thí nghiệm điện cao áp trong hệ thống điện

25 36 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:43

Khai ni~m ion hoa cha't khf ? d tr~ng thai binh thuong, cac ph an tit cha't la nhli'ng ph'an tit trung hoa v'e dit;n Khi nhc}nduQc nang luQng ttr hen ngoai, cac ding vdi vcJnt6c v se mang m(>tnang hiQng (dtidi d~ng d(>ng nang) la Ev = mv2 / Khi va ch~m vdi I phan ta khac, phan ta se truy-en cho phan ta bI va ch~m nang ltiQng Ev = mv2 /2 noi tren va ne-u Ev > Wi (Wi cua ph'an ta bI va ch~m) thi hi~n hi~n ttiQng ion hoa se xay Do chmh la ion hoa va ch~m b Ion hoa Quang : Photon cua tia sang co t'an s6' v se mang m(>tnang ltiQng Ep = hv (vdi h = 6,6262 10-34 Js la hhng s6 Planck) Khi photon d~p vao m(>t phan tt:t, no se truy-en nang ltiQng cua minh cho phan ta va ne-uEp> Wi (Wi cua ph'an ta nh~n photon) thi ion hoa cling xay va gQi la ion h6a quang 32 ~ c Ion hoa nhi~t : (j mQt nhit?t dQ T (tfnh b~ng OK), cac phan t.i- cha't mang mQt Dang lli Wi (Wi cua chlnh ph~n tll" c6 nQi Dang ET ) thi hit?n tl.tqng ion h6a cling xay va gQi la ion h6a nhit?t Thlfc ra, ban cha't cua hit?n tl.tqng ion h6a nhit?t cling chfnh la ion h6a va ch~m VI v~y c6 thi; n6i ion h6a va ch~m la qua trlnh ion h6a cd ban va chu Ye'u cha'tkhi Trong mQt thi; tich cha't khi, quang dl.tCJng tlf trung binh cua cac phan tll" khl cang Idn (nghia la m~t dQ cha't chug tha'p) va nhit?t dQ cha't chug cao thi slf ion h6a xay cha't chug m~nh Do m~t dQ cha't tl It? thu~n vdi ap sua't cha't cho Den t6m l~i : Ap sua! chat Gangthdp, nhi~t d(Jcha't Gangcao thi hi~n tl/{1ngion hoa Gangd2 xdy Ngl.t't dit$n tu thu clip xulit hit$n thai gian kl: tir sau t, -:, luc xulit bien e- thu clip d-autieD t la tk -tht : sau tk -)0 nhi~u thac dit$n tit -)0 dong tien d~o -)0 ph6ng dit$n nguQc, -)0 ph6ng .~ tht tk Hinh dit$n hoan toan khoang thai gian chfnh Ia tht Dijc tinh V()O-gidy (v-s) cua stf ph6og dii;o ? Do stf ph6ng di~n c6 phl;i thuQc vao Ye'u to' thdi gian, theo di~n ap ma stf ph6ng di~n c6 the' xay nhanh hay chc1im-::,.d~c tinh V -5 D~c tinh V -5 chinh la mo'i quan h~ Upd = f(tp) f)/; co du'Qcd{lc tinh V -5 cua thie't bi ngu'oi ta du ng mQt may phat xung phat cac xung chu.1n vdi nhung bien dQ khac tac dQng ten cach di 3,5.h : C6 mOt so'l'an set danh vao cOt va mOt so'l'an set danh xuo'ng da't Tuy nhien ta't ca cac l'an danh xuo'ng da't do, die-m danh g'an cOt nha't cling phai cach chan cQt mOt khoang ro = 1,6h Tom I~i, tren m~t da't c6 mQt ph~m vi an toan -khong bi set danh vdi mQi vi tn cua d'au tia lien d~o -la vong tron, tam la chan cua cQt tho set, ban kfnh ro = 1,6h Dlfa vao thf nghi~m mOt v~t c6 dO caD hx , nglf(ji ta cling nh~n tha'Y no dlfcjc baD v~ an loan mOt khu vl.fCc6 ban kfnh rx, thoa bie-uthli'c : rx = I ,6.p.h (h -hx)1 (h + hx) (I) Trong d6 p la h~ so': V di : -h < 30m -+ p = I -h > 30m -+ p = [jO7fi= 5,51 {h Nhlf v~y, phl)m vi bao v~ cua c()t tho set co d() cao h Is m()t hinh non 12.0: ~.b"' tron xoay nhr! hinh ve, co dr!(lng sinh nhr! phddng trinh (I) Ta't ca nhung v~t n~m khu vt,tc se dlfcjc baa v~ an toan, v~t cang cao thi ban kfnh baD V9 rx cang h~p Trang thi6t k6, de- ddn gian nglf(ji ta thay dlfong sinh rx b~ng mOt dlfong gay khuc : rx = 0,75.p.h (I -hx/h) : hx > 2h 13 rx = I ,5.p.h (I -hx/0,8.h) khi: hx ~ 2h 13 (2) Hinh 14 b Pham vi bao v~ cua 02 cot thu set cung cao h cach mot khoang a : 42 14 Xac dinh ph~m vi baD v~ cua day thu set b~ng tht,fc nghi~m ? a Pb~m vi baa ve cua mot day thu set: Thtfc hi~n thf nghi~m tlldng ttf nhll d6i vdi cQt thu set, nglloi ta cling t1m dllQC vung baa v~ cua day thu set nhll hlnh 19a,19b: Dai bao v~ bx cua day thu set dllQCtfnh theo cong thli"c: bx = 1,2.p.h (h -hx) I (h + hx) (1) B =2h "(1 b Trang thiEt kE, d~ ddn gian ngl!{Ji ta thay bx bhng ffi()t dl!{Jng gay khuc bx = O,6.p.h (I -hx/h) bx= 1,2.p.h(l-hx/O,8.h} khi: hx > 2h 13 (2) khi:hx~2h/3 18 ,2 h O,6h ~ f'!c 45 ~ 15 Cac khai nii;m chung nO1da't hi; th6ng dii;n ? Tac dl;lng cua n6i da'tla nhhm tan cac dong dit$n Sl.fc6 h~ tho'ng dii;n vao da't va giu cho uit$n the' cua cac ph'an tt:t bi Sl.fco'tha'p DOng dit$n Sl.fc5 d day c6 th~ hi~u ]3 : phung di~n cach ui~n, ro ri ui~n vo thie't hi, ph6ng di~n set uanh Tuy theo chuc nling ngltoi ta chia n5i da't lam ba lo~i : a N6i da't lam viec : Nh~m dam bao cac cht dQ lam vit$c blnh thl!ng dj~n gi\1a dong di~n cac ph'an khac d~ dich chuy~n h'{>quang Luc h'{>quang vita mdi phat sjnh, d(J'j Iltu tl/ nhien, h'{>quang hi d~y ten phfa tren dl.!ong vong cling Be-n m(>tluc nao d6, dong djt$n hai ph'an khac cua vong cung h'{>quang, h'aUnhl.! ngl.!(jc chj~u vdi nhau, d6 Il/c d(>ng dit$n gi\1a chung d~y lam cho h'{>quang cang daj va khue-ch tan ra't m~nh F F F t.die + t ' ~-4-'" Hinh 27 : Dtch chuy6'n h'o quang llfc dQng di~n giua cac ph-ankhac cua h'o quang ffinh 28 : Dich chuy~n h'O quang lac dQng tlfdng h
- Xem thêm -

Xem thêm: thí nghiệm điện cao áp trong hệ thống điện, thí nghiệm điện cao áp trong hệ thống điện

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn