Giáo án sinh 10- Từ bài 3 đến bài 5- Các nguyên tố hóa học, nước, Cacbohydrat, lipit và protein

12 67 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 17:58

Giáo án Sinh học lớp 10 Phần hai Chương I Tiết - Bài Ban SINH HỌC TẾ BÀO THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO CÁC NGUYÊN TỐ HOÁ HỌC VÀ NƯỚC I/.Mục tiêu học: sau học xong này, học sinh phải: -Nêu nguyên tố cấu tạo nên tế bào -Phân biệt vai trò nguyên tố đa lượng nguyên tố vi lượng sinh vật -Giải thích cấu trúc hóa học phân tử nước định đặc tính lí hố nước -Trình bày vai trò nước tế bào II/.Trọng tâm: Vai trò nguyên tố đa lượng vi lượng Cấu trúc hóa học phân tử nước định đặc tính lí hố nước III/.Chuẩn bị dụng cụ phương tiện dạy học: Tranh vẽ hình 3.1 3.2 SGK, cốc nước nước đá, vài loại phân hố học IV/.Tiến trình lên lớp: 1/.Ổn định lớp: 2/.Kiểm tra cũ: Trình bày đặc điểm giới nguyên sinh, khởi sinh giới nấm 3/.Bài mới: Đặt vấn đề vào mới: Các nguyên tố cấu tạo nên tế bào gì? Tại tế bào khác lại cấu tạo chung từ vài nguyên tố? Vấn đề giải đáp hôm Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Gv cho hs đọc phần I SGK, sau đặt câu hỏi: I CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC: Em kể tên nguyên tố hóa học tạo -Cơ thể sống cấu tạo từ nên thể sinh vật? Trong dó, nguyên tố nguyên tố chiếm tỉ lệ nhiều nhất? Tỉ lệ có phù hợp sau:O,C,N,H,Ca,P,S,Na,Fe,Mn,Cu… với tỉ lệ tự nhiên? Trong đó, C,H,O N chiếm 96% Tại C nguyên tố quan trọng Giáo án Sinh học lớp 10 Ban việc tạo nên đa dạng đại phân tử hữu khối lượng thể cơ? Trong nông nghiệp, thường bón -C nguyên tố quan trọng loại phân nào?( đạm, lân, kali,…) việc tạo nên đa dạng phân Các loại phân chứa nguyên tố tử hữu nào?(N,P,K) Các nguyên tố cần -Dựa vào tỉ lệ ngun tố có nhiều hay ít?(nhiều) thể sinh vật mà người ta Ngoài ra, để tăng suất, người phân biệt nguyên tố thành đa phun (bón) thêm loại lên lượng vi lượng: trồng? (vi lượng) Nếu thiếu nguyên tố vi lượng trồng có phát triển tốt không? + Nguyên tố đa lượng: tham gia vào cấu tạo nên dại phân tử như: Gv yêu cầu hs cho ví dụ prơtêin, cacbohiđrat, lipit… + Ngun tố vi lượng: tham gia vào cấu tạo nên enzim, hooc mon, vitamin… Gv sử dụng hình 3.1 SGK mơ tả cấu trúc II NƯỚC VÀ VAI TRỊ CỦA hố học nước NƯỚC TRONG TẾ BÀO: Gv giải thích thêm: liên kết cộng hóa trị, 1.Cấu trúc đặc tính lí hóa tính phân cực, sau cho hs thảo luận nhóm nước: tượng sau: -Cấu tạo: gồm nguyên tử hiđrô -Con nhện nước lại mặt nước liên kết cộng hoá trị với nguyên tử oxi -> H2O -Nước từ đất -> rễ -> thân -> -Tính chất: nước có tính phân cực -Nước đổ mơn => phân tữ nước liên kết -Giấy thấm vệ sinh… với tạo nên cột nước liên tục Gv cho hs xem hình 3.2, lấy viên nước đá màng phim bề mặt bỏ vào cốc nước thường, hs quan sát giải thích tượng Gv yêu cầu hs trả lời lệnh SGK Nhờ có tính phân cực mà nước có vai trò sống?(chưa yêu cầu hs trả lời) Gv lấy vài loại phân hoá học hỏi hs: trồng hút loại phân bón dạng nào? (hoà tan) Giáo án Sinh học lớp 10 Ban Môi trường sống loại tế bào gì? (nước có hòa tan loại muối khống) Vai trò nước: -Là dung mơi hòa tan hợp chất Biên độ dao động nhiệt ngày đêm cần thiết cho thể sống mùa khô mùa mưa có gống khơng? -Là mơi trường sống, thành phần Giải thích? Gv yêu cầu hs cho ví dụ cấu tạo tế bào xảy phản điều hoà nhiệt độ nước ứng hóa sinh -Làm ổn định nhiệt độ thể môi trường 4/.Củng cố: học sinh đọc phần đóng khung cuối rút được: Tại phải bón phân hợp lí cho trồng? Khi ta bón phân cho cần ý điều gì? Tại phải thay đổi ăn cho đa dạng ăn số ăn u thích? Tại quy hoạch thị, người ta cần khoảng đất cho xanh? Giải thích vai trò cơng viên nước hồ nước thành phố đơng dân 5/.Dặn dò nhà:học sinh trả lời câu hỏi, tập cuối đọc trước Bài tập trắc nghiệm Trong thể sống, nguyên tố phổ biến A C, H, O, N, P, Ca C C O, N, C, Cl, Mg, S B C, H, N, Ca, K, S D C, H, O, Ca, K, P Các nguyên tố C, H, O coi nguyên tố sinh học phổ biến A cấu tạo nên vật chất sống B không kết hợp với với nhiều nguyên tố khác, C có tính chất lí hố phù hợp với giới sống D chiếm tỉ lệ nhiều thể sống Đặc điểm nguyên tố vi lượng A có vai trò khác loại sinh vật Giáo án Sinh học lớp 10 Ban B tham gia vào thành phần enzim C chiếm tỉ lệ nhỏ tế bào D A, B, C Các nguyên tố vi lượng thường cần lượng nhỏ thực vật A phần lớn chúng có hợp chất thực vật B chức chúng hoạt hố enzim C chúng đóng vai trò thứ yếu thực vật D chúng cần cho thực vật vài giai đoạn sinh trưởng định Trong nguyên tố sau, nguyên tố chiếm hàm lượng nhỏ thể người A nitơ B cacbon C hiđrô D phôtpho Vai trò khơng phải nước tế bào ? A Là dung mơi hồ tan chất B Là môi trường diễn phản ứng sinh hoá C Đảm bảo ổn định nhiệt D Là nguồn dự trữ lượng Nước dung môi hồ tan nhiều chất thể sống chúng có A nhiệt dung riêng cao B lực gắn kết C nhiệt bay cao D tính phân cực Nước có tính phân cực A cấu tạo từ ôxi hiđrô B electron hiđrô yếu C đầu có tích điện trái dấu bền vững D liên kết hiđrô ĐÁP ÁN Câu ĐA A D D B D D D Tiết 5- Bài 4+5 CACBOHIĐRAT, LIPIT VÀ PRÔTÊIN C Giáo án Sinh học lớp 10 Ban I/.Mục tiêu học: sau học xong này, học sinh phải: -Liệt kê dạng đường đơn, đường đơi, đường đa -Trình bày chức loại đường -Liệt kê loại lipit thể trình bày chức chúng -So sánh khác cấu trúc chừc cacbohiđrat lipit -Phân biệt mức độ cấu trúc prôtêin -Nêu yếu tố ảnh hưởng đến protêin giải thích ảnh hưởng yếu tố đến chức prôtêin -Nêu chức prơtêin qua học sinh hiểu prơtêin xem sở sống II/.Trọng tâm: Chức loại đường lipit Nguyên tắc cấu trúc cà chức prôtêin III/.Chuẩn bị dụng cụ phương tiện dạy học: -Hình vẽ 4.1, 5.1, 5.2 SGK -Đường mía, số trái cây, sữa nguyên chất, bột gạo… -Sơ đồ vẽ sẵn cấu trúc axit amin 1chuỗi pơlipéptit IV/.Tiến trình lên lớp: 1/.Ổn định lớp: 2/.Kiểm tra cũ: a/.Trình bày vai trò ngun tố đa lượng vi lượng thể sống Cho ví du ngun tố vi lượng b/.Trình bày cấu trúc hố học nước vai trò nước tế bào 3/.Bài mới: Đặt vấn đề: Thế hợp chất hữu cơ? Hợp chất hữu khác hợp chất vô điểm nào? Trong tế bào có đa phân tử hữu nào? Đó vấn đề giải hôm HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC NỘI DUNG CẦN ĐẠT SINH I CACBOHIĐRAT (ĐƯỜNG) : Gv hỏi: Em kể loại đường mà em biết? Các loại đường xếp thành Cấu trúc hóa học: - Là hợp chất hữu đơn giản chứa Giáo án Sinh học lớp 10 nhóm? Ban nguyên tố C, H, O với tỉ lệ (CH2O)n Gv lấy loại đường chuẩn bị sau - Có dạng đường sau: đường đơn, cho hs nếm đặt câu hỏi: Các loại đường đường đơi, đường đa có độ giống nhau? Giải thích ta nhai cơm nhiều ta thấy ngọt? Gv đặt vấn đề: Vì ta phải ăn cơm hàng ngày? Hoặc trâu bò ăn cỏ để làm gì?(lấy chất dinh dưỡng) Cơ thể ngưới có cần xenlulozơ khơng? Vì sao? Các lồi giáp xác, trùng có xương canxi khơng? ( bơ xương ngồi) 2.Chức cacbohiđrat: - Là nguồn lượng dự trữ cho tế bào thể - Tham gia vào thành phần cấu tạo nên tế bào thể Vậy xuơng chúng cấu tạo chất gì? Gv tiến hành làm thí nghiệm: lấy ly: ly II LIPIT: nhóm chất hữu nước ly benzen Nhỏ vài giọt dầu vào ly, cấu tạo từ nguyên tố C, H, O Không tan yêu cầu hs quan sát tượng giải thích nước, tan dung môi hữu Kq: dầu tan benzen mà không tan nước Mỡ dầu: Gv treo đồ hình 4.2 SGK yêu cầu hs mô - Cấu tạo: gồm glixêrol liên kết với axit tả cấu trúc mỡ béo ( mỡ động vật thường axit béo no, Mỡ dầu có giống khác nhau? Ta ăn dầu thực vật axit béo no khơng no) loại tốt cho sức khỏe? Vì sao? - Chức năng: dự trữ lượng cho tế bào Em cho biết để chuẩn bị ngủ đơng vào thể mùa hè, thu, gấu phải làm gì? (Ăn nhiều để dự trữ dinh dưỡng ) Chất dinh dưỡng dự trữ dạng nào? (mỡ da) Gv vẽ hình photpholipit treo bảng yêu cầu Photpholipit: hs mô tả cấu trúc, sau gv đặt câu hỏi: Em - Cấu tạo: gồm glixêrol liên kết với axit so sánh Photpholipit với dầu(mỡ)? béo nhóm photphat Gv bổ sung: Photpholipit có đầu kị nước đầu ưa nước, hình thành màng tế Giáo án Sinh học lớp 10 Ban bào, chúng có lớp: đầu kị nước quay vào - Chức năng: thành phần cấu tạo trong, đầu ưa nước quay màng tế bào Gv đặt câu hỏi: Em nghe nhắc đến Stêrôit: colectêrol? Ăn nhiều colectêrol dẫn đến Các stêrôit như: colectêrol cấu tạo màng tế hậu gì? bào; estrôgen cấu tạo nên hooc môn… Gv giảng giải: colectêrol tham gia vào cáư tạo màng tế bào động vật, nêú ăn nhiều tế bào dễ bị xơ cứng => đột quỵ tim Các sắc tố thực vật có vai trò gì?  Còn vitamin? Các sắc tố vitamin: có chất lipit Hs diệp lục, carotenoic, vitamin A, D, E, K III- CẤU TRÚC CỦA PRÔTÊIN: Gv treo sơ đồ cấu trúc axit amin Thành phần cấu tạo: 1chuỗi pôlipéptit hỏi học sinh: Thành phần - Prôtêin cấu tạo theo nguyên tắc đa cấu tạo prôtêin? Trong 1chuỗi pôlipéptit phân, đơn phân axit amin axit amin khác thành phần nào? - Thành phần, số lượng trình tự xếp Gv bổ sung: có 20 loại axit amin khác gốc R, 1chuỗi pơlipéptit có từ vài chục axit amin định tính đa dạng đến vài trăm axit amin khác nhau.Điều dó nói prơtêin lên tính chất prơtêin? Gv u cầu hs xem tranh vẽ hình 5.1 SGK Các bậc cấu trúc prôtêin: Gv đặt câu hỏi: Các axit amin liên kết với a/ Bậc 1: Các axit amin liên kết với nhau nào? theo mạch thẳng, từ vài chục đến vài Trong cấu trúc bậc 1, prôtêin tồn dạng trăm đơn phân nào? b/ Bậc 2: Chuỗi polipeptit co xoắn lại Cấu trúc bậc prôtêin nào? (gv gấp lại dùng dây đồng quấn lại lò xo c/ Bậc 3: Chuỗi polipeptit tiếp tục xoắn lại gấp lại quạt giấy) (xoắn bậc 2) tạo nên phân tử prơtêin có hình Hs tiếp tục nhìn hình vẽ trả lời cấu trúc bậc dạng đặc trưng không gian chiều bậc d/ Bậc 4: Khi phân tử prơtêin có từ chuỗi polipeptit trở lên hình thành cấu trúc bậc Giáo án Sinh học lớp 10 Ban Gv giảng giải: Khi có thay đổi nhiệt độ áp suất, độ pH prơtêincó thể bị biến tính trở nên hoạt tính hay chức IV- CHỨC NĂNG CỦA PRƠTÊIN: Về chức prơtêin, hs học lớp nên gv hỏi hs chức prơtêin Cho ví dụ chức prôtêin Tại ta phải ăn prôtêin từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau? - Cấu tạo nên tế bào thể - Dự trữ axit amin - Vận chuyển chất - Bảo vệ thể - Thu nhận thông tin - Xúc tác phản ứng - Điều hồ q trình trao đổi chất 4/.Củng cố: học sinh đọc phần đóng khung cuối bài, gv đặt số câu hỏi: -Tại người già không nên ăn nhiều mỡ? Đặc biệt mỡ động vật? -Tại trẻ em ăn nhiều bánh kẹo dẫn đến suy dinh dưỡng? -Nếu ăn nhiều đường dẫn đến bị bệnh gì? -Vì ăn nhiều prôtêin từ thực phẩm khác thể lại tạo prôtêin đặc trưng cho người? -Tại có người ăn thức ăn cua, ghẹ, tơm…thường bị dị ứng? 5/.Dặn dò nhà: học sinh trả lời câu hỏi, tập cuối đọc trước Hs chuẩn bị kiểm tra 15’: Học 2, 3, 4-5 Tiết sau kiểm tra Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Người ta dựa vào đặc điểm sau để chia saccarit thành ba loại đường đơn, đường đôi đường đa? A Khối lượng phân tử B Độ tan nước C Số loại đơn phân có phân tử D Số lượng đơn phân có phân tử Câu 2: Loại đường cấu tọa nên vỏ tơm, cua gọi gì? Giáo án Sinh học lớp 10 Ban A Glucozo B kitin C Saccarozo D Fructozo Câu 3: Cơ thể người khơng tiêu hóa loại đường nào? A Lactozo B Mantozo C Xenlulozo D Saccarozo Câu 4: Cho ý sau: (1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (2) Khi bị thủy phân thu glucozo (3) Có thành phần ngun tố gồm: C, H, O (4) Có cơng thức tổng quát: (C6H10O6)n (5) Tan nước Trong ý có ý đặc điểm chung polisaccarit? A B C D Câu 5: Nguyên liệu chủ yếu cung cấp cho trình hô hấp tế bào là? A Xenlulozo B Glucozo C Saccarozo D Fructozo Câu 6: Ăn nhiều đường có nguy mắc bệnh bệnh sau đây? A Bệnh tiểu đường B Bệnh bướu cổ C Bệnh còi xương D Bệnh gút Giáo án Sinh học lớp 10 Ban Câu 7: Hợp chất sau bị thủy phân cho loại sản phẩm glucozo? A Lactozo B Xenlulozo C Kitin D Saccarozo Câu 8: Loại đường có thành phần cấu tạo AND ARN là? A Mantozo B Fructozo C Hecxozo D Pentozo Câu 9: Cho nhận định sau: (1) Cấu trúc bậc phân tử protein chuỗi pôlipeptit (2) Cấu trúc bậc phân tử protein chuỗi pôlipeptit dạng co xoắn gấp nếp (3) Cấu trúc không gian bậc phân tử protein chuỗi pôlipeptit dạng xoắn hoăc gấp nếp tiếp tục co xoắn (4) Cấu trúc không gian bậc phân tử protein gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit kết hợp với (5) Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không thực chức sinh học Có nhận định với bậc cấu trúc phân tử protein? A B C D Câu 10: Đặc điểm khác cacbohidrat với lipit? Giáo án Sinh học lớp 10 Ban A Là phân tử có kích thước khối lượng lớn B Tham gia vào cấu trúc tế bào C Dự trữ cung cấp lượng cho tế bào thể D Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Câu 11: Cho nhận định sau protein, nhận định đúng? A Protein cấu tạo từ loại nguyên tố hóa học: C, H, O B Protein chức sinh học cấu trúc không gian bị phá vỡ C Protein người động vật tổng hợp 20 loại axit amin lấy từ thức ăn D Protein đơn giản gồm nhiều chuỗi pôlipeptit với hàng trăm axit amin Câu 12: Các loại axit amin phân tử protein phân biệt với bởi? A Số nhóm NH2 B Cấu tạo gốc R C Số nhóm COOH D Vị trí gắn gốc R Câu 13: Tính đa dạng phân tử protein quy định bởi? A Số lượng, thành phần, trình tự axit amin phân tử protein B Nhóm amin axit amin phân tử protein C Số lượng liên kết peptit phân tử protein D Số chuỗi pôlipeptit phân tử protein ĐÁP ÁN Câu 1: D số lượng đơn phân có phân tử Câu 2: B kitin Câu 3: C Xenlulozo Giáo án Sinh học lớp 10 Ban Câu 4: B (1) Cấu tạo theo nguyên tắc đa phân (2) Khi bị thủy phân thu glucozo (3) Có thành phần nguyên tố gồm: C, H, O Câu 5: B Glucozo Câu 6: A bệnh tiểu đường Câu 7: B Xenlulozo Câu 8: D Pentozo Câu 9: D (1) Cấu trúc bậc phân tử protein chuỗi pôlipeptit (2) Cấu trúc bậc phân tử protein chuỗi pôlipeptit dạng co xoắn gấp nếp (3) Cấu trúc không gian bậc phân tử protein chuỗi pôlipeptit dạng xoắn hoăc gấp nếp tiếp tục co xoắn (4) Cấu trúc không gian bậc phân tử protein gồm hai hay nhiều chuỗi pôlipeptit kết hợp với (5) Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không thực chức sinh học Câu 10: D cấu tạo theo nguyên tắc đa phân Câu 11: B protein chức sinh học cấu trúc không gian bị phá vỡ Câu 12: B Cấu tạo gốc R Câu 13: A Số lượng, thành phần, trình tự axit amin phân tử protein ... phân Các loại phân chứa nguyên tố tử hữu nào?(N,P,K) Các nguyên tố cần -Dựa vào tỉ lệ nguyên tố có nhiều hay ít?(nhiều) thể sinh vật mà người ta Ngoài ra, để tăng suất, người phân biệt ngun tố. .. sau protein, nhận định đúng? A Protein cấu tạo từ loại nguyên tố hóa học: C, H, O B Protein chức sinh học cấu trúc không gian bị phá vỡ C Protein người động vật tổng hợp 20 loại axit amin lấy từ. .. A cấu tạo từ ôxi hiđrô B electron hiđrơ yếu C đầu có tích điện trái dấu bền vững D liên kết hiđrô ĐÁP ÁN Câu ĐA A D D B D D D Tiết 5- Bài 4+5 CACBOHIĐRAT, LIPIT VÀ PRÔTÊIN C Giáo án Sinh học lớp
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án sinh 10- Từ bài 3 đến bài 5- Các nguyên tố hóa học, nước, Cacbohydrat, lipit và protein, Giáo án sinh 10- Từ bài 3 đến bài 5- Các nguyên tố hóa học, nước, Cacbohydrat, lipit và protein

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn