quy chuẩn kĩ thuật điện hạ áp

52 48 0
  • Loading ...
1/52 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:12

2 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 PHẦN I VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỘ CÔNG THƯƠNG BỘ CƠNG THƯƠNG CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc Số: 04/2011/TT-BCT Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2011 THÔNG TƯ Quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện Căn Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng năm 2006 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Bộ Công thương; Căn Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng năm 2007 Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Tiêu chuẩn Quy chuẩn kỹ thuật; Căn Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng năm 2007 Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn xây dựng, thẩm định ban hành quy chuẩn kỹ thuật; Theo đề nghị Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, QUY ĐỊNH: Điều Ban hành kèm theo Thông tư Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia kỹ thuật điện: - Tập 8: Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Ký hiệu: QCVN QTĐ-8: 2010/BCT (Các tập 1, 2, 3, ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BCN ngày 11 tháng năm 2006 Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy phạm trang bị điện; tập 5, 6, ban hành theo Thông tư số 40/2009/TT-BCT ngày 31 tháng 12 năm 2009) Điều Thơng tư có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng năm 2011 Điều Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hồng Quốc Vượng CƠNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN QTĐ-8: 2010/BCT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KỸ THUẬT ĐIỆN TẬP QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP National Technical Codes for Testing, Acceptance Test for Power Facility CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 MỤC LỤC Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Điều Đối tượng áp dụng Điều Giải thích từ ngữ Điều Bảo vệ an tồn Điều Các đặc tính nguồn cấp điện Điều Lựa chọn thiết bị điện Điều Thi công lắp đặt hệ thống điện kiểm tra trước vào vận hành Chương II CÁC ĐẶC TÍNH SỬ DỤNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN Điều Công suất yêu cầu Điều 10 Nguyên tắc xác định sơ đồ phân phối điện Điều 11 Nguồn cấp điện Chương III BẢO VỆ TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN Mục I: CHỐNG ĐIỆN GIẬT Điều 12 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp Điều 13 Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp Mục II: BẢO VỆ CHỐNG TÁC ĐỘNG NHIỆT Điều 14 Yêu cầu chung Điều 15 Bảo vệ chống cháy Điều 16 Lựa chọn biện pháp bảo vệ chống hỏa hoạn theo điều kiện ngoại lai Mục III BẢO VỆ CHỐNG QUÁ DÒNG ĐIỆN Điều 17 Yêu cầu chung Điều 18 Bảo vệ chống tải Điều 19 Bảo vệ chống ngắn mạch Điều 20 Phối hợp bảo vệ tải ngắn mạch Điều 21 Hạn chế dòng đặc tính nguồn cung cấp CƠNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Mục IV BẢO VỆ CHỐNG NHIỄU ĐIỆN ÁP VÀ ĐIỆN TỬ Điều 22 Quy định chung Điều 23 Bảo vệ thiết bị hạ áp chống áp tạm thời cố cao áp đất Điều 24 Các yêu cầu chung bảo vệ chống sụt áp Chương IV LỰA CHỌN VÀ LẮP ĐẶT CÁC TRANG THIẾT BỊ ĐIỆN Mục I: CÁC QUY TẮC CHUNG Điều 25 Yêu cầu chung trang thiết bị điện Điều 26 Các điều kiện vận hành ảnh hưởng ngoại lai Điều 27 Khả tiếp cận Điều 28 Đánh số, nhận dạng Điều 29 Ngăn chặn ảnh hưởng tương hỗ có hại Mục II: HỆ THỐNG DẪN ĐIỆN Điều 30 Yêu cầu chung Điều 31 Hệ thống dẫn chế tạo sẵn Điều 32 Lựa chọn thi công theo ảnh hưởng ngoại lai Điều 33 Khả tải dòng điện Điều 34 Tiết diện dây dẫn Điều 35 Đấu nối điện Điều 36 Lựa chọn lắp đặt đường dẫn điện để hạn chế lửa lan truyền bên tòa nhà Điều 37 Lựa chọn lắp đặt theo khả tu bảo dưỡng, làm vệ sinh Điều 38 Yêu cầu chung Điều 39 Thiết bị bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp cách cắt nguồn cấp điện Điều 40 Thiết bị bảo vệ chống dòng điện Điều 41 Thiết bị bảo vệ chống nhiễu loạn điện áp nhiễu loạn điện từ Điều 42 Thiết bị cách ly cắt điện Mục IV: CÁC TRANG BỊ NỐI ĐẤT VÀ DÂY DẪN BẢO VỆ Điều 43 Yêu cầu chung Điều 44 Nối đất CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Điều 45 Dây bảo vệ Điều 46 Trang bị nối đất sử dụng cho mục đích bảo vệ Điều 47 Trang bị nối đất nhằm mục đích vận hành Điều 48 Trang bị nối đất cho mục đích bảo vệ vận hành Điều 49 Các dây nối liên kết đẳng Mục V: MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÁC Điều 50 Thiết bị phát điện hạ áp (MFĐ) Điều 51 Các trang thiết bị an toàn Điều 52 Thiết bị chiếu sáng cho dịch vụ an toàn BẢNG PHỤ LỤC Phụ lục 1: Điện áp ứng suất xoay chiều cho phép Phụ lục 2: Các điều kiện ngoại lai Phụ lục 3: Nhiệt độ vận hành cực đại với kiểu cách điện Kiểu cách điện Phụ lục Tiết diện tối thiểu dây dẫn Phụ lục 5: Điện áp chịu xung theo điện áp định mức Phụ lục 6: Các tiết diện quy định dây dẫn nối đất Phụ lục 7: Các giá trị k dây dẫn bảo vệ cách điện không liền với Cáp dây dẫn bảo vệ trần tiếp xúc với vỏ cáp Phụ lục 8: Các giá trị k dây dẫn bảo vệ ruột cáp nhiều ruột Phụ lục 9: Các giá trị k dẫn trần khơng có rủi ro hư hỏng tới vật liệu bên cạnh nhiệt độ phát Phụ lục 10: Tiết diện tối thiểu dây dẫn bảo vệ CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều Phạm vi điều chỉnh Quy chuẩn quy định quy tắc thiết kế, lắp đặt vận hành hệ thống trang thiết bị điện xoay chiều, điện áp định mức tối đa đến 1000 V, tần số 50 Hz Quy chuẩn không áp dụng cho thiết bị dùng sức kéo điện, Hệ thống trang thiết bị điện phương tiện giao thông (ôtô, tàu thủy, máy bay ), hệ thống trang thiết bị điện chiếu sáng sáng công cộng, hệ thống trang thiết bị điện hầm mỏ, hàng rào điện bảo vệ, thiết bị chống sét cho tòa nhà, cơng trình trang thiết bị chuyên dụng Hệ thống cung cấp điện công cộng, áp dụng quy chuẩn trang thiết bị hành Điều Đối tượng áp dụng Quy chuẩn áp dụng bắt buộc tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết kế,lắp đặt vận hành hệ thống trang thiết bị điện xoay chiều, điện áp định mức tối đa đến 1000 V, tần số 50 Hz Điều Giải thích từ ngữ Các từ ngữ hiểu sau: Hệ thống trang thiết bị điện tập hợp thiết bị điện hệ thống dây dẫn để sản xuất tiêu thụ điện Điểm đầu vào hệ thống điện (nguồn cấp điện cho thiết bị điện) điểm bắt đầu lắp hệ thống trang thiết bị điện nối với lưới điện phân phối Một hệ thống trang thiết bị có nhiều điểm đầu vào Nhiệt độ xung quanh nhiệt độ môi trường xung quanh nơi thiết bị lắp đặt vận hành, bao gồm ảnh hưởng nhiệt độ thiết bị khác lắp đặt vận hành địa điểm Bộ phận mang điện, dây dẫn mang điện dây dẫn phận dự kiến có mang điện vận hành bình thường, dây dẫn pha dây dẫn trung tính Bộ phận dẫn điện ngoại lai phận có tính dẫn điện nằm ngồi lắp đặt hệ thống trang thiết bị điện là: kết cấu kim loại tòa nhà, ống kim loại dẫn khí, dẫn nước tường sàn không cách điện Vỏ thiết bị phận có tính dẫn điện (bằng kim loại) hở ngồi tiếp xúc CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Dây dẫn trung tính: dây dẫn nối từ điểm trung tính dẫn (điểm trung tính hệ thống trang thiết bị điện pha điểm chung cuộn dây pha đấu hình sao) Dây dẫn bảo vệ dây dẫn nối liền vỏ thiết bị sử dụng điện với trang bị nối đất nơi sử dụng điện Các phận tiếp xúc đồng thời phận kim loại mà người tiếp xúc đồng thời vào 10 Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp có nghĩa tiếp xúc với phận mang điện đồng thời với phận dẫn điện khác, vỏ thiết bị, phận có tính dẫn điện ngoại lai, dây dẫn bảo vệ 11 Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp bảo vệ tiếp xúc với phận dẫn điện bao gồm vỏ thiết bị, phận có tính dẫn điện ngoại lai, dây dẫn bảo vệ trường hợp hỏng cách điện 12 Nguồn cấp điện nguồn cấp điện cho hệ thống trang thiết bị điện làm việc bình thường 13 Nguồn cấp điện dự phòng nguồn cấp điện nguồn cấp điện để đảm bảo số công việc phải tiếp tục vận hành tránh hư hỏng thiết bị gián đoạn công việc 14 Nguồn cấp điện cố: Khi có tai nạn (cháy, nổ, sập nhà, ) nguồn điện nguồn điện dự phòng, có số dịch vụ phải cấp điện phục vụ cho việc thoát hiểm tín hiệu báo động, chiếu sáng, đường hiểm, quạt hút khói, thang máy dự phòng hiểm Các yêu cầu an toàn thường quan có thẩm quyền đưa u cầu (cơ quan phòng chữa cháy, quan bảo hộ lao động ) 15 Tầm tay với: Khu vực giới hạn đường mà người đứng di chuyển bề mặt giơ tay chạm vào được, khơng có thang dây hay dụng cụ khác Điều Mục tiêu Việc lắp đặt, thiết kế hệ thống trang thiết bị điện nhằm mục tiêu đảm bảo an toàn thiết kế, lắp đặt vận hành hệ thống trang thiết bị điện hạ áp cơng trình nhà ở, sở thương mại, sở cơng nghiệp, sở nơng nghiệp, cơng trình cơng cộng Điều Bảo vệ an toàn Yêu cầu chung 10 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Các yêu cầu quy chuẩn nhằm mục tiêu đảm bảo an tồn cho người, động vật ni, tài sản, chống mối nguy hiểm hư hỏng phát sinh sử dụng Hệ thống trang thiết bị điện Bảo vệ chống điện giật a) Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp: Phải bảo vệ người chống mối nguy hiểm xảy tiếp xúc với phần mang điện Hệ thống trang thiết bị điện; b) Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp: Phải bảo vệ người chống mối nguy hiểm xảy tiếp xúc với vỏ thiết bị có hư hỏng cách điện Bảo vệ chống tác động nhiệt Hệ thống trang thiết bị điện phải bố trí cho loại trừ nguy gây bốc cháy loại vật liệu cháy nhiệt tăng lên cao tia lửa điện Ngoài ra, Hệ thống trang thiết bị điện làm việc bình thường khơng gây cháy bỏng cho thể người Bảo vệ chống dòng điện Người tài sản phải bảo vệ chống nguy hiểm hư hỏng nhiệt độ tăng cao lực học sinh dòng điện Bảo vệ chống dòng điện cố Các dây dẫn, ngồi dây mang điện phận khác dùng để dẫn dòng điện cố phải có đủ khả dẫn dòng điện mà khơng đạt đến nhiệt độ cao Bảo vệ chống điện áp Người tài sản phải bảo vệ chống hậu tai hại hư hỏng cách điện phận mang điện mạch có điện áp khác Người tài sản phải bảo vệ chống hậu tai hại điện áp nguyên nhân khác (các điện áp khí quyển, điện áp thao tác) Điều Các đặc tính nguồn cấp điện Đặc tính nguồn phải phù hợp với số lượng dây dẫn, trị số định mức độ lệch cho phép phù hợp với sơ đồ nối đất điều khiển khác nguồn điện liên quan đến phương thức bảo vệ Tiết diện dây dẫn Tiết diện dây dẫn phải xác định sở: a) Nhiệt độ tối đa cho phép dây dẫn; CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 11 b) Độ sụt áp cho phép; c) Các lực điện - xảy trường hợp ngắn mạch; d) Các lực học khác tác động lên dây dẫn; e) Trị số tổng trở tối đa cho phép đảm bảo tác động bảo vệ chống ngắn mạch Các thiết bị bảo vệ Loại thiết bị bảo vệ phải xác định tùy theo chức thiết bị, ví dụ nhằm bảo vệ: chống q dòng điện (quá tải ngắn mạch), chống dòng điện chạm đất, chống điện áp, thấp điện áp điện áp; Các thiết bị bảo vệ phải tác động với trị số dòng điện, điện áp thời gian phù hợp với đặc tính mạch điện để chống mối nguy hiểm xảy Thiết bị cắt nguồn khẩn cấp Nếu cần thiết phải cắt mạch điện khẩn cấp nguy an toàn xảy phải bố trí thiết bị cắt cho dễ nhận biết dễ thao tác Cách ly Phải bố trí thiết bị phép cách ly toàn hệ thống điện mạch điện thiết bị riêng lẻ nhằm phục vụ cho việc bảo dưỡng, kiểm tra, xác định điểm cố sửa chữa Sự độc lập Hệ thống trang thiết bị điện Hệ thống điện phải bố trí cho loại trừ ảnh hưởng tương hỗ có hại hệ thống điện hệ thống khác tòa nhà Khả tiếp cận thiết bị điện Các thiết bị điện phải bố trí phù hợp với điều sau mức độ cần thiết: a) Có khơng gian đủ để lắp đặt ban đầu thay sau này; b) Có khả tiếp cận nhằm thực công việc cần thiết vận hành, kiểm tra, bảo dưỡng sửa chữa Điều Lựa chọn thiết bị điện Yêu cầu chung Các thiết bị điện đưa vào sử dụng hệ thống trang thiết bị điện phải phù hợp với tiêu chuẩn sản phẩm quốc gia CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 39 - Đảm bảo tính liên tục điện, chống hư hại học, hóa học điện hóa - Phải cho phép đấu nối với dây dẫn bảo vệ khác nơi định trước c) Các phần có tính dẫn điện ngoại lai dùng làm dây dẫn bảo vệ chúng thỏa mãn đồng thời bốn điều kiện sau đây: - Đảm bảo tính liên tục điện cấu tạo đầu nối thích hợp cho bảo vệ chống hư hại cơ, hóa điện hóa; - Độ dẫn điện tối thiểu phải độ dẫn điện áp dụng Điều 47; - Trừ có biện pháp bù trừ, phải có biện pháp chống tháo bỏ; - Các phần tử phải nghiên cứu trước sử dụng vào việc nối đất, cần thiết phải có biện pháp bổ sung, cải tạo Có thể sử dụng đường ống nước kim loại, có đồng ý người quan quản lý hệ thống nước Không sử dụng đường ống khí, nhiên liệu làm dây dẫn bảo vệ Bảo đảm an toàn dây dẫn bảo vệ a) Các dây dẫn bảo vệ phải bảo vệ chống hư hại học, hóa học lực điện động; b) Khơng đặt thiết bị đóng cắt dây dẫn bảo vệ; c) Các phần hở có tính dẫn điện thiết bị khơng dùng làm phần dây dẫn bảo vệ cho thiết bị khác; d) Các mối nối dây dẫn bảo vệ phải tiếp cận để kiểm tra thử nghiệm, trừ mối nối bọc kín điền kín chất độn phù hợp Điều 46 Trang bị nối đất sử dụng cho mục đích bảo vệ Dây dẫn nối đất dây dẫn bảo vệ cho thiết bị bảo vệ tác động điện áp cố phải đảm bảo điều kiện sau: Phải có cực (cọc) nối đất phụ, độc lập điện tất phần tử kim loại nối đất khác, ví dụ phần tử cấu trúc kim loại, ống dẫn kim loại, vỏ bọc kim loại cáp Điều coi thỏa mãn cực (cọc) nối đất phụ đặt khoảng cách đủ xa với tất phần tử kim loại nối đất khác Dây nối đất dẫn đến cực (cọc) nối đất phụ phải cách điện để tránh tiếp xúc với dây dẫn bảo vệ phần hở có tính dẫn điện tiếp xúc tiếp xúc 40 CƠNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Dây dẫn bảo vệ nối vào vỏ thiết bị điện mà việc cấp điện cho thiết bị điện bị ngắt thiết bị bảo vệ làm việc điều kiện cố Điều 47 Trang bị nối đất nhằm mục đích vận hành Các trang bị nối đất cho mục đích vận hành phải thực cho đảm bảo thiết bị vận hành tốt cho phép trang thiết bị vận hành xác tin cậy Điều 48 Trang bị nối đất cho mục đích bảo vệ vận hành Khi cần nối đất cho mục đích kết hợp bảo vệ vận hành, yêu cầu biện pháp bảo vệ phải ưu tiên Điều 49 Các dây nối liên kết đẳng Tiết diện tối thiểu dây nối đẳng phải thỏa mãn điều kiện sau: Dây dẫn đẳng Dây dẫn đẳng phải có tiết diện không nhỏ nửa tiết diện dây dẫn bảo vệ lớn hệ thống trang thiết bị mm2 Tuy nhiên tiết diện không 25 mm2 đồng thiết diện tương đương kim loại khác Dây dẫn đẳng phụ Nếu có dây dẫn đẳng phụ nối hai vỏ thiết bị, tiết diện dây đẳng phụ có tiết diện không nhỏ dây dẫn bảo vệ nhỏ hai dây dẫn bảo vệ nối vào hai phần hở Nếu dây dẫn đẳng phụ nối vỏ thiết bị với u tố có tính dẫn điện ngoại lai tiết diện khơng nhỏ nửa tiết diện dây dẫn bảo vệ tương ứng Mục V MỘT SỐ THIẾT BỊ KHÁC Điều 50 Thiết bị phát điện hạ áp (MFĐ) Phạm vi áp dụng Áp dụng cho hệ thống điện hạ áp kèm theo tổ máy phát điện nhằm cung cấp liên tục gián đoạn cho tất hay phần hệ thống trang thiết bị cung cấp cho thiết bị lưu động không đấu nối thường xuyên vào hệ thống trang thiết bị cố định Thiết bị phát điện hạ áp bao gồm thành phần như: Động máy nổ, Tua bin, Động điện, Pin mặt trời, Ac quy, nguồn khác CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 41 Áp dụng cho máy phát đồng có kích thích kích thích độc lập, máy phát khơng đồng có kích thích tự kích thích, máy đổi điện Áp dụng cho dạng cung cấp sau: a) Cung cấp điện cho hệ thống trang thiết bị không đấu nối với lưới điện phân phối công cộng; b) Cung cấp cho hệ thống trang thiết bị, thay lưới phân phối công cộng; c) Cung cấp cho hệ thống trang thiết bị đấu song song với lưới phân phối công cộng; d) Kết hợp dạng Các yêu cầu chung a) Các biện pháp kích thích đấu nối phải phù hợp với mục đích sử dụng thiết bị phát; độ an toàn chức riêng loại nguồn khác không bị ảnh hưởng thiết bị phát này; b) Dòng ngắn mạch dòng chạm đất dự kiến phải xét đến cho loại nguồn cung cấp với tổ hợp loại nguồn hoạt động độc lập kết hợp với nguồn khác Thiết bị bảo vệ dòng ngắn mạch định mức bên hệ thống trang thiết bị, nối vào mạng lưới công cộng, phải chịu đựng phương thức vận hành nguồn; c) Khi thiết bị phát cung cấp cho hệ thống trang thiết bị không nối vào lưới phân phối cơng cộng, khả đặc tính vận hành thiết bị phát không gây nguy hiểm làm hư hại cho thiết bị sau đấu nối cắt sai lệch điện áp tần số khỏi mức quy định Phải có biện pháp để tự động cắt phần hệ thống trang thiết bị cần thiết công suất tổ máy phát bị tải Ghi chú: - Phải tính đến hệ số khởi động phụ tải lớn - Phải ý đến hệ số công suất quy định cho thiết bị bảo vệ - Lắp đặt thiết bị phát bên tòa nhà có sẵn làm thay đổi điều kiện mơi trường, thí dụ đưa vào phần động, phần có nhiệt độ cao có khí độc Bảo vệ chống tiếp xúc trực tiếp với nguồn tổ hợp nguồn phát điện Yêu cầu phải có biện pháp chống tiếp xúc trực tiếp ngắt mạch điện khỏi nguồn cung cấp người tiếp xúc trực tiếp với dây dẫn mang điện thiết bị mang điện 42 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp với nguồn cung cấp tổ hợp nguồn cung cấp Phải có bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp hệ thống trang thiết bị nguồn cung cấp tổ hợp nguồn cung cấp làm việc độc lập nguồn khác 4.1 Bảo vệ cách tự động cắt khỏi nguồn cung cấp Cần tự động cắt nguồn cung cấp có nguy điện áp tiếp xúc tác hại đến thể người Biện pháp bảo vệ cần có phối hợp kiểu sơ đồ hệ thống nối đất đặc tính dây dẫn bảo vệ thiết bị bảo vệ a) Cắt nguồn cung cấp Thiết bị bảo vệ phải tự động cắt nguồn cung cấp cho có cố cách điện phận có điện với vỏ thiết bị với dây dẫn bảo vệ, điện áp tiếp xúc có trị số vượt q 50V khơng tồn thời gian đủ để gây hậu có hại cho người Trong số trường hợp tùy theo loại sơ đồ nối đất thời gian cắt nguồn cho phép tối đa giây Ghi chú: Thuật ngữ “vỏ thiết bị” dùng hiểu vỏ giá đỡ thiết bị có tính dẫn điện b) Nối đất Các vỏ thiết bị phải đấu nối vào dây dẫn bảo vệ theo điều kiện quy định với loại sơ đồ nối đất có dây bảo vệ Các vỏ thiết bị tiếp cận đồng thời phải đấu nối vào trang bị nối đất riêng rẽ, nhóm tổng thể Máy phát điện hạ áp phải có hệ thống nối đất làm việc riêng, không đấu nối vào hệ thống nối đất nguồn công cộng 4.2 Yêu cầu bổ sung cho hệ thống trang thiết bị kèm theo với chỉnh lưu tĩnh a) Khi việc bảo vệ chống tiếp xúc gián tiếp cho phận hệ thống trang thiết bị cung cấp từ chỉnh lưu tĩnh dựa việc đóng cắt tự động thao tác thiết bị bảo vệ phía phụ tải khơng nằm phạm vi thời gian đòi hỏi bảo vệ cách ngắt nguồn tự động, phải có vành đẳng phần hở có tính dẫn điện bị xâm nhập đồng thời phần hở có tính dẫn điện từ ngồi tới phía sau chỉnh lưu tĩnh phù hợp với vòng đẳng phụ CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 43 Điện trở dây dẫn vành đẳng phụ phần có tính dẫn điện tiếp xúc đồng thời phải thỏa mãn điều kiện sau đây: R≤ 50 50 Ia Trong Ia: dòng điện chạm đất cực đại chỉnh lưu cung cấp đơn độc thời gian tối đa tới giây b) Phải có biện pháp hay phải lựa chọn thiết bị cho thiết bị bảo vệ làm việc đúng, hư hại đảo điện thiết bị lọc gây Bảo vệ chống dòng MFĐ 5.1 Đối với hệ thống trang thiết bị mà máy phát cung cấp thay cho lưới phân phối, Cần có thiết bị cách ly cho máy phát làm việc song song với nguồn công cộng (kể dây trung tính) 5.2 Đối với hệ thống trang thiết bị mà máy phát làm việc song song với nguồn công cộng: a) Khi lựa chọn sử dụng máy phát chạy song song với lưới phân phối công cộng, cần ý để tránh tác dụng ngược đến mạng lưới cung cấp hệ thống trang thiết bị khác mặt hệ số công suất, biến đổi điện áp, sóng điều hòa, cân bằng, khởi động, đồng trào lưu điện áp; b) Phải có bảo vệ để cắt máy phát khỏi khỏi nguồn công cộng trường hợp nguồn sai lệch điện áp hay tần số đầu cung cấp lớn giá trị định mức; Loại bảo vệ, độ nhạy thời gian tác động phụ thuộc vào bảo vệ nguồn phải thỏa thuận với quan quản lý vận hành nguồn cơng cộng c) Phải có biện pháp để ngăn chặn đấu nối máy phát điện vào nguồn công cộng điện áp tần số nguồn cơng cộng nằm ngồi giới hạn cho phép vận hành; d) Phải có biện pháp để cách ly máy phát khỏi nguồn công cộng Các biện pháp cách ly phải dễ tiếp cận người quản lý vận hành nguồn công cộng lúc Điều 51 Các trang thiết bị an toàn Yêu cầu chung 44 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Trang thiết bị phục vụ cho cơng tác an tồn phải lựa chọn lắp đặt phù hợp với yêu cầu phụ tải Điều bao gồm yêu cầu tổng quát dịch vụ công tác an toàn, lựa chọn lắp đặt hệ thống cung cấp cho cơng tác an tồn nguồn an toàn Các hệ thống cung cấp điện thay nằm phạm vi điều Điều không áp dụng lắp đặt hệ thống đặt vùng nguy hiểm Với hệ thống trang thiết bị an toàn vận hành điều kiện có hỏa hoạn phải: a) Nguồn cung cấp an tồn phải lựa chọn theo thời gian trì cấp nguồn phù hợp với yêu cầu cấp phụ tải; b) Các thiết bị, chế tạo lắp đặt chịu hỏa hoạn thời gian quy định Bố trí thiết bị Thiết bị phải bố trí để dễ dàng kiểm tra, giám sát, thử nghiệm bảo dưỡng Các nguồn an toàn a) Phải lắp đặt nguồn an toàn phục vụ cho dịch vụ an toàn thiết bị cố định cho gây hậu xấu nguồn an toàn; b) Phải lắp đặt nguồn an toàn phục vụ cho tác vụ an tồn chỗ thích hợp dễ dàng tiếp cận nhân viên lành nghề; c) Vị trí nguồn an tồn phải sẽ, thống mát để khơng cho khí độc, khói từ nguồn an tồn lọt vào nơi làm việc; d) Không cho phép dùng nhánh độc lập, riêng rẽ từ nguồn công cộng đến trừ đảm bảo hai nguồn cung cấp không phát sinh hư hỏng đồng thời Các mạch chức a) Các mạch phục vụ cho cơng tác an tồn phải độc lập với mạch khác; b) Các mạch cho cơng tác an tồn khơng qua chỗ có nguy cháy trừ chúng chịu lửa Trong trường hợp, mạch không qua vùng có nguy cháy nổ cao; c) Các máy cắt, cầu dao, trừ thiết bị báo động, phải định danh rõ ràng nhóm lại chỗ tiếp cận nhân viên lành nghề Các thiết bị báo động phải ghi danh rõ rệt CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 45 Sử dụng thiết bị a) Trong hệ thống chiếu sáng, loại đèn phải thích hợp với thời gian gián đoạn để trì mức ánh sáng quy định; b) Ở thiết bị cung cấp hai mạch khác nhau, có cố xảy mạch không gây hư hại đến bảo vệ chống điện giật đến hoạt động xác mạch Các thiết bị phải nối vào dây dẫn bảo vệ hai mạch, cần thiết; c) Phải đảm bảo bảo vệ chống ngắn mạch chống điện giật tiếp xúc gián tiếp trường hợp cố cho nguồn; d) Phải bảo đảm bảo vệ chống ngắn mạch chống điện giật trường hợp cố dù hệ thống trang thiết bị cung cấp riêng rẽ hai nguồn hai làm việc song song Điều 52 Thiết bị chiếu sáng cho dịch vụ an tồn Mục đích Điều dùng để lựa chọn lắp đặt đèn thiết bị chiếu sáng, thuộc hệ thống trang thiết bị cố định Các yêu cầu điều không áp dụng cho dàn chiếu sáng tạm thời Các yêu cầu chung Phải lựa chọn lắp đặt đèn theo hướng dẫn nhà chế tạo theo quy định chung Bảo vệ chống tác động nhiệt a) Để lựa chọn đèn mặt tác động nhiệt đối môi trường xung quanh, cần ý đến điểm sau đây: - Năng lượng cực đại cho phép tỏa từ bảng đèn; - Khả chịu nhiệt vật xung quanh, điểm lắp đặt, vùng chịu ảnh hưởng nhiệt độ Khoảng cách tối thiểu đến vật liệu dễ cháy b) Phụ thuộc vào khả chịu lửa vật liệu nơi lắp đặt vùng chịu ảnh hưởng nhiệt, cần tuân thủ theo hướng dẫn nhà chế tạo Phải lựa chọn lắp đặt đèn theo quy định chung 46 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Các hệ thống dây a) Nếu sử dụng đèn treo, phận giữ phải chịu tải trọng lần khối lượng đèn Dây cáp dây dẫn phận treo đèn phải lắp đặt cho khơng có ứng suất căng soắn mối nối; b) Khi dây cáp dây dẫn cách điện luồn qua đèn lắp đặt, phải lựa chọn dây dẫn cáp thích hợp quy định sử dụng đèn chế tạo có luồn dây qua Bảo vệ chống điện giật giá đèn Phải có bảo vệ chống điện giật cách: a) Hoặc dùng nguồn cung cấp điện áp an toàn, hoặc; b) Dùng thiết bị bảo vệ tác động dòng điện dư, tự động cắt nguồn cung cấp, có giá trị dòng điện dư định mức không vượt 30 mA; c) Các biện pháp khác./ KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Hoàng Quốc Vượng 47 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 BẢNG PHỤ LỤC Phụ lục ĐIỆN ÁP ỨNG SUẤT XOAY CHIỀU CHO PHÉP Điện áp ứng suất xoay chiều cho phép thiết bị thiết trí hạ áp (V) Thời gian cắt (s) Uo + 250 V > 5s Uo + 1200 V ≤ 5s Ghi Trong trường hợp đặc biệt (thí dụ dây pha bị chạm đất), điện áp định mức hệ thống hạ áp với đất Uo, điện áp phải quy định rõ Dòng bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt dài, thí dụ hệ thống cao áp nối đất qua cuộn cảm Dòng thứ hai bảng liên quan đến hệ thống có thời gian cắt ngắn, thí dụ hệ thống cao áp nối đất trực tiếp Cả hai dòng liên quan đến tiêu chuẩn thiết kế cách điện thiết bị hạ áp có áp tạm thời 48 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Phụ lục CÁC ĐIỀU KIỆN NGOẠI LAI Nhiệt độ xung quanh A AA: Nhiệt độ (0C) AA1 -60 +5 AA2 -40 +5 AA3 -25 +5 AA4 -5 +40 AA5 +5 +40 AA6 +5 +60 AB: nhiệt độ độ ẩm AC: Độ cao (m) AC1 ≤ 2000 AC2 > 2000 AD: Nước AD1: không đáng kể AD2: nhỏ giọt AD3: tưới nước mặt AD4: nước hắt vào AD5: tia nước AD6: dội nước AD7: ngập nước AD8: dìm nước AE: Vật rắn AE1: không đáng kể AE2: nhỏ AE3: nhỏ AE4: bụi AE5: bụi trung bình AE6: bụi nhiều AF: ăn mòn AF1: khơng đáng kể AF2: khí AF3: AF4: thường xuyên AG: va đập AG1: nhẹ AG2: trung bình AG3: nặng AH: Rung AH1: nhẹ AH2: trung bình AH3: nặng AJ: Các ảnh hưởng học khác AK: Thực vật mốc AK1: khơng đáng kể AK2: có nguy AL: động vật AL1: khơng đáng kể AL2: có nguy AM: Bức xạ AM1: khơng đáng kể AM2: dòng AM3: điện từ AM4: ion hóa AM5: tĩnh điện AM6: cảm ứng AN: Nắng AN1: yếu AN2: trung bình AN3: mạnh AP: Động đất AP1: không đáng kể AP2: yếu AP3: trung bình AP4: mạnh AQ: Sét AQ1: khơng đáng kể AQ2: gián tiếp AQ3: trực tiếp AR: Chuyển động khơng khí AR1: yếu AR2: trung bình AR3: mạnh AS:Gió AS1: yếu AS2: trung bình AS3: mạnh 49 CƠNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Điều kiện sử dụng B C BA: Năng lực BA1: bình thường BA2: trẻ em BA3: khuyết tật BA4: có hiểu biết BA5: có tay nghề BB: Điện trở thể BC: Tiếp xúc BC1: khơng có BC2: BC3: BC4: liên tục CA: Vật liệu CA1: không cháy CA2: cháy nhà KV: Thốt hiểm KV: bình thường KV1: khó KV2: đơng người KV3: khó đơng BE: Vật liệu cất kho chế biến BE1: không đáng kể BE2: hỏa hoạn BE3: nổ BE4: lây nhiễm CB: Kết cấu CB1: không đáng kể CB2: lan truyền cháy CB3: Có chuyển động CB4: mềm uốn Phụ lục NHIỆT ĐỘ VẬN HÀNH CỰC ĐẠI VỚI CÁC KIỂU CÁCH ĐIỆN Kiểu cách điện Giới hạn nhiệt độ o C Polyvinyl-chloride (PVC) 70 dây dẫn Lưới polyethylene (XLPE) ethylene propylene cao su 90 dây dẫn b Kiểu khống chất (có vỏ bọc PVC không tiếp cận được) 70 vỏ Kiểu khống chất (khơng có vỏ bọc, khơng tiếp cận không tiếp xúc với vật liệu dễ cháy) 105 vỏ b, c a) Nhiệt độ dây dẫn cực đại cho phép cho bảng, để tính dòng điện tải b) Khi dây dẫn làm việc nhiệt độ 70oC phải xác định xem thiết bị nối vào có phù hợp với nhiệt độ chỗ đấu nối không c) Với vài loại cách điện đặc biệt, cho phép nhiệt độ vận hành cao tùy theo loại cáp, đầu cáp, điều kiện môi trường chung quanh ảnh hưởng bên ngồi 50 CƠNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Phụ lục TIẾT DIỆN TỐI THIỂU CÁC DÂY DẪN Kiểu hệ thống dây dẫn Sử dụng mạch Các mạch động lực Cáp thắp sáng dây dẫn cách Các mạch tín hiệu Các trang điện điều khiển thiết bị cố định Các mạch động lực Dây dẫn trần Các mạch tín hiệu điều khiển Dây dẫn Vật liệu Tiết diện mm2 Đồng Nhôm 1,5 2.5 (xem ghi 1) Đồng 0,5 (xem ghi 2) Đồng Nhôm 10 16 Đồng Đối với thiết bị đặc biệt Các liên hệ mềm dây dẫn cách điện cáp Đối với tất thiết bị khác Các mạch có điện áp thấp áp dụng đặc biệt Theo tiêu chuẩn tương ứng Đồng 0,75 (xem ghi 3) 0,75 Ghi chú: Các dây đấu nối dùng đầu dây dẫn nhôm phải thử nghiệm chấp nhận cho việc sử dụng đặc biệt Một tiết diện tối thiểu 0,1 mm2 chấp nhận mạch tín hiệu điều khiển dùng cho thiết bị điện tử a) Trong cáp mềm nhiều sợi chứa bảy nhiều hơn, áp dụng ghi 51 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Phụ lục ĐIỆN ÁP CHỊU XUNG THEO ĐIỆN ÁP ĐỊNH MỨC Điện áp định mức cơng trình Điện áp chịu đựng xung thiết bị cách ly kV Hệ thống ba pha V Cấp áp III Cấp áp IV 220/380 Ghi - Về điện áp sét khơng phân biệt hệ thống có nối đất hay không Phụ lục CÁC TIẾT DIỆN QUY ĐỊNH CỦA CÁC DÂY DẪN NỐI ĐẤT Bảo vệ khí Khơng có bảo vệ khí Có bảo vệ chống rỉ Như điều 46 đòi hỏi 16 mm2 đồng 16mm2 sắt Khơng có bảo vệ chống rỉ 25 mm2 đồng 50mm2 sắt Phụ lục CÁC GIÁ TRỊ CỦA k ĐỐI VỚI CÁC DÂY DẪN BẢO VỆ ĐƯỢC CÁCH ĐIỆN KHÔNG ĐI LIỀN VỚI CÁP HOẶC CÁC DÂY DẪN BẢO VỆ TRẦN TIẾP XÚC VỚI CÁC VỎ CÁP Bản chất cách điện dây dẫn bảo vệ vỏ cáp PVC PRC EPR Cao su Nhiệt độ cuối 1600C 2500C 2200C Vật liệu dây dẫn k Đồng Nhôm Thép 143 95 52 176 116 64 166 11 60 Ghi chú: nhiệt độ ban đầu dây dẫn giả thiết 300C 52 CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 Phụ lục CÁC GIÁ TRỊ CỦA k ĐỐI VỚI CÁC DÂY DẪN BẢO VỆ LÀ MỘT RUỘT TRONG MỘT CÁP NHIỀU RUỘT Vật liệu cách điện PVC XLPE EPR Cao su Nhiệt độ ban đầu 700C 900C 850C Nhiệt độ cuối 1600C 2500C 2200C Vật liệu dây dẫn Đồng Nhôm k 115 76 143 94 134 89 Phụ lục CÁC GIÁ TRỊ CỦA k ĐỐI VỚI CÁC THANH DẪN TRẦN Ở ĐĨ KHƠNG CĨ RỦI RO HƯ HỎNG TỚI CÁC VẬT LIỆU BÊN CẠNH BỞI NHIỆT ĐỘ PHÁT RA Trong khu vực trông thấy dành riêng Điều kiện bình thường Có rủi ro cháy Đồng Nhiệt cao k 5000C 228 2000C 159 1500C 138 Nhôm Nh.độ cao k 3000C 125 2000C 105 1500C 91 Thép Nh.độ cao k 5000C 82 2000C 58 1500C 50 Điều kiện Vật liệu dây dẫn CÔNG BÁO/Số 129 + 130 ngày 16-3-2011 53 Phụ lục 10 TIẾT DIỆN TỐI THIỂU CỦA DÂY DẪN BẢO VỆ Tiết diện dây dẫn pha hệ thống S (mm2) Tiết diện tối thiểu dây dẫn bảo vệ S (mm2) S ≤ 16 16 < S ≤ 35 S > 35 S 16 S/2 ... thống hạ áp Điện áp cố: a) Điện áp cố Trang thiết bị điện phải chịu điện áp tạm thời xảy b) Điện áp cảm ứng Giá trị thời gian điện áp cảm ứng tần số công nghiệp thiết bị hạ áp có cố chạm đất hệ... bị hạ áp có cố hệ thống cao áp với đất phần cao áp trạm biến áp cung cấp cho hệ thống hạ áp Điều 23 Bảo vệ thiết bị hạ áp chống áp tạm thời cố cao áp đất Các thiết bị hạ áp phải bảo vệ chống áp. .. dòng điện (quá tải ngắn mạch), chống dòng điện chạm đất, chống điện áp, thấp điện áp điện áp; Các thiết bị bảo vệ phải tác động với trị số dòng điện, điện áp thời gian phù hợp với đặc tính mạch điện
- Xem thêm -

Xem thêm: quy chuẩn kĩ thuật điện hạ áp, quy chuẩn kĩ thuật điện hạ áp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn