Tuyển tập 32 đề thi thử THPT có đáp án

4 93 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:46

bộ tài liệu gồm có 32 đề thi thử THPT môn vật lý có đáp án. giúp cho học sinh áp dụng những kiến thức đã được học vào giải quyết các để thi thử theo bố cục đề thi minh họa của bộ giáo dục đào tạo. để chinh phục điểm 8 học sinh hãy làm toàn bộ đề thi này ít nhất hai lần. goodluck ĐỀ THI THỬ THPT 2019 Môn Vật Lý - Thời gian 50’ - Đề số 01 -(Học sinh không đánh lụi) Câu Pha ban đầu dao động điều hòa phụ thuộc vào A Biên độ tần số dao dao động B Cấu tạo hệ dao động C Cách kích thích dao động D Cách chọn hệ quy chiếu Câu Một vật dao động điều hòa, vật từ vị trí cân điểm giới hạn A Chuyển động vật chậm dần B Thế vật giảm dần C Tốc độ vật giảm dần D Lực tác dụng lên vật có độ lớn tăng dần Câu Để chu kì lắc đơn tăng thêm % phải tăng chiều dài thêm A 10,25 % B 5,75% C 2,25% D 25% Câu Trong mệnh đề sau mệnh đề sai: A Trong dao động điều hòa vật biên độ, tần số, lượng tồn phần khơng thay đổi theo thời gian B Trong q trình dao động điều hòa lắc đơn, độ lớn lực căng dây treo lắc lớn trọng lượng vật C Dao động học đổi chiều hợp lực tác dụng có độ lớn cực đại D Trong dao động cưỡng biên độ dao động không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực Câu Một vật có khối lượng 1kg dao động điều hòa xung quanh vị trí cân Đồ thị dao động vật hình vẽ bên Cho 2 ≈ 10 biên độ dao động vật A 60cm B 3,75cm C 15cm D 30cm Câu Một vật dao động điều hồ có vận tốc thay đổi theo qui luật: v =10 cos(2 t +  ) cm / s Thời điểm vật qua vị trí x  5cm là: 1 A s B s C s D s 3 Câu Một lắc dao động cưỡng tác dụng lực điều hòa có tần số thay đổi Khi tần số f1 f2 > f1 biên độ dao động A, Nếu tần số lực cưỡng f   f1  f  biên độ dao động A', A A' = A C A' < A B Chưa đủ sở để kết luận D A' > A  Câu Cho hai dao động điều hoà phương: x1  cos(t  )cm x1  A2 cos(t   )cm (t đo giây) Biết phương trình dao động tổng hợp x  A cos(t   )cm Hỏi A2 có giá trị nhỏ 7 A    rad 12 7 B   rad 12 12 C    rad D    Câu Hai sóng kết hợp hai sóng: A Có chu kì B Có tần số gần C Có tần số độ lệch pha khơng đổi theo thời gian D Có tần số độ lệch pha thay đổi theo thời gian Câu 10 Âm sắc là: A Màu sắc âm -1 190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương  rad B Một tính chất âm giúp ta phân biệt nguồn âm C Đặc trưng âm dựa vào tần số dạng đồ thị âm D Một tính chất vật lí âm Câu 11 Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, ngược pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 : A Dao động với biên độ cực tiểu B Dao động với biên độ cực đại C Không dao động D Dao động với biên độ nửa biên độ cực đại Câu 12 Trong hợp ca, coi ca sĩ hát với cường độ âm coi tần số Khi ca sĩ hát mức cường độ âm 68 dB Khi ban hợp ca hát đo mức cường độ âm 80 dB Số ca sĩ có ban hợp ca A 16 người B 12 người C 10 người D 18 người Câu 13 Tại điểm A,B mặt chất lỏng cách 16cm có nguồn phát sóng kết hợp dao động theo phương trình: u1= acos(30t) , u2 = bcos(30t +/2 ) Tốc độ truyền sóng mặt nước 30cm/s Gọi C, D điểm đoạn AB cho AC = DB = 2cm Số điểm dao động với biên độ cực tiểu đoạn CD A 12 B 11 C 10 D 13 Câu 14 Đặt hiệu điện xoay chiều u  U cos t V  vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều chứa cuộn dây cảm chứa tụ điện chứa hai Biểu thức sau nói liên hệ hiệu điện cường độ dòng điện u i u2 i2 u2 i2 u2 i2 B       A   C D U I U I U2 I2 U2 I2 Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều u  U0cos  t  có  thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi  =  cảm kháng dung kháng đoạn mạch 80, 40 Khi  =  đoạn mạch xảy tượng cộng hưởng Hệ thức A 1  2 B 1  2 C 1  22 Câu 16 Trong máy phát điện xoay chiều cuộn dây phần cảm phần ứng máy quấn lõi thép kỹ thuật điện nhằm A Làm giảm hao phí lượng cuộn dây tỏa nhiệt B Tạo từ trường biến thiên điều hòa cuộn dây C Tăng cường từ thơng qua cuộn dây giảm dòng phucơ D Tạo từ trường xoáy cuộn dây phần cảm phần ứng Câu 17 Phát biểu sau động không đồng pha không đúng? A Rôto động chuyển động từ trường nên rơto có dòng điện phucơ B Có thể đảo chiều quay động dễ dàng ta đổi chỗ hai dây pha cấp điện cho động C Từ trường quay động có tốc độ quay tần số góc dòng điện pha D Rơto ln quay với tốc độ ổn định nhỏ tốc độ quay từ trường không phụ thuộc tải Câu 18 Một khung dây dẫn phẳng, hình chữ nhật, diện tích 50cm2, gồm 1000 vòng dây, quay với tốc độ 25 vòng/giây quanh trục cố định  từ trường có cảm ứng từ B Biết  nằm mặt phẳng khung dây vng góc với B Suất điện động hiệu dụng khung 200V Độ lớn B A 0,18 T B 0,72 T C 0,36 T D 0,51 T Câu 19 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có u  200 cos 100 t V  Thì cường độ dòng D 1  2   điện chạy qua mạch i  cos 100 t    A Công suất tiêu thụ mạch là: 2  A 2000W B 1000W C D 4000W -2 190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 V, tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở R = 26 Ω; đoạn mạch MB gồm tụ điện cuộn dây khơng cảm có điện trở r = Ω Thay đổi tần số dòng điện đến điện áp hiệu dụng hai đầuđoạn mạch MB cực tiểu Giá trị cực tiểu A 60 V B 24 V C 32 V D 16 V Câu 21 Cho mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở R  100 mắc nối tiếp với tụ điện 5 có ZC  200 Nếu độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây điện áp hai dầu đoạn mạch 12 cảm kháng cuộn dây A 100  100   B 300 100  D 100 C 100    Câu 22 Đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây không cảm nối tiếp với tụ C điện trở R  50 Điểm M nằm cuộn dây tụ C; điểm N nằm tụ C điện trở R Đặt vào AB hiệu điện xoay chiều u AB  U cos80t (V ), u AM sớm pha  u AN trễ pha  so với u NB Đồng thời U AM  U NB Hệ số công suất đoạn mạch MB B / A / C / D / Câu 23 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện hoạt động dựa tượng A Phản xạ sóng điện từ B Giao thoa sóng điện từ C Khúc xạ sóng điện từ D Cộng hưởng sóng điện từ Câu 24 Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách mơi trường B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất đàn hồi D Sóng điện từ truyền chân không với vận tốc c  3.108 m/s Câu 25 Tại Hà Nội, máy phát sóng điện từ Xét phương truyền sóng có phương thẳng đứng hướng lên Vào thời điểm t, điểm M phương truyền sóng, véc tơ cường độ điện trường có độ lớn cực đại hướng phía Đơng Khi vec tơ cảm ứng từ A Có độ lớn cực đại hướng phía Nam B Có độ lớn khơng C Có độ lớn cực đại hướng phía Tây D Có độ lớn cực đại hướng phía Bắc Câu 26 Xét mạch dao động lí tưởng Sự biến thiên cường độ dòng điện qua cuộn cảm theo thời gian biểu diễn đồ thị hình vẽ Biết từ thơng riêng cuộn dây có giá trị cực đại 0  4.105 (Wb) lấy   10 Điện áp cực đại tụ điện có giá trị gần giá trị A 0,16(mV) B 0,24(mV) C 0,32(mV) D 0,48(mV) Câu 27 Hiện tượng sau khơng thể tính chất sóng ánh sáng? A Giao thoa ánh sáng B Hiện tượng quang điện C Tán sắc ánh sáng D Nhiễu xạ ánh sáng Câu 28 Khi so sánh tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có tần số lớn tia tử ngoại B Cả hai loại xạ tồn ánh sáng Mặt trời C Tia tử ngoại có bước sóng lớn tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại gây tượng phát quang cho nhiều chất tia tử ngoại Câu 29 Một chùm sáng trắng truyền chân không, tất photon chùm sáng cùng: A Tốc độ B Bước sóng C Tần số D Năng lượng -3 190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương Câu 30 Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn S phát ánh sáng đơn sác, hệ vân thu có khoảng vân i Nếu tăng khoảng cách hai khe thêm 12% giảm khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến 2% so với ban đầu khoảng vân giao thoa A Giảm 15,5% B Giảm 12,5% C Giảm 6,0% D Giảm 8,5% Câu 31 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Tại vị trí vân sáng bậc ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm có vân sáng ánh sáng đơn sắc khác? A B C D Câu 32 Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng lam ánh sáng huỳnh quang phát A Ánh sáng đỏ B Ánh sáng vàng C Ánh sáng tím D Ánh sáng lục Câu 33 Chọn câu sai: A Ánh sáng tạo thành hạt gọi photon B Trong chân không, photon bay với tốc độ c = 3.108m/s C Với ánh sáng đơn sắc tần số f, photon mang lượng ε = hf D Photon tồn trạng thái chuyển động đứng yên Câu 34 Trong chân không ánh sáng trắng có bước sóng từ 380nm đến 760nm Các photon ánh sáng trắng có lượng từ: A 1,63eV đến 3,27eV B 2,62eV đến 5,23eV C 0,55eV đến 1,09eV D 0,87eV đến 1,74eV Câu 35 Kim loại làm catốt tế bào quang điện có cơng A= 2,49 eV Khi chiếu vào xạ điện từ có 1= 0,25 µm, 2= 0,4 µm, 3= 0,6 µm, 4= 0,2 µm xạ vùng nhìn thấy gây tượng quang điện A 3 B 1, 4 C 1, 2, 4 D 2 Câu 36 Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hidrô, êlectron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L ngun tử phát phơton ứng với xạ có tần số f1 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo K nguyên tử phát phơtơn ứng với xạ có tần số f2.Và êlectron chuyển từ quỹ đạo M quỹ đạo L ngun tử phát phơtơn ứng với xạ có tần số f3 Nếu êlectron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo K nguyên tử phát phơtơn ứng với xạ có tần số A f = f12  f 22  f32 C f4 = f1 – f3 + f2 B f4 = f1 + f2 + f3 D f4 = f1 f f3 f1 f  f f3  f3 f1 Câu 37 Chọn câu Lực hạt nhân là: A Lực liên nuclon B Lực tĩnh điện C Lực liên nơtron D Lực liên prôtôn 10 Câu 38 Khối lượng hạt nhân Be 10,0113u, khối lượng nơtron mn=1,0086u, khối lượng prôtôn mp = 1,0072u Độ hụt khối hạt nhân 104 Be là: A 0,9110u B 0,0691u C 0,0561u D 0,0811u Câu 39 Cho phản ứng hạt nhân sau: 12 D  31T  24 He  01n Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân 12 D, 31T 24 He ΔmD=0,0024u; ΔmT=0,0087u; ΔmHe=0,0305u Cho 1u=931Mev/c2 Năng lượng tỏa phản ứng là: A 180,6MeV B 18,06eV C 18,06MeV D 1,806MeV 27 30 Câu 40 Hạt α bắn vào hạt nhân Al đứng yên gây phản ứng : α + 13 Al → 15 P + n phản ứng thu lượng Q= 2,7 MeV Biết hai hạt sinh có véc tơ vận tốc, tính động hạt α (coi khối lượng hạt nhân số khối chúng A 1,3 MeV B 13 MeV C 3,1 MeV D 31 MeV -HẾT -4 190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương ... khối lượng hạt nhân số khối chúng A 1,3 MeV B 13 MeV C 3,1 MeV D 31 MeV -HẾT -4 190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương ... không, tất photon chùm sáng cùng: A Tốc độ B Bước sóng C Tần số D Năng lượng -3 190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương Câu 30 Trong thí nghiệm giao thoa Young, nguồn... 2000W B 1000W C D 4000W -2 190A Đường D1 - Khu Dân Cư Phú Hòa - TP TDM - Bình Dương Câu 20 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 V, tần số thay đổi vào hai đầu đoạn
- Xem thêm -

Xem thêm: Tuyển tập 32 đề thi thử THPT có đáp án, Tuyển tập 32 đề thi thử THPT có đáp án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn