thông tin liên lạc viễn thông

16 27 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:44

ich Ingsai May nh~n tin la gl : a- Khai Diem: La mQt d~ng may thong tin dliQC styd~ng de' nh~n cac tin hit?Usong cao !'an tJ)'t6ng dai vo tuYe'n truy-en tdi Th\,ic cha't n6 gi6'ng nhli mQt may radio tie'p nh~n cac chlidng trlnh cua dai phat May nhc1ntin dlinghoa -t~p 2- A FEOOROV NXB : KH va KT Ha NQi 05 Bao dt(iJng thie't hi di~n cua cac XNCN TUNKOVSKY -NXB : CN KT Ha N()i 06 Quan ]9 va stra chua ]uoi di~n -NXB : DH va THCN -] 988 07 Nha may dit?n va tr~m bitn ap -ph-an dit?n -NXB: KHKT Ha NQi 1991 09 Sli"achl1a may di~n va MBA -V.B.ATABEPOV- NXB: CN KT Ha NQi, 10 V~t li~u di~n -Nguyen Xuan Phli -NXB KH va KT I ACCU s\i' d\}ng va bao d\iong 12 V~t Ly D~i Clfdng -NXB DH& THCN 12 Muc cho phep cltong dO di~n trltong t-ansD'cong nghi~p va quy dinh vi~c kie'm tra d ch61am vi~c -TCN t~m thai -B() Nang Ll(Qng -1984, 13 M(}t s6Manual structure cac thie't bi dang v~n hiinh cua Cong Ty 1Tf) 14 Giao trinh m~ng dit$n -Bui NgQc Thli -NXB DHBK TP.HCM 15 Gjao trtnh cung cf1p djl;?nTI,Tl- Nguy~n Cong Hj-en- NXB : DH va THCN 16 Giao trlnh ky thu~t ui4n -NXB : DH va THCN -1988 Giao tr!nh may
- Xem thêm -

Xem thêm: thông tin liên lạc viễn thông, thông tin liên lạc viễn thông

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn