yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực điện,điện tử

22 56 1
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 21:11

VĂN PHỊNG CƠNG NHẬN CHẤT LƯỢNG Bureau of Accreditation (BoA) U CẦU BỔ SUNG CƠNG NHẬN CÁC PHỊNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC ĐIỆN - ĐIỆN TỬ Supplementary requirement for accreditation in the field of electrical – electronic testing Mã số/Code: AGL 07 Lần ban hành/Issue number: 06.18 Ngày ban hành/ Issue date: Biên 06/ 2018 soạn/ Xem xét/ Reviewed Phê Prepared by by duyệt/ Approved by Họ tên Ký tên THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU TT Vị trí/ Location Nội dung content sửa đổi/ Revision Ngày sửa Revision date đổi/ Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic Nội dung Phần AGL 07 Trang Giới thiệu Mục đích Phạm vi Chuẩn mực công nhận Cấu trúc Phần u cầu bổ sung để cơng nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực Điện - điện tử Yêu cầu chung 4.1 Tính Khách quan 4.2 Bảo mật Yêu cầu cấu Yêu cầu nguồn lực 6.2 Nhân 6.3 Cơ sở vật chất điều kiện môi trường 6.4 Thiết bị hoá chất 6.5 Liên kết chuẩn đo lường 6.6 Sản phẩm dịch vụ bên cung cấp Yêu cầu trình 10 7.1 Xem xét yêu cầu, đề nghị hợp đồng 10 7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận, xác nhận giá trị sử dụng Phương pháp 10 7.3 Lấy mẫu 11 7.4 Tiếp nhận bảo quản mẫu 12 7.5 Hồ sơ kỹ thuật 12 7.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo 12 7.7 Đảm bảo giá trị sử dụng kết 12 7.8 Báo cáo kết 13 Yêu cầu hệ thống quản lý 14 8.2 Tài liệu hệ thống quản lý 14 8.3 Kiểm soát tài liệu hệ thống quản lý 14 8.4 Kiểm soát hồ sơ 14 8.5 Hoạt động đánh giá rủi ro hội 14 Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 2/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic AGL 07 8.6 Cải tiến 14 8.7 Hành động khắc phục 14 8.8 Đánh giá nội 14 8.9 Xem xét lãnh đạo 14 Phần Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị thông thường 15 Phụ lục Hướng dẫn kiểm tra, hiệu chuẩn số thiết bị 18 Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 3/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic Content Section AGL 07 Page Introduction Purpose Scope Accreditation criteria Structure Section Supplementary requirement for accreditation in the field of Chemical testing General requirement 4.1 Impartiality 4.2 Confidentiality Structural requirement Resource requirement 6.2 Personnel 6.3 Facilities and environmental conditions 6.4 Equipment and chemical 6.5 Metrological traceability 6.6 Externally provided products and services Process requirements 10 7.1 Review of requests, tenders and contracts 10 7.2 Selection, verification and validation of methods 10 7.3 Sampling 11 7.4 Handling of test or calibration items 12 7.5 Technical records 12 7.6 Evaluation of measurement uncertainty 12 7.7 Ensuring the validity of results 12 7.8 Reporting of results 13 7.9 Complaint 14 7.10 Nonconforming work 14 Management system requirements 14 8.2 Management system documentation 14 8.3 Control of management system documents 14 Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 4/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic Content AGL 07 Page 8.4 Control of records 14 8.5 Actions to address risks and opportunities 14 8.6 Improvement 14 8.7 Corrective actions 14 8.8 Internal audit 14 8.9 Management reviews 14 Section Calibration, checking interval for general equipment 15 Annex Guideline to checking, calibration of equipment 18 Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 5/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic PHẦN GIỚI THIỆU 1.1 MỤC ĐÍCH 1.1 PURPOSE Tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025 “Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn” đề cập yêu cầu hệ thống quản lý yêu cầu kỹ thuật cho phòng thử nghiệm áp dụng Các yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng để áp dụng cho tất lĩnh vực thử nghiệm hiệu chuẩn Văn phòng cơng nhận chất lượng xây dựng thêm tài liệu bổ sung để diễn giải cho lĩnh vực hiệu chuẩn thử nghiệm cho kỹ thuật thử nghiệm, hiệu chuẩn 1.2 PHẠM VI ÁP DỤNG International Standard ISO/IEC 17025 “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” included management system requirements and technical requirements for laboratories These requirements were designed to apply to all types of testing and calibration BoA developed supplementary documents to interpret for each field of calibration or testing as well as techniques involved Tài liệu đề cập yêu cầu chi tiết cụ thể để áp dụng cho cơng nhận phòng thử nghiệm (PTN) thuộc lĩnh vực Điện - Điện tử Các yêu cầu công nhận cho PTN Điện Điện tử không phụ thuộc vào qui mô PTN, số lượng phép thử nghiệm mà PTN thực số lượng nhân viên This document provides detailed and specified requirements for accreditation of Electrical - Electronic testing laboratories Requirements for Electrical - Electronic testing laboratories are applicable to all of Electrical - Electronic testing laboratories regardless of the organization size, the number of personnel or extent of the scope of testing 1.3 CHUẨN MỰC CÔNG NHẬN 1.3 ACCREDITATION CRITERIA Chuẩn mực để cơng nhận phòng thí nghiệm lĩnh vực Điện - Điện tử bao gồm: - ISO/IEC 17025:2017 - “Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn” - Yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm lĩnh vực Điện - Điện tử Accreditation criteria for Electrical Electronic testing include: - ISO/IEC 17025:2017 - “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories” - Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical Electronic testing - BoA policies concerning accreditation for testing laboratories - Regulation documents concerning accreditation for Electrical - Electronic testing Accreditation assessment procedure for - Các sách BoA liên quan cơng nhận phòng thử nghiệm - Các văn pháp qui liên quan đến hoạt động thử nghiệm lĩnh vực Điện Điện tử Thủ tục công nhận phòng thí nghiệm theo tài AGL 07 SECTION INTRODUCTION Lần ban hành: 06.18 1.2 SCOPE Trang/ Page: 6/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic liệu APL 01 Ngồi có tài liệu kỹ thuật để hỗ trợ PTN liên quan tới lĩnh vực kỹ thuật cụ thể Một số tài liệu kỹ thuật viện dẫn tài liệu Các tài liệu kỹ thuật nhằm đưa hướng dẫn khơng phải yêu cầu để công nhận trừ chúng nêu cụ thể tài liệu 1.4 CẤU TRÚC Tài liệu có phần chính: Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Các yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm thuộc lĩnh vực Điện Điện tử Phần 3: Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị CÁC YÊU CẦU CHUNG 4.1 Tính khách quan Section 1: Introduction Section 2: Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical Electronic testing Section 3: Check and calibration interval for general equipment The requirements in section have been presented base on section of requirements in the standard ISO/IEC 17025, there are some requirements in ISO/IEC 17025 does not have supplementary requirements All content mention in mark ( ) are mandatory requirements and all content mentioned in italic are guidelines, interpretation for more clear of the requirements SECTION SUPPLEMENTARY REQUIREMENTS FOR ACCREDITATION IN THE FIELD OF ELECTRICAL - ELECTRIC TESTING GENERAL REQUIREMENTS 4.1 Impartiality (1) Nhân viên PTN có trách nhiệm liên quan đến hoạt động sản xuất bán hàng, quảng cáo phải có sách rõ ràng để xác định cách thức đảm bảo tính khách quan họ trách nhiệm thử nghiệm (1) For laboratory staff who may also have production or marketing – related responsibilities, clear policies shall be available to define how impartiality is assured for their testing responsibilities Các yêu cầu phần tài liệu trình bày theo thứ tự yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025, có số u cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 khơng có yêu cầu bổ sung Các nội dung có ký hiệu điều mục dấu ngoặc ( ) yêu cầu bắt buộc nội dung in chữ nghiêng hướng dẫn, giải thích thêm để làm rõ nghĩa yêu cầu PHẦN YÊU CẦU BỔ SUNG ĐỂ CƠNG NHẬN PHỊNG THỬ NGHIỆM LĨNH VỰC ĐIỆN – ĐIỆN TỬ AGL 07 laboratories is APL 01 In addition, there are some technical documents to assist laboratories concerning specified technical field Some technical documents have been referred in this document Technical documents aim to assist for laboratory so that they are not requirements for accreditation unless mentioned in this document 1.4 STRUCTURE This document has main sections: Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 7/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic (2) PTN phải lưu giữ hồ sơ thể xác định khả rủi ro hoạt động ảnh hưởng tới tính khách quan chứng loại bỏ giảm thiểu rủi ro (2) Laboratory shall be kept record for identified of risk to impartiality and evidence of eliminates or minimizes such risk 4.2 Bảo mật 4.2 Confidentiality Thử nghiệm viên thời vụ làm bán thời gian phòng thử nghiệm phải quy định rõ trách nhiệm bảo mật thông tin quyền sở hữu khách hàng YÊU CẦU VỀ CƠ CẤU Seasonal or part-time technician shall keep all client and laboratory information confidential (1) Trong tài liệu hệ thống quản lý phải viện dẫn tới người có thẩm quyền ký phê duyệt, phạm vi áp dụng hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025, phạm vi cơng nhận sách sử dụng biểu tượng công nhận BoA (2) Trường hợp Đối với PTN có thực thử nghiệm trường, cách xa nơi lắp đặt PTN cố định phương tiện di động phải có thủ tục đảm bảo quản lý cho hoạt động để kiểm soát việc thực thử nghiệm (3) Các sách hệ thống quản lý PTN liên quan tới chất lượng phải xác định sổ tay chất lượng (hoặc với tên gọi khác) Sổ tay chất lượng phải bao gồm phải viện dẫn thủ tục PTN YÊU CẦU VỀ NGUỒN LỰC (1) Management system document shall refer to the signatory authorities, area apply ISO/IEC 17025, accreditated scopes and policy for using BoA’s logo (2) For laboratory conduct tests at sites away from its permanent facilities, or in mobile facilities shall have procedures to manage for those tests (3) The laboratory's management system policies related to quality shall be defined in a quality manual (however named) The quality manual must include or refer to the laboratory procedures RESOURCE REQUIREMENT 6.2 Nhân 6.2 Personnel (1) Thử nghiệm viên phải đào tạo có chứng đánh giá, đủ trình độ chun mơn cần thiết/đạt u cầu trước giao việc thức nội dung liên quan về: An tồn, vận hành thiết bị, quy trình thử nghiệm, tính tốn xử lý số liệu (1) Laboratory technician must have received appropriate training and qualified before undertaking the following official assignments concerning the subjects of: safety, equipment operation, testing procedures, data processing, etc (2) Đối với thử nghiệm ngồi trường (2) On-site laboratory testing requires a person of the team that is appointed to be responsible for dealing with technical issues, unexpected incidents during phải định người nhóm thử nghiệm chịu trách nhiệm mặt kỹ thuật để AGL 07 STRUCTURAL REQUIREMENT Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 8/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic xử lý vấn đề phát sinh, cố không testing mong muốn kỹ thuật v.v thử nghiệm (3) Người có thẩm quyền ký phải có cấp tối thiểu đại học chuyên ngành liên quan đối tượng thử có kinh nghiệm thử nghiệm liên tục 02 năm Trường hợp nhân viên có trình độ đại học khơng chun ngành cần 03 năm kinh nghiệm liên tục Phòng thử nghiệm phải có sách thủ tục phê duyệt người có thẩm quyền ký phép thử phạm vi công nhận (3) Approved signatories shall have as a minimum a bachelor degree which related to materials or products tested or equivalent and uninterrupted experience not less than years In case staffs have bachelor degree not equivalent shall has uninterrupted experience at least years The laboratory must document a policy and procedure for the approval of staff to release test results for work covered by the scope of accreditation (4) Nhân viên cần đào tạo thực hành thử nghiệm 02 tháng cần có hồ sơ thể kiểm tra việc thực thử nghiệm đạt độ xác theo yêu cầu phép thử cụ thể trước giao nhiệm vụ thử nghiệm thức (4) New staffs shall be training to conduct tests at least months and shall have records to prove that new staffs conduct the tests and get accuracy based on the requirements of the test methods before assigning to become official testers Kiểm tra việc thực thử nghiệm áp dụng hình thức thử nghiệm lặp lại, tái lập, tham gia so sánh liên phòng/ thử nghiệm thành thạo Laboratory may use method such as repeatabitability and reproducebility, participate in Proficiency testing program/ inter laboratory comparision, etc (5) Nhân viên thực cơng việc thường xun trường nơi có điện áp cao phải đào tạo an toàn điện (5) Employees performing routine work on- site at high voltage areas shall be fully trained in electrical safety 6.3 Cơ sở vật chất điều kiện môi trường Đối với khu vực thử nghiệm điện áp cao, phải có hệ thống nối đất an toàn theo quy định 6.4 Thiết bị 6.3 Facilities and environmental conditions For high-voltage testing areas, there shall be safe earthing system in accordance with the regulations 6.4 Equipment (1) PTN tự thực hiệu chuẩn, kiểm tra bảo trì thiết bị cần có: - Phương pháp hiệu chuẩn, bảo trì, kiểm tra lập thành văn bản; Toàn liệu thể việc thực hoạt động hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo trì người thực phải lưu hồ sơ; AGL 07 Lần ban hành: 06.18 (1) Laboratory which self conducts calibration, checks and maintains shall: - Documented procedure for calibration, check and maintenance; - Keep records of full results (including raw data) for each calibration, check and maintenance; Trang/ Page: 9/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic (2) PTN thực hiệu chuẩn nội phải thực đánh giá đo lường đánh giá kỹ thuật để đảm bảo tất yêu cầu tương ứng ISO/IEC 17025 cho phòng hiệu chuẩn đáp ứng Tham khảo APL 02 (3) Căn vào mục đích sử dụng thiết bị/dụng cụ, PTN phải xác định thông số/chức đo cần kiểm tra/hiệu chuẩn (đại lượng/đơn vị đo, Phạm vi đo/độ phân giải độ xác…) phù hợp cho mục đích đối tượng thử nghiệm 6.5 Liên kết chuẩn đo lường (1) Các thiết bị thử nghiệm hiệu chuẩn có ảnh hưởng đáng kể đến kết thử nghiệm (kể thiết bị sử dụng kiểm soát điều kiện mơi trường có tác động quan trọng, cần) phải hiệu chuẩn tổ chức hiệu chuẩn theo qui định “Chính sách liên kết chuẩn – APL 02” BoA 6.6 Sản phẩm dịch vụ bên cung cấp (1) PTN phải tuân thủ yêu cầu tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 yêu cầu báo cáo kết thử nghiệm phòng thí nghiệm bên ngoài/nhà thầu phụ (2) Trường hợp PTN sử dụng kết PTN bên phép thử đăng ký cơng nhận phải sử dụng PTN có lực PTN có lực phải PTN BoA công nhận PTN công nhận tổ chức công nhận tham gia thoả ước thừa nhận lẫn với BoA Tất kết PTN bên thực phải nhận AGL 07 Lần ban hành: 06.18 (2) The laboratory performing internal calibration shall carry out measurement evaluation and technical evaluation to ensure that all relevant requirements of ISO/IEC 17025 for calibration laboratory are met For reference APL 02 (3) Based on the purpose of each device/equipment, the laboratory shall determine the parameters/measurement functions to be tested/calibrated (quantity/units of measurement, range/resolution or accuracy, etc.) in accordance with the purpose and test subjects 6.5 Measurement traceability (1) Test equipments that have a significant effect on the reported result (including, where relevant, instruments used for monitoring critical environmental conditions) shall be calibrated by organization base on requirement of BoA mention in “Traceability measurement – APL 02” 6.6 Externally provided products and services (1) Laboratory must comply with the requirements of ISO/IEC 17025:2017 for reporting requirements of external laboratories/ subcontractors’ test results (2) Where laboratory uses external laboratory results for accredited tests, a competent laboratory must be used Competent subcontractors are accredited laboratories by BoA or by one of BoA’s mutual recognition partners All of the test results executed by external laboratories shall be clearly Trang/ Page: 10/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic diện rõ ràng báo cáo thử nghiệm PTN (3) Trường hợp PTN sử dụng PTN bên để thực phần phép thử sử dụng thiết bị thử nghiệm PTN cần đánh giá đảm bảo thiết bị đáp ứng yêu cầu phương pháp thử qui định kiểm soát thiết bị PTN AGL 07 identified in testing report (3) Where laboratory uses an external laboratory for partial of test such as equipment using, the laboratory shall evaluate and have evidence that equipment meets the requirements of testing methods and the laboratory’s equipment control The laboratory shall periodically review the accreditation status of the external laboratory (4) PTN phải định kỳ xem xét tình trạng cơng nhận PTN bên ngồi (4) Các thơng tin tình trạng phạm vi cơng nhận PTN tìm website www.boa.gov.vn liên hệ với tổ chức cơng nhận PTN sử dụng nhà thầu phụ chưa công nhận cho tiêu thử nghiệm mà PTN không đăng ký công nhận Information on the accreditation status and scope of accreditation of accredited laboratories may be found at BoA’s website www.boa.gov.vn or by contacting accredited laboratory Laboratory may be using unaccredited laboratory for tests that outside scope of the accredited laboratory YÊU CẦU VỀ QUÁ TRÌNH PROCESS REQUIREMENTS 7.2 Lựa chọn, kiểm tra xác nhận xác nhận giá trị sử dụng phương pháp 7.2 Selection, verification validation of method (1) PTN áp dụng phương pháp thử theo tiêu chuẩn quốc gia, quốc tế, hiệp hội khoa học chấp nhận rộng rãi giới TCVN, ISO, ASTM, SMEWW, IEC… cần có hồ sơ đánh giá điều kiện - nguồn lực theo yêu cầu phương pháp thử chứng đạt kết thử nghiệm có độ xác phương pháp yêu cầu và/hoặc phù hợp với yêu cầu cụ thể đối tượng thử Đối với phương pháp thử ban hành mà khơng có liệu độ xác PTN phải xác định liệu độ xác phép thử dựa liệu nghiên cứu thử nghiệm Toàn phương pháp phải có chuẩn mực để loại bỏ kết nghi ngờ (1) In case of applying test methods published by Vietnam standard institute, international standard organisation, prestige technical association such as TCVN, ISO, ASTM, SMEWW, IEC ect., laboratory shall have record to verify that laboratory has enough capability to conduct the test and evidence to get all of accuracy factors that test method mentioned and/or specified requirement with the material have been tested Methods published not include accuracy data the laboratory shall determine its own accuraty factors depend on verified data All methods shall include criteria for rejecting suspect results Lần ban hành: 06.18 and Trang/ Page: 11/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic (2) Các phương pháp thử không tiêu chuẩn Phương pháp PTN xây dựng (phương pháp thử nội bộ), phương pháp theo hướng dẫn nhà sản xuất thiết bị… cần lập thành văn Phương pháp thử PTN xây dựng cần xác định rõ đối tượng thử, tiêu thử, giới hạn chấp nhận kết quả, ước lượng độ không đảm bảo 7.3 Lấy mẫu (2) Non standard methods sush as laboratory developed methods, equipment producer methods,…shall be documented Laboratory developed methods shall be clearly specified materials/products tested, performance parameters, criteria for rejecting suspect results, uncertainty of measurement 7.3 Sampling Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 áp dụng cho PTN bao gồm hoạt động lấy mẫuhoặc áp dụng lấy mẫu Hoạt động lấy mẫu PTN khác Hoạt động phận khác tổ chức với PTN thực tổ chức hoàn toàn độc lập thực BoA khuyến khích PTN đăng ký cơng nhận hoạt động lấy mẫu Scope of International standard ISO/IEC 17025 includes sampling activitiesof laboratory perform only sampling Sampling activities of laboratories are difference Sampling activities may demand a different part of the laboratory’ organization or an independent organization BoA encourages laboratory to seek accreditation for sampling activities Trường hợp PTN không thực lấy mẫu hướng dẫn cho đơn vị, người lấy mẫu cách thức lấy mẫu bảo quản mẫu để đảm bảo tính hiệu hoạt động thử nghiệm Laboratory may introduce or training for organization or sampling officer to sampling and keep in good condition for sample for ensuring the effectiveness of sampling activites 7.4 Technical records 7.5 Hồ sơ kỹ thuật (1) Thời gian lưu giữ hồ sơ không năm trừ có quy định hợp đồng quy định pháp lý (2) Hồ sơ kỹ thuật (hồ sơ thử nghiệm) cần bao gồm thông tin sau: - nhận dạng mẫu; - xác nhận phương pháp thử nghiệm; - thời gian thử nghiệm - Tiêu chuẩn, thiết bị thử nghiệm; - Dữ liệu quan trắc gốc, tính tốn kết bao gồm dấu hiệu, liệu để nhận biết, truy xuất tới điều kiện thực thử nghiệm; - nhân viên thực thử nghiệm; - chứng kiểm tra, xác nhận việc tính tốn truyền liệu AGL 07 Lần ban hành: 06.18 (1) Unless otherwise prescribed by legislation or contractual obligation, retention times will not be less than three years (2) Technical records (test records) shall include the following: - The sample identification; - The test document identification; - Date of test - The identity of reference standard and equipment use for the test; - Original data test observations and calculations included data, sign that could traceability to test condition; - The identify of the person who performing the test; Trang/ Page: 12/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic AGL 07 - thông tin cụ thể qui định phương pháp thử, văn hợp đồng qui định pháp luật yêu cầu - An indication that calculations and manual data transfers have been checked; - Any other information specified in the test method, other contractual documents or relevant statutory regulations 7.6 Đánh giá độ không đảm bảo đo 7.6 Evaluation uncertainty (1) PTN phải xây dựng tài liệu qui định việc tính độ khơng đảm bảo đo cho phép thử (1) Laboratory shall have document to evaluate the measurement uncertainty of the tests 7.7 Đảm bảo giá trị sử dụng kết 7.7 7.5.Ensuring the validity of results (1) PTN phải thực kiểm soát giá trị kết thử nghiệm thường xuyên với tần suất tùy thuộc vào phương pháp thử, tần suất kỹ thuật thử nghiệm phải đảm bảo lần/năm (3 tháng/lần) cho tất tiêu công nhận Hồ sơ thực việc đảm bảo giá trị sử dụng kết phải lưu đầy đủ sẵn sàng trình bày trình đánh giá (1) Laboratory shall perform ensuring the validity of resultswith suitable frequency depend on method, perform test frequency and technique to the tests but at least four time per year (one per three months) for all accredited tests Validity of the resultingdata shall be fully documented and ready to show when assessment (2) Hồ sơ đảm bảo hiệu lực kết thử nghiệm phải bao gồm nội dung: đối tượng thử, hình thức thực hiện, người thực hiện, người đánh giá kết PTN phải có tiêu chí để đánh giá kết (2) Records ensuring the validity of results shall include: natural and range of the tests, method, testing staff and evaluators Laboratory shall have criteria to evaluate the results (3) PTN lựa chọn nhà cung cấp chương trình thử nghiệm thành thạo/ so sánh liên phòng (PT) tham gia định kỳ theo qui định thủ tục thử nghiệm thành thạo/so sánh liên phòng APL 03 (3) Laboratory shall selection PT provider and participate regularly base on requirement of APL 03 – PT procedure of BoA 7.8 Báo cáo kết 7.8 Reporting of results (1) PTN công nhận phải sử dụng logo BoA báo cáo kết thử nghiệm thuộc phạm vi công nhận Việc sử dụng logo BoA phải tuân thủ qui định sử dụng dấu BoA (1) Accredited laboratory shall use BoA logo to reports for accredited tests Laboratory shall comply with “Guidance for use of accreditation logo and symbol” of BoA (2) Báo cáo kết thử nghiệm phải xác nhận người có thẩm quyền ký BoA thừa nhận (2) Test report shall be examined by BoA approved signatory (3) Báo cáo kết có phép thử chưa cơng nhận PTN phải thích (3) Where report of result not covered by the scope of accreditation are included Lần ban hành: 06.18 of measurement Trang/ Page: 13/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic vào báo cáo để xác định rõ phép thử chưa cơng nhận PTN thích: phép thử đánh dấu (*) phép thử chưa công nhận AGL 07 on test reports, laboratory shall have notation which tests are out of accredited scope Laboratory may notation: tests have been defined by (*) are not including in accredited scope (4) Báo cáo kết khơng có phép thử cơng nhận khơng sử dụng biểu tượng cơng nhận báo cáo (4) Where reporting of result not covered any scope of accreditation shall not use VILAS logo (5) Báo cáo thử nghiệm có phép thử PTN bên ngồi cần rõ tiêu thực PTN bên (5) Tests report may have results of externally provided services from other laboratory shall define the test results and name of externally provided services (6) Nếu kết thử nghiệm nằm phạm vi gần giới hạn phù hợp hay không phù hợp theo qui định kỹ thuật sản phẩm, đối tượng thử cần công bố độ không đảm bảo đo PTN phải báo cáo độ không đảm bảo đo kết thử nghiệm (6) If the results of a test fall into the range where neither complicance nor noncompliance can be proved, taking into account the estimated uncertainty of the measurement, then the result and its associated measurement uncertainty shall be reported YÊU CẦU HỆ THỐNG QUẢN LÝ MANAGEMENT SYSTEM REQUIREMENTS 8.4Kiểm soát hồ sơ 8.4 Control of records (1) Thời gian lưu giữ hồ sơ khơng năm trừ có giao ước hợp đồng quy định pháp lý (1) Unless prescribed by legislation or contractual obligation, retention times for keeping records will not be less than three years 8.8 8.9 Đánh giá nội Internal audit (1) PTN phải thực đánh giá nội toàn hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 12 tháng/lần (1) Laboratory shall conduct internal audit for whole management system in accordance with ISO/IEC 17025 at least every 12 months 8.9Xem xét lãnh đạo 8.9Management review (1) PTN phải thực xem xét lãnh đạo toàn hệ thống quản lý theo ISO/IEC 17025 12 tháng/lần (1) Laboratory shall conduct management review for total management system base on ISO/IEC 17025 at least one time per 12 months Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 14/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic PHẦN CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ Nội dung phần nêu chi tiết yêu cầu hiệu chuẩn kiểm tra kỳ cho thiết bị sử dụng PTN lĩnh vực Điện – Điện tử Hiệu chuẩn: tập hợp thao tác điều kiện quy định để thiết lập mối liên quan đại lượng hiển thị phương tiện đo, hệ thống đo giá trị biểu diễn vật đọ mẫu chuẩn giá trị tương ứng thể chuẩn (VIM 6.13) Kiểm tra: phép đo điểm phạm vi đo thiết bị, hệ thống vật liệu đo dựa vào giá trị biết trước để xác định khơng có sai lệch lớn so với giá trị hiệu chuẩn ban đầu Việc kiểm tra phép thử sử dụng mẫu tự tạo /artefact để xác định thiết bị đảm bảo độ xác theo yêu cầu Bảng chu kỳ hiệu chuẩn kiểm tra thông thường cho thiết bị lĩnh vực thử nghiệm Điện – Điện tử nêu phần Các chu kỳ nêu bảng chu kỳ lớn cho thiết bị dựa vào: - Thiết bị có chất lượng tốt, khả hoạt động ổn định, lắp đặt vị trí thích hợp sử dụng hợp lý; - Nhân viên am hiểu, thành thạo để thực kiểm tra thiết bị nội bộ; - Tất hoạt động kiểm tra để khẳng định khả hoạt động tốt thiết bị AGL 07 Lần ban hành: 06.18 SECTION CALIBRATION AND CHECK INTERVAL FOR GENERAL EQUIPMENT The content of section contains detailed requirements for calibration and check interval of equipment used in electrical electronic testing laboratories Calibration is the set of operations in defined conditions to establish the relationship between quantities indicated by measuring devices, measuring system or values represented by standard samples and the corresponding values expressed in standard (VIM - 6.13) Check: is a measure at least one point in the measuring range of a device, system or material measure based on a previous known value to determine that there is no big difference compared to the calibration values original The test can be used to create a model/artifact to determine that the equipment ensure the required accuracy The interval calibration and commonly checking table includes the information on calibration and checking intervals for general equipments of Electrical Electronic testing laboratory which was showed in the session of this document The intervals in this table are the maximum intervals for each equipment based on: - Good quality, stable operation ability, installation at suitable location and reasonableness utilization of equipment; - Understanding and proficiency staffs to check themselves equipment; - All checking activities were carried out to confirm the good operation ability of equipment Trang/ Page: 15/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic PTN phải rút ngắn khoảng thời gian lần hiệu chuẩn và/ kiểm tra thiết bị hoạt động điều kiện lý tưởng Nếu có nghi ngờ hư hỏng thiết bị PTN cần thực hiệu chuẩn lại sau giảm chu kỳ nhận thấy thiết bị đạt độ ổn định Giảm khoảng thời gian lần hiệu chuẩn và/hoặc kiểm tra yêu cầu ứng dụng thử nghiệm đặc thù với cấu hình thiết bị đặc thù Shorter intervals between calibrations and/or checks may be required when the equipment operates under less than ideal conditions If any suspicion of damage arises, the equipment must be recalibrated immediately and thereafter at reduced intervals until it is shown that stability has not been impaired Furthermore, reduced intervals between calibrations and/or checks may also be required in particular testing applications or with particular equipment configurations PTN kéo dài chu kỳ hiệu chuẩn dựa thông số theo dõi liệu hiệu chuẩn, kiểm tra để chứng minh ổn định thiết bị, tần suất sử dụng, độ xác yêu cầu PTN có nhân viên đủ lực để tiến hành kiểm tra nội tham gia đạt kết tốt chương trình thử nghiệm thành thạo Longer intervals between calibrations could be based on parameters such as calibration and check data to prove stability, frequency of use, accuracy required of equipment or expertise ability of staff to perform in-house checks or successful participation in proficiency testing programs PTN giảm chi phí hiệu chuẩn cách triển khai hoạt động hiệu chuẩn nội The laboratory can calibrate equipment themselves in order to reduce the calibration fee Equipment calibration and checking program shall cover: - Handover of new equipment (including initial calibration and checks after installation); - Operational checking (checking during use with reference items); - Periodic checking (interim but more extensive checking, possibly including partial calibration); - Scheduled maintenance by in-house or specialist contractors; - Complete recalibration Việc hiệu chuẩn thiết bị PTN chương trình kiểm tra phải gồm có: - Bàn giao thiết bị (gồm: hiệu chuẩn ban đầu kiểm tra sau lắp đặt); - Kiểm tra hoạt động (kiểm tra sử dụng với chuẩn ) - Kiểm tra định kỳ (kiểm tra kỳ tương đối toàn diện, bao gồm hiệu chuẩn phần thiết bị) - Bảo dưỡng theo kế hoạch nội nhà cung cấp có chun mơn; - Hiệu chuẩn lại toàn AGL 07 Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 16/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic 3.1 CHU KỲ HIỆU CHUẨN, KIỂM TRA THIẾT BỊ THỬ NGHIỆM THÔNG THƯỜNG 3.1 CALIBRATION AND CHECK INTERVAL FOR COMMONLYUSED TEST EQUIPMENT Các yêu cầu chu kỳ hiệu chuẩn lại kiểm tra thiết bị đo thử nghiệm chuẩn theo phương pháp hiệu chuẩn riêng thủ tục kiểm tra phải tuân theo Các khoảng thời gian đưa khoảng thời gian tối đa phụ thuộc vào yêu cầu độ xác cách sử dụng thiết bị Thông thường việc hiệu chuẩn thực phòng hiệu chuẩn có thẩm quyền PTN sau nhận giấy hiệu chuẩn tiến hành đánh giá thiết bị có phù hợp với mục đích sử dụng PTN Nếu phòng thử nghiệm muốn tự thực phép hiệu chuẩn phải chứng minh phòng có đủ lực để thực công việc theo quy định điều 5.6.2.1 ISO/IEC 17025 Following requirements of the recalibration and check intervals of test equipment by standards depend on personal calibration methods and check procedure must be followed The intervals are maximum and based on the accuracy and equipment use purpose Các phép kiểm tra thường kỹ thuật viên phòng thử nghiệm thực Nếu việc kiểm tra thực đơn vị có thẩm quyền phải ghi rõ phiếu thử nghiệm đáp ứng yêu cầu công việc AGL 07 Lần ban hành: 06.18 In general, calibration has been conducted by capable laboratory and the laboratory shall evaluate the calibration results when received calibration certificate to ensure the calibration results fitness purposes If laboratory would like to conduct calibration themselves, they shall demonstrate that laboratory has enough capabilities to perform conformity with requirement of 5.6.2.1 of ISO/IEC 17025 Checking equipment should be performing by technician If checking equipment is executed by the competent authorities, it must be specified in the test report that it meets the requirements of the job Trang/ Page: 17/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic BẢNG THỜI HẠN HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ Chu kỳ hiêu chuẩn tối đa (năm) Thiết bị Maximum Calibration interval Equipment (Year) Chu kỳ kiểm tra (tháng) Yêu cầu phương pháp kiểm tra Checking interval Requerements for test method (month) Độ suy giảm/Attenuation Bộ suy giảm (khuếch đại) Attenuators (12) Kiểm tra Đáp ứng tần số/Frequency respond Tổn hao điện trở tổn hao ngược hàng năm Resistive loss and annual losses Cầu đo Bridges Diret measurement standard Tụ điện chuẩn-thử nghiệm Capicitors 12 (24) Đo trực tiếp thiết bị chuẩn có độ xác cao hơn/ Diret measurement Dụng cụ đo hiển thị số Digital meters Digital calibrators checking Đo so sánh số với dụng cụ đo chuẩn có độ xác cao hơn/ Compare with standard Dụng cụ hiệu chuẩn kỹ thuật số có tự kiểm tra with self Cuộn cảm Inductors (12) 12 Sử dụng chuẩn mẫu có độ xác cao tiến hành tự kiểm tra/Selfcheck Đo trực tiếp thiết bị có độ xác cao hơn/ Diret measurement Thiết bị đo, thị tự ghi (thiết bị tương tự) Instruments, indicating recording (analog only) and Biến áp đo lường, biến áp tỉ lệ Instrument and ratio transformer Bộ máy thử biến áp đo lường AGL 07 12 Đo trực tiếp giá trị chuẩn có độ xác cao / Lần ban hành: 06.18 (2) (12) Đo so sánh số với dụng cụ đo chuẩn có độ xác cao hơn/ Compare with standard (24) Sử dụng thiết bị có độ xác cao kiểm tra thông số kỹ thuật 24 Sử dụng thiết bị có độ xác cao Trang/ Page: 18/ 22 u cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic Chu kỳ hiêu chuẩn tối đa (năm) Thiết bị Maximum Calibration interval Equipment (Year) Chu kỳ kiểm tra (tháng) Yêu cầu phương pháp kiểm tra Checking interval Requerements for test method (month) Instrument transformer test set kiểm tra thông số kỹ thuật Biến trở Đo trực tiếp thiết bị chuẩn có độ xác cao hơn/ Potentionmeters (24) Direct measurement Điện trở Resistors 12 Đo trực tiếp thiết bị chuẩn có độ xác cao hơn/ Diret measurement Nguồn nhiễu RF Sử dụng thiết bị có độ xác cao kiểm tra thông số kỹ thuật RF noise sources Thiết bị đo công suất RF RF power measuring equipment Máy phát tín hiệu Compare, VSWR check Sử dụng thiết bị có độ xác cao kiểm tra thông số kỹ thuật Signal generators So sánh với Kiểm tra VSWR Check before use Hộp phân chia điện áp công tác Volt ratio boxes 12 Đo trực tiếp vơn mét có độ xác cao hơn/ Direct measurement Cơng tơ chuẩn điện Chuẩn công tơ điện - Loại điện Standard energymetter Electro- mechanical type Đo so sánh số với cơng tơ chuẩn có cấp xác cao hơn/ Công tơ chuẩn điện tử Compare with standard Chuẩn công tơ điện Loại điện tử Standard energymetter electronic typy 1-2 (1) Pin chuẩn chuẩn điện tử Standard cells references AGL 07 and electronic Lần ban hành: 06.18 (12) Đo so sánh với chuẩn tương tự có độ xác cao / Compare with standard Trang/ Page: 19/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic Chu kỳ hiêu chuẩn tối đa Thiết bị Equipment (năm) Maximum Calibration interval (Year) Chuẩn thời gian tần số Chu kỳ kiểm tra (tháng) Yêu cầu phương pháp kiểm tra Checking interval Requerements for test method (month) Time and Frequency Standards Chuẩn chuyển đổi AC-DC Transfer standards, AC-DC Bộ chia điện áp chuẩn Voltage dividers Máy đo gia tốc Accelerometers Máy đo gió Diret measurement 12 Đo trực tiếp vơn mét mẫu có độ xác cao hơn/ Diret measurement Anemometers 12 Đo trực tiếp thiết bị chuẩn có độ xác cao hơn/ (12) Đo so sánh với thiết bị chuẩn tương tự có độ xác cao / Compare with standard IEC 68-2-1, -2,-3, -33,-38, -39 Buồng thử khí hậu Environmental chambers Khi sử dụng Before use Đo so sánh nhiệt độ, độ ẩm làm việc thiết bị có độ xác tương đương Check at working temperature Máy thử lực Force testing machines Ẩm kế (Loại đo theo nguyên lý nhiệt độ khô – nhiệt độ ướt) Hygrometers Ẩm kế Loại điện tử Hygrometers (electronic type) Quả cân chuẩn - Loại hợp kim crôm-nikel, thép không rỉ Standard weighs 6 Đo so sánh với ẩm kế có độ xác cao / Compare with standard s (Cr-Ni; Inoxidable steel) AGL 07 Lần ban hành: 06.18 Trang/ Page: 20/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic Chu kỳ hiêu chuẩn tối đa Thiết bị Equipment (năm) Maximum Calibration interval (Year) Quả cân công tác - Loại hợp kim crôm-nikel, thép không rỉ, loại hợp kim khác Chu kỳ kiểm tra (tháng) Yêu cầu phương pháp kiểm tra Checking interval Requerements for test method (month) Working weigh (Cr-Ni; Inoxidable steel…) Thước đo chiều dài khí Micrometers, dial gauges, caliper… Thước đo chiều dài điện tử Micrometers, dial gauges, caliper… Thiết bị đo áp suất chân không Pressure and vacuum gauges 2-5 (1-2) (12) Đo trực tiếp giá trị chuẩn có độ xác cao / Diret measurement standard Cặp nhiệt ngẫu Kim loại Thermocouples rare metal Cặp nhiệt ngẫu kim loại thường Thermocouples – base metal Nhiệt kế chuẩn, loại chất lỏng thuỷ tinh Standard thermometer – liquid in glass Nhiệt kế công tác loại chất lỏng thuỷ tinh working thermometer – liquid in glass Nhiệt kế công tác loại điện tử working thermometter electronics Nhiệt kế công tác loại điện trở Working thermometter resistance Cân AGL 07 (12) (12) (2) (6) (2) Lần ban hành: 06.18 Đo so sánh số với nhiệt kế chuẩn / Compare with standard (12) (12) Đo trực tiếp cân chuẩn/ Diret Trang/ Page: 21/ 22 Yêu cầu bổ sung để công nhận PTN Điện – Điện tử Supplementary requirements for accreditation in the field of Electrical - Electronic Chu kỳ hiêu chuẩn tối đa Thiết bị Equipment (năm) Maximum Calibration interval (Year) Chu kỳ kiểm tra (tháng) Yêu cầu phương pháp kiểm tra Checking interval Requerements for test method (month) Weighing appliances measurement Thiết bị thử cháy Flammability equipment Kiểm tra lực/check force Thiết bị thử cháy dùng dây nung Glow wire apparatus Thiết bị thử lửa dạng kim Ban đầu Initial (12) Hiệu chuẩn nhiệt độ/Temperature calibration Kiểm tra xác nhận kích thước ban đầu/ check dimensions Needle-flame apparatus Thiết bị thử theo dấu vết tracking test apparatus Dưỡng, ngón thử đầu thử Gauges, test fingers, test pins Các thiết bị thử cao áp High voltage test equipment Ban đầu Initial (12) Kiểm tra kích thước thiết bị đo kích thước chuẩn Check dimension (12) Đo trực tiếp điện áp thử; dòng cắt thiết bị chuẩn có độ xác cao Check voltage, current cut Búa thử va đập Impact hammer Máy thử xung Impulse testers Máy phân tích sóng hài phổ Spectrum and harmonic analysers AGL 07 Lần ban hành: 06.18 Trước sử dụng Before use Trước sử dụng Before use Kiểm tra lượng va đập Check energy im pact Kiểm tra biên độ hình dạng xung osilograps Check amplitude and shape Các thông số hiệu chuẩn tuỳ thuộc vào việc sử dụng Depend on use purpose Trang/ Page: 22/ 22 ... Chuẩn mực công nhận Cấu trúc Phần Yêu cầu bổ sung để cơng nhận phòng thử nghiệm lĩnh vực Điện - điện tử Yêu cầu chung 4.1 Tính Khách quan 4.2 Bảo mật Yêu cầu cấu Yêu cầu nguồn lực 6.2 Nhân 6 .3 Cơ... Yêu cầu chung lực phòng thử nghiệm hiệu chuẩn” đề cập yêu cầu hệ thống quản lý yêu cầu kỹ thuật cho phòng thử nghiệm áp dụng Các yêu cầu tiêu chuẩn xây dựng để áp dụng cho tất lĩnh vực thử nghiệm. .. chính: Phần 1: Giới thiệu Phần 2: Các yêu cầu bổ sung để công nhận cho phòng thử nghiệm thuộc lĩnh vực Điện Điện tử Phần 3: Chu kỳ hiệu chuẩn, kiểm tra thiết bị CÁC YÊU CẦU CHUNG 4.1 Tính khách quan
- Xem thêm -

Xem thêm: yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực điện,điện tử, yêu cầu bổ sung để công nhận các phòng thử nghiệm lĩnh vực điện,điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn