Vật lý 12. Toàn tập ôn cấp tốc + 40 đề thi thử và đáp án

75 138 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:26

Tài liệu ôn thi THPT Toàn tập ôn cấp tốc + 40 đề thi thử và đáp án bao gồm: tổng hợp lý thuyết và bài tập đầy đủ 7 chương trong chương trình cơ bản vật lý lớp 12 giúp học sinh hệ thống được toàn bộ kiến thức đã học. 40 đề thi thử THPT có đáp án được biên soạn với mục tiêu chinh phục điểm 7, giúp các em học sinh trải nghiệm cảm giác thi cử và rèn luyện kỹ năng làm bài. Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 LUYỆN THI THPT 2019 Môn Vật Lý Chƣơng Dao động Chƣơng Sóng - Sóng âm Chƣơng Dòng điện xoay chiều Chƣơng Dao động sóng điện từ Chƣơng Sóng ánh sáng Chƣơng Lƣợng tử ánh sáng Chƣơng Vật lý hạt nhân Chƣơng DAO ĐỘNG CƠ I DAO ĐỘNG CƠ Dao động - Dao động chuyển động qua lại quanh vị trí cố định, gọi vị trí cân - Dao động tuần hoàn : dao động mà sau khoảng thời gian gọi chu kỳ, vật trở lại vị trí cũ theo hướng cũ Phƣơng trình dao động điều hòa - K/n: Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm cosin (hay sin) thời gian - Phương trình : x = Acos( t +  ) + A biên độ dao động ( A>0), A phụ thuộc vào cách kích thích dao động + (t + ) pha dao động thời điểm t +  pha ban đầu, phụ tuộc cách chọn gốc thời gian, gốc tọa độ, chiều dương Chu kỳ, tần số tần số góc dao động điều hòa Chu kỳ T: Khoảng thời gian để vật thực dao động toàn phần – đơn vị giây (s) Tần số f: Số dao động toàn phần thực giây – đơn vị Héc (Hz) 2  2f ; f  (, T, f phụ tuộc đặc tính hệ) - Tần số góc:   T T Vận tốc gia tốc vật dao động điều hòa - Vận tốc: v = x’ = -Asin(t +  ) = .Acos(.t +  + /2) Ở vị trí biên : x = ± A  v = Ở vị trí cân : x =  vmax = A v2 Liên hệ v x : x   A  a v2 Liên hệ v a :   A   - Gia tốc: a = v’ = x”= -2Acos(t +  ) =  A cos(t     ) Ở vị trí biên : a max  2 A Ở vị trí cân a = Liên hệ a x : a = - 2x Đồ thị dao động điều hòa Đồ thị biểu diễn phụ thuộc x vào t đường hình sin Liên hệ dđđh chuyển động tròn -1 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 Một điểm dao động điều hòa đoạn thẳng coi hình chiếu điểm tương ứng chuyển động tròn lên đường kính đoạn thẳng Giản đồ thời gian Bài tập  Câu Pha ban đầu chiều dài quỹ đạo x  5cos(2 t  )   3 ; 5 ; 10 ;10 B C 4 Câu Biên độ pha ban đầu v  20 sin(10 t ) (cm)  A 2cm ; B 2cm ; C 20  ; A D  ;5 D 20 cm;  Câu Chiều dài quỹ đạo pha ban đầu v  10 cos(2 t  ) (cm/s)  A 10  cm ;  B 10cm ;  2 C 5cm ; D 5cm ;  Câu Quãng đường vật chu kỳ DĐĐH có a  100 cos(10 t  ) (cm/s2) B 400  cm C  m Câu Biên độ dao động 10cm, vật DĐĐH có phương trình lực khối lượng vật A 1kg B 0,1kg C 0,01kg A 4cm 2  D 10 cm tác dụng F   cos(10 t   ) (N), D 10 kg Câu Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  6cos( t  ) (cm) Tốc độ trung bình vật hai chu kỳ A 5cm/s B 10cm/s C 12cm/s D 15cm/s -2 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911  Câu Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  5cos( t  ) (cm) Tốc độ trung bình vật 2,5s A 5cm/s C 20cm/s B 10cm/s D 30cm/s  Câu Một vật khối lượng 100g DĐĐH có phương trình x  2cos(4t  ) (cm;s) Lực tác dụng vào vật vị trí biên có độ lớn A 3,2N B 200N C 0,032N D 0,02N v x   (cm;s) Biên độ tần số góc (Lấy   10 ) Câu Một vật DĐĐH có hệ thức độc lập là: 640 16 A 16cm;  B 4cm; 2 C 8cm;2 D 8cm;4 Câu 10 Một chất điểm DĐDH có phương trình x  A cos(t ) Gốc thời gian chọn lúc vật A Ở biên âm B Ở biên dương C Ở VTCB chuyển động ngược chiều dương D Ở VTCB chuyển động theo chiều dương Câu 11 Một chất điểm DĐDH có phương trình x   A sin(t ) (cm) Gốc thời gian chọn lúc vật A Ở biên âm B Ở biên dương C Ở VTCB chuyển động ngược chiều dương D Ở VTCB chuyển động theo chiều dương Câu 12 Một vật DĐĐH với tần số f  2Hz , pha ban đầu 20cm chu kỳ Lúc t  s vận tốc vật A 16cm/s B 4cm/s C 20 cm / s D 20 cm / s  Câu 13 Một vật DĐDH với phương trình: v  20 sin(10 t  ) (cm/s) Ly độ vật thời điểm t = 1s cm Câu 14 Phương trình dao động lò xo x  10cos( t ) (cm;s) Lấy g    10m / s Lúc t = 1s vật có động A 2J B 1J C 0,5J D 0J Câu 15 Phương trình chuyển động vật v  10 sin( t ) (cm/s).Gốc thời gian chọn : lúc vật có ly độ vận tốc (cm;s) A x  0; v  10 B x  10; v  C x  0; v  10 D x  10; v  A  cm B cm/s C D cm  Câu 16 Phương trình chuyển động vật a  100 cos( t  ) (cm/s2) Gốc thời gian chọn lúc: A x  5cm; ND B x  5cm; CD C x  5cm; CD D x  5cm; ND Câu 17 Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  A cos(t   ) Tìm thời điểm chất điểm đến ly độ x  A t  A : T B t  3T C t  T D t  5T  Câu 18 Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  A cos(t  ) Tìm thời gian ngắn để chất điểm đến ly độ x  A t  T A : B t  T C t  5T D t  11T 24 -3 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911  Câu 19 Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  A cos(t  ) Tìm thời gian ngắn để chất điểm A đến ly độ x  : 5T A t  12 B t  7T C t  5T 24 D t  11T 24  Câu 20 Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  A cos(t  ) Tìm thời điểm chất điểm đến biên âm lần thứ hai: T A t  B t  5T C t  9T D t  9T  Câu 21 Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  A cos(t  ) Tìm thời điểm chất điểm qua VTCB theo chiều dương lần đầu tiên: 5T 7T 9T 11T A t  B t  C t  D t  12 12 12 12 Câu 22 Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  A cos(t ) Tìm thời gian chất điểm qua VTCB theo chiều dương lần thứ hai: 13T 7T 13T 7T A t  B t  C t  D t  4 8  Câu 23 Một chất điểm DĐĐH có phương trình x  A cos(2 t  ) Tìm thời điểm chất điểm qua VTCB lần thứ 2013: 6037 A t  s 12 B t  6037 s C t  6037 s D t  6037s II CON LẮC LÕ XO Con lắc lò xo Gồm vật nhỏ khối lượng m gắn vào đầu lò xo độ cứng k, khối lượng lò xo không đáng kể Khảo sát dao động lắc lò xo mặt động lực học - Lực tác dụng : F = - kx k - Định luật II Niutơn : a   x = - 2x m k m - Tần số góc chu kỳ :    T  2 m k * Đối với lắc lò xo thẳng đứng:   l g  T  2 l g - Lực kéo về(lực phục hồi) : Tỉ lệ với li độ F = - kx -4 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 + Hướng vị trí cân + Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kỳ li độ + Ngươc pha với li độ Khảo sát dao động lắc lò xo mặt lƣợng : * Động năng: Wđ  mv 2 * Thế năng: Wđ  kx 1 * Cơ năng: W  Wđ  Wt  kA  m2 A  Const 2 - Cơ lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động - Cơ lắc bảo toàn bỏ qua ma sát - Động biến thiên tuần hồn với tần số góc 2, tần số 2f, chu kỳ T/2 - Thời gian liên tiếp lần động T/4 A - Khi Wđ  nWt  x  n 1  A - Khi Wt  nWđ  v  n 1 Các dạng tâp: * Độ biến dạng lò xo thẳng đứng vật VTCB: mg l l   T  2 k g * Độ biến dạng lò xo vật VTCB với lắc lò xo nằm mặt phẳng nghiêng có góc nghiêng α: mg sin  l l   T  2 k g sin  + Chiều dài lò xo VTCB: lCB = l0 + l (l0 chiều dài tự nhiên) + Chiều dài cực tiểu (khi vật vị trí cao nhất): lMin = l0 + l – A + Chiều dài cực đại (khi vật vị trí thấp nhất): lMax = l0 + l + A  lCB = (lMin + lMax)/2 + Khi A >l (Với Ox hướng xuống): -A - Thời gian lò xo nén lần thời gian ngắn để vật nén từ vị trí x1 = -l đến x2 = -A -A l l - Thời gian lò xo giãn lần thời gian ngắn để vật giãn O O giãn từ vị trí x1 = -l đến x2 = A A Lưu ý: Trong dao động (một chu kỳ) lò xo nén lần A giãn lần x x - Lực kéo hay lực hồi phục F = -kx = -m x Hình a (A < Hình b (A > l) Đặc điểm: * Là lực gây dao động cho vật l) * Luôn hướng VTCB * Biến thiên điều hoà tần số với li độ - Lực đàn hồi lực đưa vật vị trí lò xo khơng biến dạng Có độ lớn Fđh = kx* (x* độ biến dạng lò xo) * Với lắc lò xo nằm ngang lực kéo lực đàn hồi (vì VTCB lò xo khơng biến dạng) * Với lắc lò xo thẳng đứng đặt mặt phẳng nghiêng + Độ lớn lực đàn hồi có biểu thức: * Fđh = kl + x với chiều dương hướng xuống * Fđh = kl - x với chiều dương hướng lên -5 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 + Lực đàn hồi cực đại (lực kéo): FMax = k(l + A) = FKmax (lúc vật vị trí thấp nhất) + Lực đàn hồi cực tiểu: * Nếu A < l  FMin = k(l - A) = FKMin * Nếu A ≥ l  FMin = (lúc vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng) Lực đẩy (lực nén) đàn hồi cực đại: FNmax = k(A - l) (lúc vật vị trí cao nhất) Chú ý: Khi hệ dao động theo phương nằm ngang lực đàn hồi lực hồi phục - Một lò xo có độ cứng k, chiều dài l cắt thành lò xo có độ cứng k1, k2, … chiều dài tương ứng l1, l2, … có: kl = k1l1 = k2l2 = … - Ghép lò xo: 1 * Nối tiếp     treo vật khối lượng thì: T2 = T12 + T22 k k1 k2 1 * Song song: k = k1 + k2 + …  treo vật khối lượng thì:    T T1 T2 - Gắn lò xo k vào vật khối lượng m1 chu kỳ T1, vào vật khối lượng m2 T2, vào vật khối lượng m1+m2 chu kỳ T3, vào vật khối lượng m1 – m2 (m1 > m2) chu kỳ T4 Thì ta có: T32  T12  T22 T42  T12  T22 Bài tập Câu Một lắc lò xo DĐDH theo phương ngang, lò xo có độ cứng 50N/m Lực kéo lực đàn hồi vật cách VTCB 10cm A 5N; 10N B 5N; 5N C 10N; 5N D 5N; khơng tính Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng DĐDH, lò xo có độ cứng 50N/m, độ biến dạng vị trí cân 5cm Lực kéo lực đàn hồi vật VTCB 10cm A 5N; 10N B 5N; 7,5N C 10N; 5N D 7,5N;Khơng tính Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng DĐDH có biên độ 3cm, lò xo có độ cứng 400N/m, độ biến dạng VTCB 10cm Lực kéo lực đàn hồi vật vị trí cao A 12N; 28N B 28N; 12N C 12N; 0N D 0; 12N Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng DĐDH có biên độ 6cm, lò xo có độ cứng 400N/m, độ biến dạng VTCB 10cm Lực kéo lực đàn hồi vật vị trí thấp A 64N; 24N B 24N; 40N C 24N; 64N D 40N; 24N Câu Một lắc lò xo DĐDH theo phương ngang, lò xo có độ cứng 1N/cm Trong trình dao động, chiều dài cực tiểu cực đại lò xo 30cm 36cm Lực đàn hồi cực tiểu cực đại lò xo A 30N; 36N B 0; 32N C 3,6N; 6N D 0; 3N Câu Con lắc lò xo dao động thẳng đứng với biên độ 5cm Trong trình dao động, lực đàn hồi cực đại lò xo gấp lần lực đàn hồi cực tiểu Lấy g = 10m/s2 Chu kì dao động lắc A 0,314s B 0,628s C 0,157s D 1,256s Câu Con lắc lò xo có độ cứng 100N/m lượng 0,5J Khi lắc có li độ 3cm vận tốc 20 cm / s Chu kì dao động A 0,5s B 0,4s C 0,3s D 0,2 Câu Con lắc lò xo có vật nặng 100g DĐĐH với chu kì 1s đoạn thẳng dài 8cm Lấy g    10m / s Động lắc li độ 2cm A 3,2.10-3J B 0,8.10-3J C 2,4.10-3J D 32J Câu Một vật DĐDH trục Ox với biên độ A =10cm Khi vật qua li độ x = cm, vật lần động 16 A B C 0,36 D 0,64 16 Câu 10 Một lắc lò xo (m, k) DĐDH với biên độ A Động vật m lần vật qua vị trí có li độ -6 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 A A A A B x   C x   D x   Câu 11 Con lắc lò xo có vật nặng 300g DĐDH x  3cos(20t ) (cm) Biểu thức A Wt  0,054cos2 (20t ) (J) B Wt  0,3cos2 (20t ) (J) A x    D Wt  0,3cos (20t  ) (J) Câu 12 Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình: x  10cos(4 t   ) (cm;s) Trong giây số lần động A B C D Câu 13 Một vật khối lượng m = kg dao động điều hòa với biên độ cm có vận tốc cực đại m/s Khi vật qua vị trí có li độ x = cm động vật A 0,18 J B 0,32 J C 0,36 J D 0,64 J Câu 14 Một vật DĐDH với tần số 2,5Hz 0,2s 16cm Gốc thời gian chọn lúc vật có li độ cực tiểu (cực đại âm) Phương trình dao động vật: A x  4cos(2,5 t   ) (cm) B x  8cos(5 t ) ( cm ) C x  16cos(2,5 t ) (cm) D x  8sin(5 t   ) ( cm ) Câu 15 Đồ thị biểu diễn x  A cos(t   ) Phương trình dao động A x  4cos(10t )(cm) B x  10cos(8 t )(cm) C Wt  0,054sin (20t ) (J)  C x  10cos( t )(cm)  D x  10cos(4t  )(cm) Câu 16 Phương trình chuyển động vật x  5cos(2 t  2 )(cm) Sau chuyển động 2,5s vật chuyển động A Nhanh dần B Chậm dần C Nhanh dần D Chậm dần Câu 17 Một lò xo gắn vật m dao động với tần số 100Hz; đem lò xo cắt thành bốn đoạn gắn vật m vào bốn lò xo dao động với tần số A 200Hz B 100Hz C 50Hz D 25Hz III CON LẮC ĐƠN Thế lắc đơn : Gồm vật nhỏ khối lượng m, treo đầu sợi dây không dãn, khối lượng không đáng kể Khảo sát dao động lắc đơn mặt động lực học : Lực thành phần Pt lực kéo : Pt = - mgsin - Nếu góc  nhỏ (  < 100 ) : Pt  mg  mg s l Khi dao động nhỏ, lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ : T  2  l g g l Phƣơng trình dao động: s = S0cos(t + ) α = α0cos(t + ) với s = αl, S0 = α0l  v = s’ = -S0sin(t + ) = -lα0sin(t + )  a = v’ = -2S0cos(t + ) = -2lα0cos(t + ) = -2s = -2αl Lƣu ý: S0 đóng vai trò A s đóng vai trò x -7 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 F m Khảo sát dao động lắc đơn mặt lƣợng :( dùng cho lắn ban đầu đƣợc thả v=0) - Động : Wđ  mv 2 - Thế : Wt = mgl(1 – cos ) - Cơ : W  mv  mgl (1  cos ) = mgl(1 - cos0) - Vận tốc : v  gl (cos   cos  ) + Nếu F hướng lên g' g - Lực căng dây : T  mg(3 cos   cos  ) Ứng dụng : Đo gia tốc rơi tự Các dạng tốn: Dạng Hệ thức độc lập(v0 khác 0) * a = -2s = -2αl v * S02  s  ( )2  *  02    v2 gl 1 mg 1 m 2S02  S0  mgl 02  m 2l 2 02 2 l 2 Dạng Tại nơi lắc đơn chiều dài l1 có chu kỳ T1, lắc đơn chiều dài l2 có chu kỳ T2, lắc đơn chiều dài l1 + l2 có chu kỳ T2,con lắc đơn chiều dài l1 - l2 (l1>l2) có chu kỳ T4 Thì ta có: T32  T12  T22 T42  T12  T22 Dạng Khi lắc đơn dao động với 0 Cơ năng, vận tốc lực căng sợi dây lắc đơn W = mgl(1-cos0); v2 = 2gl(cosα – cosα0) TC = mg(3cosα – 2cosα0) Lưu ý: - Các công thức áp dụng cho 0 có giá trị lớn - Khi lắc đơn dao động điều hồ (0 đồng hồ chạy chậm (đồng hồ đếm giây sử dụng lắc đơn) * Nếu T < đồng hồ chạy nhanh * Nếu T = đồng hồ chạy T 86400( s) * Thời gian chạy sai ngày (24h = 86400s):   T Dạng Khi lắc đơn chịu thêm tác dụng lực phụ không đổi: Lực phụ không đổi thường là: -8 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 * Lực quán tính: F  ma , độ lớn F = ma ( F  a ) Lƣu ý: + Chuyển động nhanh dần a  v ( v có hướng chuyển động) + Chuyển động chậm dần a  v * Lực điện trường: F  qE , độ lớn F = qE (Nếu q >  F  E ; q <  F  E ) * Lực đẩy Ácsimét: F = DgV ( F luông thẳng đứng hướng lên) Trong đó: D khối lượng riêng chất lỏng hay chất khí g gia tốc rơi tự V thể tích phần vật chìm chất lỏng hay chất khí Khi đó: P '  P  F gọi trọng lực hiệu dụng hay lực biểu kiến (có vai trò trọng lực P ) F g '  g  gọi gia tốc trọng trường hiệu dụng hay gia tốc trọng trường biểu kiến m l Chu kỳ dao động lắc đơn đó: T '  2 g' Các trường hợp đặc biệt: * F có phương ngang: + Tại VTCB dây treo lệch với phương thẳng đứng góc có: tan   F P F + g '  g  ( )2 m * F có phương thẳng đứng hướng lên g '  g  F m F m ( ý :g tăng thang máy lên nhanh , xuống chậm) Bài tập Câu Một lắc đơn dao động với biên độ nhỏ Khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật nặng vị trí cao s Chu kì dao động lắc A 1s B 0,5s C 2s D 4s Câu Một lắc đơn gồm dây treo khơng dãn bi kích thước khơng đáng kể Con lắc dao động với chu kỳ 3s bi chuyển động cung tròn 4cm Thời gian để bi 2cm kể từ vị trí cân A 0,5s B 1,5s C 0,25s D 0,75s Câu Một lắc đơn dài 4m treo nơi có gia tốc rơi tự g    10m / s Tại điểm dây treo người ta có đóng đinh, tính chu kỳ dao động lắc A 4s B 3,14s C 2s D s Câu Một lắc đơn có chiều dài dạy treo dao động với chu kỳ 2s nơi có gia tốc rơi tự g    10m / s Tại điểm cách điểm treo đoạn / người ta có đóng đinh, tính chu kỳ dao động lắc A 1s B 1,5s C 1,81s D 2s Câu Một lắc đơn có chu kỳ dao động điều hoà 2,4s mặt đất Mang lắc lên Mặt Trăng chu kỳ dao động ? Biết khối lượng Trái Đất lớn gấp 81 lần khối lượng Mặt Trăng bán kính Trái Đất lớn gấp 3,7 lần bán kính Mặt Trăng Xem nhiệt độ khơng thay đổi A 0,822s B 0,987s C 0,513s D 5,838 Câu Một lắc đơn dài ℓ dao động nhỏ với chu kỳ T Đưa lắc lên độ cao h với giả thiết nhiệt độ không đổi R bán kính Trái Đất Để chu kỳ dao động lắc T chiều dài ' lắc độ cao h phải * Nếu F hướng xuống g '  g  -9 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 h h B C .(1  ) D .(1  ) h h (1  ) (1  ) R R R R Câu Bán kính Trái Đất 6400 km Một lắc đơn dài dao động điều hòa với chu kỳ T mặt đất Đưa lắc lên độ cao h = 64 km Nếu xem nhiệt độ khơng đổi chu kỳ dao động nhỏ lắc độ cao h tăng hay giảm % so với dao động mặt đất? A Tăng 1% B Giảm 1% C Tăng 2% D Giảm 2% Câu Một lắc gỏ giây (chu kỳ 2s) chạy mặt đất Hỏi đưa lắc lên độ cao phân nửa bán kính Trái Đất ngày đêm lắc chạy nhanh hay chậm (cho nhiệt độ không thay đổi) A 24h B 12h C 8h D 6h Câu Treo lắc đơn vào thang máy đứng yên nơi có gia tốc rơi tự g chu kỳ dao động nhỏ lắc s Nếu thang máy lên thẳng đứng nhanh dần với gia tốc g /3 chu kỳ dao động nhỏ lắc C s D 1,5 s A s B s Câu 10 Con lắc đơn thang máy đứng yên có chu kỳ T Khi thang máy chuyển động thẳng biến đổi chu kỳ lắc T’ Nếu T’ < T thang máy A Đi lên nhanh dần xuống nhanh dần B Đi lên chậm dần xuống chậm dần C Đi lên nhanh dần xuống chậm dần D Đi lên chậm dần xuống nhanh dần Câu 11 Treo lắc đơn vào điểm trần thang máy chuyển động thẳng đứng nơi có g = 9,75 m/s2 Xét trường hợp lắc dao động với biên độ góc nhỏ Khi thang máy lên nhanh dần với độ lớn gia tốc a chu kỳ dao động lắc T1 Khi thang máy xuống nhanh dần với độ lớn gia tốc a chu kỳ dao động lắc T2 = 1,5T1 Giá trị a A 2,365 m/s2 B 5,36 m/s2 C 3,75 m/s2 D 3,25 m/s2 Câu 12 Hòn bi nhỏ kim loại có khối lượng 10 gam treo vào sợi dây khơng giãn khơng dẫn điện chu kỳ dao động nhỏ giây Tích cho bi điện tích q = 2.10 – (C) đặt điện trường có đường sức thẳng đứng, chiều từ xuống, cường độ điện trường E = 10 (V/m) Lấy g = 10 m/s2 Chu kỳ dao động nhỏ lắc A 1,01 s B 2,02 s C 1,98 s D 1,96 s IV DAO ĐỘNG TẮT DẦN – DAO ĐỘNG CƢỠNG BỨC Dao động tắt dần : - Thế dao động tắt dần : Biên độ dao động giảm dần - Giải thích : Do lực cản khơng khí, lực ma sát lực cản lớn tắt dần nhanh - Ứng dụng : Thiết bị đóng cửa tự động hay giảm xóc Dao động trì : Giữ biên độ dao động lắc không đổi mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng cách cung cấp cho hệ phần lượng phần lượng tiêu hao ma sát sau chu kỳ Dao động cƣỡng : - Thế dao động cƣỡng : Giữ biên độ dao động lắc không đổi cách tác dụng vào hệ ngoại lực cưỡng tuần hoàn - Đặc điểm : + Tần số dao động hệ tần số lực cưỡng + Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc biên độ lực cưỡng độ chênh lệch tần số lực cưỡng tần số riêng hệ dao động Chú ý: Bài tốn xe , xơ nƣớc lắc mạnh nhất: Hệ dao động có tần số dao động riêng f0, hệ chịu tác dụng lực c-ỡng biến thiên tuần hoàn với tần số f biên ®é dao ®éng cđa hƯ lín nhÊt khi: f0 = f A -10 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 Câu 24:Cho mạch điện xoay chiều gồm biến trở mắc nối tiếp với cuộn dây cảm có cảm kháng ZL = 100  Biến trở có điện trở R cơng suất tồn mạch đạt cực đại? A 150  B 50  C 100  D 200  Câu 25 :Hạt nhân ngun tử chì có 82 prơtơn, 125 nơ trơn Hạt nhân nguyên tử kí hiệu là: 82 82 A 125 B 125 C 207 D 207 Pb Pb 82 Pb 82 Pb Câu 26 :Một chất phát quang có khả phát ánh sáng màu đỏ sáng màu lục Nếu dùng tia tử ngoại để kích thích phát quang chất ánh sáng phát quang có màu nào? A Màu đỏ B Màu vàng C Màu lục D Màu lam Câu 27: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R mắc nối tiếp với hộp kín có chứa cuộn cảm ( tụ điện ), ta nói hộp kín chứa cuộn cảm nếu: A Dòng điện trể pha so với điện áp hai đầu mạch điện B Dòng điện sớm pha so với điện áp hai đầu mạch điện C Dòng điện pha so với điện áp hai đầu mạch điện D Dòng điện trể pha sớm pha so với điện áp hai đầu mạch điện Câu 28: Một đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 100V, hai đầu điện trở 60V Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện A 60V B 180V C 80V D 40V Câu 29: Chọn câu phát biểu : dùng máy biến làm A Điện áp tăng lên lần cường độ dòng điện giảm nhiêu lần ngược lại B Điện áp tăng lên giảm xuống cường độ dòng điện giữ khơng đổi C Điện áp tăng lên lần cường độ dòng điện tăng lên nhiêu lần ngược lại D Điện áp tăng giảm phụ thuộc vào tải tiêu thụ Câu 30:Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp dao động điều hồ có biểu thức u = 220cosωt (V) Biết điện trở mạch 100Ω Khi ω thay đổi để công suất tiêu thụ mạch cực đại giá trị cực đại A 484W B 220W C 440W D 242W Câu 31: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocos100t(V) vào hai đầu mạch RLC với R=30 cường độ dòng điện mạch i = Iocos(100t -  )(A) Tổng trở mạch là: A 30 B 52 C 60 D 17,1 Câu 32: Trên ảnh đặt song cách xa hai khe Iâng F1 F2 khoảng D = 0,5m người ta đếm 16 vân sáng mà khoảng cách hai vân ngồi 4,5mm.Tần số sóng ánh sáng hai khe phát f = 5.1014 Hz Khoảng cách a hai khe A 0,1mm B 0,5mm D 1mm C  m Câu 33: Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đứng yên, phân rã thành hạt nhân B hạt  có khối lượng mB m có vận tốc vB v Mối liên hệ tỉ số động năng, tỉ số khối lượng tỉ số độ lớn vận tốc hai hạt sau phản ứng xác định hệ thức m K v K v m A B  B   B B  B  B K  v mB K  v m v m v K K m C B     D B    B K  v B mB K  v B m Câu 34: Pha dao động dao động điều hoà dùng để xác in A Biên độ dao động B Tần số dao động C Trạng thái dao động D Chu kỳ dao động Câu 35: Một cuộn dây cảm có độ tự cảm L = H ,mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung  100  C= ) (V ) Tìm biểu F Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây có dạng u L = 100cos (100  t +  thức cường độ dòng điện tức thời mạch ? -61 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com A i = 0,5cos(100  t -  ) (A) B i = 0,5cos(100  t + 0918429983 - 0981542911  ) (A)   ) (A) D i = cos(100  t + ) (A) 3 Câu 36: Điều sau sai so sánh tia hồng ngoại tia tử ngoại ? A Có chất sóng điện từ B Tia hồng ngoại tia tử ngoại khơng nhìn thấy mắt thường C Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ tia tử ngoại D Tia hồng ngoại tia tử ngoại tác dụng lên kính ảnh Câu 37: Một sợi dây đàn hồi AB dài 1,2 m đầu A cố định đầu B tự ,được rung với tần số f dây có sóng lan truyền với tốc độ 24 m/s.Quan sát sóng dừng dây người ta thấy có bụng Tần số dao động dây A 95 Hz B 85 Hz C 80 Hz D 90 Hz -34 Câu 38: Cho số Plăng h = 6,625.10 Js tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108m/s Bức xạ màu vàng natri có bước sóng  = 0,59m Năng lượng phơtơn tương ứng có giá trị A 2,0eV B 2,1eV C 2,2eV D 2.3eV Câu 39: Mặt Trời thuộc loại đây? A Sao chất trắng B Sao kênh đỏ C Sao trung bình chất trắng kêng đỏ D Sao nơtron Câu 40 : Tìm phát biểu sai sóng điện từ A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ có đầy đủ tình chất sóng học: phản xạ, khúc xạ, giao thoa C Sóng điện từ sóng ngang D Giống sóng học, sóng điện từ cần môi trường vật chất đàn hồi để lan truyền -SỐ 09 Câu 1: Chọn câu sai mạch điện xoay chiều : A Công thức cos  =R/Z áp dụng cho đoạn mạch xoay chiều B Cuộn cảm có hệ số công suất khác không C Hệ số công suất đoạn mạch phụ thuộc vào tần số dòng điện mạch D Biết hệ số cơng suất đoạn mạch ta xác định hiệu điện đầu đoạn mạch sớm hay trễ pha so với cường độ dòng điện Câu 2: Cho đoạn mạch xoay chiều R.L.C nối tiếp,cuộn dây cảm có cảm kháng 100  dung kháng 200  ,R biến trở thay đổi từ 20  đến 80  Với giá trị R cơng suất đoạn mạch lớn Cho hiệu điện hiệu dụng đầu đoạn mạch không đổi: A 100  B 200  C 50  D 80  Câu 3: Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa : A Hiện tượng tự cảm B Hiên tượng cảm ứng điện từ C Từ trường quay D Hiện tượng nhiệt điện Câu 4: Máy biến áp thiết bị : A Biến đỏi hiệu điện của dòng điện xoay chièu B Biến đỏi hiệu điện dòng điện khơng đổi C Biến đổi hiệu điện dòng điện xoay chiều hay dòng điện khơng đổi D Bién đổi cơng suất dòng điện không đổi Câu 5: Cho 1đoạn mạch xoay chiều gồm 1biến trở nối tiêp với tụ C=10-4/  F,đặt vào hiệu điện u =200 cos 100  t( V ) Tìm giá trị biến trở để cơng suất mạch cực đại A 200  B 100  C 50  D 70  Câu 6: Trong động không đồng ba pha, từ trường cuộn dây có giá trị cực đại từ trường cuộn dây kia: A Bằng giá trị cực đại B Bằng 2/3 giá trị cực đại C i = cos(100  t - -62 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 C Bằng 1/3 giá trị cực đại D Bằng giá trị cực đại Câu 7: Trong dao động điều hoà, lúc li độ vật có giá trị x = A/2 độ lớn vận tốc là: A v = Vmax B v = Vmax /2 D v = vmax / C v = (vmax ) /2 Câu 8: Một vật dao động điều hồ có phương trình x = cos (3t-  /6)cm Cơ vật 7,2.10-3 J Khối lượng vật là: A 1kg B 2kg C 0,1kg D 0,2kg Câu 9: Một vật m dao động điều hồ với phương trình x = 20 cos2  t (cm) Gia tốc vật li độ x = 10cm là: (Cho  = 10) A - 4m /s2 B 2m /s2 C 9,8m /s2 D - 10m /s2 Câu 10: Một vật nhỏ dao động điều hồ quỹ đạo dài 20cm Khi vị trí x = 8cm vật có vận tốc 12  cm /s Chu kì dao động vật là: A 0,5s B 1s C 0,1s D 5s Câu 11: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào: A Hệ số lực cản tác dụng lên vật B Tần số ngoại lực tác dụng lên vật C Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dung lên vật Câu 12: Chọn câu sai tính chất truyền sóng mơi trường: A Q trình truyền sóng q trình truyền lượng B Sóng truyền khơng mang theo vật chất mơi trường C Các sóng âm có tần số khác truyền vận tốc mơi trường D Sóng mạnh truyền nhanh Câu 13: Chọn phát biểu sai Hiện tượng giao thoa sóng xảy hai sóng tạo từ hai tâm sóng có đặc điểm sau: A Cùng tần số, pha B Cùng tần số, ngược pha C Cùng tần số, lệch pha góc không đổi D Cùng biên độ, pha Câu 14: Một dây đàn hồi AB căng ngang, đầu A cố định, đầu B rung nhờ dụng cụ để tạo sóng dừng, biết tần số rung 50Hz khoảng cách năm nút sóng liên tiếp 1m Tính vận tốc truyền sóng dây: A 25m/s B 20m/s C 40m/s D 50m/s Câu 15: Một vật thực đồng thời hai dao động phương x1 = cos( 10  t )cm x2 = sin( 10  t )cm Trong t tính giây Hãy tìm độ lớn vận tốc vật thời điểm t = 2s A 40  cm/s B 20  cm/s C 60  cm/s D 10  cm/s Câu 16: Âm hai nhạc cụ phát khác về: A Độ cao B Độ to C Âm sắc D Mức cường độ âm 4 10 Câu 17: Một đoạn mạch xoay chiều R,L,C, nối tiếp R = 100  , C = F, L = H ( cuộn dây cảm   ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều u = 200cos100  t(V) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A 1A B 2A C 1,4A D 0,5A Câu 18: Chọn phát biểu sai sóng điện từ: A Sóng điện từ sóng ngang B Sóng điện từ có mang lượng C Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa D Sóng điện từ khơng thể truyền chân khơng Câu 19: Một mạch chọn sóng máy thu vô tuyến gồm tụ C = 880pF cuộn cảm L = 20  H Bước sóng điện từ mà mạch thu là: -63 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 A 100m B 150m C 250m D 79m Câu 20: Cơng êlectrơn khỏi kim loại 1,88eV Chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng  = 0,489  m Biết h = 6,625.10 – 34Js, C = 3.108m/s Chọn giá trị giới hạn quang điện kim loại D Một giá trị khác A 0,066  m B 6,6  m C 0,66  m Câu 21: Phạm vi tác dụng lực tương tác mạnh hạt nhân là: A 10 – 10cm B 10 – 13cm C Vô hạn D 10 – 8cm Câu 22: Hạt nhân 12 D có khối lượng 2,0136u Biết khối lượng prôtôn 1,0073u, nơtrôn 1,0087u Năng lượng liên kết hạt nhân 12 D là: (Cho 1u = 931,5MeV/c2) A 0,67MeV B 2,7MeV C 2,02MeV D 2,23MeV Câu 23: Phát biểu sau sai: A Tia X tia tử ngoại tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia X tia tử ngoại lệch đường qua điện trường mạnh C Tia X tia tử ngoại kích thích số chất phát quang D Tia X tia tử ngoại co chất sóng điện từ Câu 24: Chọn câu đúng: A Tia X xuyên qua tất vật B Tia X vật bị nung nóng nhiệt độ cao phát C Tia X có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại D Tia X phát từ bóng đèn điện có cơng suất lớn Câu 25: Chiếu ánh sáng nhìn thấy vào chất sau gây tượng quang điện A Kim loại kiềm B Kim loại C Điện môi D Chất bán dẫn 27 Câu 26: Hạt nhân 60 CO có khối lượng 55,94u Biết khối lượng prôtôn 1,0073u, nơtrôn 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân là: A 48,9MeV B 54,5MeV C 70,5MeV D 70,4MeV Câu 27: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe cách 3mm, màng cách hai khe 2m Bước sóng dùng thí nghiệm 0,6  m Tại điểm M cách vân trung tâm 1,2mm có: A Vân sáng bậc B Vân sáng bậc C Vân tối thứ ba D Vân sáng bậc 131 Câu 28: Chất phóng xạ 53 I có chu kì bán rã ngày đêm Ban đầu có 1g chất sau ngày đêm lại bao nhiêu? A 0,87g B 0,69g C 0,78g D 0,92g 210 Câu 29: Chất phóng xạ 84 PO phát tia  biến đổi thành chì, chu kỳ bán rã PO 138 ngày.Nếu ban đầu có N0 ngun tử PO sau lại 1/100 số nguyên tử ban đầu A 653,28 ngày B 917 ngày C 834,45 ngày D 548,69 ngày 3 Câu 30: Hãy so sánh khối lượng H He : A mH > mHe B mH < mHe C mH = mHe D Không so sánh Câu 31: Nguyên tử hiđrơ trạng thái kích thích ứng với quỹ đạo N Tổng số vạch quang phổ mà nguyên tử phát là: A B C D Câu 32: Trong tượng giao thoa sóng học, nguồn A,B có biên độ 1mm, pha, chu kì 0,2 giây, tốc độ truyền sóng 1m/s Điểm M cách A 18cm, cách B 28cm, có biên độ dao động bằng: A 2mm B 1,4mm C 1,7mm D 0mm Câu 33: Chọn câu Trong trình vật dao động điều hồ thì: A Vectơ vận tốc vectơ gia tốc số B Vectơ vận tốc vectơ gia tốc chiều chuyển động C Vectơ vận tốc ln chiều chuyển động, vectơ gia tốc ln hướng vị trí cân D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc đổi chiều qua vị trí cân Câu 34: Một sóng truyền mơi trường với vận tốc 60m/s, có bước sóng 50cm tần số là: -64 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 A 60Hz B 120Hz C 30Hz D 224Hz Câu 35: Một tụ điện mắc vào điện áp xoay chiều có tần số thay đổi Khi tần số 50Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ 0,5A Khi tần số dòng điện 60Hz cường độ hiệu dụng qua tụ điện là: A 0,6A B 6A C 0,42A D 4,2A Câu 36: Trong mạch dao động LC, lượng điện từ mạch có đặc điểm sau đây: A Biến thiên điều hoà theo thời gian B Không biến thiên theo thời gian C Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kỳ T D Biến thiên điều hoà theo thời gian với chu kỳ T/2 Câu 37:Trong thí nghiệm Y – âng giao thoa ánh sáng Biết D = 2m, a =1mm, bước sóng dùng thí nghiệm 0,6  m Vân tối thứ tư cách vân trung tâm khoảng là: A 4,8mm B 4,2mm C 6,6mm D 3,6mm Câu 38: Công thức liên hệ giới hạn quang điện cơng kim loại là: A 0 = hA/c B 0 A = hc C 0 = A/hc D 0 = c/h.A Câu 39: Hạt nhân có độ hụt khói lớn thì: A Càng dễ bị phá vỡ B Càng bền vững C Năng lượng liên kết bé D Số lượng nuclôn lớn Câu 40: Mặt trời thuộc sau đây: A Sao kềnh B Sao nuclôn C Sao chắt trắng D Sao trung bình chắt trắng kềnh SỐ 10  Câu Một vật dao động điều hồ có phương trình x  cos(2t  )cm Li độ vật lúc t = s A cm B 2,5 cm D -5 cm C 2,5 cm Câu Một vật dao động điều hồ với chu kì T = π s, qua vị trí cân tốc độ vật 10 cm/s Biên độ vật có giá trị sau đây? A 10 cm B cm C 2,5 cm D 5π cm Câu Một vật dao động điều hoà với biện độ A Tại thời điểm động vật ba lần vật cách vị trí cân đoạn bao nhiêu? A A A A A cm C cm D B cm 2 Câu Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng CD quanh vị trí cân O Trong giai đoạn chuyển động vận tốc gia tốc vật ngược hướng với nhau? A Từ C đến D B Từ D đến C C Từ C đến O D Từ O đến D Câu Dao động vật bù lượng dao động theo tần số riêng gọi A Dao động cưỡng B Dao động trì C Dao động tự D Dao động tắt dần Câu Một lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Thời gian để lắc từ vị trí biên đến vị trí cân A s B s C 0,5 s D 0,25 s Câu Sóng dừng dây có đầu tự có bước sóng 20 cm Khoảng cách gần từ điểm nút đến đầu tự bao nhiêu? A 30 cm B 10 cm C cm D 2,5 cm Câu Nguồn sóng có phương trình u  cos t (cm) Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm   A u  cos(t  )(cm) B u  cos(t  )(cm) 4 -65 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com  0918429983 - 0981542911  D u  cos(t  )(cm) 2 Câu Một sóng truyền mặt nước có bước sóng 0,25 m Hai điểm phương truyền sóng cách 6,25 cm dao động lệch pha góc bao nhiêu? 2   A B C D  Câu 10 Sóng âm dao động có tần số A Nhỏ 16 Hz B Từ 16 Hz đến 2.104 Hz C Lớn 2.10 Hz D Bất kì Câu 11 Điện áp hiệu dụng mạng điện dân dụng 220 V Giá trị biên độ điện áp A 155,6 V B 380 V C 311 V D 440 V Câu 12 Một điện trở R mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, công suất tiêu thụ P Nếu giảm điện trở nửa công suất tiêu thụ A 2P B 0,25P C 4P D 0,25P Câu 13 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có tính dung kháng Để mạch có cộng hưởng điện ta A Giảm C B Tăng tần số C Giảm L D Giảm R Câu 14 Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp mắc vào nguồn có điện áp hiệu dụng 120 V Dùng vôn kế để đo điện áp hai đầu dụng cụ ta thấy chúng giá trị Giá trị A 120 V B 40 V C 60 V D 60 V Câu 15 Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A Tăng công suất toả nhiệt B Tăng cường độ dòng điện C Giảm cơng suất tiêu thụ D Giảm mát nhiệt Câu 16 Một đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 150 V, hai đầu điện trở 90 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 60 V B 200 V C 80 V D 120 V 0,4 Câu 17 Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn cảm L = (H) tụ C u  cos(t  )(cm)  điện có điện dung C = 10 3 (F) Đoạn mạch mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng khơng 4 đổi tần số góc ω thay đổi Khi cho ω biến thiên từ 50π (rad/s) đến 100π (rad/s), cường độ hiệu dụng mạch A Tăng B Lúc đầu tăng sau giảm C Giảm D Lúc đầu giảm sau tăng Câu 18 Mạch dao động LC khơng có điện trở thực dao động tự với tần số riêng f0 = 106 Hz Năng lượng từ trường nửa giá trị cực đại sau khoảng thời gian A μs B μs C 0,5 μs D 0,25 μs Câu 19 Một mạch dao động LC, tụ điện tích điện đến điện áp cực đại U0 Sau bắt đầu phóng điện thời gian 0,5 μs điện áp tức thời điện áp hiệu dụng tụ Tần số dao động riêng mạch A 0,25 MHz B 0,125 MHz C 0,5 MHz D 0,75 MHz Câu 20 Trong thí nghiệm I-âng tăng đồng thời khoảng cách hai khe khoảng cách từ hai khe đến quan sát lên lần khoảng vân A Tăng lên lần B Giảm lần C Tăng lên lần D Không đổi o Câu 21 Cơ thể người nhiệt độ 37 C phát xạ sau ? A Tia X B Bức xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại -66 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 Câu 22 Tia sáng trắng chiếu xiên từ nước khơng khí, xạ sau có góc khúc xạ nhỏ nhất? A Đỏ B Vàng C Lục D Tím Câu 23 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a= 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = m Hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm Trên quan sát hình ảnh giao thoa Khoảng cách hai vân sáng bậc hai A 2,4 mm B 4,8 mm C 9,6 mm D 19,2 mm Câu 24 Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng khí 700nm chất lỏng suốt 500nm Chiết suất chất lỏng ánh sáng là: A 1,25 B 1,5 C 1,45 D 1,24 Câu 25 Tia tử ngoại khơng có tính chất sau đây? A Tác dụng lên kính ảnh B Làm ion hóa khơng khí C Có thể gây tượng quang điện D Không bị nước hấp thụ Câu 26 Chiếu xạ có tần số f vào catơt tế bào quang điện ta thấy động ban đầu electron quang điện cơng Giới hạn quang điện kim loại là: f f c c C 0  D 0  A 0  B 0  c 2c f 2f Câu 27 Nguyên tử hidro trạng thái kích thích có bán kính quỹ đạo tăng lên lần Các chuyển dời có thể: A Từ quỹ đao M đến K B Từ quỹ đao L đến K C Từ quỹ đao M đến L D Cả ba trường hợp Câu 28 Giới hạn quang dẫn Se, PbS, CdS, CdSe, PbTe 0,95m; 2,7m ; 0,9m; 1,22m 6m Chiếu chùm tia hồng ngoại vào chất người ta thấy chùm xạ gây tượng quang diện cho chất Bước sóng xạ: A 0,95m    1,22m B 2,7m    6m C 1,22m    2,7m D 0,9m    0,95m Câu 29 Phương trình phản ứng khơng đúng? 144 97 A 11 H  37Li24 He 24He B 238 94 Pu  n 54 Xe  40 Zr 2 n 27 30 C 115B11H 48 Be  24He D 24 He13 Al 15 P 01n Câu 30 Nếu chất phóng xạ có số phóng xạ λ chu kì bán rã  ln  ln A T  B T  D T  C T   ln ln 2  Câu 31 Đồng vị phóng xạ β phốtpho có A 32 prơtơn 15 nơtrôn B 15 prôtôn 17 nơtrôn C 15 prôtôn 15 nơtrôn D 15 prôtôn 30 nơtrôn Câu 32 Nguồn gốc lượng mặt trời tượng A Phân hạch B Phóng xạ C Tổng hợp hêli từ hidrô D Biến đổi hêli thành hidrô Câu 33 Khi vật rắn quay quanh trục cố định chuyển động nhanh dần điểm vật khơng nằm trục quay có độ lớn A Gia tốc tiếp tuyến tăng gia tốc hướng tâm không đổi B Gia tốc hướng tâm tăng gia tốc tiếp tuyến không đổi C Gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến tăng D Gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến không đổi Câu 34 Ba cầu nhỏ giống khối lượng m, gắn ba đỉnh khung nhẹ cách khoảng l Momen quán tính hệ trục quay qua tâm vng góc với mặt phẳng khung A ml2 B ml2 C 0,75ml2 D 2ml2 Câu 35 Một vật rắn quay quanh trục cố định Đạo hàm theo thời gian momen động lượng A Hợp lực tác dụng lên vật B Động lượng vật C Momen lực tác dụng lên vật D Momen quán tính vật -67 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 Câu 36 Một vật rắn quay quanh trục cố định với tốc độ góc ω Momen quán tính vật trục quay I Biểu thức động vật I 2 2I C Wđ = I2ω D Wđ = 2ω2I A Wđ = B Wđ = 2 Câu 37 Nội dung nguyên lí tương đối thuyết tương đối hẹp A Các tượng vật lí xảy quy chiếu quán tính B Các tượng học xảy quy chiếu quán tính C Các định luật học có dạng hệ quy chiếu quán tính D Tốc độ ánh sáng chân không hệ quy chiếu qn tính có giá trị c Câu 38 Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3 m vào chất thấy chất phát ánh sáng có bước sóng 0,5 m Cho hiệu suất chùm phát quang 1% Tỉ số số phơtơn kích thích số phơtơn phát quang A 60 B 600 C 200 D 20 Câu 39 Một chùm đơn sắc chiếu vng góc với thủy tinh dày cm Hệ số hấp thụ thủy tinh 25 m-1 Tỉ lệ lượng chùm sáng bị hấp thụ A 36,78% B 63,22% C 93,94% D 6,06% Câu 40 Hai chất điểm P Q dao động điều hòa quanh gốc O trục, biên độ, chu kì lần v lượt s s Khi t = chúng qua gốc tọa độ Tỉ số tốc độ P chúng gặp vQ A 1:2 B 2:1 C 2:3 D 3:2 SỐ 11  Câu Một vật dao động điều hồ có phương trình x  cos(2t  )cm Li độ vật lúc t = s A cm B 2,5 cm D -5 cm C 2,5 cm Câu Một vật dao động điều hồ với chu kì T = π s, qua vị trí cân tốc độ vật 10 cm/s Biên độ vật có giá trị sau đây? A 10 cm B cm C 2,5 cm D 5π cm Câu Một vật dao động điều hoà với biện độ A Tại thời điểm động vật ba lần vật cách vị trí cân đoạn bao nhiêu? A A A A A cm C cm D B cm 2 Câu Một vật dao động điều hoà đoạn thẳng CD quanh vị trí cân O Trong giai đoạn chuyển động vận tốc gia tốc vật ngược hướng với nhau? A Từ C đến D B Từ D đến C C Từ C đến O D Từ O đến D Câu Dao động vật bù lượng dao động theo tần số riêng gọi A Dao động cưỡng B Dao động trì C Dao động tự D Dao động tắt dần Câu Một lắc đơn có chiều dài l = 1m dao động nơi có gia tốc trọng trường g = π2 m/s2 Thời gian để lắc từ vị trí biên đến vị trí cân A s B s C 0,5 s D 0,25 s Câu Sóng dừng dây có đầu tự có bước sóng 20 cm Khoảng cách gần từ điểm nút đến đầu tự bao nhiêu? A 30 cm B 10 cm C cm D 2,5 cm Câu Nguồn sóng có phương trình u  cos t (cm) Biết tốc độ lan truyền 0,4 m/s Phương trình dao động sóng điểm nằm phương truyền sóng, cách nguồn sóng 10 cm   A u  cos(t  )(cm) B u  cos(t  )(cm) 4 -68 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com  0918429983 - 0981542911  D u  cos(t  )(cm) 2 Câu Một sóng truyền mặt nước có bước sóng 0,25 m Hai điểm phương truyền sóng cách 6,25 cm dao động lệch pha góc bao nhiêu? 2   A B C D  Câu 10 Sóng âm dao động có tần số A Nhỏ 16 Hz B Từ 16 Hz đến 2.104 Hz C Lớn 2.10 Hz D Bất kì Câu 11 Điện áp hiệu dụng mạng điện dân dụng 220 V Giá trị biên độ điện áp A 155,6 V B 380 V C 311 V D 440 V Câu 12 Một điện trở R mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi, công suất tiêu thụ P Nếu giảm điện trở nửa cơng suất tiêu thụ A 2P B 0,5P C 4P D 0,25P Câu 13 Mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có tính dung kháng Để mạch có cộng hưởng điện ta A Giảm C B Tăng tần số C Giảm L D Giảm R Câu 14 Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp mắc vào nguồn có điện áp hiệu dụng 120 V Dùng vôn kế để đo điện áp hai đầu dụng cụ ta thấy chúng giá trị Giá trị A 120 V B 40 V C 60 V D 60 V Câu 15 Trong dụng cụ tiêu thụ điện quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm A Tăng công suất toả nhiệt B Tăng cường độ dòng điện C Giảm cơng suất tiêu thụ D Giảm mát nhiệt Câu 16 Một đoạn mạch gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm Biết điện áp hiệu dụng hai đầu mạch 150 V, hai đầu điện trở 90 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm A 60 V B 200 V C 80 V D 120 V 0,4 Câu 17 Một đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R = 30 Ω, cuộn cảm L = (H) tụ C u  cos(t  )(cm)  điện có điện dung C = 10 3 (F) Đoạn mạch mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp hiệu dụng khơng 4 đổi tần số góc ω thay đổi Khi cho ω biến thiên từ 50π (rad/s) đến 100π (rad/s), cường độ hiệu dụng mạch A Tăng B Lúc đầu tăng sau giảm C Giảm D Lúc đầu giảm sau tăng Câu 18 Mạch dao động LC khơng có điện trở thực dao động tự với tần số riêng f0 = 106 Hz Năng lượng từ trường nửa giá trị cực đại sau khoảng thời gian A μs B μs C 0,5 μs D 0,25 μs Câu 19 Một mạch dao động LC, tụ điện tích điện đến điện áp cực đại U0 Sau bắt đầu phóng điện thời gian 0,5 μs điện áp tức thời điện áp hiệu dụng tụ Tần số dao động riêng mạch A 0,25 MHz B 0,125 MHz C 0,5 MHz D 0,75 MHz Câu 20 Trong thí nghiệm I-âng tăng đồng thời khoảng cách hai khe khoảng cách từ hai khe đến quan sát lên lần khoảng vân A Tăng lên lần B Giảm lần C Tăng lên lần D Không đổi o Câu 21 Cơ thể người nhiệt độ 37 C phát xạ sau ? A Tia X B Bức xạ nhìn thấy C Tia hồng ngoại D Tia tử ngoại -69 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 Câu 22 Tia sáng trắng chiếu xiên từ nước khơng khí, xạ sau có góc khúc xạ nhỏ nhất? A Đỏ B Vàng C Lục D Tím Câu 23 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a= 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = m Hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm Trên quan sát hình ảnh giao thoa Khoảng cách hai vân sáng bậc hai A 2,4 mm B 4,8 mm C 9,6 mm D 19,2 mm Câu 24 Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng khí 700nm chất lỏng suốt 500nm Chiết suất chất lỏng ánh sáng là: A 1,25 B 1,5 C 1,45 D 1,4 Câu 25 Tia tử ngoại khơng có tính chất sau đây? A Tác dụng lên kính ảnh B Làm ion hóa khơng khí C Có thể gây tượng quang điện D Khơng bị nước hấp thụ Câu 26 Chiếu xạ có tần số f vào catôt tế bào quang điện ta thấy động ban đầu electron quang điện cơng Giới hạn quang điện kim loại là: f f c c C 0  D 0  A 0  B 0  c 2c f 2f Câu 27 Nguyên tử hidro trạng thái kích thích có bán kính quỹ đạo tăng lên lần Các chuyển dời có thể: A Từ quỹ đao M đến K B Từ quỹ đao L đến K C Từ quỹ đao M đến L D Cả ba trường hợp Câu 28 Giới hạn quang dẫn Se, PbS, CdS, CdSe, PbTe 0,95m; 2,7m ; 0,9m; 1,22m 6m Chiếu chùm tia hồng ngoại vào chất người ta thấy chùm xạ gây tượng quang diện cho chất Bước sóng xạ: A 0,95m    1,22m B 2,7m    6m C 1,22m    2,7m D 0,9m    0,95m Câu 29 Phương trình phản ứng khơng đúng? 144 97 A 11 H  37Li24 He 24He B 238 94 Pu  n 54 Xe  40 Zr 2 n 27 30 C 115B11H 48 Be  24He D 24 He13 Al 15 P 01n Câu 30 Nếu chất phóng xạ có số phóng xạ λ chu kì bán rã  ln  ln A T  B T  D T  C T   ln ln 2  Câu 31 Đồng vị phóng xạ β phốtpho có A 32 prơtơn 15 nơtrơn B 15 prôtôn 17 nơtrôn C 15 prôtôn 15 nơtrôn D 15 prôtôn 30 nơtrôn Câu 32 Nguồn gốc lượng mặt trời tượng A Phân hạch B Phóng xạ C Tổng hợp hêli từ hidrơ D Biến đổi hêli thành hidrô Câu 33 Khi vật rắn quay quanh trục cố định chuyển động nhanh dần điểm vật khơng nằm trục quay có độ lớn A Gia tốc tiếp tuyến tăng gia tốc hướng tâm không đổi B Gia tốc hướng tâm tăng gia tốc tiếp tuyến không đổi C Gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến tăng D Gia tốc hướng tâm gia tốc tiếp tuyến không đổi Câu 34 Ba cầu nhỏ giống khối lượng m, gắn ba đỉnh khung nhẹ cách khoảng l Momen quán tính hệ trục quay qua tâm vng góc với mặt phẳng khung A ml2 B ml2 C 0,75ml2 D 2ml2 Câu 35 Một vật rắn quay quanh trục cố định Đạo hàm theo thời gian momen động lượng A Hợp lực tác dụng lên vật B Động lƣợng vật C Momen lực tác dụng lên vật D -70 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 A Hợp lực tác dụng lên vật B Động lượng vật C Momen lực tác dụng lên vật D Momen quán tính vật Câu 36 Một vật rắn quay quanh trục cố định với tốc độ góc ω Momen quán tính vật trục quay I Biểu thức động vật I 2 2I C Wđ = I2ω D Wđ = 2ω2I A Wđ = B Wđ = 2 Câu 37 Nội dung nguyên lí tương đối thuyết tương đối hẹp A Các tượng vật lí xảy quy chiếu quán tính B Các tượng học xảy quy chiếu quán tính C Các định luật học có dạng hệ quy chiếu quán tính D Tốc độ ánh sáng chân không hệ quy chiếu qn tính có giá trị c Câu 38 Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3 m vào chất thấy chất phát ánh sáng có bước sóng 0,5 m Cho hiệu suất chùm phát quang 1% Tỉ số số phơtơn kích thích số phơtơn phát quang A 60 B 600 C 200 D 20 Câu 39 Một chùm đơn sắc chiếu vng góc với thủy tinh dày cm Hệ số hấp thụ thủy tinh 25 m-1 Tỉ lệ lượng chùm sáng bị hấp thụ A 36,78% B 63,22% C 93,94% D 6,06% Câu 40 Hai chất điểm P Q dao động điều hòa quanh gốc O trục, biên độ, chu kì lần v lượt s s Khi t = chúng qua gốc tọa độ Tỉ số tốc độ P chúng gặp vQ A 1:2 B 2:1 C 2:3 D 3:2 SỐ 12 Câu Mạch dao động điện từ lý tưởng,gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động mạch A Tăng lên 4lần B Tăng lên lần C Giảm lần D Giảm lần Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T, để chu kỳ dao động tăng 10% khối lượng phải thay đổi A Tăng 20% B Giảm 10% C Tăng 21% D Giảm 11% Câu Với dòng điện xoay chiều, điều sau sai A Điện lượng mà dòng điện xoay chiều tãi qua tiết diện thẳng chu kỳ khơng B Dòng điện xoay chiều dùng để mạ điện, đúc điện trực tiếp C Công suất điện tiêu thụ mạch tỉ lệ với hệ số công suất mạch D Công suất tiêu thụ tức thời đoạn mạch có giá trị cực đại lần cơng suất trung bình Câu Điều sau không đề cập đến biến áp? A Nếu tăng điện áp lên lần cường độ dòng điện giảm nhiêu lần B Biến áp khơng thay đổi điện áp mà thay đổi tần số C Biến áp dùng vô tuyến thường cấu tạo cuộn dây D Trong truyền tải điện năng, biến áp dùng để giảm hao phí truyền tải Câu Trong thí nghiệm I.âng giao thoa ánh sáng, biết nguồn điểm S phát đồng thời xạ: Màu lục có bước sóng  1, màu đỏ có bước sóng  2, màu tím có bước sóng  3, khoảng vân tương ứng cho ba màu i1, i2, i3 ta có : A i3 > i1 > i2 B i2 > i3 > i1 C i1> i3 > i2 D i2 > i1 > i3 Câu Một chất điểm thực dao động điều hòa với vị trí cân 0,khi nói li độ vận tốc,điều sai A Li độ vận tốc biến thiên tuần hồn tần số,vng pha B Khi từ vị trí biên vị trí cân ,độ lớn li độ giảm -71 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 C Tại vị trí biên, vận tốc có độ lớn cực đại D Khi độ lớn li độ tăng độ lớn vận tốc giảm Câu Chiếu ánh sáng hồ quang điện qua lọ nước biển,rồi vào máy quang phổ buồng ảnh ta thu A Quang phổ vạch gồm đám màu B Quang phổ liên tục muối ăn C Quang phổ vạch phát xạ muối ăn D Quang phổ liên tục muối ăn Câu Một hạt nhân X phóng xạ tạo thành hạt nhân Y,ban đầu có N hạt nhân X ,hỏi sau chu kỳ bán rã tỉ số số hạt nhân Y tạo thành số hạt nhân X lại A 1/3 B C D 1/7 Câu Bốn vạch thấy quang phổ hyđrơ đỏ, lam,chàm, tím, vạch tím ứng với dịch chuyển từ trạng thái dừng A P L B N L C M L D O L Câu 10 Phóng xạ khơng có thay đổi hạt nhân   D  A  B  C  Câu 11 Mạch dao động lý tưởng L = ( H) tụ C = 360(pF), cho tốc độ ánh sáng c= 3.108(m/s) mạch thu sóng vơ tuyến thuộc loại: A Sóng trung B Sóng cực ngắn C Sóng ngắn D Sóng dài Câu 12 Cho biết cơng kim loại A=2(eV),hằng số Planck h=6,625.10-34(Js), chiếu vao kim loại xạ đơn sắc có tần số f =4,5.1014(Hz), f =4,9.1014(Hz), f =4,3.1014(Hz),bức xạ gây tương quang điện A Chỉ có f3 B f1 f3 C Chỉ có f2 D f1,f2 f3 Câu 13 Khi có sóng dừng sợi dây đàn hồi khoảng cách bụng sóng nút sóng liên tiếp A Hai bước sóng B Một phần tư bước sóng C Nửa bước sóng D Một bước sóng Câu 14 Cho:số Avogadro N A =6,02.1023 hạt/mol,khối lượng hạt nhân số khối nó.Số nơtron có 5,8(g) 58 28 Ni A 1,6856.1024 B 1,806.1024 C 3,4916.1024 D 6,02.1024 Câu 15 Một chất có khả phát quang,nếu kích thích chất ánh sáng màu lam,ánh sáng phát quang khơng thể có màu A Vàng B Cam C Đỏ D Tím  Câu 16 Dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch có biểu thức:i=4cos(120 t)(A), 1(s), kể từ thời điểm t=0,cường độ tức thời dòng điện có độ lớn 2(A) lần? A 240 lần B 60 lần C 120 lần D 200lần  Câu 17 Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch điện cho sẳn điện áp u  200 cos(100t  )(V ) cường độ dòng điện qua mạch có dạng: i  2 sin(100t   / 2)( A) Công suất tiêu thụ mạch là: C 200W D 400W A 200 W B 400 W Câu 18 Trong sơ đồ khối máy thu đơn giản dùng sóng điện từ,khơng có phận A Ăngten B Mạch tách sóng C Mạch biến điệu D Mạch khuếch đại  Câu 19 Một chất điểm dao động điều hòa với ly độ x = 2cos (4πt - /3) (cm) Động chất điểm biến thiên với tần số: A (Hz) B 0,25(Hz) C 0,5(Hz) D 4(Hz) Câu 20 Một ống tia X hoạt động với nguồn có điện áp U1 phát tia X có bước sóng ngắn 6(A0) tăng điện áp thêm 20% bước sóng ngắn tia X phát A 3(A0) B 7,5 (A0) C 7,2(A0) D 5(A0) -72 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 27 Câu 21 Hạt nhân 13 Al có khối lượng mAl = 26,9743(u), cho mn = 1,0087(u), mp = 1,0073(u), 1(u) = 931 MeV lượng liên kết riêng hạt nhân nhôm là: c2 A 7,8537(MeV) B 8,358(MeV) C 7,76(MeV) D 5,664(MeV)  Câu 22 Khi đặt vào đoạn mạch điện áp u  U o sin(t  )(V ) dòng điện qua mạch có dạng:  i  I o sin(t  )( A) Trên đoạn mạch có phần tử: A Chỉ có cuộn dây cảm kháng B Chỉ có tụ điện C Có điện trở tụ điện ghép nối tiếp D Chỉ có điện trở Câu 23 Sóng âm truyền chất rắn là: A Sóng dọc sóng ngang B Chỉ sóng ngang C Chỉ sóng dọc D Cùng chất với sóng điện từ 131 Câu 24 Chất 53 I dùng y tế có chu kỳ bán rã T = (ngày đêm), ban đầu có m (g), sau thời gian 32 (ngày đêm), khối lượng lại 5(g) Khối lượng ban đầu m0 là: A 40(g) B 80(g) C 30(g) D 160(g) Câu 25 Cho hai dao động điều hòa phương có phương trình x1 = 4cos(π.t -π/6) (cm) x2 = 4cos(πt - π/2) (cm) Dao động tổng hợp hai dao động có biên độ B cm C 2 cm A cm D cm  (s), qua vị trí cân vật có tốc độ 0,2(m/s), lấy gốc thời gian vật qua vị trí cân lần theo chiều (-) trục, phương trình dao động: A x = 5cos 4t (cm) B x = 5cos ( 4t   /2) (cm)  C x = 5cos (4t- /2) (cm) D x = 4cos ( 5t   ) (cm) Câu 27 Dao động cưỡng ổn định dao động trì giống điểm nào? A Là dao động với biên độ ổn định B Được bù đắp từ ngoại lực biến thiên tuần hoàn tác dụng lên hệ C Là dao động điều hòa với chu kỳ riêng hệ D Là dao động điều hòa với tần số tần số dao động riêng hệ Câu 28 Âm đàn piano đàn violon phát khơng thể có A Âm sắc B Độ cao C Độ to D Mức cường độ âm Câu 29 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Biết khoảng cách hai khe sáng 1mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m bước sóng ánh sáng 0,4μm Khoảng vân A 0,4mm B 0,1mm C 0,6mm D 0,8mm Điều sai đề cập đến tia lade sử dụng phổ biến Câu 30 A Năng lượng photon tia lade lớn lượng photon tia X B Tia lade có cường độ lớn định hướng cao nên ứng dụng y học, cơng nghiệp C Tia lade có tính định hướng cao nên ứng dụng liên lạc vô tuyến D Ánh sáng lade nằm vùng thấy độ đơn sắc cao Câu 31 Cho f1, f2, f3, f4 tần số photon ứng với tia X, tia hồng ngoại, tia tử ngoại tia vàng ánh sáng thấy được,sắp xếp theo thứ tự A f1 < f3 < f4 < f2 B f4 < f2 < f3 < f1 C f2 < f4 < f3 < f1 D f1 < f2 < f3 < f4 Câu 32 Phương trình sóng ngang truyền sợi dây dài có dạng: u = Acos2  (x/20 - 2t) u li độ phần tử M dây có tọa độ x(cm) Trong khoảng thời gian 1,5s Sóng truyền bước sóng dây tính từ M: A B C 1,5 D Câu 26 Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = -73 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Nguyễn Thiên Hà Hanguyenthien198@gmail.com 0918429983 - 0981542911 Câu 33 Một lắc đơn gồm sợi dây có khối lượng khơng đáng kể, khơng dãn, có chiều dài l viên bi nhỏ có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hồ với biên độ góc  ,cho gia tốc trọng trường g, bỏ qua ma sát lực cản mơi trường,khi qua vị trí cân động lắc A mgl(1 - cos  ) B mgl(3 - 2cos  ) C mgl(2 + cos  ) D mgl(cos  +1) Câu 34 Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuàn R=48  cuộn cảm có cảm kháng 36  tụ điện có dung kháng 100  ghép nối tiếp, đặt lên đoạn mạch điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng 160(V),tần số f,điện mà mạch tiêu thụ A 460,8KJ B 921,6KJ C 345,6KJ D 691,2KJ Câu 35 Một lắc lò xo thực dao động điều hòa, qua vị trí cân động lắc có giá trị: 3,6.10-2(J), biết lò xo có độ cứng K = 80(N/m), biên độ dao động bằng: A 6(cm) B 3(cm) C 8(cm) D 5(cm) Câu 36 Một lắc dao động tắt dần chậm,sau mổi chu kỳ biên độ giảm 2%,trong dao động toàn phần,cơ giảm: A 4,2% B 2% C 4% D 3,96% Câu 37 Hai âm Rê La dây đàn ghita A Mức cường độ âm B Độ cao C Âm sắc D Tần số 238 234 Câu 38 Hạt nhân urani 92U phân rã phóng xạ cho hạt nhân Thori 90Th phóng xạ :   D Phát tia γ B  A  C  Câu 39 Bức xạ có bước sóng λ < 10-12(m) thuộc dãy: A Ánh sáng thấy B Tia γ C Tia tử ngoại D Tia X  Câu 40 Một chất điểm dao động điều hòa với ly độ x = 4cos (5πt + ) (cm) khoảng thời gian (s) kể từ thời điểm t0 = lắc qua vị trí có li độ x = 2(cm) lần: A B C D -ĐÁP ÁN ĐỀ Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu Câu 10 Câu 11 Câu 12 Câu 13 Câu 14 Câu 15 Câu 16 Câu 17 Câu 18 Câu 19 Câu 20 Số 01 B C B D C C A B A A C D D C D B B D A A Số 02 A C B B C A A A B A A D D A C B B C B B Số 03 D B A B B A D D C B B D A A B D A D A A Số 04 B C C B B A A B C B C C D C C B C D C Số 05 B C C D A B A D D B B C D B A A C D C A Số 06 D C A D D A D B B D C B A C B B C B B C Số 07 D A C B A B C A D B D B A D A D D D A B Số 08 A A D C A A C C D C D B B C C B B B D B Số 09 A D B A B A B A A B C D A A D C A D D C Số 10 B B A D B D C B A B C A B A D D A D A C -74 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng Số 11 B B A D B D C B A B C A B A D D A D A C Số 12 A B A A B B A A C B A C B D C B D C D A Nguyễn Thiên Hà Câu 21 Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 C B B D D D D C C B A B A C C A C D B C Hanguyenthien198@gmail.com A B B B B A A B B D B A D A B D C C B D 0918429983 - 0981542911 B B C B C C B C B C A B D B B A C C C C B C B C B D B D C C C D A B A D A D A D B D C D C B A C A D C C D A A D C C A C A C D D C C C D A A B B A D A D C D A D D A D B A C A B B C D B A B D D C C B C A A C B B D B A A C B A B A D A C A A C C B C C C C B B D C A B A B B A C A C A B B B A B B A C C C B B C C C A A D C B -HẾT -75 190A Đƣờng D1 - Khu Dân Cƣ Phú Hòa - TP TDM - Bình Dƣơng C A C D D C D D B D B D B A C B A A B B C C C A A C B C A C B D B A C B A A B B
- Xem thêm -

Xem thêm: Vật lý 12. Toàn tập ôn cấp tốc + 40 đề thi thử và đáp án, Vật lý 12. Toàn tập ôn cấp tốc + 40 đề thi thử và đáp án

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn