Giáo án tin học tuần 1 lớp 5

6 66 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/08/2019, 07:54

Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH BÀI 1: KHÁM PHÁ COMPUTER I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp thư mục; - Thực thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị cac biểu tượng ngăn cửa sổ; - Thực thao tác như: tạo, mở, chép, xóa thư mục/tệp chương trình quản lí tệp thư mục Kỹ năng: - Tháo tác với cửa sổ chương trình quản lí tệp thư mục; - Thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ - Thao tác thực thao tác như: tạo, mở, chép, xóa thư mục/tệp chương trình quản lí tệp thư mục Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Bài cũ: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp Kiểm tra cũ: Bài mới: * Giới thiệu mới: - “Bài Khám phá Computer” - Nhắc lại tựa A Hoạt động bản: A Những em biết - Em cho biết cách khởi động biểu tượng Computer? - Đọc y/c tập 1.a sgk trang - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Trả lời - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét, kết luận: - Mỗi tập vẽ, soạn thảo văn bản, trình chiếu lưu máy tính - Thư mục nơi chứa tệp tin thư mục - Để nhìn thấy « bên » máy tính, em nháy đúp chuột vào biểu tượng Computer hình để mở cửa sổ Computer - Đọc y/c tập 1.b sgk trang - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Nhận xét, kết luận: - Các thư mục - Các tệp - Thư mục mở : Ve, Soanthao, Trinhchieu - Trong thư mục mở, em thấy thư mục tệp - Đọc y/c tập 1.c sgk trang - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Nhận xét, kết luận: - Các ổ đĩa - Y/c học sinh đọc phần ghi nhớ sgk trang A Khám phá Computer a) Khởi động chương trình quản lí tệp thư mục - Y/c học sinh khởi động chương trình quản lí tệp thư mục - Y/c học sinh đọc y/c tập 2.a sgk trang 8, - Nhận xét, kết luận: Cửa sổ Computer, tên cửa sổ, nút lệnh điều khiển, 2, trái, ngăn phải b) - Y/c học sinh đọc y/c tập 2.bsgk trang - Nhận xét, kết luận: -Nháy chuột vào dấu chuyển thành dấu lại ngược - Y/c học sinh đọc phần ghe nhớ Sgk trang13 Củng cố - Em tạo thư mục tên em, bên thư mục tên : VE, SOAN THAO, TRINH CHIEU - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc ghi nhớ - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc ghi nhớ - Thực hành theo y/c - Cả lớp quan sát - Nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chép ghi nhớ SGK, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: CHỦ ĐỀ 1: KHÁM PHÁ MÁY TÍNH BÀI 1: KHÁM PHÁ COMPUTER (TT) I MỤC TIÊU: Kiến thức: - Làm quen với cửa sổ chương trình quản lí tệp thư mục; - Thực thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị cac biểu tượng ngăn cửa sổ; - Thực thao tác như: tạo, mở, chép, xóa thư mục/tệp chương trình quản lí tệp thư mục Kỹ năng: - Tháo tác với cửa sổ chương trình quản lí tệp thư mục; - Thao tác điều khiển cửa sổ cách hiển thị biểu tượng ngăn cửa sổ - Thao tác thực thao tác như: tạo, mở, chép, xóa thư mục/tệp chương trình quản lí tệp thư mục Thái độ: - Có thái độ nghiêm túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp - Báo sỉ số lớp Kiểm tra cũ: - Em tạo thư mục tên TIN HOC thư mục VE, SOAN THAO, TRINH CHIEU? - Nhận xét, đánh giá - học sinh làm, lớp quan sát - Nhận xét Bài mới: * Giới thiệu mới: - Nhắc lại tựa - “Bài Khám phá Computer”(tt) B Hoạt động thực hành: B - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Y/c học sinh đọc y/c tập B.1 sgk trang 10 - Hs : Làm a,b ; Hs2 : làm c,d - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Trình chiếu làm học sinh - Nhận xét, đánh giá B - Y/c học sinh đọc y/c tập B.2 sgk trang 10 - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Trình chiếu làm học sinh - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Nhận xét, đánh giá B - Y/c học sinh đọc y/c tập B.3lần lượt câu a,b,c,d, e sgk trang 10,11 - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Trình chiếu làm học sinh - Nhận xét, kết luận a) mở thư mục LOP5A ngăn bên phải mở thư mục LOP5A ngăn bên trái chuyểndấu chuyển thành dấu b) mở thư mục LOP5A ngăn trái chuyển dấu chuyển thành dấu - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Trả lời kết - Nhận xét - Lắng nghe - Đọc, xác định y/c - Làm theo y/c - Báo cáo kết - Nhận xét - Lắng nghe c) thư mục có thư mục thư mục đóng d) thư mục có thư mục thư mục mở e) thư mục khơng có thư mục C Ứng dụng, mở rộng: - Y/c học sinh đọc y/c câu a trang 11, 12 - Làm mẫu cho học sinh quan sát - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Trình chiếu làm học sinh - Nhận xét, kết luận - Y/c học sinh đọc y/c câu b trang 12 - Đọc ghi nhớ(nếu thời gian) - Thực hành theo y/c - Cả lớp quan sát - Nhận xét - Làm mẫu cho học sinh quan sát - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Nhận xét, kết luận Chọn biểu tượng Cách hiển thị biểu tượng ngăn phải - Lắng nghe Các biểu tượng cỡ lớn Các biểu tượng cỡ lớn Các biểu tượng cỡ trung bình Các biểu tượng cỡ nhỏ Các biểu tượng xếp kiểu danh sách Các biểu tượng xếp kiểu chi tiết Củng cố - Em tạo thư mục LOP5, bên thư mục tên : LOP5A, LOP5B -Bên thư mục LOP5A tạo thư mục TO1, TO2, TO3 sao chép thư mục TO1, TO2, TO3 vào thư mục LOP5B - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, chuẩn bị học IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ... LOP5, bên thư mục tên : LOP5A, LOP5B -Bên thư mục LOP5A tạo thư mục TO1, TO2, TO3 sao chép thư mục TO1, TO2, TO3 vào thư mục LOP5B - Nhận xét tiết học Dặn dò: - Yêu cầu học sinh nhà xem lại học, ... Y/c học sinh đọc y/c câu a trang 11 , 12 - Làm mẫu cho học sinh quan sát - Quan sát, giúp đỡ học sinh làm - Trình chiếu làm học sinh - Nhận xét, kết luận - Y/c học sinh đọc y/c câu b trang 12 -... nghiêm túc học II CHUẨN BỊ: - Giáo viên:Sgk, giáo án, bảng, máy tính - Học sinh:Sgk, vở, dụng cụ học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY HOẠT ĐỘNG CỦA TRÒ Ổn định lớp: - Ổn định lớp -
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án tin học tuần 1 lớp 5, Giáo án tin học tuần 1 lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn