kĩ thuật đường dây truyền tải điện

62 34 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:44

1- Y nghia cua viec hinh he th6ng truY'entai ? Nang llicJng dit;n tit cac nha may dit;n phat c6 cong ua't Ion ( hang tram MW), uit;n ap khong caD : 13,8 kV ho~c 11,2 kV, cac nha may phat it;n thliong nhm d xa ph'.l tai ( uli{Jng day d~n truy-en dai) Theo cong thltc S = U I Trong 06 : S : Cong sua'ttai tren oliong day U: Dit;n ap tC;iingu'Onphat I : Dong dit;n chC;iytren dli{Jng day Ne'Ugiu nguyen oit;n ap tit d'au cl'fc cua may phat, troy n tren dli{Jng day thI dong dit;n tren day se ldn I = S I U, di-eu gay tdn tha't ra't Idn fen dli{Jng day dai VI cong sua'tloa nhit;t tren dli{Jng day ti It; thu~n voi binh phlidng dong dit;n theo cong thltc : Trong : Ptn =R.r Ptn -cong sua'ttoa nhi~t tren dliong da R -I-)i~n trd cua dliong day I -Dong di~n ch~y tren day f)~ giam cong sua'tt6'n hao ta co th~ giam R ho~c iam I * Giam R : Ta c6 cong thuc R = p 11 s Trong : p -f)i~n trl1 sua'tcua day d~n thuQc v cha't li~u day d~n I -Chi'eu dai cua day d~n s -Ti6t di~n cua day d~n Mu6"n giam R thl ta phai t~ng titt di~n s ten Vi~c la se gay nen t~ng kim lo~i lam nen day d~n, day to hdn ooi hoi cQt va mong phai u l(Jn tudng xung, vi~c thi cong kho kh~n, t~ng v6"nd~u tu Trong R chi ti I~ thu~n b~c v(Ji Ptn * Giam I : Vi~c giam I co
- Xem thêm -

Xem thêm: kĩ thuật đường dây truyền tải điện, kĩ thuật đường dây truyền tải điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn