tiết kiệm nguồn nước, góp phần lớn việc bảo vệ nguồn tài nguyên tránh nguy hại cho môi trường, ảnh hưởng lâu dài đến sống Cung cấp nguồn nước an tồn qua xử lí cải thiện hệ thống vệ sinh Sử dụng thêm phương pháp xử lý nước đơn giản hộ gia đình sử dụng bình lọc, đun sơi nước…để đảm bảo sử dụng nước đảm bảo cho nhu cầu sinh hoạt hàng ngày Truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng có ý thức bảo vệ nguồn nước, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tham gia chương trình chống nhiễm mơi trường nước, không thải chất thải sinh hoạt xuống sông, hồ, thu gom phân loại rác thải cho phù hợp Cần áp dụng quy định nghiêm ngặt việc kiểm sốt nhiễm, u cầu tất quan doanh nghiệp phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu xả thải mơi trường, góp phần bảo vệ nguồn nước quý giá phục vụ cho việc cấp nước sinh hoạt, ăn uống cho người dân 49 Theo nhịp độ phát triển công nghiệp, nông nghiệp nâng cao mức sống người nhu cầu nước tăng cao, vấn đề nước trở lên nghiêm trọng, đặc biệt nguồn nước mặt ngày thối hóa vấn đề ô nhiễm ngày tăng Tại Bắc Kạn, việc sử dụng thuốc trừ sâu nông nghiệp, lượng nước thải từ nhà máy với nước thải sinh hoạt trở thành vấn đề cấp bách cần phải quan tâm để đưa giải pháp hợp lí bảo vệ nguồn nước Trong trình lưu trữ nước, bể chứa khơng rửa thường xun nên có phần ảnh hưởng đến chất lượng nước, hộ gia đình nên ý đến việc lưu trữ nước thường xuyên vệ sinh thiết bị Khan tình trạng thiếu nước mối đe dọa nghiêm trọng tồn người tương lai Chính cần có giải pháp quản lí, khai thác, bảo vệ tốt tài nguyên nước Cần bổ sung mạng lưới điều tra, quan trắc tài nguyên nước, tiến hành đánh giá tài nguyên nước, sở đánh giá cân kinh tế để xây dựng chiến lược, sách phát triển bền vững tài nguyên nước 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt 1.Bộ Y tế (2009), Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống, nước sinh hoạt Dương Thị Minh Hòa (2016), Giáo trình quan trắc phân tích mơi trường, Đại học Nơng Lâm Thái Ngun 3.Nhà máy nước Bắc Kạn – XNN Bắc Kạn, Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2015 Nguyễn Ngọc Nơng, Nguyễn Thanh Hải ( 2016), Giáo trình quản lí mơi trường, trường đại học nơng lâm Thái Ngun 5.Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2014), Luật bảo vệ môi trường Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật tài nguyên nước Dư Ngọc Thành ( 2016), Giáo trình cơng nghệ mơi trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Dư Ngọc Thành ( 2016), Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chất thải rắn, trường đại học nông lâm thái nguyên UBND thành phố Bắc Kạn, Quy hoạch phát triển công nghiệp thành phố Bắc Kạn giai đoạn 2011 – 2020, định hướng đến năm 2025 II Tài liệu tiếng anh 10.F.Gloyna, Waste Stabilisation, World Health Organisation, Geneva 1971 III Tài liệu Internet 11 Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn, nước sức khỏe người http://www.omard.gov.vn/nuocsach/detail.asp?mnz=33&Languageid=0&id=1139 12 Công ty cổ phần nước Bắc Kạn http://www.quawaco.com.vn/web/main/xnn_uong_bi.php 51 13 Lê Quốc Tuấn , Tài nguyên nước trạng sử dụng nước http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Tai%20nguyen%20nuoc%20va%2 0hien%20trang%20su%20dung%20nuoc.pdf 14 http://www.quangninh.gov.vn/viVN/huyenthi/txuongbi/Trang/tochucbomay.aspx?chm=TC 15 Tiêu chuẩn Việt Nam chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt http://vea.gov.vn/vn/vanbanphapquy/QCVN-TCVN-HDKT/Pages/Ti%C3%AAuchu%E1%BA%A9n-Vi%E1%BB%87t-Nam-v%E1%BB%81ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ng-ngu%E1%BB%93nn%C6%B0%E1%BB%9Bc n%C6%B0%E1%BB%9Bc-c%E1%BA%A5psinh-ho%E1%BA%A1t.aspx 16 Tài nguyên nước https://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A0i_nguy%C3%AAn_n%C6%B0%E1%BB %9Bc 51 PHỤ LỤC Phụ lục Một số hình ảnh thực tập nhà máy cấp nước Bắc Kạn Máy đo độ đục, pH Máy nén khí Bình clo Máy phân tích nước đa hanna HI 83200 Bể phèn 52 Bể chứa Bể lắngMáy jatest xác định độ phèn Bể trộn 53 Một số hình ảnh khảo sát nhà dân 54 Phụ lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước mặt ( QCVN 08 – MT:2015/BTNMT) Giá trị giới hạn TT Thông số Đơn vị 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l Mg/l µg/l µg/l µg/l A1 – 8,5 10 >= 20 0,3 250 0,05 0,1 0,05 0,01 0,005 0,02 0,01 0,05 0,1 0,5 0,1 0,1 0,001 0,5 0,1 0,1 0,02 0,1 A2 – 8,5 15 >= 30 0,3 350 1,5 0,05 0,2 0,05 0,02 0,005 0,02 0,02 0,1 0,2 1,0 0,1 0,2 0,001 0,2 0,1 0,02 0,1 B1 5,5 - 15 30 >= 50 0,9 350 1,5 0,05 10 0,3 0,05 0,05 0,01 0,05 0,04 0,5 0,5 1,5 0,1 0,5 0,001 1,5 0,4 0,1 0,02 0,1 B2 5,5 – 25 50 >=2 100 0,9 0,05 15 0,5 0,05 0,1 0,01 0,05 0,05 1 0,1 0,002 0,5 0,1 0,02 0,1 µg/l 1,0 1,0 1,0 1,0 µg/l Mg/l Mg/l 0,2 0,005 0,3 0,2 0,005 0,5 0,2 0,01 0,2 0,02 Mg/l - - - 33 34 pH BOD5 ( 200C ) COD Oxy hòa tan ( DO ) Tổng chất rắn lơ lửng ( TSS ) Amoni ( NH4+ tính theo N ) Clorua ( Cl- ) Florua ( F- ) Nitrit ( NO2-tính theo N ) Nitrat ( NO3- tính theo N ) Phosphat ( PO43- tính theo P ) Xyanua ( CN- ) Asen ( As ) Cadimi ( Cd ) Chì ( Pb ) Crom VI (Cr6+ ) Tổng Crom Đồng ( Cu ) Kẽm ( Zn ) Niken ( Ni ) Mangan ( Mn ) Thủy ngân ( Hg ) Sắt ( Fe ) Chất hoạt động bề mặt Aldrin Benzene hexachloride (BHC) Dieldrin Tổng Dichloro diphenyl trichloroethane ( DDTs ) Heptachlor & Heptachlorepoxide Tổng Phenol Tổng dầu, mỡ ( oils & grease ) Tổng cacbon hữu ( Total Organic Carbon, TOC ) Tổng hoạt độ phóng xạ α Tổng hoạt độ phóng xạ β 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 0,1 1,0 35 Coliform 2500 5000 7500 10000 36 E.coli Bq/l Bq/l MPN CFU/100ml MPN CFU/100ml 20 50 100 200 28 29 30 31 32 A B 55 Ghi chú: Việc phân hạng A1, A2, B1,B2 nguồn nước mặt nhằm đánh giá kiểm soát chất lượng nước phục vụ cho mục đích sử dụng nước khác nhau, xếp theo chất lượng nước giảm dần A1 - Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (sau áp dụng xử lý thông thường), bảo tồn động thực vật thủy sinh mục đích khác loại A2, B1 B2 A2 - Dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt phải áp dụng cơng nghệ xử lý phù hợp mục đích sử dụng loại B1 B2 B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy lợi mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự mục đích sử dụng loại B2 B2 Giao thơng thủy mục đích khác với yêu cầu nước chất lượng thấp 56 Phụ lục Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước ăn uống ( QCVN 01:2009/ BYT ) STT Tên tiêu Đơn vị Giới hạn tối đa cho phép I Chỉ tiêu cảm quan thành phần vô Màu sắc(*) TCU 15 Mùi vị(*) - Không có mùi, vị lạ Độ đục(*) NTU pH(*) - 6,5-8,5 Độ cứng, tính theo CaCO3(*) mg/l 300 Tổng chất rắn hoà tan (TDS) (*) mg/l 1000 Hàm lượng Nhôm(*) mg/l 0,2 Hàm lượng Amoni(*) mg/l Hàm lượng Antimon mg/l 0,005 10 Hàm lượng Asen tổng số mg/l 0,01 11 Hàm lượng Bari mg/l 0,7 Axit boric mg/l 0,3 13 Hàm lượng Cadimi mg/l 0,003 14 Hàm lượng Clorua(*) mg/l 15 Hàm lượng Crom tổng số mg/l 0,05 16 Hàm lượng Đồng tổng số(*) mg/l 17 Hàm lượng Xianua mg/l 0,07 18 Hàm lượng Florua mg/l 1,5 12 Hàm lượng Bo tính chung cho Borat 250 300(**) 57 19 Hàm lượng Hydro sunfur(*) mg/l 0,05 20 Hàm lượng Sắt tổng số (Fe2+ + Fe3+)(*) mg/l 0,3 21 Hàm lượng Chì mg/l 0,01 22 Hàm lượng Mangan tổng số mg/l 0,3 23 Hàm lượng Thuỷ ngân tổng số mg/l 0,001 24 Hàm lượng Molybden mg/l 0,07 25 Hàm lượng Niken mg/l 0,02 26 Hàm lượng Nitrat mg/l 50 27 Hàm lượng Nitrit mg/l 28 Hàm lượng Selen mg/l 0,01 29 Hàm lượng Natri mg/l 200 30 Hàm lượng Sunphát (*) mg/l 250 31 Hàm lượng Kẽm(*) mg/l 32 Chỉ số Pecmanganat mg/l Ghi chú: - (*) Là tiêu cảm quan - (**) Áp dụng vùng ven biển hải đảo - Hai chất Nitrit Nitrat có khả tạo methaemoglobin Do vậy, trường hợp hai chất đồng thời có mặt nước ăn uống tỷ lệ nồng độ (C) chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) chúng khơng lớn tính theo công thức sau: Cnitrat/GHTĐ nitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit < 58 Phụ lục PHIẾU ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SINH HOẠT CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN CẤP THỐT NƯỚC BẮC KẠN PHỤC VỤ CHO ĐỀ TÀI “ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ BẮC KẠN” I.Thông tin chung Họ tên người cung cấp thơng tin:……………………………………………… Địa chỉ:………………………………………………… Giới tính:……………… II Tình hình sử dụng nước 1.Ơng/bà có sử dụng nước nhà máy cấp nước Bắc Kạn không? A Có B Khơng Ngồi nước máy ơng bà có sử dụng thêm nguồn nước khác khơng? A Có B Khơng 3.Trong q trình sử dụng nước nhà máy cấp nước Bắc Kạn ông/bà thấy nước nào? ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… 4.Khi sử dụng nước nhà máy cấp nước Bắc Kạn ơng/bà có mắc bệnh: A Tiêu chảy B Nhiễm giun C Ngộ độc D Nấm ngồi da E Đau mắt F Khơng biết 59 5.Nhà máy cấp nước Bắc Kạn có cấp đủ nước cho gia đình ơng/bà dùng khơng? A Có B Khơng 6.Trong q trình sử dụng nước có hay xảy tình trạng nước khơng? A Khơng B Thường xuyên C Thỉnh thoảng 7.Giá 1m3 nước bao nhiêu? 8.Ông/bà thấy giá nước là: A Đắt B Hợp lý C Rẻ Xin chân thành cảm ơn! ... LÂM NGUYỄN LÝ SƠN TÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC CẤP CHO SINH HOẠT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BẮC KẠN CẤP NƯỚC CHO THÀNH PHỐ BẮC KẠN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo :... Cơng ty cổ phần cấp nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc Kạn ’ 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu 1.2.1.1 Mục tiêu chung Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt Nhà máy nước thành. .. tế - xã hội thành phố Bắc Kạn - Đánh giá tình hình cấp nước sử dụng nước thành phố Bắc Kạn - Đánh giá chất lượng nước sinh hoạt thành phố Bắc Kạn - Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng quản lý,
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt tại Công ty cổ phần cấp thoát nước Bắc Kạn cấp nước cho thành phố Bắc Kạn (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn