ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

35 48 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:58

Cùng với việc phát hiện quy luật giá trị thặng dư, Mác đã phát hiện ra chủ nghĩa duy vật lịch sử, trong đó lí luận hình thái kinh tế – xã hội là nền tảng. Lí luận này nhằm vạch ra quy luật vận động, phát triển chung nhất của xã hội loài người. Ngày nay, thế giới đang có những biến đổi vô cùng to lớn, sâu sắc, nhưng nguyên lí về hình thái kinh tế – xã hội vẫn giữ nguyên giá trị khoa học và thời đại. ý nghÜa thùc tiƠn cđa mèi quan hƯ BiƯn chøng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Cùng với việc phát quy luật giá trị thặng d, Mác phát chủ nghĩa vật lịch sử, lí luận hình thái kinh tế xã hội tảng Lí luận nhằm vạch quy luật vận động, phát triển chung xã hội loài ngời Ngày nay, giới có biến đổi vô to lớn, sâu sắc, nhng nguyên lí hình thái kinh tế xã hội giữ nguyên giá trị khoa học thời đại Sản xuất vật chất hoạt động đặc thù ngời xã hội loài ngời Sản xuất xã hội cấu thành từ hoạt động cụ thĨ: s¶n xt cđa c¶i vËt chÊt, s¶n xt cđa cải tinh thần sản xuất thân ngời Sản xuất xã hội nói chung sản xuất cải vật chất nói riêng tợng xã hội khách quan Lịch sử xã hội loài ngời chứng minh xã hội tồn đợc trình thờng xuyên sản xuất tái sản xuất xã hội Trong sản xuất xã hội, sản xuất vật chất giữ vai trò tảng Từ trình sản xuất cải vật chất, ngời tạo mối quan hƯ x· héi cđa chÝnh ngêi Trong quan hƯ xã hội, quan hệ ngời với ngời sản xuất vật chất (quan hệ sản xuất) nhất, giữ vai trò định Chính quan hệ tạo sở kinh tế xã hội, tức sở thực quan hệ trị, tinh thần xã hội Sản xuất vật chất trình hoạt động lao động ngời lao động Trong trình đó, ngời lao động sử dụng công cụ lao động thích hợp tác động vào tự nhiên nhằm tạo cải vật chất để thoả mãn nhu cầu Trong sản xuất vật chất, ngời không tạo t liệu sinh hoạt, tiêu dùng hàng ngày mà điều quan trọng sản xuất t liệu sản xuất Trong trình s¶n xt x· héi, ngêi quan hƯ víi nhng để quan hệ với giới tự nhiên, nhằm biến đổi tự nhiên, sở biến đổi đời sống xã hội biến đổi thân Ăngghen viết: lao động điều kiện toàn đời sống loài ngời nh đến mức mà ý nghĩa đó, phải nói: lao động sáng tạo thân ngời1 Để sản xt cđa c¶i vËt chÊt, ngêi ph¶i quan hệ với giới tự nhiên Quan hệ đợc biểu thành lực lợng sản xuất Đồng thời, ngời phải quan hệ với trình sản xuất Quan hệ đợc biểu thành quan hệ sản xuất Đây quan hệ kép khách quan, phổ biến lịch sử sản xuất vật chất loài ngời Lực lợng sản xuất vật chất quan hệ sản xuất hai mặt thống phơng thức s¶n xt, cã mèi quan hƯ biƯn chøng NhËn thøc ®óng ®¾n mèi quan hƯ biƯn chøng Êy sÏ cã tác dụng to lớn nghiệp xây dựng kinh tế cải tạo xã hội Quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Mác Ăngghen, toàn tập, Nxb Chính trị quèc gia, Hµ néi,1994, t, 20, tr 641 Nghiên cứu chủ nghĩa vật lịch sử hiểu phơng thức sản xuất biểu cách thức ngời thực trình sản xuất vật chất giai đoạn lịch sử định xã hội loài ngời, thống lực lợng sản xuất trình độ định quan hệ sản xuất tơng ứng Trong đó, lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất khái niệm dùng để quan hệ mà Mác gọi quan hệ song trùng thân sản xuất xã hội: quan hệ ngời với tự nhiên quan hƯ cđa ngêi víi ngêi Lùc lỵng sản xuất lần đợc Mác nêu từ năm 1848 tác phẩm Hệ t tởng Đức, nhng nội dung tác phẩm đợc ông nêu sâu sắc thêm t¸c phÈm “Sù khèn cïng cđa triÕt häc”, “Lao động làm thuê t bản, Tiền công lợi nhuận đặc biệt T Lực lợng sản xuất biểu mối quan hệ ngời với tự nhiên thống hữu lao động đợc tích luỹ lao động sống, nghĩa toàn yếu tố vật ngời sản xuất cần thiết để từ đối tợng tự nhiên sản xuất vật có khả thoả mãn nhu cầu ngời Lực lợng sản xuất bao gồm ngời lao động với kỹ lao động họ t liệu sản xuất trớc hết công cụ lao động Trình độ lực lợng sản xuất phụ thuộc yếu tố cấu thành lực lợng sản xuất, mà ngời lao động yếu tố quan trọng nhất, lực lợng sản xuất hàng đầu toàn thể nhân loại1 Ngời lao động giữ vị trí số một, chủ thể tích cực, sáng tạo có vai trò định lực lợng sản xuất Bởi lẽ, ngời lao động với lao động bắp lao động trí tuệ, V.I Lênin: toàn tập , Nxb tiến ,Mãtcơva, 1977, tập 38, tr 430 trình lịch sử lâu dài xã hội loài ngời, trí tuệ hình thành phát triển với lao động, làm cho lao động ngày có hàm lợng trí tuệ cao hơn; ngời chế tạo công cụ lao động, cải tiến đối tợng lao động ngời định việc sử dụng phơng tiện, công cụ lao động nguyên vật liệu sản xuất Không có ngời với trí tuệ, biết chế tạo sử dụng công cụ lao động t liệu lao động trình lao động Công cụ lao động dù có đại đến đâu sản phẩm đôi bàn tay khối óc ngời, với chất ngời hoạt động có mục đích sáng tạo, trí tuệ công cụ sản xuất nhằm tác động vào tự nhiên có hiệu Chính phát triển không ngừng công cụ sản xuất từ thủ công đến khí ngày tự động hoá, đa văn minh xã hội loài ngời chuyển từ thấp đến cao, tự nói lên tính vô tận sức mạnh vô to lớn trí tuệ ngời Trình độ ngời lao động thể khéo léo, kỹ năng, kỹ xảo, kinh nghiệm mà ngời lao động tích luỹ, rút kinh nghiệm đặc biệt trình độ khoa học kỹ thuật, khả tiếp thu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật vào trình sản xuất Khi phát triển cách mạng công nghiệp, cách mạng khoa học kỹ thuật, cách mạng công nghệ trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp, nh để sử dụng có hiệu thành tựu cách mạng đem lại trình độ lực trí tuệ ngời lao động không ngừng đợc nâng cao, phần giá trị lao động trí tuệ họ tạo trình sản xuất đợc kết tinh sản phẩm ngày tăng Từ chỗ chiếm tỷ lệ không đáng kể thời kỳ tiền cách mạng công nghiệp, ngày nớc phát triển, số loại sản phẩm có hàm lợng trí tuệ cao, hàm lợng giá trị trí tuệ tạo đợc kết tinh sản phẩm đạt tới 80 - 90%, vật liệu, lợng, lao động bắp tạo thành từ 10 - 20% tổng giá trị sản phẩm Hiện nay, với tốc độ phát triển nh vũ bão cách mạng khoa học công nghệ đa kinh tế nớc công nghiệp phát triển vận động đến kinh tế tri thức nớc này, lao động trí tuệ ngày chiếm tỷ lệ cao, nguồn lợi mà họ thu đợc từ chất xám chiếm 1/2 giá trị tài sản quốc gia Ví dụ, Nhật Bản riêng nguồn lợi tin học mang lại chiếm tới 40% Giờ đây, sức mạnh trí tuệ đạt tới mức mà nhờ ngời sáng tạo máy móc bắt trớc hay theo đặc tính trí tuệ ngời Bằng kỹ thuật - công nghệ đại bàn tay khối óc ngời làm mà nhân loại chứng kiến biến đổi thần kỳ lịch sử phát triển T liệu sản xuất bao gồm t liệu lao động đối tợng lao động Trớc đây, đối tợng lao động chủ yếu phận tự nhiên Ngày nay, đối tợng lao động sản phẩm lao động, khoa học - công nghệ mà hàm lợng vật liệu tự nhiên ngày giảm, không phụ thuộc cách tiên vào nguồn tài nguyên thiên nhiên mà phụ thuộc chủ yếu vào ngời với lực trí tuệ cao T liệu lao động gồm công cụ lao động phơng tiện lao động, công cụ lao tạp trí triết học , số 3,năm 2003, tr 22 tạp trí triết học, số 1,năm 1993, trang24 động yếu tố quan trọng cách mạng Công cụ lao động kết tinh trí tuệ ngời, ngêi chÕ t¹o ra, nhng sư dơng thiết thực giúp ngời nối dài bàn tay giác quan Do đó, trình độ phát triển công cụ lao động thớc đo trình độ tự nhiên ngời, yếu tố động lực lợng sản xuất, hoàn thiện công cụ sản xuất dẫn đến biến đổi sâu sắc lực lợng sản xuất dẫn tới cải biến xã hội, thay đổi quan hệ sản xuất, hình thái kinh tế xã hội Để giảm bớt lao động nặng nhọc nâng cao xuất lao động, ngời không ngừng cải tiến, hoàn thiện chế tạo công cụ sản xuất Ngày nay, trình tự động hoá nhiều nớc phát triển vào giai đoạn cao, công cụ lao động ngày đại Do vậy, đòi hỏi ngời lao động phải không ngừng nâng cao trình độ để sử dụng đợc công cụ đại Khi lực lợng sản xuất trình độ cao phân công lao động ngày chuyên sâu, quy mô sản xt cµng më réng, viƯc øng dơng kü tht hiƯn đại vào sản xuất ngày phổ biến Khi sản xuất dựa kỹ thuật khí đại, nhiều ngời lao động tham gia vào dây truyền sản xuất, ngời đảm nhận khâu dây truyền đó, tính chuyên môn hoá ngày sâu lực lợng sản xuất mang tính chất xã hội hoá ngày rộng Ngợc lại, trình độ ngời lao động thấp, sử dụng công cụ thủ công chủ yếu, phân công lao động phát triển, ngời đảm nhiệm tất khâu trình sản xuất lực lợng sản xuất mang tính cá thể Qua nghiên cứu lịch sử thấy, lực lợng sản xuất công cụ sản xuất yếu tố động nhất, cách mạng nhất, có ý nghĩa định xuất lao động, nhng công cụ trở nên sống động phát huy đợc tác dụng kết hợp đợc với nhân tố ngời, từ thời kỳ mà công cụ sản xuất hoàn toàn thủ công không ngừng đợc ngời cải tiến, sử dụng chất liệu khác nhau, làm nhiều kiểu dáng khác cho phù hợp với kiện cụ thể cho trình lao động sản xuất đợc dễ dàng xuất cao Khi khoa học kỹ thuật trở thành lực lợng sản xuất trực tiếp công cụ phơng tiện ngày phong phú, đa dạng, hệ máy móc đợc đổi mới, hoàn thiện nhanh chóng tính chất xã hội hoá ngày cao, nhiều sản phẩm công nghiệp từ sản xuất chi tiết đến đợc lắp ráp hoàn chỉnh kết hợp liên kết sản xuất nhiều nhà máy, nhiều công ty, trí đợc thực nhiều nớc khác giới Quan hệ sản xuất tổng hợp quan hệ kinh tÕ vËt chÊt gi÷a ngêi víi ngêi trình sản xuất Quan hệ sản xuất ngời tạo ra, song đợc hình thành cách khách quan, không hoàn toàn tuân theo ý muốn chủ quan ngời Để tiến hành sản xuất, ngời phải quan hệ với tự nhiên, dựa vào tự nhiên để sản xuất cải vật chất, bớc nâng cao điều kiện sống mà phải quan hệ với nhau, sản xt bao giê còng mang tÝnh x· héi V× vËy, Mác viết: Trong sản xuất ngời ta không quan hệ với tự nhiên Ngời ta sản xuất đợc không kết hợp với theo cách để hoạt động chung để trao đổi hoạt động với Muốn sản xuất đợc, ngời ta phải có mối liên hệ quan hệ họ với giới tự nhiên, tức việc sản xuất diễn khuôn khổ mối liên hệ quan hệ xã hội đó4 Nh vậy, trình sản xuất cải vật chất, ngời dù muốn hay không buộc phải thực mối quan hệ định với Quan hệ sản xuất hình thức xã hội sản xuất, biĨu hiƯn mèi quan hƯ gi÷a ngêi víi ngêi trình sản xuất ba mặt bản: - Quan hệ sở hữu t liệu sản xuất - Quan hệ tổ chức quản lý sản xuất - Quan hệ phân phối kết sản xuất Ba nội dung ba mặt quan hệ sản xuất, chúng có mối quan hệ hữu với nhau, quan hệ sở hữu t liệu sản xuất đóng vai trò định Về mặt quan hệ t liệu sản xuất, quan hệ sở hữu t liệu sản xuất nói lên rằng: trình sản xuất, ngời lao động sử dụng t liệu sản xuất ngời có quyền định đoạt t liệu sản xuất đó, quan hệ sở hữu phản ánh quyền sở hữu t liệu sản xuất chứa đựng quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt Các quyền có thĨ hỵp nhÊt mét chđ thĨ, còng cã tách rời thuộc chủ thể khác nhau, nhng quyền định đoạt có tính định thuộc ngời sở hữu Trong quan hệ sản xuất, quan hệ sở hữu t liệu sản xuất đóng vai trò định định chất C.Mác Ăngghen,toàn tập, tập 6, Nxb trị quốc gia hà nội 1993,tr 552 quan hệ sản xuất Cho nên, quan hệ sở hữu quan hệ xuất phát, quan hệ bản, quan hệ trung tâm quan hệ sản xuất Chính định mục đích, hình thức tổ chức kinh doanh, phơng thức quản lý, chi phối việc phân phối sản phẩm làm ra, tức định địa vị tập đoàn ngời hệ thống sản xuất xã héi Trong x· héi cã ph©n chia giai cÊp, giai cấp nắm quyền sở hữu t liệu sản xuất chủ yếu giai cấp nắm quyền chi phối tổng sản phẩm xã hội, nắm quyền thống trị xã hội Tuy nhiên, tác động lẫn yếu tố cấu thành quan hệ sản xuất quan hệ tổ chức quản lý, quan hệ phân phối sản phẩm có vai trò quan trọng Quá trình phát triển lịch sử xã hội cho ta thấy có hai loại hình sở hữu t liệu sản xuất sở hữu công cộng sở hữu cá nhân Cùng với phát triển lực lợng sản xuất, phân công lao động xã hội làm cho hình thức sở hữu t liệu sản xuất ngày trở nên đa dạng Trong thời kỳ công xã nguyên thuỷ, lực lợng sản xuất thấp kém, ngời giá trị tự nhiên thần bí, xa lạ Để chống đỡ với tợng tự nhiên tồn tại, ngời phải dựa vào Các hoạt động kinh tế chủ yếu mang tính chất chiếm đoạt sản phẩm có sẵn tự nhiên nh săn bắt, hái lợm Do vậy, có hình thức sở hữu sở hữu công cộng thị tộc, lạc Nhng từ xã hội nô lệ qua xã hội phong kiến đến xã hội t bản, lực lợng sản xuất ngày phát triển, phân công lao động ngày sâu sắc hình thức sở hữu khác đời ngày phong phú, sở hữu t nhân, sở hữu Nhà nớc hình thức sở hữu hỗn 10 hợp Hình thức sở hữu t nhân t liệu sản xuất có nhiều loại khác nhau, sở hữu nhỏ ngời nông dân, thợ thủ công cá thể, sở hữu chủ nô lệ, điền chủ thời phong kiến sở hữu nhà t Các hình thức sở hữu t nhân hàm chứa kiểu quan hệ sản xuất khác ngời với ngời trình sản xuất tái sản xuất cải vật chất cho xã hội, tơng ứng với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Hiện nay, vấn đề sở hữu t liệu sản xuất có thêm nội dung tính chất sở hữu trí tuệ Bởi, tri thức đợc coi nguồn lực kinh tế chủ yếu, nhân tố sản xuất truyền thống nh đất đai, lao động t không bị mất, nhng tầm quan trọng không nh cũ, yếu tố sản xuất truyền thống phân theo quy luật lợi nhuận giảm dần, tri thức lại tạo chế lợi nhuận tăng dần Trong kinh tế tri thức, trí tuệ nguồn lực quốc gia Ai nắm đợc trí tuệ, ngời có khả điều tiết chi phối phát triển xã hội theo mục tiêu lợi ích Điều quan trọng xã hội tri thức, ngời lao động làm thuê đợc quyền sở hữu công cụ sản xuất - trí tuệ thân họ Mác có phát kiến vĩ đại cho rằng: ngời công nhân nhà máy sở hữu t liệu sản xuất, bị tha hoá Ông rõ, ngời công nhân sở hữu máy nớc lấy máy nớc với mình, họ chuyển từ công việc sang công việc khác Nhà t cần phải sở hữu động nớc cần phải kiểm soát Thế nhng, đầu t thực xã hội tri thức vào máy móc hay công cụ, mà vào ngời công nhân trí thức, ngời công 21 Thắng lợi cách mạng tháng mời Nga mở thời đại lịch sử nhân loại Những thành tựu to lớn mà loài ngời tạo nên sau thắng lợi cách mạng tháng Mời có ý nghĩa thời đại sâu sắc: Cùng với phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ đa nhân loại đến với văn minh văn minh trí tuệ Các thành tựu mà loài ngời đạt đợc nhờ phát triển văn minh nhân loại làm cho mặt giới ngày thay đổi Sự phát triển mạnh mẽ kinh tế giíi xen lÉn víi sù khđng ho¶ng lín cđa chđ nghĩa t bản, phân hoá giàu nghèo giới diễn ngày gay gắt, với diễn biến phức tạp giới, nớc ta có biến đổi to lớn: nghiệp đấu tranh giành lại độc lập - tự do, thống Tổ quốc, thành tựu mà đạt đợc nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, thắng lợi bật thời kì đổi đa nớc ta dần thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu, vững bớc lên chủ nghĩa xã hội Đây kì tích ngời cộng sản Việt Nam dân tộc Việt Nam hoàn cảnh chủ nghĩa xã hội Đông Âu Liên Xô sụp đổ, phong trào cách mạng xã hội chủ nghĩa lâm vào thoái trào Chính thành tựu ®· lµm cho chđ nghÜa x· héi ë ViƯt Nam vợt qua đợc khủng hoảng mà tạo mới, lực để tiếp tục phát triển Có đợc thành tựu to lớn nh nhờ Đảng ta biết vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, t tởng Hồ Chí Minh, đặc biệt nhận thức ngày sâu sắc mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất, đề đờng lối chiến lợc, sách lợc xây dựng phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tình hình đất nớc giai đoạn cụ thể 22 Thực tiễn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội giới trình xây dựng chủ nghĩa xã hội nớc ta từ năm 1954 đến cho thấy: Sự thất bại Liên Xô nớc Đông Âu lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã hội Đảng cầm quyền cha nhận thức quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất, xây dựng kinh tế xã hội chủ nghĩa Chủ yếu dựa theo mô hình tập trung quan liêu nh Lênin là: thứ không tởng quan liêu chủ nghĩa Thừa nhận sản xuất lu thông hàng hoá mặt lí ln, nhng phđ nhËn vỊ mỈt thùc tÕ b»ng chÕ độ tập trung quan liêu, bao cấp cho rằng, kinh tế có nhiều xí nghiệp quy mô lớn, phát triển nhanh chế độ công hữu, thống quản lí tập trung bao cấp sớm lên chủ nghĩa xã hội Những nhận thức không dẫn tới xoá bỏ hình thái kinh tế hàng hoá thực tế, làm cho hoạt động hoạch toán kinh tế, hoạt động kế toán, tài chính, ngân hàng hết nội dung kinh tế Do đó, chủ nghĩa xã hội không kết tự nhiên trình xã hội hoá lao động sản xuất cách tự giác Nó bất lực giải vấn đề kinh tế xã hội đặt Chủ nghĩa xã hội điều kiện không chứng minh đợc tính u việt mình, trái lại rơi vào tình trạng lạc hËu so víi chđ nghÜa t b¶n, còng nh bÊt cø sù vËt nµo, chđ nghÜa x· héi vµ nỊn kinh tế có trình phát sinh, phát triển điều kiện lịch sử cụ thể Nếu không xuất phát từ điểm đâu tới đâu với mục tiêu kinh tế giai đoạn lịch sử làm cho lãnh đạo kinh tế Đảng hiệu phải trả giá Thực tế, mô hình kinh tế chđ nghÜa x· héi 23 tõ 1917 ®Õn ®· có nhiều mô hình: Mô hình Cộng sản thời chiến (1917-1921), mô hình Chính sách kinh tế (1921-1924) mô hình Xô Viết từ 1928 đến trớc ngày tan rã Lênin nhìn thấy khiếm khuyết mô hình Cộng sản thời chiến thay mô hình Chính sách kinh tế với kinh tế hàng hoá nhiều thành phần đợc đa thị trờng coi trọng ba lợi ích Với mô hình Chính sách kinh tế mà Lênin đa đổi quan niệm chủ nghĩa xã hội Nhng ngời kế tục Lênin loại bỏ Chính sách kinh tế (NEP) thay vào mô hình Xô Viết với sai lầm nh đồng hợp tác hoá với tập thể hoá, áp dụng biện pháp kế hoạch hoá triệt ®Ĩ lµm mÊt ®i ®éng lùc kinh tÕ Coi mô hình Xô Viết nh bất biến suốt từ năm 1930 đến năm 1980, chìm đắm khủng hoảng đặt vấn đề cải tổ Đó nguyên nhân dẫn đến sụp đổ chế kinh tế sụp đổ hệ thống xã hội chủ nghĩa Đông Âu Liên Xô Thực tiễn, Việt Nam từ 1954 đến khẳng định công đổi Đảng ta thành tựu lớn lao từ hậu sai lầm nghiêm trọng kéo dài nhiều năm lĩnh vực kinh tế - xã hội Sau hoà bình lập lại năm 1954, kinh tế miền Bắc nớc ta vốn lạc hậu lại bị nhiều năm chiến tranh tàn phá nên tình trạng tiêu điều Nền kinh tế lúc chủ yếu kinh tế cá thể nông dân, thợ thủ công, tiểu thơng, tiểu chđ cßn chiÕm tû lƯ lín nỊn kinh tÕ quốc dân Trớc tình hình đó, Hội nghị Trung ơng lần thứ 14 (11-1958) định ba 24 năm 1958 1960 lấy cải tạo làm trọng tâm Tiến hành cải tạo xã hội chủ nghĩa nhiều thành phần tất yếu từ nớc nông nghiệp sản xuất nhỏ lên chủ nghĩa xã hội, phải tiến hành cải biến cách mạng mặt quan hệ sản xuất lẫn lực lợng sản xuất, sở kinh tế lẫn kiến trúc thợng tầng, nhng không quy định bớc cụ thể Sau chiến dịch ạt, gò ép đến cuối năm 1960: 85% hộ nông dân với 70% diện tích ruộng đất hợp tác hoá tập thể hoá, 77% hộ làm muối, 67% hộ thủ công nghiệp vào hợp tác xã, 97% tổng số hộ t sản vào công t hợp doanh, tạo mét kiĨu “chđ nghÜa x· héi thËt s¹ch” Điều đợc lặp lại trình cải tạo tỉnh phía Nam từ sau đất nớc hoàn toàn thống Đại hội toàn quốc lần thứ III Đảng (91960) định chuyển sang lấy xây dựng làm trọng tâm với u tiên phát triển công nghiệp nặng cách hợp lý, đồng thời phát triển nông nghiệp công nghiệp nhẹ Đờng lối Đại hội III đợc cụ thể hoá Nghị Trung ơng lần thứ (7-1961) nông nghiệp, lần thứ (6-1962) công nghiệp, lần thứ 10 (12-1964) thơng nghiệp giá Thực Nghị Đại hội III Nghị Trung ơng thu đợc nhiều thắng lợi, hàng loạt xí nghiệp đời, tốc độ phát triển công nghiệp tăng 20% hàng năm Nhng nội dung, bớc công nghiệp hoá, phơng hớng phát triển ngành công nghiệp nặng không rõ, cha lấy công nghiệp phục vụ nông nghiệp Cho nên, tổ chức thực làm cho u tiên chi phối tất ngành kinh tế khác tập trung lớn cho công nghiệp nặng, với nhận thức nhiều quốc doanh tốt Đến cuối năm 1965 tỷ trọng công nghiệp quốc doanh đạt tới 25 91,4% dẫn đến việc tập trung mức sản xuất phân phối tay Nhà nớc Tháng 1964 đế quốc Mĩ bắt đầu phát động chiến tranh phá hoại miềm Bắc, Hội nghị Trung ¬ng lÇn thø 11 (3 – 1965), lÇn thø 12 (12 1965) định chuyển hớng kinh tế, lấy nông nghiệp, thủ công nghiệp làm trọng tâm, phân tán xí nghiệp lớn, phát triển công nghiệp địa phơng nhằm bảo vệ sản xuất hậu cần chỗ cho chiến tranh Thực Nghị đó, kinh tế xã hội đợc giữ vững, có mặt đợc tăng cờng Cùng với viện trợ không hoàn lại nớc, đời sống nhân dân đợc ổn định Nhng phát sinh hậu tiêu cực sau chiến tranh, tâm lí ỷ lại bên ngoài, thiÕu sù tù lùc, tù cêng x©y dùng kinh tế Mặt khác, làm đảo lộn nề nếp quản lí bớc đầu đợc xây dựng mà nhiều năm sau cha khôi phục đợc Đại đội lần thứ IV năm 1976 với t kinh tế đợc hình thành tập trung đờng lối chung đờng lối kinh tế phạm vi nớc Đặc biệt, Hội nghị Trung ơng lần thứ (9 1979) đề biện pháp khắc phục yÕu kÐm qu¶n lÝ kinh tÕ s¶n xuÊt “bung hớng, tính động sản xuất kinh doanh phát huy mạnh mẽ Nhng nôn nóng, vội vàng, không làm rõ đặc điểm kinh tế đất nớc với khó khăn tình hình để xác định cấu, tiêu đắn, trì lâu chế tập trung quan liêu bao cấp thời kì chiến tranh Đại hội lần thứ V (1982) đánh giá mức thành tựu phê phán thiếu sót, sai lầm, đồng thời xác định nớc ta chặng đờng đầu thời kì độ Đặc biệt, Hội nghị Trung ơng (khoá V) giá tiền lơng Nghị Dự thảo Bộ trị 306 tập 26 trung giải mắt xích quan trọng, khâu đột phá kinh tế Nhng tất Nghị không đợc thực đắn, cấu sản xuất, cấu đầu t không điều chỉnh mà tham quy mô lớn, nôn nóng cải tạo, không thừa nhận thực tế tồn thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa cụ thể Trong chiến lợc xây dựng phát triển kinh tế Đảng ta phạm số sai lầm, khuyết điểm: nóng vội, chủ quan, ý chí, giáo điều vận dụng chế kinh tế, chủ trơng xây dựng quan hệ sản xuất trớc mở đờng tạo điều kiện cho lực lợng sản xuất phát triển Biểu rõ việc cải tạo xã hội chủ nghĩa diễn cách nóng vội mặt thời gian, ạt số lợng diện rộng, muốn xóa bỏ hết thành phần kinh tế phi xã hội chủ nghĩa, dẫn đến biện pháp thực gò ép hớng tới mục tiêu chủ quan, bất chấp quy luật khách quan quan hệ sản xuất phải phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Trong kinh tế nớc ta phổ biến sản xuất nhỏ, cá thể dựa kỹ thuật thủ công, nhng l¹i mn x· héi hãa nhanh vỊ quan hƯ sản xuất Chính không phù hợp kìm hãm lực lợng sản xuất phát triển nhiều năm Trong nhËn thøc vỊ quan hƯ s¶n xt chóng ta cha nhận thấy rõ tác động ba nội dung thống biện chứng, cho nên, nhấn mạnh đến quan hệ sở hữu, đẩy nhanh trình xây dựng kinh tế quốc doanh tập thể hóa kinh tế cá thể Trong quản lý lại dân chủ, phân phối lại mang tính chất bình quân, ý đến lợi ích Nhà nớc, cha coi träng khun khÝch vËt chÊt ®èi víi ngêi lao động Vì vậy, dẫn đến hậu thiết lập chế độ sở hữu chung kiểu 27 cha chung không khóc dẫn đến sử dụng nguồn lực kinh tế hiệu Những hạn chế xuất phát từ nhận thức giản đơn, giáo điều mô hình chủ nghĩa xã hội Trớc đây, nói mô hình chủ nghĩa xã hội, thờng nói đến chế độ sở hữu trình biến t liệu sản xuất trở thành sở hữu toàn dân tập thể, cuối đến hình thức sở hữu sở hữu toàn dân, từ dẫn đến công hữu hóa hàng loạt, nhanh tốt Nh vậy, xét thực chất cha nhận thức quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất, điều vô tình tách quan hệ sản xuất khỏi lực lợng sản xuất Sai lầm dẫn đến khủng hoảng kinh tế xã hội năm 80 cđa thÕ kØ XX ë ViƯt Nam vµ ë tÊt nớc hệ thống xã hội chủ nghĩa, điển hình Liên Xô Từ thực tiễn xây dùng chđ nghÜa x· héi ë mét ®Êt níc cã sản xuất nông nghiệp lạc hậu, lại trải qua nhiều năm chiến tranh, buộc Đảng ta phải đổi c¶ nhËn thøc lý ln, còng nh thùc tiƠn xây dựng quan hệ sản xuất cho phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng năm 1986 với tỉnh táo cách mạng, Đảng ta thấy đợc sai lầm việc sử dụng chế kinh tế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp; thấy cần thiết đổi chế kinh tế, đổi t Đảng ta đề chủ trơng đổi toàn diện, đồng tất lĩnh vực đời sèng kinh tÕ - x· héi Nh ng ph¶i cã bớc thích hợp, trớc hết phải đổi t duy, đặc biệt t kinh tế Từ ®ã, níc ta ®· chun dÇn sang nỊn 28 kinh tế thị trờng có quản lý Nhà nớc theo định hớng xã hội chủ nghĩa Thực chất công đổi trình xây dựng phát triển quan hệ sản xuất nớc ta từ năm 1986 đợc Đảng ta nhận thức ngày đắn đầy đủ Nớc ta trình tiến lên từ sản xuất nhỏ tíi mét nỊn s¶n xt lín x· héi chđ nghÜa, trình chuyển từ kinh tế tự cung, tù cÊp sang nỊn kinh tÕ hµng hãa nhiỊu thành phần Nền kinh tế hàng hóa không đối lập với chủ nghĩa xã hội, mà tồn khách quan nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, nh Lênin khẳng định thời kì độ lên chủ nghĩa xã hội tồn mảnh, thành phần kinh tế t chủ nghĩa Phát triển kinh tế nhiều thành phần đa dạng hình thức sở hữu, nhng hình thức công hữu t liệu sản xuất phải giữ vai trò chủ đạo chi phối toàn kinh tế điều kiện cần thiết nớc ta Có nghĩa phát triển kinh tế nhng phải giữ đợc chất chế độ xã hội chủ nghĩa Mục tiêu hàng đầu việc khuyến khích thành phần kinh tế giải phóng sức sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực bên bên cho nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc, nâng cao hiệu kinh tế - xã hội cải thiện đời sống nhân dân Nền sản xuất hàng hóa theo chế thị trờng vận động theo quy luật khách quan cđa nã, tÊt u sÏ ph¸t huy t¸c dơng thóc đẩy đơn vị kinh tế hớng vào mục tiêu phân phối sử dụng nguồn lực kinh tế có hiệu Đồng 29 thời, kinh tế thị trờng bộc lộ mặt trái Vì vậy, Nhà nớc cần phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, có sánh điều tiết kinh tế vĩ mô, hớng mục tiêu kinh tế theo định hớng xã hội chủ nghĩa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Đảng nhấn mạnh: muốn đa kinh tế thoát khỏi rối ren, cân đối, dứt khoát phải xếp lại kinh tế quốc dân theo cấu hợp lý, vùng, thành phần kinh tế phải đợc bố trí cân đối, đan kết với phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm cho kinh tế phát triển ổn định10 Để tạo điều kiện cho kinh tế phát triển, phải mở rộng quan hệ hàng hóa tiền tệ, tạo cho sản xuất hàng hóa phát triển, cần có đa dạng hóa loại hình sở hữu gắn với tham gia hoạt động nhiều chủ thể kinh tế thuộc thành phần kinh tế khác Đây vấn đề có tính quy luật đòi hỏi phải tôn trọng, có chủ trơng, sách, biện pháp hợp lí sử dụng sức mạnh tổng hợp thành phần kinh tế Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ®· ®a quan ®iĨm vỊ nỊn kinh tÕ nhiỊu thành phần: đôi phát triển kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể, tăng cờng nguồn tích lũy tËp trung cđa Nhµ níc vµ tranh thđ vèn níc ngoài, cần có sách sử dụng cải tạo đắn thành phần kinh tế khác11 Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Đảng (6 - 1991) thông qua Cơng lĩnh xây dựng đất nớc thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội Cơng lĩnh mô hình chủ 10 11 Văn kiện đại hội Đảng VI,tr 47 Văn kiện đại hội Đảng VI,tr 56 30 nghĩa xã hội mà nhân dân ta xây dựng với đặc trng - Chủ nghĩa xã hội nớc ta nhân dân lao động làm chủ - Có kinh tế phát triển cao dựa lực lợng sản xuất đại chế độ công hữu t liệu sản xuất chủ yếu - Có văn hóa tiên tiến đậm đà sắc dân tộc - Con ngời đợc giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo lực hởng theo lao ®éng, cã cc sèng Êm no, tù do, h¹nh phóc, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân - Các dân tộc nớc bình đẳng, đoàn kết giúp đỡ tiến - Có quan hệ hữu nghị hợp tác với nhân dân tất nớc giới Với chủ trơng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần vận hành theo chế thị trờng có quản lý Nhà nớc pháp luật, sách kinh tế công cụ khác Đại hội lần thứ VII Đảng đòi hỏi, phải phát huy cho đợc mạnh thành phần kinh tế thời kỳ độ ë níc ta lµ: kinh tÕ qc doanh, kinh tÕ tập thể, kinh tế cá thể, kinh tế t t nhân, kinh tế t Nhà nớc, thành phần kinh tế vừa cạnh tranh vừa hợp tác bỉ sung cho nỊn kinh tÕ qc d©n thống Nhằm tạo đa dạng hóa sản xuất kinh doanh mở hớng cho kinh tế phát triển Nhà nớc khuyến khích ngời kinh doanh sản xuất làm giàu đáng, nhng thông qua sách điều tiết thu nhập sách bảo hiểm, bảo trợ xã hội để giảm bớt chênh lệch thu nhập lớn tầng lớp dân c Bằng cách 31 Nhà nớc thực gắn tăng trởng kinh tế với thực công xã hội Phát triển kinh tế nhiều thành phần gắn tăng trởng kinh tế với thực công xã hội t tởng chủ đạo bớc suốt trình lên chủ nghĩa xã hội nớc ta Đó yêu cầu hàm chứa nội dung kinh tế trị, để giữ vững định hớng x· héi chđ nghÜa ®Êt níc chun sang nỊn kinh tế thị trờng Tuy nhiên, nhấn mạnh đến công xã hội mà không thấy kích thích từ lợi ích kinh tế làm triệt tiêu hứng thú, lòng nhiệt tình hăng say sáng tạo ngời, với t cách thành viên sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh Cho nên, cần phải giải hài hòa lợi ích kinh tế, coi trọng lợi ích trực tiếp ngời lao động, đa dạng hóa hình thức sản xuất kinh doanh, hình thức thu nhập ngời lao động, xóa bỏ xu hớng phân phối bình quân, thực phân phối theo kết lao, hiệu sản xuất kinh doanh, theo tài sản hay vốn đầu t vào sản xuất phân phối thông qua phúc lợi xã hội Giải đắn sách thu nhập sách xã hội khác góp phần tích cực vào trình đổi toàn diện hoạt động kinh tế xã hội nớc ta Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng khẳng định: đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa để tiếp tục phát triển đất nớc Đại hội đánh dấu mốc cho phát triển kinh tế đất nớc, nhờ có chủ trơng đổi đắn Đảng, nớc ta dần thoát khỏi khủng hoảng kinh tế, bớc vào thời kỳ công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc, nhiệm vụ trung tâm thời kỳ độ 32 Đại hội lần thứ VIII Đảng vạch mục tiêu phát triển lực lợng sản xuất nói chung là: từ đến năm 2020 sức phấn đấu đa nớc ta trở thành nớc công nghiệp Lực lợng sản xuất đến lúc đạt trình độ tơng đối đại, phần lớn lao động thủ công đợc thay lao động sử dụng máy móc, điện khí hóa đợc thực nớc, xuất lao động xã hội hiệu qủa sản xt kinh doanh cao h¬n nhiỊu so víi hiƯn Khoa học tự nhiên công nghệ có khả nắm bắt vận dụng đợc nhiều thành tựu cách mạng khoa học công nghệ, khoa học xã hội nhân văn có khả làm sở cho việc xây dựng hình thái ý thøc x· héi míi Sù ph¸t triĨn cđa khoa häc đủ sức cung cấp luận cho việc hoạch định sách, chiến lợc quy hoạch phát triển12 Kế thừa vận dụng sáng tạo t tởng đổi kỳ Đại hội VI, VII, VIII Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng rõ: u tiên phát triển lực lợng sản xuất, đồng thời xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp theo định hớng xã hội chủ nghĩa Chủ trơng ®ã ®· biĨu hiƯn râ x©y dùng quan hƯ sản xuất theo định hớng xã hội chủ nghĩa, trớc hết phải u tiên phát triển lực lợng sản xuất Bởi vì, sản xuất phát triển cao trớc hết phải dựa vào lực lợng sản xuất đại, phát triển xã hội phải tập trung cho phát triển lực lợng sản xuất xác lập quan hệ sản xuất nhằm giải phóng phát triển lực lợng sản xuất Đặc trng chủ nghĩa xã hội có sản xuất phát triển cao, dựa lực lợng sản xuất 12 Đảng cộng sản việt nam, văn kiện đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII,Nxb trị quốc gia, 1996,tr 80,81 33 đại Đối với kinh tế nớc ta nhiều mặt lạc hậu phải tập trung sức phát triển lực lợng sản xuất nhiệm vụ quan trọng hàng đầu Mặt khác, có thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển từ xác lập quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất, chèng chđ quan, ý chÝ, nãng véi c¶i tạo quan hệ sản xuất Để phát triển lực lợng sản xuất có hàm lợng công nghệ cao cần phải tận dụng khả để nắm bắt đợc trình độ tiên tiến, xây dựng phát triển kinh tế tri thức Văn kiện Đại hội IX Đảng rõ: phát huy lợi đất nớc, tận dụng khả để đạt đợc trình độ công nghệ tiên tiến, đặc biệt công nghệ thông tin công nghệ sinh học, tranh thủ ứng dụng ngày nhiều, mức cao phổ biến thành tựu khoa học công nghệ, bớc ph¸t triĨn kinh tÕ tri thøc”13, coi “ph¸t triĨn khoa học công nghệ với phát triển giáo dục đào tạo quốc sách hàng đầu, tảng động lực đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa đất nớc14 Đồng thời, phát huy nguồn lực trí tuệ sức mạnh tinh thần ngời Việt Nam, phải coi ngời lực lợng sản xuất hàng đầu, yếu tố để phát triển xã hội, tăng trởng kinh tế nhanh bền vững15 Đối với phát triển quan hệ sản xuất, Đại hội IX khẳng định: phát triển lực lợng sản xuất đại gắn liền với quan hệ sản xuất phù hợp tất ba mặt sở hữu quản lý phân 13 Đảng cộng sản việt nam, văn kiện đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,Nxb trị quốc gia, 2001,tr 91 14 Đảng cộng sản việt nam, văn kiện đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,Nxb trị quốc gia, 2001,tr 112 15 Đảng cộng sản việt nam, văn kiện đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,Nxb trị quốc gia, 2001,tr 109 34 phối16 Đồng thời, khẳng định kinh tế thời kỳ độ nhiều hình thức sở hữu, nhng có ba hình thức sở hữu sở hữu toàn dân, sở hữu tập thể sở hữu t nhân tác động qua lại, tồn đan xen, thâm nhập chuyển hóa lẫn nhau, phải lấy sở hữu toàn dân sở hữu tập thể làm tảng kinh tế Nhà nớc giữ vai trò chủ đạo, bảo đảm định hớng xã hội chủ nghĩa Việc xác lập quan hệ sản xuất phải dựa sở không ngừng thúc đẩy lực lợng sản xuất phát triển sở trình độ tính chất xã hội hóa lực lợng sản xuất, bớc xác lập quan hệ sản xuất phù hợp Đặc biệt, phải trọng sử dụng hình thức kinh tế trung gian độ để cải tạo xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp với quy luật khách quan Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển lực lợng sản xuất đợc Đảng ta nhận thức ngày đầy đủ, sâu sắc vận dụng đắn, sáng tạo vào xây dựng đất nớc thời kỳ độ tiến lên chủ nghĩa xã hội Công phát triển kinh tế xã hội nớc ta tiếp tục đạt thành tựu quan trọng, GDP hàng năm liên tục đạt đợc mức tăng trởng cao (năm 2005 đạt 8,4%), đời sống nhân dân ngày đợc nâng cao, Quốc phòng - An ninh đợc giữ vững, quan hệ đối ngoại không ngừng phát triển, điều đó, chứng minh cho đắn, sáng tạo trình xây dựng đất nớc Đảng ta 20 năm qua, công đổi nớc ta giành đợc thắng lợi quan trọng Đảng ta vận dụng sáng tạo 16 Đảng cộng sản việt nam, văn kiện đai hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX,Nxb chÝnh trÞ qc gia, 2001,tr 87 35 t tëng cđa Lênin sách kinh tế với việc trao đổi hàng hoá tức đòn xeo chủ yếu sách kinh tế mới, đợc đặt lên hàng đầu, với việc sử dụng thành phần kinh tế, thực chế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa có quản lí Nhà nớc Đảng lãnh đạo nh vận dụng đắn mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất trình xây dựng chủ nghĩa xã hội, đem lại thắng lợi to lớn kinh tÕ còng nh vỊ chÝnh trÞ – x· héi Tuy nhiên, lí luận thực tiễn đặt nhiều vấn đề đòi hỏi phải giải Do vậy, tất đòi hỏi tổng kết thực tiễn, nghiên cứu sâu t tởng chủ nghĩa Mác Lênin chủ nghĩa xã hội biện pháp xây dựng chủ nghĩa xã hội, xác định đờng hoàn thiện giải pháp mới, đắn sáng tạo nghiệp x©y dùng chđ nghÜa x· héi ë níc ta hiƯn Nhất nghiên cứu vận dụng đắn, sáng tạo phép biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác Lênin vào giải mối quan hệ biện chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất, để thúc đẩy kinh tế đất nớc phát triển theo định hớng xã hội chñ nghÜa ... chứng lực lợng sản xuất quan hệ sản xuất Mác Ăngghen, toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội,1 994, t, 20, tr 641 3 Nghiên cứu chủ nghĩa vật lịch sử hiểu phơng thức sản xuất biểu cách thức ngời
- Xem thêm -

Xem thêm: ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất, ý nghĩa thực tiễn của mối quan hệ Biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn