Thuyết minh tính toán khung nhà cao tầng

100 93 0
  • Loading ...
1/100 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 22:10

Hiện nay trên thế giới có ba trường phái tính toán hệ chịu lực nhà nhiều tầng thể hiện theo ba mô hình sau:Mô hình liên tục thuần túy: Giải trực tiếp phương trình vi phân bậc cao, chủ yếu là dựa vào lí thuyết vỏ, xem toàn bộ hệ chịu lực là hệ chịu lực siêu tĩnh. Khi giải quyết theo mô hình này, không thể giải quyết được hệ có nhiều ẩn.Mô hình rời rạc: (Phương pháp phần tử hữu hạn) Rời rạc hóa toàn bộ hệ chịu lực của nhà nhiều tầng, tại những liên kết xác lập những điều kiện tương thích về lực và chuyển vị. Khi sử dụng mô hình này cùng với sự trợ giúp của máy tính có thể giải quyết được tất cả các bài toán.Mô hình rời rạc – liên tục: Từng hệ chịu lực được xem là rời rạc, nhưng các hệ chịu lực này sẽ liên kết lại với nhau thông qua các liên kết trượt xem là phân bố liên tục theo chiều cao. Khi giả quyết bài toán này thường chuyển hệ phương trình vi phân thành hệ phương trình tuyến tính bằng phương pháp sai phân. Từ đó giải các ma trận và tìm nội lực.Trong các phương pháp kể trên, phương pháp phần tử hữu hạn được sử dụng khá phổ biến do nhiều ưu điểm của nó cùng với sự hỗ trợ đăc lực của một số phần mềm tính toán dựa trên phương pháp tính này. Trong phạm vi của Đồ án tốt nghiệp này, em chọn mô hình thứ hai (phương pháp phần tử hữu hạn) cùng với sự trợ giúp của phần mềm ETABS để tính toán xác định nội lực của hệ kết cấu. CHƯƠNG TÍNH KHUNG KHƠNG GIAN 1.1 LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP TÍNH TỐN 1.1.1 Các phương pháp tính tốn xác định nội lực Hiện giới có ba trường phái tính tốn hệ chịu lực nhà nhiều tầng thể theo ba mơ hình sau:  Mơ hình liên tục túy: Giải trực tiếp phương trình vi phân bậc cao, chủ yếu dựa vào lí thuyết vỏ, xem toàn hệ chịu lực hệ chịu lực siêu tĩnh Khi giải theo mơ hình này, khơng thể giải hệ có nhiều ẩn  Mơ hình rời rạc: (Phương pháp phần tử hữu hạn) Rời rạc hóa tồn hệ chịu lực nhà nhiều tầng, liên kết xác lập điều kiện tương thích lực chuyển vị Khi sử dụng mơ hình với trợ giúp máy tính giải tất tốn  Mơ hình rời rạc – liên tục: Từng hệ chịu lực xem rời rạc, hệ chịu lực liên kết lại với thông qua liên kết trượt xem phân bố liên tục theo chiều cao Khi giả tốn thường chuyển hệ phương trình vi phân thành hệ phương trình tuyến tính phương pháp sai phân Từ giải ma trận tìm nội lực Trong phương pháp kể trên, phương pháp phần tử hữu hạn sử dụng phổ biến nhiều ưu điểm với hỗ trợ đăc lực số phần mềm tính tốn dựa phương pháp tính Trong phạm vi Đồ án tốt nghiệp này, em chọn mơ hình thứ hai (phương pháp phần tử hữu hạn) với trợ giúp phần mềm ETABS để tính tốn xác định nội lực hệ kết cấu 1.1.2 Các giả thuyết tính toán  Sàn tuyệt đối cứng mặt phẳng nó, nghĩa tất kết cấu đứng tầng có chuyển vị sàn khơng có chuyển vị xoắn  Mọi thành phần hệ chịu lực tầng có chuyển vị ngang  Cột vách cứng ngàm chân cột chân vách cứng mặt đài móng  Biến dạng dọc trục sàn dầm xem khơng đáng kể, tải trọng ngang phân phối lên hệ chịu lực 1.1.3 Trình tự giải tốn thiết kế phần mềm Etabs  Chọn sơ tiết diện cấu kiện cột, vách, dầm, sàn  Thống kê tải trọng tác dụng lên hệ dầm , sàn Tĩnh tải bao gồm trọng lượng thân kết cấu, tải hoàn thiện, tải tường, hoạt tải sàn,  Dùng phẩn mềm ETABS dựng mơ hình tính tốn nhập tải trọng kể  Chạy mơ hình, phân tích dao động với khối lượng tham gia dao động gồm 100% TT 50% HT, tìm tần số dao động riêng dùng thơng số liên quan để tính phần động tải gió  Tính tốn tải trọng gió bao gồm thành phần động thành phần tĩnh  Nhập tải trọng gió vào mơ hình tổ hợp trường hợp tải trọng để tìm trường hợp bất lợi   Xuất nội lực từ tổ hợp tổ hợp bao nội lực cho việc tính thép dầm , cặp nội lực nguy hiểm cho tính thép cột, vách  Thiết kế bố trí cốt thép Kiểm tra lại điều kiện bố trí cốt thép µmin QA + Bụng dầm đủ khả chiụ ứng suất nén chính, khơng cần phải thay đổi tiết diện cấp độ bền bê tông  Tính thép đai: Mb = ϕ b2(1+ ϕ f + ϕ n)Rbtbh02 = 2× 1× 105× 0,3× 0,752 = 35,44(T.m) + + + Tính C*: C* = + 2Mb 2× 35,44 = = 3,70(m) > 2h0 = 1,5(m) QA 19,14 + Suy ra:  C = C* = 3,70(m) ∗ ∗ + Tính Dầm chịu tải trọng phân bố suy M 35,44 Qb = b = = 9,58(T) C 3,70 C0 = 2h0 = 1,5(m) Qbmin = ϕ b3(1+ ϕ f + ϕ n)Rbtbh0 = 0,6× 1× 105× 0,3× 0,75 = 14,18(T) + + Vậy lấy + Tính + qsw : Q − Qb 19,14 − 14,18 qsw1 = A = = 3,31(T / m) C0 1,5 qsw2 = + + + Qb = Qbmin = 14,18(T) , Qbmin 14,18 = = 9,45(T / m) 2h0 2× 0,75 qsw = max(qsw1,qsw2 ) = max(3,31;9,45) = 9,45(T / m) Khoảng cốt đai tính tốn: + Chọn cốt đai Ø10 nhánh có a= + Asw = 157(mm2) , thép đai CII, ta có: Rsw Asw 225× 157 = = 373(mm) qsw 9,45× 10  Chọn thép đai đảm bảo điều kiện cấu tạo: + Trong đoạn 1/4 nhịp dầm: chọn đai Ø10a150 đảm bảo bước đai không 500mm h/3 h>450mm + Trong đoạn dầm chọn đai Ø10a250 đảm bảo bước đai không 500mm 3/4h h>300mm + Đảm bảo điều kiện: + ϕ b4(1+ ϕ n) × Rbt × b× h02 1,5× 1×105× 0,3× 0,752 amax = = × 1000 = 1388(mm) Q 19,14 + + + +  + + + + + + + + + +  1.7.2.3 Kết tính tốn bố trí cốt đai dầm khung trục + (Tên dầm ứng với tên phần tử Etabs: Nhịp công xôn: B32, nhịp B1-C: B140, nhịp C-D: B135, nhịp D-E: B269) + Tầng  + Dầm + QA(T ) + Tiết diện +h + h0 +b (mm) (mm) (mm) + Điều kiện tính cốt đai + Điều kiện + att ứng (mm) suất nén + Lầu + Công xôn(B32) + 4,02 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Công xôn(B32) + 4,09 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Công xôn(B32) + 4,11 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Công xôn(B32) + 4,13 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Công xôn(B32) + 4,15 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Công xôn(B32) + 4,16 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Công xôn(B32) + 4,17 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Công xôn(B32) + 4,17 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Sân thượng + Nhịp B1-C(B140) + 16,52 + 800 + 750 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 21,84 + 800 + 750 + 300 + Thỏa + 374 + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 25,08 + 800 + 750 + 300 + Thỏa + 374 + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 26,43 + 800 + 750 + 300 + Thỏa + 374 + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Chọn đai + Vùng + Vùng Sg + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a15 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Tầng ) + Tiết diện +h + h0 +b (mm) (mm) (mm) + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 27,81 + 800 + 750 + 300 + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 28,63 + 800 + 750 + 300 + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 29,04 + 800 + 750 + 300 + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 29,97 + 800 + 750 + 300 + Lầu + Nhịp B1-C(B140) + 31,01 + 800 + 750 + 300 + Lửng + Nhịp B1-C(B140) + 20,07 + 800 + 750 + 300 + Trệt + Nhịp B1-C(B140) + 23,43 + 800 + 750 + 300 + Mái + Nhịp C-D(B235) + 5,98 + 600 + 550 + 300 + Nhịp C-D(B235) + 13,38 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 19,39 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 20,01 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 21,37 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 21,94 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 22,04 + 600 + 550 + 300 + Sân thượng  + Dầm + QA(T + Điều kiện tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Cấu tạo + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt + Điều kiện + att ứng (mm) suất nén + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Chọn đai + Vùng + Vùng Sg + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Tầng ) + Tiết diện +h + h0 +b (mm) (mm) (mm) + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 22,12 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 22,05 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp C-D(B235) + 21,06 + 600 + 550 + 300 + Lửng + Nhịp C-D(B235) + 19,05 + 600 + 550 + 300 + Trệt + Nhịp C-D(B235) + 16,49 + 600 + 550 + 300 + Mái + Nhịp D-E(B269) + 3,04 + 600 + 550 + 300 + Nhịp D-E(B269) + 5,52 + 600 + 550 + Lầu + Nhịp D-E(B269) + 8,13 + 600 + Lầu + Nhịp D-E(B269) + 8,09 + Lầu + Nhịp D-E(B269) + Lầu + Điều kiện tính cốt đai đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Tính cốt đai + Điều kiện + att ứng (mm) suất nén + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Thỏa + 374 + Cấu tạo + Thỏa + + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + 9,18 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Nhịp D-E(B269) + 10,06 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Nhịp D-E(B269) + 10,98 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Lầu + Nhịp D-E(B269) + 11,92 + 600 + 550 + 300 + Cấu tạo + Thỏa + + Sân thượng  + Dầm + QA(T + Chọn đai + Vùng + Vùng Sg 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Tầng + Dầm + QA(T ) + Tiết diện +h + h0 +b (mm) (mm) (mm) + Lầu + Nhịp D-E(B269) + 12,59 + 600 + 550 + 300 + Lầu + Nhịp D-E(B269) + 13,25 + 600 + 550 + 300 + Lửng + Nhịp D-E(B269) + 12,15 + 600 + 550 + 300 + Trệt + Nhịp D-E(B269) + 10,56 + 600 + 550 + 300 + Điều kiện tính cốt đai + Cấu tạo + att ứng (mm) suất nén + Thỏa + + Thỏa + 374 + Cấu tạo + Thỏa + + Cấu tạo + Thỏa + + Tính cốt đai + Bảng 6.7: Kết tính cốt đai dầm  + Điều kiện + Chọn đai + Vùng + Vùng Sg + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a1 50 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 + Ø10a25 1.7.3 Tính tốn cốt treo + Tại vị trí dầm sàn liên kết với dầm cần phải gia cố cho dầm cốt thép treo dạng cốt thép đai đặt dày, sát với dầm sàn cốt thép vai bò Các cốt treo dùng để chịu tải trọng tập trung từ dầm sàn truyển vào cho dầm đặt vào khoảng chiều cao dầm + Phần tính tốn bố trí cốt treo có tham khảo tài liệu: “SÀN SƯỜN BÊ TƠNG TỒN KHỐI” Gs, Ts NGUYỄN ĐÌNH CỐNG tài liệu: “CẤU TẠO BÊ TÔNG CỐT THÉP-BỘ XÂY DỰNG”  Phạm vi đặt cốt treo: Str = bdp + 2(h0 − hdp ) + + + Hình 6.12: Phạm vi đặt cốt đai theo tính tốn + Trong đó: + h0 chiều cao làm việc dầm Str phạm vi cần đặt cốt treo  Khi khoảng Str tương đối lớn, tiến hành tính tốn đặt thép treo dạng đai + + Tổng diện tích cốt treo (cả hai bên) cần thiết tính theo công thức:  Astr = + P Rs + Với P lực tập trung từ dầm phụ đặt lên dầm  Sau tính cốt treo dạng đai, bố trí ngồi khoảng S tr mà chưa đủ khả chịu lực, ta tiến hành tính tốn thêm cốt vai bò: + Diện tích cốt thép vai bò(1 bên) sau đặt cốt treo tính theo công thức: Asv = + Astr − Ad Atr − Ad = 2sin θ 2sin 45o Với + Ad diện tích cốt treo dạng đai bố trí Khi thép dọc bụng dầm tương đối dày số lượng thép vai bò nhiều, chuyển thép vai bò lên phía  Khi khoảng Str bé, dùng cốt treo dạng vai bò + Diện tích cốt thép vai bò(1 bên) tính theo cơng thức: + Av = + +  Với P Rs sin θ θ = 45o góc nghiêng cốt thép vai bò + Hình 6.12: Cấu tạo cốt vai bò  Theo tài liệu: “Cấu tạo Bê tơng Cốt thép-Bộ Xây Dựng”, cốt thép treo dạng đai bố trí sau: + +  Hình 6.13: Phạm vi đặt cốt đai theo tài liệu “Cầu tạo bê tông cốt thép” Bộ Xây Dựng + Theo quy định tài liệu Bộ Xây Dựng, cốt treo dạng đai bố trí phạm vi bên dầm b+h1, h1 để đơn giản lấy khoảng cách hdc-hdp Phạm vi bố trí ln lớn tính tốn + Vậy sau tính tốn cốt treo đảm bảo chịu lực, ta lấy bước cốt treo đường kính theo tính tốn bố trí theo cấu tạo phạm vi Str = 3b + h1 +  Để thuận tiện cho tính tốn thi cơng, nhịp dầm tầng, ta tính tốn cốt treo cho vị trí dầm phụ lớn nhất, sau bố trí cho vị trí lại 1.7.3.1 Tính tốn cốt treo cho nhịp dầm B1-C(B140) lầu  Chiều cao làm việc dầm + Tiết diện dầm phụ: h0 = 750(mm) h = 400(mm),b = 200(mm)  Lực tập trung dầm phụ đặt lên dầm chính:  Phạm vi đặt cốt treo: P = 33,75(T) Str = bdp + 2(h0 − hdp) = 200 + 2× (750 − 400) = 900(mm) + +  Vậy vùng đặt cốt treo bên dầm phụ 350mm Tính tốn cốt treo dạng đai: + Sử dụng cốt đai Ø10 nhánh có Asw = 157(mm2 ) , cốt thép AII có : Rs = 280(MPa) Tổng diện tích cốt treo cần thiết: + Astr = + + P 33,75 = × 106 = 1205,4(mm2 ) Rs 28000 Bố trí 8Ø10a50 có Ad = 1256(mm2 ) , cách mép dầm 50mm L = 50 + 4× 50 = 250(mm) +  Chiều dài đặt cốt treo bên  Trong nhịp dầm B1-C có vị trí dầm cần gia cường lực giật đứt gần nên ta kết tính cốt treo cho vị trí có lực cắt lớn để bố trí cho vị trí dầm lại nhịp dầm 1.7.3.2 Tính cốt treo cho nhịp dầm C-D (B235) lầu  Lực tập trung dầm phụ đặt lên dầm chính:  Chiều cao làm việc dầm + Tiết diện dầm phụ:  Phạm vi đặt cốt treo: P = 18,25(T) h0 = 580(mm) h = 400(mm),b = 200(mm) Str = bdp + 2(h0 − hdp) = 200 + 2× (580 − 400) = 560(mm) + +  Vậy vùng đặt cốt treo bên dầm phụ 180mm Tính toán cốt treo dạng đai: + Sử dụng cốt đai nhánh Ø10 có Asw = 157(mm2) , cốt thép AII có Rs = 280(MPa) Tổng diện tích cốt treo cần thiết: + Astr = + + P 18,25 = × 106 = 652(mm2 ) Rs 28000 Bố trí 6Ø10a50 có Ad = 942(mm2) , cách mép dầm 50mm L = 50 + 2× 50 = 150(mm) +  Chiều dài đặt cốt treo bên Trong nhịp dầm C-D, ta tính tốn cho vị trí đặt dầm thang có lực giật đứt lớn sau lấy kết bố trí cho vị trí lại 1.7.3.3 Kết tính tốn cốt treo dầm khung trục + Tầng  + Nhịp dầm + Sân + Nhịp B1-C thượng (B140) + Chọn cốt treo + Str + Chọn ) (mm ) loại cốt treo (mm2) + Chọn + 9,96 + 900 + Cốt + 355, + 8Ø10a đai 50 + P(T + Astr + Asc(mm ) + 1256 + Lầu + Lầu + Lầu + Lầu + Lầu + Lầu + Lầu + Lầu + Lửng + Trệt + 12,6 (B140) + Nhịp B1-C + 20,7 (B140) + Nhịp B1-C + 21,8 (B140) + Nhịp B1-C + 25,1 (B140) + Nhịp B1-C + 27,5 (B140) + Nhịp B1-C + 29,5 (B140) + Nhịp B1-C + 32,4 (B140) + Nhịp B1-C + 33,7 (B140) + Nhịp B1-C (B140) + 24,9 (B140) + Nhịp B1-C thượng (B140) + Lầu + Lầu + Lầu + Lầu + 29,3 + Nhịp B1-C + Sân + Lầu  + Nhịp B1-C + 7,43 + Nhịp C-D + 10,0 (B235) + Nhịp C-D + 17,3 (B235) + Nhịp C-D + 18,7 (B235) + Nhịp C-D + 19,2 (B235) + Nhịp C-D + 19,3 (B235) + 900 + 900 + 900 + 900 + 900 + 900 + 900 + 900 + 900 + 900 + 900 + 560 + 560 + 560 + 560 + 560 + Cốt + 453, + 8Ø10a đai 50 + Cốt + 742, + 8Ø10a đai 50 + Cốt + 781, + 8Ø10a đai 50 + Cốt + 898, + 8Ø10a đai 50 + Cốt + 985, + 8Ø10a đai 50 + Cốt + 1053 + 8Ø10a đai ,9 50 + Cốt + 1158 + 8Ø10a đai ,2 50 + Cốt + 1205 + 8Ø10a đai ,4 50 + Cốt + 1046 + 8Ø10a đai ,4 50 + Cốt + 889, + 8Ø10a đai 50 + Cốt + 265, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 359, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 620, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 668, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 688, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 692, + 6Ø10a đai 50 + 1256 + 1256 + 1256 + 1256 + 1256 + 1256 + 1256 + 1256 + 1256 + 1256 + 942 + 942 + 942 + 942 + 942 + 942 + Lầu + Lầu + Lầu + Lửng + Trệt + Nhịp C-D + 19,4 (B235) + Nhịp C-D + 19,3 (B235) + Nhịp C-D + 18,2 (B235) + Nhịp C-D + 16,4 (B235) + Nhịp C-D + 13,9 (B235) + 560 + 560 + 560 + 560 + 560 + Cốt + 695, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 692, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 651, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 586, + 6Ø10a đai 50 + Cốt + 497, + 6Ø10a đai 50 + 942 + 942 + 942 + 942 + 942 Bảng 6.8: Kết tính cốt treo dầm khung trục 1.7.3.4 Bố trí cốt dọc cấu tạo + + Sử dụng cốt thép phụ đặt thêm vào mặt bên dầm chiều cao vượt 700mm, sử dụng 2Ø12 Cốt thép chịu ứng suất co ngót nhiệt độ giữ cho khung cốt thép khỏi bị lệch dổ bê tông 1.7.4 Cấu tạo cốt thép 1.7.4.1 Neo nối cốt thép  Chiều dài đoạn neo cốt thép Lan không nhỏ lmin, Lan = (ωan + + + * lan : Rs + ∆ an )Þ Rb * lan = λanÞ Chiều dài đoạn neo thép chịu kéo vùng bê tông chịu kéo: ωan = 0,7 λan = 20 ∆ an = 11 + , , 280 Lan = (0,7 + 11)Þ = 24,5Þ 14,5 + + * lan = 20Þ lmin = 250mm + Chọn neo thép dầm, cột chịu kéo vùng bê tông chịu kéo 30Ø +  Chiều dài đoạn neo thép chịu kéo vùng bê tông chịu nén: ωan = 0,5 λan = 12 ∆ an = + , , 280 Lan = (0,5 + 8)Þ = 17,6Þ 14,5 + * lan = 12Þ + lmin = 200mm + Chọn neo thép chịu kéo vùng bê tông chịu nén 20Ø  Chiều dài đoạn nối cốt thép lấy theo Lan  Với thép có đường kính từ 20mm trở lên nối chồng phải nhấn thép để tránh lệch tâm  Với thép cột, để thuận tiện cho công tác thi công, nối thép chân cột Đoạn nối chồng cốt thép lấy 35Þ phải nối so le ∆ > hd  Tại vị trí cột giảm tiết diện, tỉ số khơng phép nhấn thép dọc mà phải cắt Đoạn neo ví trí cắt lấy 35Ø Chi tiết thể vẽ kết cấu 1.7.4.2 Cắt cốt thép dọc chịu lực  Tại nhịp công xôn, thép dọc chịu lực chạy thẳng, không cắt, thép lớp lấy theo cấu tạo  Thép dầm chịu mô men âm cắt theo kinh nghiệm sau: + Vị trí cắt cách mép gối đoạn L/6 + Vị trí cắt thứ hai cách mép gối đoạn L/3  Chi tiết cắt thép dầm thể vẽ kết cấu + + + + + + +  ...  3,71  1,3   4,17  1,3   khơn g tính  khơn g tính  khơn g tính  khơn g tính  khơn g tính  khơn g tính  khơn g tính  khơn g tính  khơn g tính  Bảng 5.19: Kết chu kì tần số 12 dạng... ht = H − hd : chiều cao tường Chiều cao tường chiều cao tầng trừ chiều cao dầm phía nên ta phân biệt chiều cao tường theo dầm phía Bảng tải trọng tường (daN/m) Chiề u cao tầng (m)    3,6 T... máy tính hổ trợ tính tốn tần số dạng dao động theo lý thuyết trình bày ETABS V9.7.1 TÍNH TỐN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG RIÊNG 1.3.3.2 Tính tốn dạng dao động tần số dao động riêng  Như trình bày để tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh tính toán khung nhà cao tầng, Thuyết minh tính toán khung nhà cao tầng, Bảng 5.2 : Các thông số tính toán của cốt thép, Bảng 5.15: Bảng hoạt tải sàn, THIẾT KẾ KHUNG NGANG TRỤC 6, Bảng 6.2: Kết quả tính thép ngang vách, Công trình không thiết kế kháng chấn, chọn thép ngang theo cấu tạo như sau:, Tiết diện cột: b=0,7(m); h=0,7(m); h0=0,665(m), Bảng 6.4: Kết quả tính thép đai cột khung trục 6

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn