Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

55 48 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:27

Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà NộiĐánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC ANH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐÔNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chun ngành : Khoa học Mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN ĐỨC ANH Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN HÀ ĐƠNG, THÀNH PHỐ HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học mơi trường Khoa : Mơi trường Khóa : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : TS Nguyễn Thanh Hải Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Lời em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới TS Nguyễn Thanh Hải tận tình hướng dẫn em hồn thành khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Viện Kỹ thuật Công nghệ Môi trường tạo điều kiện thuận lợi cho phép em sử dụng sở vật chất trang thiết bị suốt q trình học tập nghiên cứu khóa luận Em xin chân thành cảm ơn cán Viện Kỹ thuật Công nghệ Môi trường giúp đỡ ủng hộ, tạo điều kiện tốt đóng góp chun mơn cho em suốt trình học tập nghiên cứu Mặc dù có nhiều cố gắng, song thời gian có hạn, khả nghiên cứu thân hạn chế, nên kết nghiên cứu nhiều thiết sót Em mong nhận góp ý, bảo thầy cô, bạn người quan tâm đến vấn đề trình bày khóa luận, để khóa luận hồn thiện Em xin trân trọng cảm ơn! Thái Nguyên, tháng năm 2018 Sinh viên NGUYỄN ĐỨC ANH ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Vị trí lấy mẫu nước mặt 15 Bảng 3.2 Các tiêu phương pháp phân tích mẫu nước mặt 16 Bảng 3.3 Vị trí lấy mẫu nước thải 17 Bảng 3.4 Các tiêu phương pháp phân tích mẫu nước thải 17 Bảng 4.1 Vị trí điểm lấy mẫu nước mặt 26 Bảng 4.2 Kết quan trắc chất lượng nước mặt thủy vực nước động địa bàn quận Hà Đông tháng năm 2017 27 Bảng 4.3 Kết phân tích thủy vực nước tĩnh quận Hà Đông tháng năm 2017 30 Bảng 4.4 Kết phân tích nước ao làng nghề tháng năm 2017 32 Bảng 4.5 Kết phân tích nước điểm xả thải làng nghề (dệt nhuộm) năm2017 34 Bảng 4.6 Kết phân tích nước thải khu công nghiệp tháng năm 2017 35 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 4.1 Vị trí quận Hà Đơng, thành phố Hà Nội 19 Hình 4.2 Biểu đồ nhiệt độ trung bình tháng năm 2017 21 Hình 4.3 Hàm lượng COD dòng chảy động địa bàn quận Hà Đông 29 Hình 4.4 Hàm lượng BOD5 dòng chảy động địa bàn quận Hà Đông 29 Hình 4.5 Hàm lượng NH4 dòng chảy động địa bàn quận Hà Đơng 29 Hình 4.6 Biểu đồ biến đổi hàm lượng COD nước năm 2017 32 Hình 4.7 Biểu đồ biến đổi hàm lượng BOD5 nước năm 2017 33 Hình 4.8 Sự biến đổi hàm lượng BOD5 nước thải năm 2017 36 Hình 4.9 Sự biến đổi hàm lượng COD nước thải năm 2017 37 Hình 4.10 Sự biến đổi hàm lượng TSS nước thải năm 2017 38 Hình 4.11 Quy trình xử lý nước thải bệnh viện 103 39 Hình 4.12 Một số hình ảnh cơng trình xử lý nước thải bệnh viện 40 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT BTNMT Bộ Tài nguyên Mơi trường BYT Bộ Y tế GPMB Giải phóng mặt HĐND Hội đồng nhân dân HTX Hợp tác xã MT Mơi trường NQ-CP Nghị quyết- phủ QCVN Quy chuẩn việt nam QĐ Quyết định QH Quốc hội TNHH Trách nhiệm hữu hạn UBND Ủy ban nhân dân v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục tiêu đề tài 1.2.2 Yêu cầu đề tài Error! Bookmark not defined 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.3.2 Ý nghĩa thực tiễn PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Một số khái niệm chung 2.1.2 Các thông số chất lượng nước 2.2 Cơ sở pháp lý 2.3 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 2.3.1 Tình hình nghiên cứu Thế giới 2.3.2 Tình hình nghiên cứu Việt Nam 2.3.3 Hiện trạng khai thác sử dụng tài nguyên nước quận Hà Đông 11 PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 14 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 14 vi 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 14 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu 14 3.3 Nội dung nghiên cứu 14 3.3.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 14 3.3.2 Đánh giá thực trạng chất lượng nước mặt địa bàn quận Hà Đông 14 3.3.3 Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải địa bàn quận Hà Đông 14 3.3.4 Đề xuất số giải pháp quản lý môi trường nước địa bàn quận Hà Đông 14 3.4 Phương pháp nghiên cứu 15 3.4.1 Phương pháp điều tra thu thập tài liệu, số liệu thứ cấp 15 3.4.2 Phương pháp lấy mẫu phân tích 15 3.4.3 Phương pháp xử lý số liệu, tổng hợp phân tích thống kê 18 3.4.4 Phương pháp so sánh kết 18 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Khái quát điều kiện tự nhiên, đặc điểm kinh tế - xã hội quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 19 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 19 4.1.2 Đặc điểm kinh tế - xã hội 22 4.2 Đánh giá thực trạng chất lượng nước mặt địa bàn quận Hà Đông 26 4.2.1 Đánh giá thực trạng chất lượng nước thủy vực nước động 26 4.2.2 Đánh giá thực trạng chất lượng nước thủy vực nước tĩnh 30 4.2.3 Đánh giá thực trạng chất lượng nước mặt khu vực làng nghề 31 4.3 Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải địa bàn quận Hà Đông 33 4.3.1 Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải sản xuất từ làng nghề 33 vii 4.3.2 Đánh giá thực trạng chất lượng nước thải sản xuất từ điểm, cụm, khu công nghiệp 35 4.3.3 Đánh giá thực trạng nguồn nước thải từ bệnh viện, trung tâm y tế 38 4.4 Đề xuất số giải pháp quản lý môi trường nước địa bàn quận Hà Đông 41 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 43 5.1 Kết luận 43 5.2 Kiến nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 46 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Nước khởi nguồn sống trái đất, đồng thời nguồn để trì sống tiếp tục nơi Sinh vật khơng có nước khơng thể sống người thiếu nước tồn Trong trình hình thành nên sống Trái đất, nước mơi trường nước đóng vai trò quan trọng Nước tham gia vào vai trò tái sinh giới hữu Trong trình trao đổi chất nước đóng vai trò trung tâm Nước có ảnh hưởng đến khí hậu nguyên nhân gây thời tiết Là thành phần quan trọng tế bào sinh học môi trường trình sinh hóa quang hợp Vậy, nước cội nguồn tồn Vai trò nước muôn màu, muôn vẻ nước định sống trái đất Nước nhu cầu đời sống ngày người trở thành đòi hỏi bách việc bảo vệ sức khỏe cải thiện điều kiện sinh hoạt cho nhân dân, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Tình trạng ô nhiễm môi trường xảy nhiều nơi địa bàn Hà Nội nói chung địa bàn quận Hà Đơng nói riêng Điều đặc biệt quan trọng vấn đề chất thải lỏng Công ty, đơn vị sản xuất kinh doanh hộ gia đình địa bàn Quận chưa qua xử lý mà xả thẳng vào hệ thống thoát nước chung thành phố Tình trạng dẫn đến thực tế chất lượng nước sông Tô Lịch, sơng Nhuệ, kênh mương tiêu thốt, cống ngầm,… bị ô nhiễm nặng chứa hợp chất vô cơ, hợp chất nitơ, vi sinh vật, chất rắn lơ lửng vượt Tiêu chuẩn cho phép hàng chục chí hàng trăm lần Tại số vị trí sau quan trắc phát số tiêu ô nhiễm đặc trưng 32 Bảng 4.4 Kết phân tích nước ao làng nghề tháng năm 2017 TT Chỉ tiêu Đơn vị Kết NM8 10 11 13 NM9 QCVN 08:2015/ BTNMT B2 NM10 B1 pH 6,5 6,5 6,7 5,5-9 5,5-9 TSS mg/l 37 45 40 50 100 COD mg/l 22 25 24 30 50 BOD5 mg/l 11 11 10 15 25 NO3 mg/l 6,1 6,4 10 15 NH4 mg/l 0,44 0,57 0,41 0,5 0,9 Cu mg/l 0,12 0,15 0,12 0,5 As mg/l 0,002 0,003 0,001 0,05 0,1 Cd mg/l 0,004 0,005 0,003 0,01 0,01 Pb mg/l
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá thực trạng môi trường nước trên địa bàn Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn