Đề kiểm tra giữa kỳ i toán 8 mới nhất

16 26 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:59

ĐỀ A I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Thời gian: 20 phút(không kể thời gian phát đề)Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng Câu 1: Tổng các góc trong của 1 tứ giác là:A.3600B.900C.1800D.600 Câu 2:Đơn thức nào sau đây chia hết cho đơn thức: 12x2y3 A.12x3y3B.2xyC.12xy4D.x2y Câu 3:Hình thang là tứ giác có:A.Hai cạnh đối bằng nhauB.Hai cạnh đối cắt nhauC. Hai cạnh đối song song D. Cả 3 câu trên đều sai Câu 4: Đẳng thức nào sau đây sai ?A.(x + y)2 = x2 + 2xy + y2 B.(x + 3)(x 3) = 2x2 9C.x3 3x2y + 3xy2 y3 = (x y)3 D.(x y)(x2 + xy + y2) = x3 y3 Câu 5:Bốn góc của 1 tứ giác có thể là:A.Cả 4 góc đều nhọnB.Cả 4 góc đều tùC.3 góc vuông và 1 góc tùD.Cả 4 góc đều vuông Câu 6: Kết quả phân tích đa thức x(x 3) + (x 3) thành nhân tử là:A.(x 3) xB.(x 3)2 (x+ 1)C. (x 3)(x + 1)D.x (2x 9) Câu 7:Hình nào sau đây nhận giao điểm 2 đường chéo làm tâm đối xứng.A.Hình tứ giác B.Hình thangC.Hình bình hànhD.Cả 3 câu trên đều đúng THI KHẢO SÁT CHẤT LƯNG GIỮA KỲ Năm học: 2009 - 2010 Môn: Toán - thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) DUYỆT MA TRẬN TOÁN Chủ đề Nhận biết TNKQ TL Hằng đẳng thức 0,5 Phân tích đa thức thành nhân tử 0,25 Chia đa thức 0,25 Tứ giác - Hình thang - Hình thang cân - Hình bình hành - Hình chữ nhật Tổng Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng TNKQ TL 1(B2) 2(B1) 0,25 1,5 2(B3) 0,25 1(aB4) 1(bB4) 0,5 0,25 3,5 4,5 TOÅNG 1,5 4 1,5 19 10 THI KHẢO SÁT CHẤT LƯNG GIỮA KỲ Trường THCS Lê Qúy Đôn Họ tên : Lớp 8… TN Năm học: 2017 - 2018 Môn: Toán - thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐIỂM TL Tổng ĐỀ A Câu 1: Câu 2: I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - Thời gian: 20 phút(không kể thời gian phát đề) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Tổng góc tứ giác là: A 3600 B 900 C 1800 D 600 Đơn thức sau chia hết cho đơn thức: -12x2y3 A Caâu 3: Caâu 4: Caâu 5: Caâu 6: Câu 7: Câu 8: - Nhận xét - -12x3y3 B 2xy Hình thang tứ giác có: A Hai cạnh đối C Hai cạnh đối song song Đẳng thức sau sai ? A (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 C x3 - 3x2y + 3xy2 - y3 = (x - y)3 C 12xy4 B D B D D xy Hai cạnh đối cắt Cả câu sai (x + 3)(x - 3) = 2x2 - (x - y)(x2 + xy + y2) = x3 - y3 Bốn góc tứ giác là: A Cả góc nhọn B Cả góc tù C góc vuông góc tù D Cả góc vuông Kết phân tích đa thức x(x - 3) + (x - 3) thành nhân tử là: A (x - 3) x B (x - 3)2 (x+ 1) C (x - 3)(x + 1) D x (2x - 9) Hình sau nhận giao điểm đường chéo làm tâm đối xứng A Hình tứ giác B Hình thang C Hình bình hành D Cả câu Đa thức sau chia hết cho đơn thức: 2x3y2 ? A (2x y + 5x y ) C (-7xy - 3 x y + 2x7y3) B D 1 5 3 2  x y  3x y  x y  2  Cả đa thức Câu 9: Hai điểm A A’ gọi đối xứng qua điểm O Nếu: A O điểm nằm AA’ B O trung điểm AA’ C O điểm nằm AA’ D Cả câu Câu 10: Kết phép tình (x - 2)2 là: A x2 + 4x + C x2 - 2x - B D x2 - 2x - x2 - 4x + Câu 11: Câu sau sai: A Hình thang có đường chéo hình thang cân B Hình bình hành có hai đường chéo cắt trung điểm đường C Hình chữ nhật có hai đường chéo D Đường trung bình hình thang song song với đáy nửa tổng hai đáy Câu 12: Kết phép tính (x + 2)(x - 2) laø : A x2 + B x2 - C 2x2 - D 4x2 - THI KHAÛO SÁT CHẤT LƯNG GIỮA KỲ Trường THCS Lê Qúy Đôn Họ tên : Lớp … TN Năm học: 2017 - 2018 Môn: Toán - thời gian: 90 phút (không kể thời gian phát đề) ĐIỂM TL Tổng ĐỀ B - Nhận xét - I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - Thời gian: 20 phút(không kể thời gian phát đề) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Câu 1: Kết phép tính (x + 2)(x - 2) laø : A x2 + B x2 - C 2x2 - D 4x2 - Câu 2: Câu sau sai: A Hình thang có đường chéo hình thang cân B Hình bình hành có hai đường chéo cắt trung điểm đường C Hình chữ nhật có hai đường chéo D Đường trung bình hình thang song song với đáy nửa tổng hai đáy Câu 3: Kết phép tình (x - 2)2 là: A x2 + 4x + C x2 - 2x - Caâu 4: Caâu 5: Caâu 6: B D x2 - 2x - x2 - 4x + Hai điểm A A’ gọi đối xứng qua điểm O Nếu: A O điểm nằm AA’ B O trung điểm AA’ C O điểm nằm AA’ D Cả câu Đa thức sau chia hết cho đơn thức: 2x3y2 ? A (2x y + 5x y ) C (-7xy - 3 x y + 2x7y3) B D 1 5 3 2 x y  x y  x y   2  Cả đa thức Hình sau nhận giao điểm đường chéo làm tâm đối xứng A Hình tứ giác B Hình thang C Hình bình hành D Cả câu Câu 7: Kết phân tích đa thức x(x - 3) + (x - 3) thành nhân tử laø: A (x - 3) x B (x - 3)2 (x+ 1) C (x - 3)(x + 1) D x (2x - 9) Câu 8: Bốn góc tứ giác là: A Cả góc nhọn C góc vuông góc tù Đẳng thức sau sai ? A (x + y)2 = x2 + 2xy + y2 C x3 - 3x2y + 3xy2 - y3 = (x - y)3 Caâu 9: B D Cả góc tù Cả góc vuoâng B D (x + 3)(x - 3) = 2x2 - (x - y)(x2 + xy + y2) = x3 - y3 Câu 10: Hình thang tứ giác có: A Hai cạnh đối C Hai cạnh đối song song B D Hai cạnh đối cắt Cả câu sai Câu 11: Đơn thức sau chia hết cho đơn thức: -12x2y3 A -12x3y3 B 2xy Câu 12: Tổng góc tứ giác là: A 3600 B 900 C 12xy4 D C 1800 D xy 600 II TỰ LUẬN (7 điểm) - thời gian 60 phút Bài 1: (1đ5) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: a) xy2 + xz - 2y - 2z b) x2 - 10x + 25 - y2 Bài 2: (1đ) Tìm x, bieát: (2x - 1)2 - (x + 3)2 = Bài 3: (1đ) Thực phép tính sau: a) b)  1  (x3 - 2x2y + 3xy2) :  x    (2x - x - x + 7x - 4) : (x2 + x - 1) Bài 4:(3đ5) Cho tứ giác MNPQ, có đường chéo MP NQ vuông góc với Gọi E, F, G, H theo thứ tự trung điểm cạnh MN, NP, PQ, QM Chứng minh tứ giác EFGH hình chữ nhật II TỰ LUẬN (7 điểm) - thời gian 60 phút Bài 1: (1đ5) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: c) xy2 + xz - 2y - 2z d) x2 - 10x + 25 - y2 Bài 2: (1đ) Tìm x, bieát: (2x - 1)2 - (x + 3)2 = Bài 3: (1đ) Thực phép tính sau: c) d)  1  (x3 - 2x2y + 3xy2) :  x    (2x4 - x3 - x2 + 7x - 4) : (x2 + x - 1) Bài 4:(3đ5) Cho tứ giác MNPQ, có đường chéo MP NQ vuông góc với Gọi E, F, G, H theo thứ tự trung điểm cạnh MN, NP, PQ, QM Chứng minh tứ giác EFGH hình chữ nhật ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM - TOÁN THI GIỮA KỲ - NĂM HỌC 2017 - 2018 I Trắc nghiệm: (3 điểm) Đề A: Câu Đáp án Đề B: Câu Đáp án A A C B D C C B B 10 D 11 C B C D B B C C D 10 11 B C A Mỗi câu : 12 B 12 A 0,25đ II TỰ LUẬN: (7điểm) Bài 1: (1đ5) a) (0,75đ) xy + xz - 2y - 2z = (xy + xz) - (2y + 2z) = x(y + z) - 2(y + z) = (y + z)(x - 2) b) (0,75ñ) x2 - 10x + 25 - y2 = (x2 - 10x + 25) - y2 = (x - 5)2 - y2 = (x - + y)(x - - y) = (x + y - 5)(x - y - 5) Bài 2: (1đ) (2x - 1)2 - (x + 3)2 =  (2x - + x + 3)(2x - - x - 3) =  (3x + 2)(x - 4) =0 3x + =   x - = 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ x = -   x = 0,25đ Vậy x1 = - ; x2 = Bài 3: (1đ) a) (0,5ñ) (x3 - 2x2y + 3xy2) :   x     1   1   1  =  x3 :  x     2 x y  :  x    3xy :  x            0,25ñ = -2x2 + 4xy - 6y2 0,25ñ b) (0,5ñ) (2x4 - x3 - x2 + 7x - 4) : (x2 + x - 1) 2x4 - x3 - x2 + 7x - x2 + x - 2x4 + 2x3 - 2x2 2x2 - 3x + -3x3 + x2 + 7x - -3x3 - 3x2 + 3x 4x2 + 4x - 4x2 + 4x - 4 Vaäy (2x - x - x + 7x - 4) : (x2 + x - 1) = 2x2 - 3x + Bài 4: (3đ5) GT N F E M P KL G H Q MNPQ: MP  NQ EM = EN; FN = FP GP = GQ; HM = HQ EFGH hình chữ nhật Hình vẽ đúng: GT,KL đúng: * Chứng minh * Xét  MNP, ta có: EM = EN (gt) FN = FP (gt)  EF đường trung bình  MNP  EF // MP; EF = MP (1) 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ 0,25đ * Xét  MQP, ta có: HM = HQ (gt) GQ = GP (gt)  HG đường trung bình  MQP  HG // MP HG = 0,5ñ MP (2) 0,25ñ 0,25ñ 0,25ñ MP  Từ (1) (2)  EF // HG EF = HG       Tứ giác EFGH hình bình hành Ta có: EF // MP vaø MP  NQ NQ  EF  C/m tương tự: EH // NQ EF  NQ (c/m trên)  EF  EH  E = 900 Vậy hình bình hành EFGH hình chữ nhật 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ 0,25đ MA TRẬN ĐỀ BÀI KIỂM TRA CHƯƠNG 1: TOÁN - 45 phút MA TRẬN TOÁN Chủ đề Nhân đơn thức với đa thức Nhân đa thức với đa thức Hằng đẵng thức đáng nhớ Phân tích đa thức thành nhân tử cách phối hợp nhiều p2 Chia đơn thức cho đơn thức Chia đa thức cho đơn thức Chia đa thức xếp Tổng Nhận biết TNKQ TL Thông hiểu TNKQ TL Vận dụng TNKQ TL Bài1a 0,5 0,75 0,25 0,75 1,25 Baøi 5,25 Bài 0,5 TỔNG 0,25 0,5 Baøi1b 0,25 0,25 0,25 0,25 3 0,75 1,25 Baøi 1,5 17 10 KIỂM TRA TIẾT Trường THCS Lê Qúy Đôn Họ tên : Lớp 8… Năm học: 2017 - 2018 Môn: Toán - thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐIỂM TL Tổng TN ĐỀ A Câu 1: Câu 2: Câu 3: A - Nhận xét - I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - Thời gian: 15 phút(không kể thời gian phát đề) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Muốn nhân đơn thức với đa thức, ta nhân: A Đơn thức với hạng tử đa thức cộng tích với B Đơn thức với hạng tử đa thức trừ tích với C Đơn thức với hạng tử đa thức nhân tích với D Cả câu sai Biểu thức thích hợp phải điền vào chổ trống ( … ) (A - B)( … ) = A3 - B3, để đẳng thức là: A A2 + B B A2 + AB + B2 C A2 - 2AB + B2 D A2 + 2AB + B2 Đơn thức -8x3y2z3 chia hết cho đơn thức sau ? xyz 3 B x yz C x6y3z D Câu 4: Kết phép tính (2 + y)2 là: A + 2y + y2 B + 4y + y2 C + 4y + y2 D Câu 5: Muốn nhân đa thức với đa thức, ta nhân: A Mỗi hạng tử đa thức với hạng tử đa thức trừ tích với B Mỗi hạng tử đa thức với hạng tử đa thức cộng tích với C Mỗi hạng tử đa thức với hạng tử đa thức chia tích với D Cả câu Câu 6: Đa thức sau chia hết cho đơn thức 2a3b A C a b - 6a5b + a4b4 6a2b5 - 3ab4 ab + 4a2b2 B 7a2b - D Cả đa thức 2x2yz - 4y2 - y2 Câu 7: A C Đẳng thức sau sai: (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 B D A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)2 A2 - B2 = (A + B)(A - B) Câu 8: Kết phân tích đa thức: a(x2 + y) - b(x2 + y) thành nhân tử là: A (x2 + y)(a + b) B (x2 + y)(a - b) C (x2 - y)(a - b) D (x2 + y)(a - 1) Câu 9: Câu sau ? A a2 + b2 = (a + b)2 C a2 - b2 = (a + b)(a - b) B D a2 + b2 = (a - b)2 a2 - b2 = (a - b)(a - b) Câu 10: Kết phân tích đa thức 5a - 5b thành nhân tử là: A 25(a - b) B 5(a + b) C 25(a + b) Câu 11: Bình phương (a + 1) là: A a +1 B a2 + 2a + C a2 + Câu 12: A C x10 Kết phép tính: x6 B x8 : x2 laø: x4 D D 5(a - b) Một số khác D x8 Trường THCS Lê Qúy Đôn Họ tên : Lớp 8… TN KIỂM TRA TIẾT Năm học: 2017 - 2018 Môn: Toán - thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐIỂM TL Tổng ĐỀ B Câu 1: A - Nhận xét - I TRẮC NGHIỆM (3 điểm) - Thời gian: 15 phút(không kể thời gian phát đề) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời Kết phép tính: x6 B x8 : x2 là: x4 Câu 2: Bình phương (a + 1) là: A a +1 B a2 + 2a + Caâu 3: A Caâu 4: Caâu 5: Caâu 6: A C Câu 7: C x10 C a2 + Kết phân tích đa thức 5a - 5b thành nhân tử laø: 25(a - b) B 5(a + b) C 25(a + b) Câu sau ? A a2 + b2 = (a + b)2 C a2 - b2 = (a + b)(a - b) B D D D x8 Một số khác D 5(a - b) a2 + b2 = (a - b)2 a2 - b2 = (a - b)(a - b) Kết phân tích đa thức: a(x2 + y) - b(x2 + y) thành nhân tử laø: A (x2 + y)(a + b) B (x2 + y)(a - b) C (x2 - y)(a - b) D (x2 + y)(a - 1) Đẳng thức sau sai: (A + B)2 = A2 + 2AB + B2 (A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3 B D A3 - B3 = (A - B)(A2 + AB + B2)2 A2 - B2 = (A + B)(A - B) Đa thức sau chia hết cho đơn thức 2a3b A C a b - 6a5b + a4b4 6a2b5 - 3ab4 ab + 4a2b2 B 7a2b - D Cả đa thức Câu 8: Muốn nhân đa thức với đa thức, ta nhân: A Mỗi hạng tử đa thức với hạng tử đa thức trừ tích với B Mỗi hạng tử đa thức với hạng tử đa thức cộng tích với C Mỗi hạng tử đa thức với hạng tử đa thức chia tích với D Cả câu Câu 9: Kết phép tính (2 + y)2 laø: A + 2y + y2 B + 4y + y2 Caâu 10: A C + 4y + y2 D - 4y2 - y2 Đơn thức -8x3y2z3 chia hết cho đơn thức sau ? xyz 3 B x yz C x6y3z D 2x2yz Caâu 11: Biểu thức thích hợp phải điền vào chổ trống ( … ) (A - B)( … ) = A3 - B3, để đẳng thức là: A A2 + B B A2 + AB + B2 C A2 - 2AB + B2 D A2 + 2AB + B2 Câu 12: Muốn nhân đơn thức với đa thức, ta nhân: A Đơn thức với hạng tử đa thức cộng tích với B Đơn thức với hạng tử đa thức trừ tích với C Đơn thức với hạng tử đa thức nhân tích với D Cả câu sai II TỰ LUẬN (7 điểm) - thời gian 30 phút Bài 1: (1đ5) Bài 2: (1đ5) Bài 3: (2đ0 Bài 4: (2đ) Thực phép tính sau: a 3x(x2 - 7x + 9) b (15a3b5 - 20a4b4 - 25a5b3) : (-5a3b2) Saép xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến x làm tính chia (17x - 2x3 - 3x4 - 4x - 5) : (x + x2 - 5) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 - 2x2 + x - xy2 Tìm x biết: (3x - 1)2 - (x + 2)2 = II TỰ LUẬN (7 điểm) - thời gian 30 phút Bài 1: (1đ5) Bài 2: (1đ5) Bài 3: (2đ0 Bài 4: (2đ) Thực phép tính sau: a 3x(x2 - 7x + 9) b (15a3b5 - 20a4b4 - 25a5b3) : (-5a3b2) Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến x làm tính chia (17x - 2x3 - 3x4 - 4x - 5) : (x + x2 - 5) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 - 2x2 + x - xy2 Tìm x bieát: (3x - 1)2 - (x + 2)2 = II TỰ LUẬN (7 điểm) - thời gian 30 phút Bài 1: (1đ5) Bài 2: (1đ5) Bài 3: (2đ0 Bài 4: (2đ) Thực phép tính sau: a 3x(x2 - 7x + 9) b (15a3b5 - 20a4b4 - 25a5b3) : (-5a3b2) Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến x làm tính chia (17x - 2x3 - 3x4 - 4x - 5) : (x + x2 - 5) Phân tích đa thức sau thành nhân tử: x3 - 2x2 + x - xy2 Tìm x bieát: (3x - 1)2 - (x + 2)2 = ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM I TRẮC NGHIỆM (3điểm) Đề A: Câu Đáp án Đề B: Câu Đáp án A B D C B A B B C 10 D 11 B A B D C B B A B 10 11 C D B Mỗi câu : 12 A 12 A 0,25đ II TỰ LUẬN (7điểm) Bài 1: (1đ5) 3x(x2 - 7x + 9) = 3x x2 + 3x (-7x) + 3x = 3x3 - 21x2 + 27x b (15a3b5 - 20a4b4 - 25a5b3) : (-5a3b2) = [15a3b5 : (-5a3b2)] + [(-20a4b4) : (-5a3b2)] + [(-25a5b3) : (-5a3b2)] = -3b3 + 4ab2 + 5a2b Baøi 2: (1đ5) * Sắp xếp đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến x (-3x4 - 2x3 + 17x2 - 4x - 5) : (x2 + x - 5) * Làm tính chia -3x4 - 2x3 + 17x2 - 4x - x2 + x - -3x4 - 3x3 + 15x2 -3x2 + x + x3 + 2x2 - 4x - x3 + x2 - 5x x2 + x - x2 + x - Vaäy: (-3x - 2x + 17x - 4x - 5) : (x2 + x - 5) = -3x2 + x + Bài 3: (2đ) x3 - 2x2 + x - xy2 = x(x2 - 2x + - y2) = x[(x2 - 2x + 1) - y2] = x(x - 1)2 - y2 = x(x - + y)(x - - y) = x(x + y - 1)(x - y - 1) a 0,5ñ 0,25ñ 0,5ñ 0,25ñ 0,25ñ 1ñ 0,25ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5đ Bài 4: (2đ) (3x - 1)2 - (x + 2)2 =  (3x - + x + 2)(3x - - x - 2) =  (4x + 1)(2x - 3) =0   4x   2x   1 x x   1,5 Vaäy x1 = 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 0,5ñ 1 ; x2 = 1,5 ... góc v i G i E, F, G, H theo thứ tự trung i m cạnh MN, NP, PQ, QM Chứng minh tứ giác EFGH hình chữ nhật ĐÁP ÁN BIỂU I M - TOÁN THI GIỮA KỲ - NĂM HỌC 2017 - 20 18 I Trắc nghiệm: (3 i m) Đề A:...THI KHẢO SÁT CHẤT LƯNG GIỮA KỲ Trường THCS Lê Qúy Đôn Họ tên : Lớp 8 TN Năm học: 2017 - 20 18 Môn: Toán - th i gian: 90 phút (không kể th i gian phát đề) I M TL Tổng ĐỀ A Câu 1: Câu 2: I TRẮC... Ba i1 b 0,25 0,25 0,25 0,25 3 0,75 1,25 Ba i 1,5 17 10 KIỂM TRA TIẾT Trường THCS Lê Qúy Đôn Họ tên : Lớp 8 Năm học: 2017 - 20 18 Môn: Toán - th i gian: 45 phút (không kể th i gian phát đề) I M
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề kiểm tra giữa kỳ i toán 8 mới nhất, Đề kiểm tra giữa kỳ i toán 8 mới nhất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn