kĩ thuật an toàn điện

32 30 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:44

C ng ohlin moi chi dtiqc giao nhi~m v\l dtiqc hua'nluy~n nhung gl ? Cong nhan m(Ji chi d\tQ'cgiao nhi~m VI! d\tQ'c hua'n luy~n b\t(Jc v-eky thu~t an toan va baa hQ lao dQng ( KT AT -BHLD) : a Bltdc : hua'n luven mdi de'n nhan viec : Btfdc can bQ chuyen trach vB KT A T -BHLD cua Cons Ty ph\:l trach NQi dung hu!1n luy~n : -M\:Ic ufch y nghia cua cons lac KTAT- BHLD -Nhffng hiS'u bie't sd bQ v-e KT A T va v~ sinh cons nghi~p -Tac d\:lng chung cua cac thie't bi an loan va cac d\:lng c\:lphong hQ ca nhan -NQi quy chung vB an loan lao uQng ma m6i cons nhan Cong Ty phai tuan theo -Phai lam gl bi tai n1;inlaD dQng ho~c co ngtftphie-u cong lac Nglfoi chi huy trlfc tic'p ho~c nglfoi giam sat phai gill phic'u su6't thai gian h -;.Kh " l' °A " A ' Ph "" h ".-t h kh A ,-till, h ' h' am VJt:;ctc;iJV1 tn cong lac JCU11 aJ Ulfl}C ao quan ong ue rac nat n oe c U 1am xong nhi
- Xem thêm -

Xem thêm: kĩ thuật an toàn điện, kĩ thuật an toàn điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn