Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

69 88 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 08:25

Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà NộiĐánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CHÍNH TÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI CHĂN NUÔI TẠI TRANG TRẠI LỢN ÔNG NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Khoa : Môi trường Khóa học : 2014 - 2018 Thái Nguyên, năm 2018 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN CHÍNH TÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝCHẤT THẢI CHĂN NUÔI TẠI TRANG TRẠI LỢN ÔNG NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Chính quy Chuyên ngành : Khoa học Môi trường Lớp : 46 KHMT N01 Khoa : Mơi trường Khóa học : 2014 - 2018 Giảng viên hướng dẫn : PGS.TS Lương Văn Hinh Thái Nguyên, năm 2018 i LỜI CẢM ƠN Được trí Ban Giám hiệu,Ban Chủ nhiệm Khoa Mơi trường – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên thời gian thực tập tốt nghiệp em tiến hành đề tài “đánh giá trạng công tác quản lý, thu gom sử lý phân trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại huyện Ba Vì Hà Nội” Để hồn thành khóa luận tốt nghiệp này, em nhận giúp đỡ lớn từNhà trường, thầy cô đơn vị thực tập Đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám hiệu Nhà trường,Khoa, mơn Khoa thầy giúp em có kiến thức bổ ích chuyên ngành Khoa học Môi trường, tạo điều kiện cho em tiếp cận môi trường thực tế thời gian qua Đặc biệt cho em gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáoPGS.TS Lương VănHinh thời gian viết luận văn,em nhận hướng dẫn tận tình thầy,thầy giúp em bổ sung hồn thiện lý thuyết thiếu việc áp dụng kiến thức vào thực tế đơn vị thực tập để em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới toàn thể gia đình,bạn bè hết lòng động viên,giúp đỡ tạo điều kiện mặt vật chất tinh thần cho em trình học tập nghiên cứu Tuy nhiên, hạn chế mặt thời gian,điều kiện tiếp cận kiến thức kinh nghiệm thân,bài khóa luận không tránh khỏi khiếm khuyết, em mong nhận giúp đỡ thầy cô người đọc để hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên,ngày 31 tháng năm 2018 Sinh viên Nguyễn Chính Tùng ii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1 Số lượng lợn phân theo vùng Việt Nam 13 Bảng 2.2 Số lượng lợn qua năm 15 Bảng 2.3 Sản lượng thịt qua năm 16 Bảng 2.4 Số lượng lợn qua năm 18 Bảng 2.5.Số lượng lợn thịt qua năm 20 Bảng 2.6 Một số thành phần vi sinh vật chất thải rắn chăn nuôi lợn 23 Bảng 2.7 Khối lượng phân nước tiểu gia súc thải ngày đêm 24 Bảng 2.8 Khối lượng phân nước tiểu gia súc thải ngày đêm 25 Bảng 2.9 Một số thành phần vi sinh vật chất thải rắn chăn nuôi lợn 26 Bảng 4.1 Tình hình phát triển chăn nuôi lợn trang trại 34 Bảng 4.2 Quy mô chăn nuôi trang trại huyện Ba Vì 35 năm 2017 35 Bảng 4.3 Kết phân tích lần tiêu trước sau xử lý bể biogas lấy ngày 16/10/2017(thí nghiệm lần 1) 38 Bảng 4.4 Kết phân tích lần hai tiêu trước sau xử lý bể biogas lần 39 Bảng 4.5 Kết phân tích lần hai tiêu trước sau xử lý bể biogas lấy ngày 16/10/2017( thí nghiệm lần 3) 40 Bảng 4.6 kết phân tích tiêu nước thải hố gas cuối ( báo cáo giám sát môi trường định kỳ tháng đầu năm) 41 Bảng 4.7.Phương pháp xử lý sử dụng chất lỏng hệ thống trại trang trại địa bàn huyện 42 Bảng 4.8 Nhận thức người dân việc xử lý chất thải chăn nuôi 44 Bảng 4.9 Ảnh hưởng mùi từ trang trại 45 Bảng 4.10 Ảnh hưởng tiếng ồn từ trang trại 45 iii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Mơ hình quản lý chất thải rắn chăn ni giới 12 Hình 4.1 đồ hành huyện Ba Vì 31 Hình 4.2 Sơ đồ xử lý nước thải theo mơ hình bãi lọc trồng Error! Bookmark not defined – hồ sinh học Error! Bookmark not defined Hình 4.3.Mơ hình bước xử lý nước thải DEWATS Error! Bookmark not defined iv DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ký hiệu Tiếng Việt BOD5 Nhu cầu oxy để vi sinh vật oxy hóa chất hữu nước COD Nhu cầu oxy để oxy hóa hợp chất hóa học nước DO Độ oxy hòa tan FAO Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc GDP Tổng sản phẩm thu nhập quốc dân IMPACT Tổ chức mô hình Quốc Tế để phát triển sách tiêu thụ nơng sản LMLM Lở mồm long móng NĐCP Nghị định Chính phủ QCVN Quy chuẩn Việt Nam QCVN24 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia chất lượng nước thải TCC Tiêu chuẩn cho phép UBNN Ủy ban nhân dân VAC Mơ hình Vườn – Ao- Chuồng WHO Tổ chức y tế giới v MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i DANH MỤC CÁC BẢNG ii DANH MỤC CÁC HÌNH iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa đề tài 1.4 Yêu cầu đề tài PHẦN TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học đề tài 2.1.1 Cơ sở lý luận 2.1.2 Cơ sở pháp lý 2.2 Tổng quan tình hình chăn ni giới Việt Nam 2.2.1 Tình hình chăn ni lợn giới 2.2.2 Hiện trạng chăn nuôi lợn Việt Nam 2.3 Hiện trạng quản lý, thu gom xử lý chất thảitrong chăn nuôi lợn 11 2.3.1 Hiện trạng quản lý, thu gom xử lý chất thải chăn nuôi lợn Thế giới 11 2.3.2 Hiện trạng quản lý, thu gom xử lý chất thải chăn nuôi lợn Việt Nam 13 2.3.3 Tình hìnhquản lý, thu gom xử lý chất thải chăn nuôi lợn Hà Nội 23 2.3.4 Một số thành phần vi sinh vật chất thải rắn có chăn ni 24 vi PHẦN ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 29 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 29 3.1.1 Đối tượng 29 3.1.2 phạm vi nghiên cứu 29 3.2 Địa điểm thời gian tiến hành 29 3.3 Nội dung thực 29 3.4 Các tiêu phương pháp nghiên cứu 29 3.4.1 Các tiêu theo dõi 29 3.4.2 P hương pháp nghiên cứu 29 3.4.3 Phương pháp tham khảo, kế thừa loại tài liệu liên quan đến đề tài 30 PHẦN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 31 4.1 Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội huyện Ba Vì 31 4.1.1 Điều kiện tự nhiên 31 4.2 Kinh tế - Xã hội 32 4.2.1 Kinh tế Error! Bookmark not defined 4.2.2 Xã hội 33 4.3 Tình hình quản lý thu gom sử lý chất thải chăn nuôi trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch 34 4.3.1.Đặc điểm tình hình chăn ni lợn mơ hình chăn ni lợn trang traị ơng Nguyễn Thanh Lịch 34 4.3.2 Tinh hình quản lý thu gom sử lý chất thải chăn nuôi Trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch 36 4.3.3 Đánh giá chất lượng nước thải thực trạng xử lý chất thải, nước thải trại ông Nguyễn Thanh Lịch huyện Ba Vì Hà Nội 37 4.4 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng chất thải đến môi trường xung quanh 43 4.4.1 Đánh giá yếu tố xã hội 43 4.4.2 Ảnh hưởng từ trang trại đến sức khỏe người dân 45 vii 4.5 Đề xuất giải pháp công tác thu gom xử lý chất thải Trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch 46 4.5.1 Biện pháp luật sách Error! Bookmark not defined 4.5.2 Biện pháp công nghệ 47 4.5.3 Biện pháp tuyên truyền giáo dục 49 4.5.4 Biện pháp quản lý, quy hoạch 49 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 51 5.1 Kết luận 51 5.2 Kiến nghị 52 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 PHẦN MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài Việt Nam nước có tỷ lệ phát triển nông nghiệp cao, chiếm 70% tổng sản phẩm quốc dân (GDP) Trước đây, nghề trồng lương thực đóng góp đa số cho ngành nơng nghiệp nước ta.Và nay, việc gia tăng sản lượng thực phẩm từ chăn nuôi gia súc đem lại bước tiến nơng nghiệp Nó mang lại hiệu kinh tế cao, góp phần làm chuyển dịch cấu nông nghiệp, từ trồng trọt sang chăn nuôi, đồng thời cải thiện đáng kể đời sống kinh tế nông dân.Tuy nhiên, việc phát triển hoạt động chăn nuôi gia súc,gia cầm tự phát cách tràn lan,ồ ạt điều kiện người nông dân thiếu vốn,thiếu hiểu biết làm gia tăng tình trạng nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng Đặc biệt với chăn nuôi nhỏ lẻ nông hộ, thiếu quy hoạch, vùng dân cư đông đúc gây ô nhiễm môi trường ngày trầm trọng Ơ nhiễm mơi trường chăn ni gây nên chủ yếu từ nguồn chất thải rắn, chất thải lỏng, bụi, tiếng ồn, xác gia súc, gia cầm chết chôn lấp, tiêu hủy không kỹ thuật Đối với sở chăn nuôi, chất thải gây nhiễm mơi trường có ảnh hưởng trực tiếp với sức khỏe người, làm giảm sức đề kháng vật ni, tăng tỷ lệ mắc bệnh chi phí phòng chi bệnh, giảm suất hiệu kinh tế, sức đề kháng gia súc,gia cầm giảm sút nguy bùng phát dịch bệnh Theo tổ chức Y tế giới (WHO) 50 bệnh truyền nhiễm có nguồn gốc từ phân người gia súc.Hiện tỷ lệ bệnh dịch từ gia súc, gia cầm gia tăng nhiều nước giới.Nếu vấn đề không giải triệt để gây ô nhiễm môi trường tác động nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng đặc biệt người trực tiếp chăn nuôi gia súc, gia cầm Vì vậy, WHO khuyến cáo phải có giải pháp tăng cường việc làm môi trường chăn ni, kiểm sốt, xử lý chất thải, 46 hộ cho sức khoẻ bình thường.Điều cho thấy nhận thức mức độ ô nhiễm từ trang trại người dân mức độ trung bình.Trong hộ thường xuyên mắc phải bệnh ho, sốt, đau bụng, ghẻ lở không thường xuyên khám thường xuyên nhờ giúp đỡ y tế 4.6 Đề xuất giải pháp công tác thu gom xử lý chất thải Trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch Đã có nhiều biện pháp xử lý chất thải chăn ni lợn phương pháp sử dụng khí sinh học hầm Biogas, ủ phần yếm khí, phương pháp có nhược điểm nên chưa thực giải triệt để thuận tiện thực lúc sử dụng Khuyến khích phát triển chăn nuôi lợn tập trung, chăn nuôi trang trại, gia cơng Cơng nghiệp hố chăn ni ngành chăn ni lợn nói riêng ngành chăn ni gia súc gia cầm nói chung - Khuyến khích sáng tạo, nhập ứng dụng hiệu công nghệ chăn nuôi, xử lý chất thải chăn nuôi lợn giảm thiểu ô nhiễm môi trường - Tăng cường khuyến nông, tuyên truyền, tập huấn chăn ni trang trại lợn an tồn sinh học - Xúc tiến thương mại, hợp tác quốc tế chăn nuôi lợn - Đầu tư cho công tác điều tra, nghiên cứu ứng dụng bảo vệ môi trường chăn nuôi lợn - Xử lý nghiêm hộ ni chưa có có cơng trình xử lý chất thải khơng đạt tiêu chuẩn; loại bỏ phương pháp, công nghệ xử lý chất thải gây ô nhiễm; đưa nhanh công nghệ xử lý chất thải tiên tiến, có khả tận dụng chất thải để sản xuất sản phẩm phục vụ cho sản xuất đời sống ( phân hữu vi sinh, biogas) - Về xử lý chất thải quản lý môi trường chăn nuôi lợn, tăng cường biện pháp quản lý Nhà nước theo Luật Bảo vệ môi trường 2014 để ngăn chặn gia tăng ô nhiễm, bước hạn chế ô nhiễm môi trường : Vị 47 trí xây dựng trang trại chăn nuôi lợn phải đảm bảo theo quy định hành quy chế quản lý vùng phát triển chăn ni, có tường rào ngăn cách trang trại với bên ngồi; sở chăn ni phải có cam kết tự xử lý chất thải chăn nuôi đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi trường theo quy định quan chức môi trường, không xả chất thải, nước thải chưa qua xử lý vào môi trường; thử nghiệm xử lý chất thải công nghệ sinh học, sử dụng chế phẩm sinh học bổ sung thức ăn chăn nuôi 4.6.2 Biện pháp cơng nghệ *Khuyến khích hình thức đặt hàng tham gia đầu tư doanh nghiệp cho nghiên cứu khoa học khoa học ứng dụng để phát triển chăn nuôi lợn *Nghiên cứu chuyển giao công nghệ phát triển chăn nuôi lợn phù hợp với vùng sinh thái vùng, đị phương nhằm khai thác phát huy lợi thế, so sánh, khắc phục hạn chế vùng miền, địa phương *Nghiên cứu chuyển giao công nghệ xử lý chất thải vật nuôi điều kiện môi trường sinh thái khác nhau, quy mô chăn nuôi khác * Cơng trình bãi lọc trồng hồ sinh học để xử lý nước thải sinh hoạt phân tán Cơng trình bãi lọc trồng hồ sinh học cơng trình xử lý nước thải điều kiện tự nhiên Do kinh phí đầu tư xây dựng (khơng tính kinh phí đất xây dựng) thấp vận hành đơn giản nên cơng trình gọi cơng trình xử lý nước thải chi phí thấp ứng dụng rộng rãi nước phát triển Do tính đến quỹ đất xây dựng cơng trình số yếu tố tác động bất lợi đến môi trường mùi hôi, thấm vào nước ngầm mà cơng trình bãi lọc trồng hồ sinh học dùng để xử lý nước thải quy mô nhỏ vừa 48 Để đảm bảo hiệu xử lý tiêu ô nhiễm nước thải tái sử dụng sinh hoạt tạo cảnh quan sinh thái, người ta tổ chức hệ thống xử lý nước thải phân tán - Bãi lọc trồng Bãi lọc trồng xây dựng để xử lý nước thải nước mưa điều kiện tự nhiên Nhờ trình sinh trưởng hệ thực vật, vi sinh vật trình vật lý như: lắng, lọc, bốc mà chất ô nhiễm nước thải xử lý với hiệu cao Hệ thống bãi lọc trồng cho phép đạt hiệu suất loại bỏ BOD tới 95% nitrat hóa đạt 90% Hệ thống có khả lưu giữ tốt số kim loại nặng giới hạn không gây độc cho hệ thực vật, vi sinh vật Bãi lọc trồng có khả khử vi trùng thơng qua q trình tiêu hủy tự nhiên, xạ tử ngoại, thức ăn loại động vật hệ thống Các virus, mầm bệnh khử cơng trình bãi lọc q trình lắng lọc tiêu hủy tự nhiên mơi trường không thuận lợi Trồng bãi lọc với tác dụng là: Giảm vận tốc dòng chảy, tăng khả lắng cặn bãi; Giảm xói mòn sục cặn từ đáy; Ngăn gió tạo bóng, giảm phát triển thực vật nổi; Góp phần biến đổi oxy hóa khử bãi lọc nơi vi khuẩn sống bám gần mặt nước, tạo điều kiện phân hủy chất hữu cơ, loại bỏ N, P diệt vi trùng gây bệnh Thực vật trồng bãi lọc thường loại thực vật thủy sinh lưu niên, thân thảo xốp, rễ chùm, mặt ngập hẳn nước, phổ biến cỏ nến, sậy, cói, bấc, lác Theo Nguyễn Việt Anh (2010), mơ hình XLNT phân tán với mơ hình bể tự hoại cải tiến BASTAF kết hợp với bãi lọc trồng cây, cho phép xử lý nước thải nước thải sinh hoạt, chăn nuôi, đô thị Nước thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn mức A QCVN 24:2009/BTNMT QCVN 14:2008/BTNMT cho phép xả môi trường hay tái sử dụng lại nước thải 49 b4.6.3 Biện pháp tuyên truyền giáo dục - Tăng cường đào tạo, tập huấn cho người quản lý, người chăn nuôi lợn kiến thức môi trường, biện pháp bảo vệ sách liên quan - Tổ chức hội thi, hội thảo, hội chợ công nghệ môi trường chăn nuôi lợn quản lý chăn nuôi bền vững - Xây dựng mơ hình chăn ni “sạch” đạt hiệu kinh tế cao để từ nhân rộng mơ hình tồn tỉnh - Thực quy trình thực hành chăn nuôi tốt - Sử dụng nhiều kinh thông tin tuyên truyền đại chúng báo hình, báo viết, báo nói, tờ rơi, áp phích, băng rơn…truyền thơng chéo truyền thông lồng ghép 4.6.4 Biện pháp quản lý, quy hoạch - Xây dựng hệ thống khảo, kiểm nghiệm, kiểm định chất lượng giống thức ăn chăn nuôi lợn - Quy hoạch tổ chức ngành chăn nuôi lợn theo hướng thị trường có phối hợp chặt chẽ đơn vị nghiên cứu với doanh nghiệp, hiệp hội người chăn nuôi nhằm chuyển giao giống, tiến kỹ thuật chăn nuôi lợn - Thường xuyên đào tạo nâng cao trình độ nghiệp vụ quản lý nhà nước lĩnh vực chăn nuôi, môi trường chăn nuôi lợn - Tăng cường công tác tra, kiểm tra giống, vật tư, thức ăn chăn nuôi cơng tác vệ sinh phòng dịch, xử lý chất thải chăn nuôi lợn - Phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội tỉnh tầm nhìn 2010 – 2020 - Thực nghiêm túc, đầy đủ văn quản lý môi trường (đánh giá ĐTM, quản lý cam kết BVMT, sở chăn nuôi lợn) - Hạn chế dừng hoạt động trang trại chăn nuôi lợn quy mô lớn lẫn khu dân cư gây ô nhiễm nặng 50 - Đảm bảo khoảng cách chuông trại mật độ nuôi hợp lý, áp dụng loại chuồng nuôi tiên tiến, mơ hình chuồng kín 51 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong trình thực tập, khảo sát trại ơng Nguyễn Thanh Lịch Xã Ba Trại huyện Ba Vì TP Hà Nội rút nhận xét sau: - Chăn nuôi lợn thải môi trường lượng chất thải lớn, tính riêng trang trại ơng Nguyễn Thanh Lịch, ước tính lượng phân thải chăn ni lợn trang trại hàng năm lên tới khoảng 7200 tấn, lượng nước thải chăn nuôi lợn lên tới khoảng 41.2 triệu mét khối lượng khí thải lớn Lượng chất thải xử lý chưa xử lý triệt để gây nên ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, bên cạnh tình hình kiểm sốt dịch bệnh trại vấn đề quan với số lượng lợn đông , tập chung nên dễ sảy dịch bệnh, chánh để xuất dịch bệnh lây lan gây ảnh hưởng tới sản xuất trại - Nước thải đầu hệ thống đạt quy chuẩn QCVN 62 – MT:2016, nhiên Trang trại cần quan tâm đến việc xử lý sau biogas có biện pháp cụ thể để kiểm tra, xử lý triệt để trước xả nguồn tiếp nhận đạt tiêu chuẩn cho phép, tránh gây ô nhiễm môi trường cho nguồn tiếp nhận; Hàm lượng tổng nitơ, phốtpho cacbon đất tương đối cao, nước thải chứa phân lợn thải ngấm vào đất Trang có nhiều biện pháp quản lý xử lý chất thải chăn nuôi lợn kết thu chưa tốt, số thơng số đầu dòng thải chưa đạt u cầu Cơng tác quản lý thu gom chất thải cần trọng nữa, việc thu gom, sử lý chất thải cung yếu tố để làm giảm dịch bệnh giảm thiểu ô nhiễm môi trường từ hoạt động sản xuất trại -Để giảm thiểu tác hại tới môi trường chất thải chăn ni lợn, đồng 52 thời tái sử dụng chúng nguồn lượng mới, chung ta cần phải có giải pháp quản lý xử chất thải hợp lý Các chất thải từ với số lượng 7200 dễ gây vấn đề môi trường, lượng phân lớn ảnh hưởng tới trông xung quanh đặc biệt lúa, hoa màu người dân xung quanh trang trại ảnh hưởng tới nước ngầm lượng phân tồn đọng lâu dài không sử lý -Trang trại có đầu tư vào q trình xử lý nước thải hệ thống yếm khí (biogas) chưa tận dụng khí Biogas vào việc đun nấu sinh hoạt Việc tận thu khí thải từ hệ thống biogas giúp giảm chi phí cho trang trại, nhiên cần phải ý tới vấn đề cháy nổ khí gas dễ bắt lửa 5.2 Kiến nghị Ngành chăn nuôi phát triển mạng quy mô số lượng Tuy nhiên quy mô chăn nuôi gia tăng kéo theo nhiều vấn đề môi trường, bùng phát dịch bệnh, ô nhiễm môi trường điều khó tránh khỏi Chính muốn phát triển bền vững ngành chăn nuôi cần phải ý đến vấn đề mơi trường có biện pháp kiểm sốt từ cá nhân hộ chăn ni nhà quản lý Vì số kiến nghị nêu nhằm nâng cao hiệu quản lý chất thải trang trại: - Nhà nước cần có sách ưu đãi hỗ trợ cho chăn nuôi bao gồm: chế sách ưu đãi đất đai khu chăn nuôi tập trung cho việc xây dựng khu chưn ni mở rộng phía xa cánh đồng ngồi khu đân cư Chính sách đầu tư tín dụng ưu đãi xây dựng mở rộng đường giao thông vào khu chăn nuôi để phương tiện giới vào bên để dễ dàng vận chuyển hàng hóa Hỗ trợ xây dựng cơng trình xử lý chất thải chăn ni có sách ưu tiên cho hộ thực tốt công tác xử lý chất thải, hạn chế ô nhiễm, bảo vệ môi trường 53 - Cần tập trung tập huấn người chăn nuôi công tác quản lý môi trường, nâng cao ý thức trình độ hiểu biết người dân môi trường chăn nuôi Dùng biện pháp truyền thông địa bàn xã, huyện… để tuyên truyền kết hợp với khuyến khích trang trại có ý thức - Đối với trang trại nghiên cứu cần xây dựng hệ thống quản lý xử lý chất thải trang trại theo tiêu chuẩn để phù hợp với yêu cầu thải số lượng vật nuôi mà không gây ảnh hưởng đến cộng đồng dân cư 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tiếng việt Bùi Xuân An: Nguy tác động đến môi trường trạng quản lý chất thải chăn nuôi vùng Đông Nam Bộ, ĐH Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, 2007 Báo cáo giám sát mơi trường định kỳ tháng đầu năm2016 trang trại ông Nguyễn Thanh Lịch xã Ba Trại huyện Ba Vì TP Hà Nội Bộ Tài nguyên Môi Trường (2016), Xử lý chất thải chăn nuôi: Lựa chọn công nghệ Trương Thanh Cảnh (002), Xử lý nước thải chăn ni lợn keo tụ điện hóa, ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐHQG TP Tp Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lý Hoa (2005), “Một số vấn đề liên quan đến nước thải chăn ni, lò mổ, tạp chí khoa học nghiệp số Dương Văn Hồng, Nghiên cứu đánh giá đặc trưng ô nhiễm tác động đến môi trường chất thải rắn số trang trại chăn nuôi lợn địa bàn tỉnh Thái Nguyên ĐH Nông Lâm Thái Nguyên Niêm giám thống kê thành phố Hà Nội 2016 Thống kê chăn nuôi Việt Nam 2017 cục thống kê Trịnh Thị Thanh (2003), độc học môi trường sức khỏe người NXB ĐHQG Hà Nội 10 Trần Minh Trí tiểu luận” Sử lý chất thải chăn nuôi công nghệ biogas” giảng viên trường ĐH khoa học tự nhiên TP HCM 11.Viện công nghệ môi trường(2012), Báo cáo trạng chăn ni số trang trại lợn phía bắc 2012, Hà Nội 12.Viện chăn nuôi: Điều tra đánh giá trạng môi trường trại chăn nuôi lợn, 2016 55 II Tài liệu trích dẫn từ Internet 13.Báo (2011), Nhìn lại ngành chăn ni heo sau kiện tăng giá: http://www.baomoi.com/nhin-lai-nganh-chan-nuoi-heo-sau-su-kientang-gia/c/6623513.epi 14 Nguyễn Khoa Lý, Ơ nhiễm mơi trường hoạt động chăn nuôi thú y giải pháp khắc phục: http://tailieu.vn/doc/o-nhiem-moi-truong-trongcac-hoat-dong-chan-nuoi-thu-y-va-giai-phap-khac-phuc-1080828.html 15.http://www.dairyvietnam.com/vn/Sua-The-gioi/Tinh-hinh-chan-nuoithe-gioi-va-khu-vuc.html 16.Chăn nuôi việt nam, http://channuoivietnam.com 17.http://www.zapmeta.com.vn/ws?q=nh%E1%BB%AFng%20m%C3%B 4%20h%C3%ACnh%20ch%C4%83n%20nu%C3%B4i%20m%E1%B B%9Bi&asid=zm_vn_gc1_05&mt=b&nw=g&de=c&ap=1t1 18.xử lý chất thải chăn nuôi heo, http://vinatuco.com/tin-tuc/xu-lychat-thai-trong-chan-nuoi-heo-c01-18258.html 19 giới nước thải, http://ngoenvironment.com/vn/Theo-loai-nuoc-thaitec60-XU-LY-NUOC-THAI-CHAN-NUOI-HEO-BANG-CONGNGHE-MOId108.html?gclid=EAIaIQobChMI37qrtNq41QIVhwgqCh21vAkEAAYASAAEgInjfD_BwE 20.Xử lý nước thải chăn ni, http://tai-lieu.com/tai-lieu/xu-ly-nuocthai-trong-chan-nuoi-bang-cong-nghebiogas-1477/ 21.Địa thành phố Hà Nội, http://diachinganhang.vn/thanh-pho-hanoi/huyen-ba-vi 22.Điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội huyện Ba Vì Trườnghttps://toc.123doc.org/document/970896-1-dieu-kien-tu-nhienkinh-te-xa-hoi-huyen-ba-vi.htm 56 23.http://bunvisinh.com/xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-chi-phi-thap.html PHIẾU ĐIỀU TRA CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG KHU VỰC NÔNG THÔN Họ tên người vấn: Thôn:………………Xã:………………Huyện:………… Tỉnh:……… Giới:……… Tuổi:……………… Dân tộc:…………… Trình độ:………………… Chúng tơi mong muốn gia đình Ơng/bà cung cấp cho số thông tin vấn đề đây: Theo Ơng/bà nhiễm môi trường nguyên nhân  Vứt rác bừa bãi  Cháy rừng  Khói bụi từ xe cộ  Cả phương án Theo Ông/bà để cải thiện môi trường khu vực cần phải làm  Nâng cao nhận thức người dân  Thu gom chất thải  Quản lý nhà nước  Cả phương án Ơng/bà có sẵn sang tham gia phong trào vệ sinh môi trường nông thơn khơng  Có  Khơng Nếu địa phương có buổi tập huấn mơi trường Ơng/bà có tham gia khơng  Có  Khơng Theo Ông/bà việc phân loại rác nguồn có cần thiết khơng  Có  Khơng Dịch vụ thu gom rác thải địa phương hoạt động  Khơng có  Có, hoạt động  Hoạt động tốt Địa phương có chương trình vệ sinh cơng cộng khơng  Có  Khơng Sự tham gia người dân chương trình vệ sinh mơi trường  Khơng  Bình thường  Tích cực Theo Ơng/bà mơi trường bị ô nhiễm nhận biết cách  Nước đổi màu, có mùi thối  Xuất nhiều rong, rêu, tảo…  Các loại động vật nước bị chết  Tất phương án 10.Nhận thức người dân việc xử lý chất thải chăn nuôi  Rất cần thiết  Cần thiết  Không cần thiết 11 Ảnh hưởng mùi từ trang trại đến người dân Ở khoảng cách 50m  Không có mùi  Mùi nhẹ  Mùi khó chịu  Mùi nặng Ở khoảng cách 100m  Khơng có mùi  Mùi nhẹ  Mùi khó chịu  Mùi nặng Ở khoảng cách 150m  Khơng có mùi  Mùi nhẹ  Mùi khó chịu  Mùi nặng 12.Ảnh hưởng tiếng ồn từ trang trại đến người dân Ở khoảng cách 50m  Khơng có  Hơi ồn  Ồn  Rất ồn Ở khoảng cách 100m  Không có  Hơi ồn  Ồn  Rất ồn Ở khoảng cách 150m  Khơng có  Hơi ồn  Ồn  Rất ồn Ngày vấn : ngày ………….tháng ……… năm………… Người vấn người vấn Thái Nguyên, ngày ….tháng…….năm 2018 Bộ môn duyệt Giảng viên hướng dẫn Sinh viên thực PGS.TS.Lương Văn Hinh Nguyễn Chính Tùng ... Hiện trạng quản lý, thu gom xử lý chất thảitrong chăn nuôi lợn 11 2.3.1 Hiện trạng quản lý, thu gom xử lý chất thải chăn nuôi lợn Thế giới 11 2.3.2 Hiện trạng quản lý, thu gom xử lý. .. NÔNG LÂM NGUYỄN CHÍNH TÙNG Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CƠNG TÁC QUẢN LÝ THU GOM VÀ XỬ LÝCHẤT THẢI CHĂN NUÔI TẠI TRANG TRẠI LỢN ÔNG NGUYỄN THANH LỊCH XÃ BA TRẠI, BA VÌ, HÀ NỘI KHĨA LUẬN TỐT... tế đó, tơi tiến hành nghiên cứu đề tài: Đánh giá trạng công tác quản lý, thu gom xử lý chất thải chăn nuôi lợn Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội 1.2 Mục tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp), Đánh giá hiện trạng công tác quản lý, thu gom và xử lý chất thải chăn nuôi lợn tại Trang trại lợn ông Nguyễn Thanh Lịch, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội (Khóa luận tốt nghiệp)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn