Giáo án Sinh 10- Từ Bài 1 và bài 2- Giới thiệu chung về thế giới sống

10 126 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 16:08

Phần Tiết +2- Bài GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THẾ GIỚI SỐNG CÁC CẤP ĐỘ TỔ CHỨC CỦA THẾ GIỚI SỐNG I/.Mục tiêu học: sau học xong này, học sinh phải: - Giải thích nguyên tắc tổ chức thứ bậc giới sống - Giải thích tế bào lại đơn vị tổ chức nên giới sống - Trình bày đặc điểm chung cấp tổ chức sống - Rèn luyện tư hệ thống rèn luyện phương pháp tự học II/.Chuẩn bị phương tiện dụng cụ dạy học: 1/.Giáo viên: -Tranh vẽ hình SGK -Phiếu học tập cấp tổ chức giới sống -Các giấy bìa ghi cấp tổ chức giới sống 2/.Học sinh: III/ Trọng tâm: Các cấp độ tổ chức giới sống IV/.Tiến trình lên lớp: 1/.Ổn định lớp: 2/.Bài mới: Giáo viên mở câu hỏi: Vật chất nói chung cấu tạo nào? (nguyên tử -> phân tử) Từ cấp độ phân biệt vật chất sống không sống? (phân tử) Sử dụng tranh vẽ hình SGK yêu cầu hs trả lời cấp tổ chức giới sống? Từ cấp độ trở thể đầy đủ cấp tổ chức giới sống? (tế bào) Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt Sau hs trả lời câu hỏi mở bài, I.CÁC CẤP TỔ CHỨC CỦA THẾ gv phát phiếu học tập cho nhóm(mỗi GIỚI SỐNG: nhóm bàn hs ngồi quay đầu vào nhau) Các cấp độ tổ chức yêu cầu hs điền vào phần trống: giới sống: tế bào, thể, quần thể, quần xã hệ sinh thái Phiếu học tập phát cho nhóm hs: CÁC CHỨC CẤP TỔ ĐẶC ĐIỂM 1.Tế bào 2.Cơ thể 3.Quần thể 4.Quần xã 5.Hệ sinh thái 6.Sinh Gv cho thời gian từ 5-7’ hs làm xong, gv gọi nhóm đứng chổ trình bày kết nhóm trước lớp sau gv bổ sung hồn chỉnh kiến thức bảng sau: CÁC CHỨC CẤP 1.Tế bào TỔ ĐẶC ĐIỂM Tập hợp nhiều bào quan, cấp độ thể đặc trưng sống 2.Cơ thể Tập hợp nhiều quan hệ quan 3.Quần thể Tập hợp nhiều thể loài 4.Quần xã Tập hợp nhiều quần thể sinh vật khác 5.Hệ sinh thái Gồm quần xã sinh cảnh 6.Sinh Tập hợp nhiều hệ sinh thái Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt II.- ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÁC CẤP TỔ CHỨC SỐNG: 1.Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc: Cấp tản để xây hỏi : dựng tổ chức Cấp tổ chức cao Thế nguyên tắc thứ bậc? Dựa vào hình có đặc tính trội mà SGK em cho ví dụ ngun tắc thứ bậc? cấp khơng có Gv yêu cầu hs đọc phần II.1 SGK đặt câu Gv đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức vật lí hs: 2.Hệ thống mở tự điều hệ kín? Thế hệ mở? chỉnh: Vậy hệ thống mở tổ chức sống gì? Gv đặt câu hỏi khác: Khi điều kiện mơi trường thay đổi thể sinh vật có bị ảnh hưởng khơng? Cơ thể sinh vật phải làm để giảm bớt lệ thuộc vào mơi trường?(tự điều chỉnh) Cho ví dụ tự điều chỉnh Sinh vật cấp độ không ngừng trao đổi chất lượng với môi trường, đồng thời có khả tự điều chỉnh để đảm bảo trì điểư hòa cân động thể Gv hỏi: Trong tự nhiên, sống tiếp 3.Thế giới sống liên tục tiến diễn nhờ vào điều gì?( hs:Sự sinh sản di hóa: truyền) Sinh vật sinh sôi nảy nở liên tục Trong sinh sản hệ sau có đặc điểm tạo nên giới sống không ngừng so với hệ trước? (hs:Có tiến hóa hơn) Nhờ tiến hố tiến hóa mà sinh vật ngày nào? (hs: Đa dạng phong phú) Gv bổ sung thêm: Nguồn nguyên liệu phong phú cho q trình tiến hố biến dị di truyền(đột biến biến dị tổ hợp) có tác động q trình chọn lọc tự nhiên 3/.Củng cố: Học sinh đọc phần đóng khung cuối rút cấp độ tổ chức giới sống (gv kiểm tra việc phát cho hs giấy bìa có ghi sẵn cấp độ sau yêu cầu hs xếp theo thứ tự từ cấp độ nhỏ đến lớn) 4/.Dặn dò: học sinh trả lời câu hỏi, tập cuối đọc trước -Hs xem lại kiến thức phân loại học học lớp lớp -Hs sưu tầm số tranh ảnh giới sinh vật để chuẩn bi cho học sau Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Phương án không đề cập đến cấp tổ chức giới sống ? A Hệ sinh thái B Tế bào C Sinh D Quần thể Câu 2: Các cấp tổ chức giới sống xếp theo trình tự từ bé đến lớn sau : A tế bào, thể, quần xã, quần thể, hệ sinh thái B tế bào, quần thể, thể, quần xã, hệ sinh thái C tế bào, thể, quần thể, quần xã, hệ sinh thái D thể, quần thể, quần xã, tế bào, hệ sinh thái Câu 3: Các cấp tổ chức sống khơng có đặc điểm sau ? A Liên tục tiến hoá B Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc C Là hệ thống kín D Có khả tự điều chỉnh Câu 4: Theo hệ thống phân loại Oaitâykơ Magulis, sinh vật nhân sơ xếp vào giới ? A B C D Câu 5:Đặc điểm xuất động vật nguyên sinh vi khuẩn ? A Cơ thể có cấu tạo đơn bào B Chưa có màng nhân C Chỉ có lối sống dị dưỡng D Khơng có khả di chuyển Câu 6: Thế giới sinh vật phân loại thành đơn vị theo trình tự nhỏ dần : A giới – ngành – lớp – – họ – chi – loài B giới – ngành – lớp – – chi – họ – loài C giới – ngành – – lớp – họ – chi – loài D giới – họ – lớp – ngành – họ – chi – loài Câu 7: Giới Nguyên sinh có tên khoa học A Fungi B Protista C Plantae D Monera Câu 8: Giới sinh vật khơng có đại diện sống tự dưỡng ? A Giới Nguyên sinh B Giới Thực vật C Giới Nấm D Giới Khởi sinh Câu 9: Theo hệ thống phân loại Oaitâykơ Magulis, có giới bao gồm đại diện sinh vật đa bào ? A B C D Câu 10: Dựa vào hệ thống phân loại giới, cho biết sinh vật khơng nhóm với sinh vật lại ? A Nấm túi B Nấm men C Nấm nhầy D Nấm đảm ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án C C C C A A B C B C Tiết - Bài CÁC GIỚI SINH VẬT I/.Mục tiêu học: Sau học xong này, học sinh phải: - Nêu khái niệm giới - Trình bày hệ thống phân loại giới - Nêu đặc điểm giới - Rèn luyện kĩ quan sát, thu nhận kiến thức từ sơ đồ II/.Trọng tâm: đặc điểm chung cấp tổ chức sống III/.Chuẩn bị phương tiện dụng cụ dạy học: Tranh phóng to hình SGK Phiếu học tập giới sinh vật IV/.Tiến trình lên lớp: 1/.Ổn định lớp: 2/.Kiểm tra cũ: a/.Nêu cấp tổ chức giới sống, có cấp độ nào? b/.Nêu đặc điểm chung giới sống.Thế đặc tính trội? Cho ví dụ 3/.Bài mới: Đặt vấn đề:thế giới sinh vật phong phú đa dạng người ta phân loại nào? Đặc điểm chung nhóm phân loại nào? Đó vấn đề giải Hoạt động giáo viên học sinh Nội dung cần đạt I.CÁC GIỚI SINH VẬT Gv cho hs xem SGK hỏi: giới gì? Các cấp độ tổ chức thấp giới? 1.Khái niệm: Giới đơn vị phân loại lớn nhất, gồm ngành sinh vật có chung đặc điểm Gv treo sơ đồ hình SGK phóng to hỏi hs: 2.Hệ thống phân loại giới: gồm hệ thống phân loại giới gồm giới nào? giới khởi sinh, nguyên sinh, nấm, thực Từ tổ tiên chung phân có nhánh? vật động vật Nhánh xem tiến hóa nhất? II.ĐẶC ĐIỂM CHÍNH CỦA CÁC GIỚI: Phần gv cho hs hoạt động nhóm, chia lớp thành 12 nhóm sau phát phiếu học tập cón để trống nội dung, nhóm hs nghiên cứu SGK điền vào phiếu học tập Các nhóm hồn chỉnh phiếu học tập sau: Các giới Đặc điểm sinh vật cấu tạo Đặc điểm dinh dưỡng Sinh sản Đời sống Vai trò tự nhiên người 1.Khởi sinh 2.Nguyên sinh 3.Nấm 4.Thực vật 5.Động vật Gv cho nhóm hs thảo luận thời gian 10’, sau gv treo bảng phụ có mục giống phiếu học tập phát cho hs gọi nhóm lên ghi kết vào bảng phụ, gv cho nhóm khác bổ sung kết phải đạt được: Các giới Đặc điểm cấu tạo sinh vật 1.Khởi sinh Đời sống Nhân sơ, Tự dưỡng, Vơ đơn bào dị dưỡng tính 2.Ngun Nhân sinh thực, đơn đa bào 3.Nấm Đặc điểm Sinh dinh sản dưỡng Nhân thực, đơn Tự dưỡng, Vô dị dưỡng tính Dị dưỡng Vơ tính, hữu tính Vai trò tự nhiên người Tự do, kí sinh, hoại sinh Phân giải chất hữu cơ, gây bệnh… Tự do, kí sinh, hoại sinh Phân giải chất hữu cơ, gây bệnh, thức ăn cho sinh vật khác… Kí sinh, hoại sinh Phân giải chất hữu cơ, gây bệnh, thức ăn đa bào cho sinh vật khác, chế biến thực phẩm… 4.Thực vật Nhân thực, đa bào Tự dưỡng Vơ tính, hữu tính Tự do, kí sinh Thức ăn cho động vật, điều hòa khí hậu, giữ đất, giữ nước… 5.Động vật Nhân thực, đa bào Dị dưỡng Vơ tính, hữu tính Tự do, kí sinh Cân sinh thái, mắc xích quan trọng chu trình sinh - địa – hóa… Gv yêu cầu hs dán phiếu học tập vào học kẻ bảng ghi vào 4/.Củng cố:học sinh đọc phần đóng khung cuối rút được: -Hệ thống phân loại giới -Các giới sinh vật đại diện cho giới 5/.Dặn dò:học sinh trả lời câu hỏi, tập cuối đọc trước Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Nhóm gồm đặc điểm có đại diện giới Thực vật ? A Cơ thể đa bào nhân thực, sống dị dưỡng hoại sinh, phản ứng nhanh, khơng có khả di chuyển B Cơ thể đơn bào nhân thực, sống tự dưỡng quang hợp, phản ứng chậm, có khả di chuyển C Cơ thể đa bào nhân thực, sống tự dưỡng quang hợp, cảm ứng chậm, khơng có khả di chuyển D Cơ thể đa bào nhân thực, sống tự dưỡng quang hợp, phản ứng nhanh, di chuyển chậm Câu 2: Chọn từ/cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống câu sau : “… sinh vật nhân thực, thể tồn hai pha : pha đơn bào giống trùng amip pha hợp bào khối chất nguyên sinh nhầy chứa nhiều nhân” A Tảo B Nấm men C Nấm nhầy D Động vật nguyên sinh Câu 3: Hiện nay, theo hệ thống phân loại giới địa y xếp vào giới ? A Giới Nấm B Giới Động vật C Giới Thực vật D Giới Nguyên sinh Câu 4: Đối với nhóm sinh vật đây, việc nghiên cứu sống cấp tế bào nghiên cứu sống cấp thể ? A Vi khuẩn B Dương xỉ C Động vật D Nấm đảm Câu 5: Các cấp tổ chức giới sống không bao gồm thành phần ? A Mô B Bào quan C Phân tử D Nguyên tử Câu 6: Trong thể vi khuẩn không tồn cấp tổ chức sống ? A Tế bào B Cơ quan C Bào quan D Phân tử Câu 7: Khi nói đặc điểm chung đại diện giới Nguyên sinh, nhận định xác ? A Có quan di chuyển B Cấu tạo đa bào phức tạp C Là sinh vật nhân thực D Sống dị dưỡng Câu 8: Theo hệ thống phân loại lãnh giới, lãnh giới thứ phân chia thành A giới B giới C giới D giới Câu 9: Theo hệ thống phân loại Oaitâykơ Magulis, có giới sinh vật bao gồm đại diện khơng có khả di chuyển chủ động ? A B C D Câu 10: Trong cấp tổ chức sống đây, cấp lớn ? A Tế bào B Quần xã C quần thể D Bào quan Đáp án Câu 10 Đáp án C C A A D B C C A B 10 ... ảnh giới sinh vật để chuẩn bi cho học sau Bài tập trắc nghiệm Câu 1: Phương án không đề cập đến cấp tổ chức giới sống ? A Hệ sinh thái B Tế bào C Sinh D Quần thể Câu 2: Các cấp tổ chức giới sống. .. Câu 7: Giới Ngun sinh có tên khoa học A Fungi B Protista C Plantae D Monera Câu 8: Giới sinh vật khơng có đại diện sống tự dưỡng ? A Giới Nguyên sinh B Giới Thực vật C Giới Nấm D Giới Khởi sinh. .. tổ chức giới sống, có cấp độ nào? b/.Nêu đặc điểm chung giới sống .Thế đặc tính trội? Cho ví dụ 3/ .Bài mới: Đặt vấn đề :thế giới sinh vật phong phú đa dạng người ta phân loại nào? Đặc điểm chung
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Sinh 10- Từ Bài 1 và bài 2- Giới thiệu chung về thế giới sống, Giáo án Sinh 10- Từ Bài 1 và bài 2- Giới thiệu chung về thế giới sống

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn