Tiểu luận liên hệ thực tế địa phương

11 63 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 20:39

tiểu luận thực tế báo cáo tình hình kinh tế địa phương trong khóa học trung cấp lý luận chính trị ......................................................................................................... A MỞ ĐẦU Nông nghiệp, nông thôn nông dân có vai trò to lớn từ q trình lịch sử hình thành quốc gia dân tộc nghiệp đấu tranh giành độc lập, xây dựng bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Qua giai đoạn cách mạng, nông nghiệp, nông thôn, nông dân ln có vai trò quan trọng, góp phần làm nên trang sử vẻ vang dân tộc Trong giai đoạn cách mạng nay, xây dựng nông thôn có vai trò quan trọng cần thiết để phát triển nơng nghiệp, nơng thơn, nơng dân tồn diện, đại Sau Ủy ban nhân dân huyện Long Mỹ, phê duyệt Quy hoạch, Đề án xây dựng nơng thơn đến năm 2020 (theo mơ hình nơng thơn Chính phủ) Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Long Trị A ban hành Nghị quyết, xây dựng Kế hoạch lộ trình hàng năm thực 19 tiêu chí nơng thơn Trong xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn có ý nghĩa quan trọng phục vụ xây dựng nông thôn Hạ tầng giao thông nông thôn phận thiếu kết cấu hạ tầng kỹ thuật kinh tế quốc dân Hệ thống giao thông nơng thơn phát triển tác động tích cực đến việc thực chương trình giới hóa phát triển kinh tế - xã hội đất nước đẩy nhanh q trình xây dựng nơng thơn Từ lý nên chọn đề tài “ Kết xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Long Trị A” Do điều kiện khó khăn khách quan, lực thân hạn chế lần thực đề tài này, nên tránh khỏi thiếu sót, hạn chế định Mong đóng góp chân tình q thầy, B NỘI DUNG Cơ sở lý luận Thực Nghị số 26-NQ/TW Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khoá X ban hành Kết luận số nội dung Nghị quyết, bao gồm Đề án An ninh lương thực quốc gia, Đề án Chương trình Xây dựng thí điểm mơ hình nơng thơn cấp xã, Đề án Nâng cao vai trò, trách nhiệm Hội Nông dân Việt Nam phát triển nơng nghiệp, xây dựng nơng thơn Chính phủ ban hành Nghị số 24/2008/NQ-CP ngày 28-10-2008, xác định “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn mới” Nội dung xây dựng nông thôn lần ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2009 Thủ tướng Chính phủ gồm 19 tiêu chí Tiếp sau đó, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 800/QĐ-TTg, ngày 04-6-2010 phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn giai đoạn 2010 2020 gồm 11 nội dung, với 19 tiêu chí Nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn gồm 11 nội dung sau: Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội; Chuyển dịch cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; Giảm nghèo an sinh xã hội; Đổi phát triển hình thức tổ chức sản xuất có hiệu nơng thơn; Phát triển giáo dục đào tạo nông thôn; Phát triển y tế, chăm sóc sức khoẻ cư dân nơng thơn; Xây dựng đời sống văn hố, thơng tin truyền thông nông thôn; Cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn; Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, quyền, đồn thể trị - xã hội địa bàn; Giữ vững an ninh, trật tự xã hội nông thôn Theo Quyết định 491/QĐ- TTg, ngày 14/6/2010 Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn chia làm nhóm sau: (1) (2) Quy hoạch gồm tiêu chí: Quy hoạch thực quy hoạch Hạ tầng kinh tế-xã hội gồm tiêu chí: Giao thơng; Thủy lợi; Điện; Trường học; Cơ sở vật chất văn hóa ; Chợ nơng thôn; Bưu điện; Nhà dân cư (3) Kinh tế tổ chức sản xuất gồm tiêu chí: Thu nhập; Tỷ lệ hộ nghèo; (4) Cơ cấu lao động; Hình thức tổ chức sản xuất Văn hóa, xã hội mơi trường gồm tiêu chí: Giáo dục; Y tế; Văn (5) hố; Mơi trường Hệ thống trị gồm tiêu chí: Hệ thống tổ chức trị - xã hội vững mạnh; An ninh - Trật tự xã hội Xây dựng hạ tầng sở giao thơng nơng thơn tiêu chí gồm nội dung sau: Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hố bê tơng hố đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải; Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hoá đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thơng Vận tải; Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa; Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hố, xe giới lại phải thuận tiện Chỉ tiêu chung tiêu chí xây dựng hạ tầng giao thơng nơng thơn là: Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải 100%; Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải 70%; Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa 100%; Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 65% Đối với khu vực Đồng Sơng Cửu Long tiêu cụ thể sau: Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải 100%; Tỷ lệ km đường trục thơn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ Giao thông Vận tải 50%; Tỷ lệ km đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa 100% (trong 30% cứng hóa); Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện 50% Bộ tiêu chí quốc gia nơng thơn cụ thể mặt xã nông thôn thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hố Bộ tiêu chí để xây dựng nội dung Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, thước đo để xã lập kế hoạch phấn đấu đạt 19 tiêu chí nơng thơn Đồng thời, Bộ tiêu chí để đạo đánh giá kết thực xây dựng nông thôn địa phương thời kỳ, đánh giá công nhận xã, huyện, tỉnh đạt nông thôn mới; đánh giá trách nhiệm cấp uỷ đảng, quyền thực nhiệm vụ xây dựng nông thôn Xã công nhận nơng thơn đạt 19 tiêu chí Huyện có 75% số xã đạt chuẩn nơng thơn cơng nhận huyện nơng thơn Tỉnh có 80% số huyện đạt chuẩn nơng thơn cơng nhận huyện nông thôn Thực trạng xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Long Trị A 2.1 Đặc điểm, tình hình 2.1.1 Thuận lợi Xã Long Trị A có vị trí địa lý thuận lợi nằm trục tuyến giao thông thuỷ quan trọng Thị xã Long Mỹ cách trung tâm thị xã Long Mỹ khoảng km tạo điều kiện để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội Trong xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Long Trị A quan tâm đạo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Sở, ngành tỉnh; đặc biệt đạo trực tiếp, sâu sát Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Long Mỹ, Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nơng thơn thị xã Đảng quyền xã Long Trị A triển khai kịp thời chủ trương, sách Đảng, Nhà nước xây dựng nơng thôn từ nội Đảng đến tận quần chúng nhân dân, tạo ý thức đồng thuận cao quần chúng nhân dân với vai trò chủ thể với Đảng bộ, quyền xã chung tay xây dựng nơng thơn nói chung giao thơng nơng thơn nói riêng Xã Long Trị A có tảng xã đạt chuẩn văn hóa, tạo cho nhân dân có ý thức xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn, đóng góp xây dựng quê hương, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp bảo vệ môi trường tốt Được quan tâm đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi nhằm đảm bảo cho giao thương phục vụ cho sản xuất nên đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống nhân dân địa phương Đảng quyền xã Long Trị A ln đồn kết, thống ý chí hành động, vận dụng chủ trương đường lối Đảng, sách pháp luật Nhà nước vào thực tiển địa phương Thực lồng ghép Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thuỷ lợi, với phương châm Nhà nước Nhân dân làm 2.1.2 Khó khăn Đời sống phận nơng dân thiếu thốn, sản xuất nơng nghiệp gặp khó khăn vốn tiêu thụ sản phẩm, chịu ảnh hưởng tiêu cực từ thiên nhiên nên ảnh hưởng đến trình huy động nguồn lực từ nhân dân xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn địa phương Nguồn vốn chủ yếu từ ngân sách việc huy động đối ứng nhân dân không dễ dàng thu nhập bình qn đầu người xã khơng cao Hơn nữa, ngồi thực tiêu chí giao thơng, người dân phải đối ứng để thực tiêu chí quan trọng khác xây dựng nhà văn hóa, hệ thống thủy lợi… Một số chủ trương, sách Nhà nước xây dựng nông thôn vào thực tế chưa phù hợp với tình hình thực tế địa phương nên phải kiến nghị thay đổi, điều chỉnh lại cho phù hợp Công tác tun truyền mang tính hình thức chưa tun truyền theo chiều sâu, đối tượng nên phận người dân tư tưởng trơng chờ, ỷ lại vào đầu tư Nhà nước, cho việc Nhà nước phải thực mà chưa thấy vai trò chủ thể 2.2 Kết đạt Qua năm triển khai thực xã Long Trị A tập trung đạo thực hồn thành 19/19 tiêu chí Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đạt 100%, xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Long Trị A đạt kết cụ thể sau: Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tơng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT (loại đường AH rộng 3.5m) đạt 100%: Theo quy hoạch xã Long Trị A có 02 tuyến với tổng chiều dài 4,06 km, đạt chuẩn 100% Tỷ lệ km đường trục ấp, liên ấp cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT (loại đường A rộng 3,5m), đạt 50%: Xã có 03 tuyến với tổng chiều dài 5,05km Đã đạt chuẩn tuyến tổng chiều dài 4,3/5,05km gồm tuyến Cái Bần A, Cái Bần B, đường chùa Hưng Tự đạt 85,14% Tỷ lệ km đường ngõ, xóm khơng lầy lội vào mùa mưa (loại đường B,C) đạt 100% 30% cứng hóa:Xã có 14 tuyến với tổng chiều dài 35,35km Đã đạt 35,35/35,35km, đạt 100% Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện: đạt 100% 2.3 Nhận xét, đánh giá 2.3.1 Thành tựu nguyên nhân *Thành tựu: Qua năm tổ chức triển khai thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cụ thể xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Long Trị A đạt số thành tựu sau: Hiện hệ thống giao thơng nơng thơn có bước phát triển nhảy vọt, làm thay đổi không số lượng mà nâng cấp chất lượng đường tới tận thơn xóm tạo điều kiện thuận lợi phát văn hóa, xã hội thu hút lĩnh vực đầu tư khu vực nông thôn, tạo công ăn việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội Đảng thể tinh thần đồn kết trí cao, thường xun quan tâm tuyên truyền quán triệt tốt mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng công tác xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn nhằm xây dựng xã nông thôn mới, nên nâng cao ý thức trách nhiệm Đảng viên, đoàn viên, hội viên nhân dân Công tác tuyên truyền vận động vào chiều sâu, làm cho đa số người dân thông suốt mục đích ý nghĩa việc xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng nông thôn *Nguyên nhân: Xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn nhằm xây dựng nông thôn chủ trương đắn nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho Nhân dân, hệ thống trị Nhân dân nhiệt tình ủng hộ, hưởng ứng Sự đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, với linh hoạt, sáng tạo lồng ghép nguồn vốn ngành, cấp, chung tay góp sức doanh nghiệp địa phương người dân tham gia xây dựng giao thông nông thôn Công tác tuyên truyền trọng thực Tuyên truyền thực nhiều hình thức, phương tiện khác đáp ứng nhu cầu truyền tải thông tin cho nhân dân 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân *Hạn chế: Bên cạnh thành tựu đạt xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn xã Long Trị A, nêu lên số tồn tại, hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ thực chương trình xây dựng nơng thơn nay, là: Cơng tác điều tra khảo sát, đánh giá thực trạng xây dựng giao thông nông thôn xã Long Trị A lập đề án chưa sát với thực tế; việc phối kết hợp phòng, ban chun mơn thị xã xã chưa tập trung thường xuyên; công việc chủ yếu giao toàn cho đơn vị tư vấn nên số liệu phản ánh chưa xác, chất lượng hạn chế Cán xã lúng túng việc lập thủ tục hồ sơ trình cấp có thẩm quyền duyệt; giải quyết, xử lý hồ sơ, thẩm định phê duyệt tiến độ chậm, kết chờ đợi kéo dài; thủ tục thu hồi đất, tổ chức đấu giá chưa thơng thống, phức tạp Tiêu chuẩn kỹ thuật thấp, chủ yếu đường có 01 xe, an tồn giao thơng nơng thơn nhiều bất cập thiếu hệ thống biển báo, tình trạng hành lang an tồn giao thơng đường bị lấn chiếm, phơi rơm rạ, bề rộng mặt đường hẹp, tầm nhìn người lái xe ngắn, chất lượng cơng trình thấp, tải trọng thấp, chưa đồng thiết kế cầu cống đường Chất lượng mặt đường giao thông nông thơn chưa cao *Ngun nhân: Đảng quyền địa phương chưa liệt việc lãnh đạo, đạo thực chương trình, trơng chờ vào đầu tư cấp trên, thiếu động, sáng tạo Công tác quy hoạch lập đề án tư vấn ban đầu chưa sát thực tế, chưa có sở luận chứng rõ cấu huy động nguồn lực thực Do đó, triển khai thực tính khả thi chưa cao, thiếu tính đồng bộ; với số sách có thay đổi nên đồ án quy hoạch cần rà soát sửa đổi, bổ sung Bộ máy ban đạo xã hầu hết kiêm nhiệm nên chưa thật dành nhiều thời gian để đạo, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát Một phận người dân chưa ý thức cao xây dựng giao thơng nơng thơn; thờ ơ, trơng chờ, ỷ lại vào ngành chức nên việc phối hợp xây dựng gặp nhiều hạn chế Giải pháp kiến nghị 3.1 Giải pháp Tiếp tục đẩy mạnh cơng tác tun truyền nhiều hình thức đa dạng, giải pháp quan trọng, nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên đảng bộ, quyền, Mặt trận Tổ quốc đoàn thể địa phương Để việc xây dựng giao thông nông thôn đạt mục tiêu đề cần phải kết hợp hài hòa, nhịp nhàng giải tốt mối quan hệ tổ chức sở đảng (vai trò lãnh đạo, đạo), quyền sở (vai trò quản lý, điều hành) với người dân (vai trò chủ thể) Quản lý hành cần chuyển từ mệnh lệnh sang phục vụ, lấy lợi ích người dân làm mục tiêu, cải thiện quan hệ quyền với nhân dân, nâng cao niềm tin đồng thuận người dân Tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân hiểu thực tốt vai trò xây dựng giao thông nông thôn nhằm xây dựng nông thơn Trong đó, thực tốt Quy chế Pháp lệnh dân chủ sở cách thức hữu hiệu để khơi dậy tiềm dân, củng cố niềm tin Nhân dân với chủ trương Đảng Nhà nước Tạo chuyển biến nhận thức người dân trình xây dựng nơng thơn mới, ý thức vai trò chủ thể xây dựng nơng thơn nói chung xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn nói riêng Cần phải có chế phối hợp, kết hợp gắn kết trách nhiệm, vai trò, vị trí Nhà nước, nông dân lực lượng xã hội Đặc biệt, phải phát huy tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo tham gia nhiệt tình, có trách nhiệm người nơng dân xây dựng giao thông nông thôn; cần tạo chế để nguồn lực xã hội khác tham gia vào xây dựng giao thơng nơng thơn theo phương thức xã hội hóa, tạo sức mạnh hợp Nhà nước, nông dân xã hội cho công xây dựng giao thông nông thôn tạo điều kiện thuân lợi xây dựng nông thôn Thực tốt công tác huy động sử dụng vốn nguồn vốn yếu tố quan trọng xây dựng sở hạ tầng giao thơng nơng thơn Có sách quy định huy động vốn, chế lồng ghép, quản lý nguồn vốn xây dựng đường giao thông nông thôn Để công tác quản lý giao thông nông thôn ngày sát với thực tế, có theo dõi cập nhật cách có hệ thống để có thay đổi điều chỉnh sách cho kịp thời thiết phải xây dựng hệ thống thông tin giao thông địa phương Trong đạo tổ chức thực phải có kế hoạch, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực nhiệm vụ đề để có điều chỉnh có giải pháp phù hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; làm tốt cơng tác thi đua, khen thưởng để động viên kịp thời khen thưởng tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp xây dựng giao thơng nơng thơn 3.2 Kiến nghị Đề nghị quan có thẩm quyền xem xét tình hình thực tế xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn cần đào tạo cán kỹ thuật theo dõi, giám sát, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, tập huấn cho cán xã phụ trách giao thơng, quy hoạch hình thức đào tạo, kết hợp đào tạo với thực hành nhằm nâng cao trình độ quản lý trình độ kỹ thuật Đảng Nhà nước xem xét, ban hành chế độ, sách đãi ngộ thỏa đáng cho cán công tác sở phụ trách giao thơng nơng thơn nơi trực tiếp tổ chức, thực kế hoạch xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn 10 Cần trọng cơng tác quản lý bảo trì đường giao thơng nông thôn Trước hết, phân cấp công tác quản lý tu, bảo trì đường cần thiết lập phải có đơn vị đầu mối quản lý bảo trì đường nơng thơn C KẾT LUẬN Trong năm qua với đạo mạnh mẽ từ cấp quyền địa phương, nhân dân đồng tình tham gia tích cực, việc xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Long Trị A đạt kết ban đầu đáng khích lệ Tuy nhiên đến việc thực tiêu chí đường giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn tiêu chí khó thực kinh phí xây dựng lớn, vốn hỗ trợ từ ngân sách khó đáp ứng, khả huy động nguồn vốn từ doanh nghiệp, vốn lồng ghép, vốn đóng góp người dân nhiều hạn chế Để thúc đẩy xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn, Đảng quyền xã Long Trị A cần thực tốt sách quy định huy động vốn, chế lồng ghép, quản lý nguồn vốn xây dựng sở đường giao thông nông thôn Một số giải pháp huy động tổng lực nguồn vốn xây dựng đường giao thông nông thôn phát huy hiệu đổi đất lấy cơng trình, thu hút doanh nghiệp, em xa quê, lồng ghép chương trình dự án Các giải pháp thực xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn xã Long Trị A học kinh nghiệm có giá trị cho quan quản lý nhà nước, tổ chức nghiên cứu khoa học địa phương khác tham khảo áp dụng trình xây dựng sở hạ tầng giao thông nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận liên hệ thực tế địa phương, Tiểu luận liên hệ thực tế địa phương

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn