Thuyết minh đồ án bê tông 2

30 37 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:59

3.Tải trọng:a.Tải lớp cấu tạo:VẬT LIỆUĐỘ DÀYTRỌNG LƯỢNGgtcngttmmkGm3kGm2kGm2Gạch Ceramic152000301.133Hồ dầu5180091.210.8Vữa lót301800541.264.8Vữa trát151800271.232.4ME trần treo301.133TỔNG TẢI:150174b.Tải tường:TẦNG TRỆTHtầng =3.57mHdầm =0.4mLoại tườngTrọng lượnggtcngttMmkgm3kgmkgm20018001141.21.11255.321001800570.61.1627.66 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: THUYẾT MINH ĐỒ ÁN BÊ TƠNG Mơ hình: Hình 1: Mơ hình tính tốn kết cấu Mặt tải trọng: Hình 2: Mặt tầng đến mái ( Tải hồn thiện ) NHĨM 21 TRANG ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Hình 3: Mặt tầng 2-5 ( Hoạt tải ) Hình 4: Mặt tầng mái ( Hoạt tải ) Hình 5: Mặt ( Tải tường ) NHÓM 21 TRANG ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Hình 6: Mặt tầng 2-5 ( Tải tường ) Tải trọng: a Tải lớp cấu tạo: VẬT LIỆU ĐỘ DÀY mm Gạch Ceramic 15 Hồ dầu Vữa lót 30 Vữa trát 15 ME & trần treo TỔNG TẢI: TRỌNG LƯỢNG kG/m3 2000 1800 1800 1800 - gtc kG/m2 30 54 27 30 150 n 1.1 1.2 1.2 1.2 1.1 b Tải tường: TẦNG TRỆT Htầng = Hdầm = Mm 3.57 m 0.4 m Trọng lượng kg/m3 kg/m 200 1800 1141.2 1.1 100 1800 570.6 1.1 Loại tường NHÓM 21 gtc TRANG n gtt kg/m 1255.3 627.66 gtt kG/m2 33 10.8 64.8 32.4 33 174 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: TẦNG 2,3,4,5: Htầng = Hdầm = Loại tường Mm 200 100 3.06 m 0.4 M Trọng lượng kg/m3 1800 1800 gtc n gtt 1.1 1.1 kg/m 1053.3 526.68 kg/m 957.6 478.8 c Hoạt tải: LOẠI PHỊNG PHỊNG NGỦ PHỊNG KHÁCH CẦU THANG MÁI NHĨM 21 ptc kG/m2 150 150 300 75 n 1.3 1.3 1.2 1.3 TRANG ptt kG/m2 195 195 360 97.5 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: d Gió tĩnh: Cơng trình NHÀ PHỐ WIND LOAD Hạng mục Vùng áp lực gió Áp lực gió tiêu chuẩn Wo IIA Dạng địa hình C Chiều cao 15.81 (m) Số tầng 0.083 (T/m2) (Bị che chắn) Giá trị tiêu chuẩn thành phần tĩnh: Wj = Wok(zj)c đó: c - hệ số khí động c = 0.8 +0.6 =1.4 k(zj) - hệ số tính đến thay đổi áp lực gió theo chiều cao Wj STORY zj (m) k(zj) Bx (m) By (m) (T/m2) RF 15.81 0.746 0.087 14.2 5.19 Gió tĩnh Fx Fy (T) (T) 1.38 3.77 5F 12.75 0.703 0.082 14.2 5.19 1.30 3.55 4F 9.69 0.651 0.076 14.2 5.19 1.20 3.29 3F 6.63 0.585 0.068 14.2 5.19 1.08 2.95 2F 3.57 0.492 0.057 14.2 5.19 1.06 2.90 1F 0.00 0.000 0.000 14.2 5.19 0.00 0.00 Kiểm tra điều kiện: a Tổng tải chân cột (U1): �N  469  1.17 T / m �F x 66.8 NHÓM 21 TRANG ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: b Kiểm tra độ võng sàn: Tổ hợp: dv=2dead+2sdead+1.5Live Hình 6: Độ võng sàn tầng f max  4.77 mm f max 4.77   1.26x103  L 3780 200 NHĨM 21 TRANG ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Kết tính tốn thép cột khung trục 3: a Đặc trưng vật liêu: Mác bê tông: Rb = Rbt = M250 115 27000 Eb =  ω = 0.772 γ = a = a' =  = R = 0.9 0.7 0.633 Mác thép: (kg/cm ) Rs = (kg/cm ) Rsc = (kg/cm2) CII-AII 2800 2800 (kg/cm2) (kg/cm2) 2250 (kg/cm2) Rsw = Đặc trưng HST 210000 (kg/cm2) (Hệ số điều kiện làm việc bê tông) (cm) Es = b Kết tính tốn  CỘT C3: N Story Col COMB 2F 3F 4F 5F RF C3 C3 C3 C3 C3 U8 U8 U8 U6 U9 Mx My T Tm Tm 75.9 58.7 42.1 22.6 10 1.61 1.35 1.03 0.59 0.32 4.32 2.98 2.12 1.49 1.25 Cx m m 200 200 200 200 200 Cy Lệch tâm Ast �s Asc Phương cm2 % cm2 l mm m 400 400 400 400 400 3.57 3.06 3.06 3.06 3.06 X X X Y Y < 5.72 0.72 8.04 RF C7 U6 6.13 0.75 1.5 200 400 3.06 X > 8.22 1.03 12.06 NHĨM 21 TRANG ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Kết tính tốn thép dầm: a Đặc trưng vật liệu: Mác bê tông: Rb = Rbt = Eb = ω = R = R = M250 115 27000 0.767 0.633 (kg/cm ) (kg/cm2) Mác thép: Rs = Rsc = (kg/cm2) CII-AII 2800 2800 (kg/cm2) (kg/cm2) Rsw = 2250 (kg/cm2) Es = 2100000 (kg/cm2) 0.433 γ = 0.90 (Hệ số điều kiện làm việc bê tơng) b Kết tính tốn: Tính tốn cốt thép dọc chịu lực: Beam 2B-2 (1-2) Nhịp Gối 2B-2(2-3) Nhịp Gối 2B-2(3-4) Nhịp Gối 2B-2 (4 ) Nhịp Gối 2B-1 ( 1) Nhịp Gối 2B-1 (1-2) Nhịp Gối 2B-1 (2-3) Nhịp Gối 2B-1 (3-4) Nhịp Gối 2B-1 (4 ) Nhịp Gối 2B-5 (A-B) NHÓM 21 M Tm b h agt ho a x As m cm cm cm cm - - cm2 % Chọn thép n1 d As_bố trí n2 d cm2 0.909 -3.650 20 20 40 40 5 35 35 0.028 0.029 1.17 0.167 0.114 0.122 4.93 0.705 2 16 16 + + 12 12 4.02 5.15 2.862 -3.560 20 20 40 40 5 35 35 0.090 0.094 3.81 0.545 0.111 0.118 4.80 0.686 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 1.179 -3.837 20 20 40 40 5 35 35 0.037 0.038 1.53 0.218 0.120 0.128 5.21 0.744 2 16 16 + + 12 12 4.02 5.15 0.523 -3.733 20 20 40 40 5 35 35 0.016 0.016 0.67 0.096 0.117 0.125 5.06 0.722 2 16 16 + + 12 12 4.02 5.15 -2.979 20 20 40 40 5 35 35 0.000 0.000 0.00 0.000 0.093 0.098 3.98 0.568 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 1.704 -3.836 20 20 40 40 5 35 35 0.053 0.055 2.22 0.318 0.120 0.128 5.20 0.744 2 16 16 + + 12 12 4.02 5.15 2.030 -3.100 20 20 40 40 5 35 35 0.063 0.066 2.67 0.381 0.097 0.102 4.15 0.593 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 1.003 -3.484 20 20 40 40 5 35 35 0.031 0.032 1.29 0.185 0.109 0.116 4.70 0.671 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 -2.256 20 20 40 40 5 35 35 0.000 0.000 0.00 0.000 0.071 0.073 2.97 0.425 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 TRANG ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: Nhịp Gối 2B-6 (A-B) Nhịp Gối 2B-7 (A-B) Nhịp Gối 2B-8 (A-B) Nhịp Gối 2B-9 (A-B) Nhịp Gối 2B-11 Nhịp Gối 2B-3 Nhịp Gối 2B-10 Nhịp Gối 2B-7 (B ) Nhịp Gối 2B-8 (B ) Nhịp Gối 2B-9 (B ) Nhịp Gối 2B-12 Nhịp Gối 2B-13 Nhịp 3.724 -6.700 20 20 40 40 5 35 35 0.116 0.124 5.04 0.720 0.210 0.238 9.66 1.379 2 16 16 + + 12 12 5.15 6.28 3.823 -6.777 20 20 40 40 5 35 35 0.120 0.128 5.19 0.741 0.212 0.241 9.78 1.398 3 16 16 + + 12 16 6.03 10.05 1.814 -2.811 20 20 40 40 5 35 35 0.057 0.058 2.37 0.339 0.088 0.092 3.74 0.535 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 4.095 -6.832 20 20 40 40 5 35 35 0.128 0.138 5.58 0.798 0.214 0.243 9.88 1.411 3 16 16 + + 12 16 6.03 10.05 4.403 -6.629 20 20 40 40 5 35 35 0.138 0.149 6.04 0.863 0.207 0.235 9.54 1.363 16 16 + + 12 16 6.03 8.04 2.140 -0.600 20 20 40 40 5 35 35 0.067 0.069 2.82 0.402 0.019 0.019 0.77 0.110 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 0.700 -1.53 20 20 40 40 5 35 35 0.022 0.022 0.90 0.128 0.048 0.049 1.99 0.285 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 1.186 -2.337 20 20 40 40 5 35 35 0.037 0.038 1.54 0.219 0.073 0.076 3.08 0.441 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 -2.420 20 20 40 40 5 35 35 0.000 0.000 0.00 0.000 0.076 0.079 3.20 0.457 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 -3.620 20 20 40 40 5 35 35 0.000 0.000 0.00 0.000 0.113 0.120 4.89 0.699 2 16 16 + + 12 12 4.02 5.15 -3.240 20 20 40 40 5 35 35 0.000 0.000 0.00 0.000 0.101 0.107 4.35 0.621 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 0.330 -1.600 20 20 40 40 5 35 35 0.010 0.010 0.42 0.060 0.050 0.051 2.09 0.298 2 16 16 + + 0 12 12 4.02 4.02 0.380 20 40 35 0.012 0.012 0.49 0.069 16 + 4.02 Gối -0.760 20 40 35 0.024 0.024 0.98 0.140 16 + 22 2B-7 Nhịp 0.311 20 40 35 0.010 0.010 0.40 0.057 16 + 4.02 Gối -1.573 20 40 35 0.049 0.050 2.05 0.293 16 + 22 NHÓM 21 TRANG 4.02 4.02 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD:  Tính tốn thép đai: V Beam T b c m h agt ho Thép đai cm cm cm d 2B-1 4.64 20 40 35 2B-2 5.68 20 40 35 2B-3 1.7 20 40 35 2B-5 7.28 20 40 35 2B-6 7.44 20 40 35 2B-7 2.78 20 40 35 2B-8 -6.08 20 40 35 2B-9 5.67 20 40 35 2B-10 1.94 20 40 35 2B-11 1.88 20 40 35 2B-12 1.69 20 40 35 2B-13 1.36 20 40 35 NHÓM 21 TRANG 10 @ 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 Asw Qbdmin n cm T Kiểm V 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK 0.57 11.05 OK ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP Table GVHD: CSA5 EU -0.21 94.5 10 0.034 MSA5 EU -0.72 189 10 0.058 CSA6 EU -0.21 121 10 0.026 CSA7 EU -0.31 121 10 0.039 CSA7 EU 0.08 121 10 0.010 CSA8 EU -0.32 121 10 0.040 Strip Comb M Tm b cm h a ho cm cm cm  - 2F CSB1 EU -0.07 121 10 0.009 CSB1 MSB MSB EU 0.20 121 10 0.025 EU -0.15 195 10 0.012 EU 0.66 195 10 0.051 NHÓM 21 TRANG 16 0.03 0.05 0.02 0.03 0.01 0.04 CI-AI 2250 1.19 1.26 CI-AI 2250 4.12 2.18 CI-AI 2250 1.18 0.98 CI-AI 2250 1.76 1.45 CI-AI 2250 0.45 0.37 CI-AI 2250 1.81 1.50 As cm2 As cm2/m Mác Rs thép (kg/cm2) PHƯƠNG Y 0.00 CI-AI 2250 0.02 CI-AI 2250 0.01 CI-AI 2250 0.05 CI-AI 2250  0.15 0.27 0.12 0.18 0.04 0.18  % 200 200 200 200 200 150 Chọn thép d @ 0.39 0.32 0.040 200 1.13 0.93 0.116 200 0.84 0.43 0.054 200 3.77 1.93 0.241 200 1.4 2.5 1.4 2.5 1.4 1.8 Asc cm2 1.4 1.4 1.4 2.5 0.17 0.31 0.17 0.31 0.17 0.23 chọn % 0.177 0.177 0.177 0.314 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 2 GVHD: CSB2 EU -0.24 97.5 10 0.037 CSB2 MSB MSB EU 0.14 97.5 10 0.022 EU -0.89 195 10 0.069 EU 0.54 195 10 0.042 CSB3 EU -0.21 97.5 10 0.033 CSB3 EU 0.30 97.5 10 0.046 CSB4 EU -0.35 117 10 0.045 CSB4 EU 0.14 117 10 0.018 CSB5 EU -0.24 117 10 0.031 CSB5 EU 0.08 10 0.010 CSB6 MSB EU -0.10 117 65.2 10 0.023 EU -0.22 10 0.017 CSB7 MSB CSB8 EU -0.33 196 65.2 10 0.076 EU EU -0.83 -0.24 195 65.2 10 10 2 8 0.064 0.056 NHÓM 21 TRANG 17 0.03 0.02 0.07 0.04 0.03 0.04 0.04 0.01 0.03 0.01 0.02 0.01 0.08 0.06 0.05 CI-AI 2250 1.36 1.39 0.174 150 CI-AI 2250 0.79 0.81 0.101 200 CI-AI 2250 5.13 2.63 0.329 150 CI-AI 2250 3.07 1.57 0.197 150 CI-AI 2250 1.19 1.22 0.152 200 CI-AI 2250 1.71 1.75 0.219 200 CI-AI 2250 1.99 1.70 0.213 200 CI-AI 2250 0.78 0.67 0.084 200 CI-AI 2250 1.35 1.16 0.145 200 CI-AI 2250 0.45 0.38 0.048 200 CI-AI 2250 0.56 0.86 0.108 200 CI-AI 2250 1.23 0.63 0.079 200 CI-AI 2250 1.91 2.93 0.366 150 CI-AI CI-AI 2250 2250 4.77 1.37 2.45 2.10 0.306 0.263 8 200 200 3.3 1.4 3.3 1.8 1.4 2.5 2.5 1.4 2.5 1.4 2.5 2.5 3.3 2.5 2.5 0.419 0.177 0.419 0.236 0.177 0.314 0.314 0.177 0.314 0.177 0.314 0.314 0.419 0.314 0.314 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: NHÓM 21 TRANG 18 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Tính tốn cầu thang: a Vế thang 1: Hình 13: Mơ hình vế thang Hình 14: Tải trọng hồn thiện ( Vế thang 1) NHĨM 21 TRANG 19 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Hình 15: Hoạt tải ( Vế thang 1) b Vế thang 2: Hình 16: Mơ hình vế thang Hình 17: Tải trọng hồn thiện ( Vế thang 2) NHÓM 21 TRANG 20 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Hình 18: Hoạt tải ( Vế thang 2) c Biểu đồ nội lực: Hình 19: Biểu đồ moment U1 ( Vế thang 1) Hình 19: Biểu đồ moment U1 ( Vế thang 2) NHĨM 21 TRANG 21 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: d Đặc trưng vật liệu: Mác bê tông: Rb = M250 115 Rbt =  27000 Eb = ω = 0.767 R = 0.645 R 0.437 = γ = 0.90 (kg/cm ) (kg/cm ) (kg/cm ) e Kết tính tốn: Table VẾ M b h a ho cm c m cm c m Tm Stri p Com b AB U1 1.74 110 11 BC U1 1.92 110 11 CD U1 1.63 110 11 NHÓM 21 TRANG 22 α 0.18 0.20 0.17 Mác thép Rs - - (kg/cm2 ) 0.211 CII-AII 0.236 0.196  As Chọn thép As μ Asc μchoïn cm cm2/ m %  s cm2 % 2800 7.72 7.02 0.780 12 100 11.31 1.257 CII-AII 2800 8.64 7.85 0.873 12 100 11.31 1.257 CII-AII 2800 7.17 6.52 0.724 12 100 11.31 1.257 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: DE U1 1.67 110 11 EF U1 2.00 110 11 VẾ NHÓM 21 TRANG 23 0.18 0.21 0.201 CII-AII 2800 7.37 6.70 0.744 12 100 11.31 1.257 0.248 CII-AII 2800 9.06 8.23 0.915 12 100 11.31 1.257 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: f Tính tốn dầm chiếu nghỉ: Hình 20: Mơ hình dầm chiếu nghỉ Hình 21: Tải trọng hồn thiện (Sdead) Hình 22: Hoạt tải (Live) NHĨM 21 TRANG 24 ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: Hình 23: Biểu đồ moment Hình 24: Biểu đồ lực cắt g Bảng tính thép dầm chiếu nghỉ: Bea m B1 Gối M Tm b cm h cm agt cm ho cm 2.62 20 30 25 Nhịp 1.28 20 30 25 Beam DCN V T 4.56 NHÓM 21 b cm 20 h cm 30 agt cm ho cm 25  0.20 0.09 f TRANG 25  - As cm2 0.229 4.23 0.104 1.93 Thép đai s 200 n  % 0.84 0.38 Asw cm2 0.57 Qbdmin Kiểm V T 7.18 OK ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP GVHD: Tính tốn móng: a Đặc trưng vật liệu: Mác bê tông: Rb = 115 Rbt = Eb =  M250 ω = R = R = 27000 0.767 0.623 (kg/cm ) (kg/cm ) (kg/cm ) 0.429 γ = 0.90 b Kết tính tốn: Hình 20: Mặt móng NHĨM 21 TRANG 26 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Hình 21: Ứng suất móng với ES Hình 22: Ứng suất móng với ES max NHÓM 21 TRANG 27 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Hình 23: Chia dãy theo phương X Hình 24: Chia dãy theo phương Y Hình 25: Nội lực theo phương X (EUmax) NHÓM 21 TRANG 28 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: Hình 26: Nội lực theo phương X (EUmin) Hình 27: Nội lực theo phương Y (EUmax) Hình 28: Nội lực theo phương Y (EUmin) NHÓM 21 TRANG 29 ĐỒ ÁN BÊ TƠNG CỐT THÉP GVHD: BẢNG TÍNH THÉP MĨNG Table Strip Comb M Tm b h a cm cm cm ho cm a - x - Mác thép - 528 528 300 300 50 50 50 50 0.005 0.023 0.039 0.067 0.005 0.023 0.039 0.069 CII-AII CII-AII CII-AII CII-AII Rs (kg/cm2) As cm2 As cm2/m � % 2800 2800 2800 2800 5.06 22.45 21.87 38.24 0.96 4.25 7.29 12.75 0.019 0.085 0.146 0.255 Chọn thép d @ Asc cm2 12 12 14 20 250 200 200 150 4.52 5.65 7.70 20.94 �chon % 0.090 0.113 0.154 0.419 MON G X Y CSA4 CSA4 CSB7 CSB7 NHÓM 21 EU EU EU EU -7.07 31.07 30.01 -51.69 55 55 55 55 5 5 TRANG 30 ... CI-AI 22 50 0. 02 CI-AI 22 50 0.07 CI-AI 22 50 0.04 CI-AI 22 50 0.04 CI-AI 22 50 0. 02 CI-AI 22 50 0.05 CI-AI 22 50 0.04 CI-AI 22 50 0.08 CI-AI 22 50 0.03 CI-AI 22 50 0. 02 CI-AI 22 50 0.01 CI-AI 22 50 As cm2 As... 0. 022 0. 022 0.90 0. 128 0.048 0.049 1.99 0 .28 5 2 16 16 + + 0 12 12 4. 02 4. 02 1.186 -2. 337 20 20 40 40 5 35 35 0.037 0.038 1.54 0 .21 9 0.073 0.076 3.08 0.441 2 16 16 + + 0 12 12 4. 02 4. 02 -2. 420 20 ... CI-AI 22 50 1.36 1.39 0.174 150 CI-AI 22 50 0.79 0.81 0.101 20 0 CI-AI 22 50 5.13 2. 63 0. 329 150 CI-AI 22 50 3.07 1.57 0.197 150 CI-AI 22 50 1.19 1 .22 0.1 52 200 CI-AI 22 50 1.71 1.75 0 .21 9 20 0 CI-AI 22 50
- Xem thêm -

Xem thêm: Thuyết minh đồ án bê tông 2, Thuyết minh đồ án bê tông 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn