thí nghiệm rơ le bảo vệ trạm biến áp

24 36 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:44

C()ng d\1ngva cac y~u C'8Ucua rdle: a- Cong dung: Trong qua trlnh v~n hanh h~ th(fng di~n c6 the' xu'it hi~n tlnh tr;;ing stf c(f va chE dQ lam vit$c b'it thufJng cua cac ph-antli' Cac s1,ic(f thufJng kern theo hi~n tuC!ngdong di~n t~ng kha cao va di~n ap giam th'ip Cac thiEt bi c6 dong dit$n t~ng cao ch;;iy qua c6 the' bi d(ft n6ng qua mltc cho phep va bi hong Khi di~n ap giam th'ip, cac hQ lieu th\;l khong the' lam vi~c b)nh thufJng va tinh 6'n dinh cua cac may ph at lam vit$c song song va cua loan h~ th6'ng bi giam Cac chE dQ lam vi~c khong b)nh thufJng lam cho di~n ap, dong di~n va t-ans(f l~ch khoi gi(ji h;;in cho phep NEu de' keo dai tlnh tr;;ing nay, c6 th~ xu'it hit$n stf c(f Mu6'n trl ho;;it dQng b)nh thufJng cua ht$ th(fng va cac hQ lieu th\;l xu'it hi~n stf c(f, c-an phat hj~n cang nhanh cang t(ft ch~ stf c(f va cach ly n6 khoi ph-an tli' bi hu hong, nhfJ v~y ph-an l;;ij trl duC!cho;;it dQng b)nh thufJng, d'Bng thfJi gjam mltc dQ hu h;;ii cua ph-antli' bi s1,ic(f Chi c6 thiEt bi t1,idQng bao vt$ m(ji c6 the' th1,ichit$n t(ft duC!cyell c-autren, thiEt bi gQi la bao vt$rdle Bao v~ rdle se theo d6i lien t\;lCtlnh tr;;ing va chE dQ lam vit$c cua t'it ca cac ph-antli' ht$ th(fng dit$n Khi xu'it hi~n s1,ic(f, bao vt$ rdle phat hi~n va ccit ph-antli' hu hong nhfJ may c~t di~n Khi xu'it hit$n chE dQ lam vit$c khong b)nh thufJng, bao vt$ rdle se phat tin hi~u va thuQc yell c-au, c6 the' tac dQng khoi ph\;lc chE oQ lam vi~c b}nh thufJng ho{tc bao tin hit$u cho nhan VieDtn,tc b -Cac Vell C'allcd ban do'i vmmQt rdle qua dong tl'i'c thl va mQt rdle thiJi gian kc-t hQp I~i Khi ph-antl'i'c thl tac dQng se d6ng titp di6'm ca'p ngu'r>ncho rdle thai gian San mQt thai gian djnh trtidc, rdle thai gian se d6ng titp di~m va tac dQng c~t may c~t ho{ic baa tin hit?u Ne-u thai gian trl hoan ma ~jong dit?n qua ph-antli" tl'i'c thl giam tha'p (sl1 c6' da tl1 giai trir), lam cho ph-an tli" khong giff tie-p di~m nffa th} rdle thai gian se bi ma't dit?n va khong khep tie-p di~m de' c~t may c~t hay baa sl1 co' Thai gian lac dQng cua rdle Io~i khong phl:i thuQc vao tr, so'dong dit?n 511c6' di qua rdle 2- Role qua dong ajnh thi vtli af;ic tuyffn th{}i gian ph¥ thuQc: dtiQc che- t~o theo nguyen t~c cam l'i'ng DOng dit?n sl1 co'dtiQc dtia vao cuQn day t~o tir thong xuyen qua mQt wa nhom lam xUa't hit?n dong dit?n xoay tren wa va lam quay dia Bia mang tic-p die'm dQng d6ng vao titp di/;m tinh, di c~t may c~t Thai gian quay cua wa tir vj tri ban d-aude-nkhi d6ng tie-p di/;m chinh la thai gian tac dQng cua rdle Be' di-eu chinh thiJj gian nay, ngtiiJj ta dung 10 xo xo~n I~p tren trQc cua wa va di-eu chinh dQ xo~n d~ c6 phan l11c thich hQp B/; di-eu chinh tri s6 dong dit?n tac dQng, cuQn day dtiQC che- t~o g-om nhi-eu do~n khac va dtia nhi-eu d'3u day d/; l11achQn Lo~j rdle qua dong djnh thl ki/;u cam l'i'ng c6 ltu die'm la thai gian tac dQng cang ng~n dong qua rdle cang Idn dia quay cang nhanh, d6 lo~i trir nhanh cac s\f co' n{ing v~n trl thai gian c-anthic-t do'i vdi cac bie-n dQng nho 13 Nguy~n tiic chinh dinh rdIe qua dong dinh thl ? Chinh djnh rdle qua dong djnh th
- Xem thêm -

Xem thêm: thí nghiệm rơ le bảo vệ trạm biến áp, thí nghiệm rơ le bảo vệ trạm biến áp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn