Bài tập pH của dung dịch

6 101 1
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 22:33

BÀI : SỰ ĐIỆN LI CỦA NƯỚC PH CHẤT CHỈ THỊ AXIT-BAZƠ Thực nghiệm xác định : t thường 555 triệu phân tử nước có phân tử nước phân li ion Từ cho biết : nước chất điện li yếu GV : Nguyễn Trái Năm học : 2019-2020 I.NƯỚC LÀ CHẤT ĐIỆN LI RẤT YẾU: 1)Sự điện li nước : H2O H+ + OH- 2)Tích số ion nước : *Trong nước nguyên chất : 250c [H+] = [OH-] = 10-7 M => nước có mơi trường trung tính VD: Hòa tan axit HCl vào nước dung dịch 10 −14 có [H+] = 10-3M => [OH-] = = 10-11 M 10 −3 Ta thấy : [H+] > [OH-] Vậy môi trường môi trường axit VD : Thêm NaOH vào nước để có [OH-] = 10-5 M 10 −14 => [H+] = = 10-9 M 10 −5 Ta thấy : [H+] < [OH-] Vậy môi trường mơi trường kiềm *Tích số ion nước: K H 2O = [H+] [OH-] = 10-7.10-7 = 10-14 nhiệt độ không khác nhiều so với 250c tích số ion nước số 3)Ý nghĩa tích số ion nước : a)Mơi trường axit : [H+] > [OH-] hay : [H+] > 10-7M b)Môi trường kiềm: [H+] < [OH-] hay : [H+] < 10-7 M c)Mơi trường trung tính : [H+] = [OH-] [H+] = [OH-] = 10-7 II.PH CỦA DUNG DỊCH : 1)Khái niệm : PH đại lượng biểu thị nồng độ ion H+ dung dịch [H+] = 10-aM => PH = a Ví dụ : [H+] = 10-3M => PH = Ngược lại : PH = => [H+] = 10-4 2)Thang PH : Thường dùng có giá trị từ → 14 [H+] PH 10 −1 −7 10 .10 14 môi trường axit −14 mt mơi trường bazơ trung tính MT trung tính : PH =7 MT axit : PH< MT kiềm : PH >7 III.CHẤT CHỈ THỊ AXIT – BAZƠ : Chất thị axit – bazơ chất có màu biến đổi phụ thuộc vào giá trị PH dung dịch q tím phenol talein PH ≤ PH=7 đỏ tím PH < 8,3 khơng màu KHI GIẢI BÀI TẬP PH CỦA DUNG DỊCH CẦN NHỚ : 1) Xác định PH ta tìm [H+] , dựa vào cơng thức [H+] = 10-aM => PH = a 10 −14 2) Nếu biết [OH-] , ta dựa vào hệ thức [H+].[OH-] = 10-14 => [H+] = [OH − ] => PH + −a 3)Nếu [H ] = α 10 sử dụng cơng thức tốn PH = - lg[H+] 4)Đặc điểm pha lỗng hay cạn dung dịch lượng chất tan khơng đổi , nên ta có : * mdd1 C1% = mdd2.C2% * CM Vdd = CM Vdd 5) Thang PH : -Môi trường trung tính : [H+] = [OH-] = 10-7 - Môi trường axit : [H+] > [OH-] => [H+] > 10-7 -Môi trường ba zơ : [H+] < [OH-] => [H+] < 10-7 => => => PH = PH < PH > PH ≥ xanh PH≥ 8,3 hồng BÀI TẬP : PH CỦA DUNG DỊCH GV : Nguyễn Trái Năm học : 2019-2020 I/TỰ LUẬN : Câu 1: Tính PH : a)dung dịch H2SO4 0,05M b)dung dịch Ba(OH)2 0,005M c)dung dịch NaCl 0,1M Câu 2: Tính nồng độ mol dung dịch NaOH có PH = 12 Câu 3: Trộn lẫn 50 ml dung dịch HCl 0,12M với 50 ml dung dịch NaOH 0,1M Tính PH dung dịch thu ? Câu 4: Cho 0,39 gam Zn vào 0,5 lít dung dịch HCl có PH = Tính thể tích khí H2 bay đktc Câu 5: Phải lấy gam H2SO4 thêm vào lít dung dịch axit mạnh PH =2 để dung dịch có PH = (coi thể tích dung dịch thay đổi khơng đáng kể ) Câu 6: Hòa tan m gam Na vào nước 100 ml dung dịch có PH = 13 Tính m ? Câu 7: Cho m gam Ba tác dụng hết với nước thu 100 ml dung dịch có PH = 13 V lít khí (đktc) Tính m V ? Câu 8: Cho 0,5885 gam NH4Cl vào 100 ml dung dịch A (dung dịch NaOH có PH = 12 )và đun sơi dung dịch , sau làm nguội thêm vào phenoltalein Hỏi dung dịch có màu ? Câu 9: Trộn 250 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,08M H2SO4 0,01M với 250 ml dung dịch NaOH a mol/l 500 ml dung dịch có PH = 12 Tính a ? Câu 10: Trộn 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,05M với 500 ml dung dịch HCl có nồng độ a mol /l thu 800 ml dung dịch có PH =2 Tính a ? Câu 11: Dung dịch HCl có PH = Cần pha loãng dung dịch axit nước lần để thu dung dịch có PH = Câu 12: Cho dung dịch NaOH có PH =12 Cần pha lỗng dung dịch nước lần để thu dung dịch NaOH có PH = 11 Câu 13: Dung dịch A dung dịch HCl Dung dịch B dung dịch NaOH Lấy 10 ml dung dịch A pha loãng nước thành 1000 ml dung dịch thu dung dịch HCl có PH = Tính nồng độ mol /l dung dịch A Để trung hòa 100 gam dung dịch B cần 150 ml dung dịch A Tính nồng độ % dung dịch B ? Câu 14: A dung dịch HCl 0,1M a)Tính PH dung dịch A ? b)Pha loãng A 100 lần dung dịch B Tính PH dung dịch B ? c)Pha lỗng A n lần dung dịch D có PH = Tính n ? Câu 15: Dung dịch HCl 0,01M Pha lỗng dung dịch 30 lần Tính PH dung dịch sau pha loãng Câu 16: A dung dịch H2SO4 0,5M B dung dịch NaOH 0,6M Cần trộn VA với VB theo tỉ lệ để dung dịch có PH = dung dịch có PH =13 (Giả thiết chất phân li gần hoàn toàn) Câu 17: Trộn 200 ml dung dịch HCl 0,1M H2SO4 0,05M với 300 ml dung dịch Ba(OH)2 có nồng độ a mol/l thu m gam kết tủa 500 ml dung dịch có PH =13 Tính a m ? Câu 18: Cho V lít dung dịch NaOH có PH = 13 vào 0,1 lít dung dịch AlCl3 0,3M thu 1,56 gam kết tủa Tính V? Câu 19: So sánh PH dung dịch có nồng độ mol dung dịch HCl CH3COOH Giải thích ? Câu 20: So sánh nồng độ mol dung dịch CH3COONa NaOH có PH Giải thích ? Câu 21: So sánh PH dung dịch có nồng độ mol/l NH3 , NaOH Ba(OH)2 II/TRẮC NGHIỆM : Câu 1: Một dung dịch có [OH-] = 2,5.10-10 M Mơi trường dung dịch : A.axit B.kiềm C.trung tính D.không xác định Câu 2: Trộn lẫn dung dịch chứa gam NaOH với dung dịch chứa gam HCl ,dung dịch thu có PH ? A.PH>7 B.PH=7 C.PH PHCH COOH C.PHHCl = PHCH COOH D.không so sánh Câu 26: Dung dịch NaOH có PH=11 ,cần pha lỗng dung dịch lần để dung dịch NaOH có PH=9 A.1000 lần B.500 lần C.300 lần D.100 lần Câu 27: Dung dịch X chứa hỗn hợp : NaOH 0,2M Ba(OH)2 0,1M , dung dịch Y chứa hỗn hợp H2SO4 0,05M HNO3 0,04M Trộn V lít dung dịch X với V/ lít dung dịch Y thu dung dịch Z có V PH=13 Tỉ lệ / V A.0,8 B.1,25 C.0,08 D.0,25 Câu 28: Trộn 100ml dung dịch KOH có PH=13 với 100ml dung dịch HCl a mol/l , thu dung dịch có PH=1 Giá trị a A.0,15 B.0,30 C.0,20 D.0,12 Câu 29: Trộn V1 lít dung dịch H2SO4 0,1M HCl 0,3M với V2 lít dung dịch NaOH 0,3M , thu dung dịch có PH=1 Tỉ lệ V1 : V2 tương ứng A.2 : B.1 : C.1 : D.2 : Câu 30: Trộn V1 lít dung dịch HCl 0,2M với V2 lít dung dịch NaOH 0,4M , thu dung dịch có PH=13 Mối liên hệ V1 V2 A.V1=2V2 B.2V1=V2 C.V1=V2 D.3V1=V2 Câu 31: Trộn 100ml dung dịch H2SO4 xM với 100ml dung dịch NaOH có PH =12 thu dung dịch Y có PH=2 Giá trị x A.0,04 B.0,02 C.0,015 D.0,03 ... PH =12 Cần pha loãng dung dịch nước lần để thu dung dịch NaOH có PH = 11 Câu 13: Dung dịch A dung dịch HCl Dung dịch B dung dịch NaOH Lấy 10 ml dung dịch A pha loãng nước thành 1000 ml dung dịch. .. A ? b)Pha lỗng A 100 lần dung dịch B Tính PH dung dịch B ? c)Pha loãng A n lần dung dịch D có PH = Tính n ? Câu 15: Dung dịch HCl 0,01M Pha loãng dung dịch 30 lần Tính PH dung dịch sau pha loãng... Cho dung dịch HCl CH3COOH có nồng độ mol Hãy so sánh PH dung dịch A.PHHCl < PHCH COOH B.PHHCl > PHCH COOH C.PHHCl = PHCH COOH D.không so sánh Câu 26: Dung dịch NaOH có PH= 11 ,cần pha lỗng dung dịch
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tập pH của dung dịch, Bài tập pH của dung dịch

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn