TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 12

8 129 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 17:03

Tài liệu điền khuyết môn hóa học lớp 12, Giáo viên có thể in ra cho học sinh trực tiếp làm vào, tài liệu gần 300 trang rất bổ ích, đầy đủ kiến thức lý luyết và bài tập nâng cao. Nếu thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên cần tham khảo xin liên hệ mình chuyển cho nhé. Chương I: ESTE - LIPIT Bài 1: ESTE ********* I.KHÁI NIỆM, DANH PHÁP, ĐỒNG PHÂN Khái niệm: ……………………………………………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… Vd: - CTC este đơn chức:………………………… R R’ - CTC este no, đơn chức, mạch hở:………………………… - CTPT ………………………………………………………… * Este đa chức tạo từ: a) R(COOH)n R’OH là:………………………………………… b) RCOOH R’(OH)m là:…………………………………………… c) R(COOH)n R’(OH)m là:…………………………………………… Danh pháp : Tên gốc axit Tên gốc hidrocacbon HCOO- : -CH3 : CH3COO- : -C2H5 : C2H5COO- : -CH2CH2CH3 : -CH(CH3)2 : C6H5COO- : -C6H5 : -CH2C6H5: CH2=CHCOO- : -CH=CH2 : CH2=C(CH3)COO- : (CH3)2CHCH2CH2-: Vd: HCOOC2H5: ; CH3COOCH=CH2: C6H5COOCH3: ………………………… ; CH3COOC6H5: Metylfomat: Etylaxetat: Propylfomat: Axit cacboxylic: CTC: Axit fomic: Axit axetic: Axit propionic: Axit butiric: Axit arcylic: Axit metacrylic: Axit benzoic: Axit oxalic: Ancol: CTC: Ancol metylic: Ancol etylic: Ancol propylic: Ancol isopropylic: Ancol benzylic: Etilenglicol: Glixerol: Este: CTC: Metylfomat: Etylaxetat: Propylfomat: Metylpropionat: Metylbenzoat: Phenylaxetat: Vinylaxetat: Etylacrylat: Metylmetacrylat: Isopropylaxetat: Đồng phân: ……………………………………………… CnH2nO2 có………………… ………………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… ……………………………………………… a/ Este no, đơn chức:……………………… CTPT CH2O2 C2H4O2 C3H6O2 C4H8O2 C5H10O2 Số đp axit Số đp este Vd1: C2H4O2 ………………… Vd2:C3H6O2 ……… …………… Vd3: C4H8O2 …………………… …………………… ……………… ……………… Vd4 :C5H10O2 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… b/ Este không no đơn chức: CTPT C3H4O2 C4H6O2 C5H8O2 Este no,đơn chức M Vd1: C3H4O2 ……………… Vd2: C4H6O2 ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… Vd3: C5H8O2 ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… c/ Este thơm,đơn chức……………………………………… Vd1: C7H6O2……………………………………………………………………………………………… Vd2:C8H8O2…………………………………………………… ……… … …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… d/ Este no đa chức: *Este đa chức tạo axit cacboxylic đa chức R-(COOH)n ancol đơn chức R’OH + o H ,t  → ¬   R-(COOH)n + nR’OH Vd: Từ HOOC-COOH hỗn hợp ancol CH3OH, C2H5OH → este? …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… * Este đa chức tạo axit cacboxylic đơn chức R-COOH ancol đa chức R’(OH)m + o H ,t  → ¬   mR-COOH + R’(OH)m Vd: Từ HOCH2-CH2OH hỗn hợp axit HCOOH, CH3CO OH → este? …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… * Este đa chức tạo axit cacboxylic đa chức R-(COOH)n ancol đa chức R’(OH)m + o H ,t  → ¬   mR-(COOH)n + nR’(OH)m Vd: Từ HOOC-COOH HOCH2-CH2OH→ este? …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… …………… ………………………………… …………………………………………………………… e/ Este vòng no:…………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………… Vd1: C3H4O2 Vd2: C4H6O2 …… Tính chất vật lí: -…………………………………………………………………………………………………………… - Nhiệt độ sơi : este ancol axit cacboxylic - Độ tan nước : …………………………………………………………………………………… - Mùi …………………………………………………………………………………………………… II TÍNH CHẤT HỐ HỌC Phản ứng thủy phân + a Thủy phân môi trường axit (…………………………) + Vd: HCOOC2H5 + H2O o H ,t  → ¬   ………… …………………… o H ,t  → ¬   ……………………………+………………………… H + ,t o CH3COOC2H5 + H2O  → ¬   + TQ: RCOOR/ + H2O ……………………………+ ………………… o H ,t  → ¬   ………………………+……………… + o H ,t  → ¬   Chú ý : RCOOCH=CH2 - R + H2O RCOOH + RCH2CHO Axit + anđehit + o H ,t  → ¬   Vd : CH3COOCH=CH2 + H2O …………………+ ……………… b.Thủy phân môi trường kiềm: (……………… ) H O ,t  → … ……… ………………… H O ,t  → Vd: HCOOC2H5 + NaOH ………… ………+ .……………… H O ,t  → CH3COOC2H5 + NaOH ………………………… +.…………………… H O ,t → TQ: RCOOR/ + NaOH ………………………… CTPT CTCT M CHO2Na C2H3O2Na C3H5O2Na C4H7O2Na *Chú ý: (1) ESTE + BAZƠ → LOẠI MUỐI + LOẠI ANCOL RCOO-R’ + NaOH t  → ……………………………………………………………… ROOC–COOR + 2NaOH t  → …………………………………………………………… RCOO-CH2-CH2-OOCR + NaOH t  → ……………………………………………………… t0 (RCOO)3C3H5 + NaOH  → ……………………………………………………………… t0 R(COO)2R’+ NaOH  → ……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… (2) ESTE + BAZƠ → MUỐI + ANĐEHIT t  → RCOO–CH=CH2 + NaOH …………………………………………… t  → RCOO–CH=CHCH3 + NaOH ………………………………………………… (3) ESTE + BAZƠ → MUỐI + NƯỚC t  → RCOO–C6H5 + 2NaOH ………………………………………………………… (4) ESTE + BAZƠ → MUỐI + ANCOL t  → R1OOC- R-COOR2 + 2NaOH ………………………………………………………… (5) ESTE + BAZƠ → MUỐI + ANCOL t  → R1COO- R-OOCR2 + 2NaOH ………………………………………………………… (6) ESTE + BAZƠ → MUỐI + ANCOL R1COO-CH2 t  → R2COO- CH + NaOH ……………………………………………………………… R COO- CH2 (7) ESTE + BAZƠ → MUỐI CnH2n-C=O + NaOH O Một số ý: t  → ……………………………………………………………… o t  → RCOO-R’ + NaOH RCOONa + R’-OH a mol b mol Nếu: a > b ⇒ Rắn: R-COONa (b mol); Nếu: a < b ⇒ Rắn: R-COONa (a mol) & NaOH dư: ( b – a ) mol FTác dụng với NaOH (1 : 2) ⇒ Este chức FTác dụng với NaOH (1 : 3) ⇒ Este chức FEste đơn CxHyO2 tác dụng với NaOH (1 : 2) ⇒ Este đơn chức phenol FEste HCOOR’ tham gia phản ứng tráng gương ⇒ HCOOR’ → 2Ag FEste có số C ≤ M ≤ 100 ⇒ Este đơn chức + Este fomat ( .), muối fomat ( ) tham gia pư …… …… .; Phản ứng gốc hidrocacbon a Phản ứng cộng: → - Cộng H2 Ni, t  → ………………………… Ni, t  → CH3COOCH =CH2 + H2 ………………………………………………………… TQ:……………………………………………………………………………………………… - Cộng dd Br2 (t0 thường): có tượng ………………………………………… CH3COOCH =CH2 + Br2 → ………………………………………………………… b Phản ứng trùng hợp xt ,t  → p CH2=C(CH3)COOCH3 ……………………………………………………… …………………………… ……………………………………………… Phản ứng cháy: F Este no, đơn chức mạch hở: t0 → TQ: + ( .)O2 + ……………………………→………………………………………… → …………………………………… ……… → ……………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… F Este khơng no có nối đơi, đơn chức mạch hở: t0 → TQ: + ( .)O2 + ……………………………→………………………………………… → …………………………………… ……… → ……………………………………… F Este no, hai chức mạch hở: 3n − t0 Cn H n − 2O4 + O2  → nCO2 + (n − 1) H 2O ⇒ nCO2 > nH 2O CTPT M nEste = nCO2 − nH 2O C2H4O2 C3H6O2 C4H8O2 C5H10O2 III ỨNG DỤNG VÀ ĐIỀU CHẾ Điều chế : *Pp chung : + TQ: RCOOH + R’OH o H ,t  → ¬   + o H ,t  → ¬   Vd: CH3COOH + (CH3)2CHCH2CH2OH ………………………………………………… * Chú ý: Để nâng cao hiệu suất phản ứng (tức chuyển dịch cân phía tạo thành este) cần phải: +……………………………………………………………………………………………….……… +………………………………………………………………………… ……………….………… +…………………………………………….……………………………………… ……………… Ứng dụng: …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Bộ tài liệu tập học Hóa 10,11,12 ơn thi THPT quốc gia theo chun đề từ lớp 10 đến lớp 12 (Gồm phần lý thuyết thiết kế theo kiểu điền khuyết, tập trắc nghiệm, tài liệu 300 trang) Đồng nghiệp em học sinh, sinh viên cần chuyển giao word để chỉnh sửa cho phù hợp với đối tượng học sinh liên hệ với qua : email : truongnhan2510@gmail.com Số điện thoại: 0979278226 ... CHUYỂN GIAO QUYỀN SỬ DỤNG TÀI LIỆU HÓA HỌC Bộ tài liệu tập học Hóa 10,11 ,12 ơn thi THPT quốc gia theo chuyên đề từ lớp 10 đến lớp 12 (Gồm phần lý thuyết thiết kế theo kiểu điền khuyết, tập trắc nghiệm,
- Xem thêm -

Xem thêm: TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 12, TAI LIEU DIEN KHUYET HOA 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn