Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)

51 54 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:29

Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY NAM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CAM GIÁ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRONG QUÝ I NĂM 2018 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học môi trường Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Ngun, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN DUY NAM Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ DIỄN BIẾN CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG CẦU TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG CAM GIÁ, THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN TRONG QUÝ I NĂM 2018 KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học mơi trường Lớp : K46 – KHMT- N03 Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Trần Văn Điền Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Để hồn thành tốt chương trình đào tạo nhà trường với phương châm học đôi với hành, sinh viên sau trường cần phải chuẩn bị cho lượng kiến thức cần thiết, chuyên môn vững vàng Thời gian thực tập tốt nghiệp giai đoạn cần thiết sinh viên trường đại học, nhằm hệ thống lại toàn chương trình học, vận dụng lý thuyết vào thực tiễn.Qua sinh viên trường hồn thành kiến thức, lý luận, phương pháp làm việc, lực công tác, nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn nghiên cứu khoa học Được đồng ý Ban chủ nhiệm khoa Môi trường, em phân công thực tập khoa Môi trường , Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, với đề tài : ‘‘Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên quý I năm 2018”.Kết thúc thực tập hoàn thành đề tài tốt nghiệp hồn thành khóa học, em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy giáo, Cô giáo khoa Môi trường truyền đạt kiến thức quý báu suốt thời gian học tập rèn luyện trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn tới Thầy giáo,PGS.TS.Trần Văn Điền nhiệt tình bảo, hướng dẫn em hồn thành đề tài tốt nghiệp Mặc dù thân có nhiều cố gắng, song kiến thức thời gian có hạn, bước đầu làm quen với phương pháp nghiên cứu, nên khóa luận em khơng tránh khỏi hạn chế thiếu sót Em mong nhận đóng góp thầy, giáo, bạn bè động viên để khóa luận em hồn chỉnh Em xin chân thành cảm ơn ! Thái Nguyên, ngày … tháng … năm 2018 Sinh viên Nguyễn Duy Nam ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết đầy đủ Chữ viết tắt CSDL : Cơ sở liệu DO : Oxy hòa tan EC : Độ dẫn điện LVS : Lưu vực sơng ORP : Thế oxy hóa khử PTN : Phòng thí nghiệm QCVN : Quy chuẩn Việt Nam QĐ : Quyết định Sensor : Đầu đo cảm biến SOP : Quy trình thao thác chuẩn TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam TTQT : Trung tâm quan trắc Tài nguyên Môi trường Thái Nguyên Turb : Độ đục iii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Trữ lượng nước giới (theo F.Sargent, 1974)[13] .5 Bảng 3.1: Thời gian địa điểm lấy mẫu nước 25 Bảng 3.2: Phương pháp phân tích số tiêu .25 Bảng 4.1: Thông số giá trị tiêu qua tháng năm 2018 .31 iv DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1: Bản đồ hành tỉnh Thái Nguyên 27 Hình 4.2: Diễn biến thơng số giá trị pH phường Cam Giá 31 Hình 4.3:Diễn biến thơng số giá trị DO phường Cam Giá 32 Hình 4.4:Diễn biến thơng số giá trị độ dẫn điện phường Cam Giá 32 Hình 4.5: Diễn biến thông số giá trị nhiệt độ phường Cam Giá 33 Hình 4.6:Diễn biến thơng số giá trị độ đục phường Cam Giá 33 Hình 4.7:Diễn biến thơng số giá trị TSS phường Cam Giá 34 Hình 4.8: Diễn biến thông số giá trị NOɜˉ phường Cam Giá .34 v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG iii DANH MỤC CÁC HÌNH iv PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1.Cơ sở khoa học .4 2.1.1.Cơ sở lí luận 2.1.2 Cơ sở pháp lý 13 2.2 Hiện trạng tài nguyên nước 14 2.2.1 Hiện trạng tài nguyên nước giới 14 2.2.2 Hiện trạng tài nguyên nước Việt Nam 18 2.2.3 Hiện trạng tài nguyên nước Thái Nguyên .21 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 24 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 24 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 24 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu .24 3.3 Nội dung nghiên cứu 24 3.4 Phương pháp nghiên cứu 24 3.4.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp .24 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích mẫu 24 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu 26 vi PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Tình hình phát triển điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên 27 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 27 4.1.2 Kinh tế - xã hội .29 4.2.Diễn biến chất lượng nước sông Cầu quý I năm 2018 .30 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 5.1.Kết luận 38 5.4.Kiến nghị 39 TÀI LIỆU THAM KHẢO 40 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Trong năm qua Việt Nam đạt nhiều thành tựu đáng kể kinh tế, tốc độ phát triển kinh tế cao nhu cầu khai thác sử dụng nguồn nước phục vụ cho sản xuất, sinh hoạt ngày tăng Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng không kèm với công tác bảo vệ, phát triển bền vững tương lai tình trạng suy thối cạn kiện nguồn nước hậu tránh khỏi Để phát triển kinh tế - xã hội cách bền vững cơng tác bảo vệ mơi trường, bảo vệ tài nguyên nước cần trọng Thái Nguyên có mạng lưới sơng ngòi dày Trong đó, đáng kể dòng sơng Cầu, đại phận lãnh thổ thuộc hệ thống sông này, 1km² lại có 0,93km sơng Sơng Cầu chảy từ Bắc xuống Nam tỉnh, phân chia lãnh thổ thành khu vực có hướng dòng chảy khác Phía Tây phụ lưu thuộc hữu ngạn sông Cầu, gồm sông Chợ Chu, sơng Đu, có hướng Tây Bắc – Đơng Nam phù hợp với hướng địa hình Phía tả ngạn có sơng Nghinh Tường, sơng Huống Thượng có hướng Đông Bắc – Tây Nam.Các phụ lưu tả hữu sông Cầu làm cho sông Cầu Thái Ngun có hình dạng lơng chim rõ rệt Hình lơng chim khiến lũ sông Cầu không đột ngột Sông Cầu làm nên nét văn hóa đặc trưng vùng Trung du miền núi vùng đồng Bắc Bộ; sông huyết mạch giao thông đường thủy gắn kết kinh tế - văn hóa địa phương Lưu vực sông Cầu lưu vực sơng lớn Việt Nam, có vị trí địa lý đặc biệt, đa dạng phong phú tài nguyên lịch sử phát triển kinh tế - xã hội tỉnh lưu vực Lưu vực sơng Cầu năm cung cấp hàng trăm triệu mét khối nước để phục vụ sản xuất đời sống sinh hoạt nhân dân có chức giữ cân hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên toàn khu vực… Tuy nhiên, trình khai thác nguồn tài nguyên phát triển kinh tế, lưu vực sông Cầu bị đe dọa tác động tự nhiên người Qua số liệu điều tra quan chuyên môn nhà khoa học cho thấy, lượng nước lưu vực sơng Cầu có chiều hướng suy giảm, lũ lụt với cường độ lớn tần suất cao, bồi lấp dòng sơng biến đổi dòng chảy diễn mạnh mẽ; cảnh quan sinh thái, thiên nhiên bị biến đổi, nguồn lợi thủy sản có nguy bị cạn kiệt, nét đẹp văn gắn với truyền thống sắc dân tộc bị mai một, đặc biệt chất lượng nguồn nước sơng Cầu có diễn biến phức tạp, khu vực hạ lưu sông Cầu ô nhiễm từ làng nghề, khu cơng nghiệp, thị, từ khai thác khống sản, hoạt động sản xuất nông nghiệp Để đánh giá nguồn tài nguyên nước cách hợp lý đồng thời có biện pháp xử lý hiệu em tiến hành nghiên cứu đề tài:"Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên quý I năm 2018" 1.2 Mục tiêu đề tài 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá diễn biến chất lượng nước Sông Cầu địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên quý I năm 2018 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Điều tra tình hình phát triển điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội thành phố Thái Nguyên năm 2018 - Đánh giá diễn biến chất lượng nước địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên quý I năm 2018 - Đề xuất giải pháp nâng cao phương pháp quản lý chất lượng nước sông Cầu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa khoa học - Nâng cao kiến thức, kỹ tổng hợp, phân tích số liệu rút kinh nghiệm thực tế phục vụ cho công tác sau 29 Tài nguyên khoáng sản phong phú chủng loại, lợi so sánh lớn việc phát triển ngành công nghiệp luyện kim, khai khống… Thái Ngun đánh giá tỉnh có trữ lượng than lớn thứ tỉnh thành nước bao gồm than mỡ, than đá phân bố tập trung huyện Đại từ Phú Lương Tiềm than mỡ có khoảng 15 triệu tấn, trữ lượng tìm kiếm thăm dò khoảng 8,5 triệu tấn, chất lượng tương đối tốt, tập trung mỏ: Phấn Mễ, Làng Cẩm, Âm Hồn 4.1.2 Kinh tế - xã hội Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh năm gần có nhiều thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh, số ngành nghề trọng điểm có tăng lực sản xuất; thành phần kinh tế có tăng trưởng, kinh tế ngồi quốc doanh khẳng định vị trí kinh tế nhiều thành phần song phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: thiên tai, dịch bệnh gia súc; giá đầu vào hầu hết ngành sản xuất tăng làm cho chi phí sản xuất tăng cao đẩy giá thành sản phẩm tăng lên, ảnh hưởng không nhỏ tới sức cạnh tranh; kết cấu sở hạ tầng, kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn miền núi cải thiện thiếu xuống cấp; lĩnh vực xã hội nhiều xúc, tai nạn giao thơng có nhiều biện pháp nhằm kiềm chế chưa có xu hướng giảm Song với đạo tâm nỗ lực cố gắng cấp, ngành nhân dân toàn tỉnh nên tình hình kinh tế xã hội thu kết đáng kể, kinh tế tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) địa bàn 12,46%, vượt mục tiêu kế hoạch đề năm có tốc độ tăng trưởng cao từ trước đến Đóng góp vào mức tăng trưởng chung 12,46% khu vực cơng nghiệp xây dựng trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao với mức đóng góp lớn 6,81%, giá trị sản xuất cơng nghiệp đạt 7.095 tỷ đồng, mức sản xuất thành phần kinh tế có tăng trưởng, khu 30 vực quốc doanh; tiếp đến khu vực dịch vụ, mức đóng góp 4,11% vào tốc độ tăng chung, nhóm ngành dịch vụ kinh tế tăng 13,8%, riêng ngành thương nghiệp tăng 16%, vận tải, bưu điện tăng 17,89%, ngành dịch vụ xã hội tăng 10,15% khu vực nông, lâm nghiệp thuỷ sản có mức đóng góp 1,24%, riêng ngành nơng nghiệp chiếm tỷ lệ lớn có vai trò định đến tốc độ tăng trưởng chung khu vực này, mức đóng góp ngành nơng nghiệp tăng khoảng 4,75% so với năm 2006 Cùng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, GDP bình quân đầu người có tăng đáng kể, năm 2007 đạt 8,6 triệu đồng/người/năm, tăng 1,5 triệu đồng/người/năm Cơ cấu kinh tế địa bàn tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực Trong năm qua, tốc độ tăng trưởng khu vực Công nghiệp – Xây dựng tăng nhanh cao nhiều so với mức bình quân chung , khu vực Dịch vụ tăng xấp xỉ mức bình quân chung tồn tỉnh, khu vục Nơng lâm nghiệp thuỷ sản tăng chậm nên cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng giảm tỷ trọng khu vực Nông lâm thuỷ sản tăng tỷ trọng khu vực Cơng nghiệp – Xây dựng Đánh giá chung, tình hình kinh tế - xã hội địa bàn tỉnh năm gần đây, đặc biệt năm 2007, tiếp tục phát triển theo hướng tích cực, tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu tỉnh hoàn thành so với kế hoạch tăng so với kỳ Một số lĩnh vực xã hội có cải thiện đáng kể 4.2.Diễn biến chất lượng nước sông Cầu quý I năm 2018 Sau lấy mẫu nước mang phân tích tiêu ta có số liệu bảng bên dưới: 31 Bảng 4.1:Thông số giá trị tiêu qua tháng năm 2018 QCVN Ngày Ngày Ngày 25/01/2018 25/02/2018 25/03/2018 7,41 7,36 7,19 Không mùi, Không mùi, Không mùi, vị lạ vị lạ vị lạ Hơi ngả vàng Hơi ngả vàng Hơi ngả vàng đục đục đục DO 7,18 6,09 Độ dẫn 224,7 Nhiệt độ Chỉ Tiêu 08/2015 Cột B1 Đánh Giá 5,5 - Đạt - Đạt - Đạt 4,15 >= Đạt 258,3 301,5 - - 16,44 17,90 23,00 - - Độ đục 17,19 13,02 11,33 - - TSS 9,38 6,82 9,79 50 Đạt NOɜˉ 0,09 0,09 0,09 10 Đạt pH Mùi vị Màu 007 007 007 7.36 007 007 007 pH 7.19 007 007 007 007 Tháng Tháng Tháng Hình 4.2: Diễn biến thông số giá trị pH phường Cam Giá 32 Theo biểu đồ ta thấy giá trị pH sơng Cầu phường Cam Giá có su hướng giảm dần giảm mạnh vào tháng 3.pH nước có giá trị dao động từ 7,19 -7,41 ( TCVN 6492:2011 ) nằm quy chuẩn cho phép TCVN DO 7.18 6.09 4.15 DO Tháng Tháng Tháng Hình 4.3:Diễn biến thông số giá trị DO phường Cam Giá Theo biểu đồ ta thấy giá trị DO sông Cầu phường Cam Giá có xu hướng giảm dần Tháng 1và tháng giá trị DO giảm tương đối vào tháng giá trị DO giảm mạnh xuống 4,15 mg/l Độ dẫn 350 301.5 300 250 258.3 224.7 200 Độ dẫn 150 100 50 Tháng Tháng Tháng Hình 4.4:Diễn biến thơng số giá trị độ dẫn điện phường Cam Giá 33 Theo biểu đồ ta thấy giá trị độ dẫn điện sông Cầu phường Cam Giá tương đối ổn định Từ tháng đến tháng giá trị độ dẫn điện tăng dần Nhiệt độ 25 23 20 17.9 16.44 15 Nhiệt độ 10 Tháng Tháng Tháng Hình 4.5: Diễn biến thơng số giá trị nhiệt độ phường Cam Giá Theo biểu đồ ta thấy nhiệt độ sông Cầu phường Cam Giá từ tháng đến tháng có giá trị tăng dần mức độ bình thường, đến tháng nhiệt độ trung bình tăng mạnh Độ đục 20 17.19 18 16 13.02 14 11.33 12 10 Độ đục Tháng Tháng Tháng Hình 4.6:Diễn biến thơng số giá trị độ đục phường Cam Giá 34 Theo biểu đồ ta thấy giá trị độ đục sông Cầu phường Cam Giá giảm dần từ tháng đến tháng TSS 12 9.79 9.38 10 6.82 TSS Tháng Tháng Tháng Hình 4.7:Diễn biến thông số giá trị TSS phường Cam Giá Theo biểu đồ ta thấy giá trị TSS sông Cầu phường Cam Giá tương đối không ổn định Từ tháng đến tháng có giảm mạnh từ 9,38 xuống 6,82 sang tháng lại tăng lên tới 9,79 NOɜˉ 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.07 0.06 0.05 NO3 0.04 0.03 0.02 0.01 Tháng Tháng Tháng Hình 4.8: Diễn biến thơng số giá trị NOɜˉ phường Cam Giá 35 Theo biểu đồ ta thấy giá trị NOɜˉ sông Cầu phường Cam Giá ổn định không thay đổi tháng 4.3 Đề xuất nâng cao phương pháp quản lý chất lượng nguồn nước sông Cầu - Quản lý kiểm soát nguồn nước thải, giảm thiểu phát sinh chất ô nhiễm nguồn - Xử lý nước thải nguồn thải tập trung để giảm tải lượng chất ô nhiễm chảy trực tiếp vào sông - Tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức người dân cán làm công tác môi trường bảo vệ mội trường - Tăng cường công tác quản lý, hoàn thiện thể chế pháp luật bảo vệ môi trường - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt Luật tài nguyên nước, công tác giáo dục, truyền thông nâng cao ý thức, trách nhiệm, việc chấp hành pháp luật việc bảo vệ tài ngun nước, phòng, chống nhiễm, suy thối, cạn kiệt nguồn nước; đồng thời tăng cường cơng tác tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành lĩnh vực tài nguyên nước - Tăng cường công tác điều tra, đánh giá tài nguyên nước, triển khai xây dựng trạm quan trắc tài nguyên nước, xây dựng hệ thống thông tin, sở liệu quốc gia tài nguyên nước; đẩy mạnh công tác quy hoạch, trước hết triển khai quy hoạch tổng thể điều tra tài nguyên nước - Chiến lược lâu dài cung cấp nguồn nước sinh hoạt an toàn qua xử lý cải thiện hệ thống vệ sinh Chiến lược ngắn hạn sử dụng phương pháp xử lý nước đơn giản hộ gia đình lọc nước, đun sơi nước nhiệt lượng Bên cạnh đó, chiến dịch truyền thơng nâng cao nhận thức, cộng đồng có ý thức bảo vệ nguồn nước, đặc biệt cần phải áp dụng quy định nghiêm ngặt vấn đề kiểm sốt nhiễm, buộc tất doanh nghiệp – từ quy mô nhỏ đến lớn – phải đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu nguồn nước thải sản suất kinh doanh, tránh 36 ô nhiễm môi trường Xét cho cùng, nước không khí lành điều thiết yếu để có sống khỏe mạnh - Biện pháp quản lý giáo dục cộng đồng: + Cần có hợp tác toàn diện Ban quản lý dự án với ban ngành có liên quan địa phương bàn vấn đề tổ chức thực hiện, tiến độ thi công, biện pháp thi công giám sát thi cơng cơng trình + Giám sát việc thực thi hạng mục cơng trình theo nội dung thiết kế, có vấn đề nhiễm môi trường xảy cần đề xuất giải pháp cụ thể mang tính khả thi để khắc phục mà chờ đợi kéo dài thời gian tăng thêm mức độ nghiêm trọng + Thông báo cho người dân vùng dự án kế hoạch, tiến độ xây dựng cơng trình lợi ích cơng trình đời sống dân sinh kinh tế + Tuyên truyền vận động quần chúng hưởng ứng chương trình chống nhiễm mơi trường nước: Không thải chất thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi chất thải rắn xuống kênh rạch + Di rời nhà phía lòng kênh vào phía để tránh tượng xả thải xuống lòng kênh tai nạn giao thông thuỷ + Xây dựng khu tái định cư cần phải bố trí hệ thống thu gom xử lý nước thải, rác thải, xây dựng hệ thống nước cấp sinh hoạt + Cần xây dựng kế hoạch thu thập, phân tích định kỳ chất lượng nước vùng Phân tích diễn biến thành phần loài sinh vật nước - Một số biện pháp khác: + Tăng cường công tác phối hợp quản lý từ sở ngành, địa phương + Tăng cường tuần tra phát hiện, xử lý hành vi vi phạm + Tăng cường nguồn kinh phí xây dựng chế riêng cho công tác vớt cỏ, rác, lục bình, nạo vét thơng thống sơng kênh rạch + Đẩy nhanh tiến độ dự án cắm mốc bờ cao, sông kênh rạch • Đẩy nhanh tiến độ dự án xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch 37 + Phổ cập giáo dục bảo vệ môi trường + Đưa sở sản xuất nhỏ lẻ vào khu công nghiệp – khu chế xuất + Xây dựng quy chế phối hợp với địa phương lân cận bảo vệ môi trường nước hệ thống sông kênh rạch chung • Hệ thống sơng, kênh rạch có vai trò quan trọng đời sống người, giúp tiêu nước, tưới tiêu cho nơng nghiệp, cấp nước cho sinh hoạt công nghiệp, phục vụ giao thông thủy Nếu công tác quản lý kênh rạch thực tốt, không để xảy trường hợp lấn chiếm, xả rác bừa bãi, luôn trì cơng tác nạo vét thơng thống, ln đảm bảo dòng chảy vấn đề ngập, nhiễm địa bàn thành phố giải 38 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1.Kết luận Qua thời gian thực tập với nghiên cứu phục vụ cho khóa luận tốt nghiệp em có kết luận sau: - Thành phố Thái Nguyên trung tâm kinh tế, tài chính, xã hội tỉnh Thái Ngun Q trình hoạt động sản xuất cơng nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ngày phát triển làm cho mơi trường ngày suy thối, cộng với ý thức bảo vệ môi trường người dân chưa tốt - Chất lượng nguồn nước mặt sông Cầu thông qua điểm quan trắc, so sánh kết phân tích Trung tâm quan trắc tài nguyên môi trường thành phố Thái Nguyên cung cấp cho thấy mức độ ô nhiễm nhẹ, tiêu hầu hết không vượt qua giới hạn cho phép cột B1 QCVN 08 – MT:2015/BTNMT: + Chỉ tiêu mùi vị đánh giá thông qua cảm quan khơng có mùi, vị lạ đạt quy chuẩn + Chỉ tiêu giá trị pH sông Cầu phường Cam Giá có su hướng giảm dần giảm mạnh vào tháng pH nước có giá trị dao động từ 7,19 -7,41 nằm quy chuẩn cho phép QCVN + Chỉ tiêu DO sông Cầu phường Cam Giá có xu hướng giảm dần Tháng 1và tháng giá trị DO giảm tương đối vào tháng giá trị DO giảm mạnh xuống 4,15 mg/l + TSS sông Cầu phường Cam Giá tương đối không ổn định Từ tháng đến tháng có giảm mạnh từ 9,38 xuống 6,82 sang tháng lại tăng lên tới 9,79 + Hàm lượng NO3-đo ổn định 0.09 mg/l thấp quy chuẩn + Chỉ tiêu độ đục thấp quy chuẩn 39 + Kết thu nhận số liệu, phân tích số liệu thu nhận cho thấy chất lượng nước sông Cầu trạm quan trắc nước tự động liên tục cố định phường Cam Giá thành phố Thái Nguyên tốt, tiêu ổn định đạt QCVN 08:2015 ổn định Nước Sông không bị ô nhiễm - Đã đưa biện pháp nâng cao quản lý nguồn nước 5.4.Kiến nghị Để giảm thiểu phòng ngừa nhiễm mơi trường, tơi có số kiến nghị sau: - Phải thường xuyên thực công tác quan trắc môi trường để nhanh chóng phát xử lý cố, ô nhiễm môi trường khu vực - Có biện pháp quản lý nguồn nước mặt thích hợp để bảo vệ sức khỏe dân cư khu vực - Tăng cường kiểm tra, giám sát, kiên xử lý nghiêm túc khắc tổ chức, cá nhân vi phạm - Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng giữ gìn vệ sinh bảo vệ mơi trường - Tăng cường đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường - Xây dựng đội ngũ cán chuyên trách lĩnh vực môi trường 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng việt Bộ Tài nguyên Môi trường, Hệ thống Quy chuẩn chất lượng môi trường quốc gia Phạm Ngọc Đăng, Lê Trình, Nguyễn Quỳnh Hương (2001), Đánh giá diễn biến dự báo môi trường hai vùng kinh tế trọng điểm phía bắc phía nam đề xuất giải pháp bảo vệ mơi trường, NXB Xây dựng Lưu Đức Hải, Nguyễn Ngọc Sinh (2008), Quản lý môi trường cho phát triển bền vững, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Dương Thị Minh Hòa (2016), Giáo trình quan trắc phân tích mơi trường, trường Đại học Nơng lâm Thái Nguyên Nguyễn Ngọc Nông, Nguyễn Thanh Hải ( 2016), Giáo trình quản lí mơi trường, trường đại học nơng lâm Thái Nguyên Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 2014), Luật bảo vệ mơi trường Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2012), Luật tài nguyên nước Quốc hội, Luật tài nguyên nước ban hành ngày 21-6-2012 Luật bảo vệ môi trường ban hành ngày 29-11-2005 Dư Ngọc Thành ( 2016), Giáo trình cơng nghệ môi trường, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên 10 Dư Ngọc Thành ( 2016), Giáo trình kỹ thuật xử lý nước thải chất thải rắn, trường đại học nơng lâm thái ngun 11 Thủ tướng phủ (2006), Quyết định 81/2006/QĐ-TTg việc Phê duyệt Chiến lược quốc gia tài nguyên nước đến năm 2020, Hà Nội 12 Tổng cục Môi trường (2011), Quyết định 879/QĐ-TCMT việc Ban hành sổ tay hướng dẫn tính tốn số chất lượng nước, Hà Nội 41 II Tài liệu Internet 13 Lê Quốc Tuấn , Tài nguyên nước trạng sử dụng nước http://www2.hcmuaf.edu.vn/data/quoctuan/Tai%20nguyen%20nuoc%20va%2 0hien%20trang%20su%20dung%20nuoc.pdf 14 Tiêu chuẩn Việt Nam chất lượng nguồn nước & nước cấp sinh hoạt http://vea.gov.vn/vn/vanbanphapquy/QCVN-TCVNHDKT/Pages/Ti%C3%AAu-chu%E1%BA%A9n-Vi%E1%BB%87t-Namv%E1%BB%81-ch%E1%BA%A5t-l%C6%B0%E1%BB%A3ngngu%E1%BB%93n-n%C6%B0%E1%BB%9Bc n%C6%B0%E1%BB%9Bcc%E1%BA%A5p-sinh-ho%E1%BA%A1t.aspx 15 https://toc.123doc.org/document/1190262-hien-trang-tai-nguyen-nuoctren-the-gioi.htm 42 MỘT SỐ HÌNH ẢNH THỰC TẾ NƯỚC SƠNG CẦU TẠI CAM GIÁ 43 ... phát triển i u kiện tự nhiên, kinh tế - xã h i thành phố Th i Nguyên năm 2018 - Đánh giá diễn biến chất lượng nước địa bàn phường Cam Giá, thành phố Th i Nguyên quý I năm 2018 - Đề xuất gi i pháp... Lâm Th i Nguyên, v i đề t i : ‘ Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu địa bàn phường Cam Giá, thành phố Th i Nguyên quý I năm 2018 .Kết thúc thực tập hoàn thành đề t i tốt nghiệp hồn thành. .. Nguyên quý I năm 2018" 1.2 Mục tiêu đề t i 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá diễn biến chất lượng nước Sông Cầu địa bàn phường Cam Giá, thành phố Th i Nguyên quý I năm 2018 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - i u
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá diễn biến chất lượng nước sông Cầu trên địa bàn phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên trong quý I năm 2018 (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan