Giáo trình đào tạo cơ bản

183 39 0
  • Loading ...
1/183 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 15:38

Kỹ thuật thi công các hộp đầu cáp, các hộp nối và đầu nối phân nhánh Tất cả hộp đầu cáp được chế tạo sắn bằng cao su đàn hồi xuất phát từ sự phát triển công nghệ cao và nhựa đàn hồi. Tất cả các loại hộp cáp đều được thử nghiệm ngay sau khi chế tạo do đó độ tin cậy phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện lắp đặt. Công nghệ thi công các hộp cáp không đòi hỏi yêu cầu cao, khó thực hiện, không cần nguồn nhiệt. Có thể cho phép đưa cáp vào sử dụng ngay khi thử nghiệm. Việc thi công các hộp cáp phải tuân thủ theo quy trình và được huấn luyện Chương I NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN I.1-Điện trường t trng: in trng v t trng hai môi trờng vật chất luôn tồn song song với nhau, có điện trờng có từ trờng, ngợc lại có từ trờng có điện trờng I.1.1- Điện trờng: nh ngha: Điện trờng môi trờng vật chất đặc biệt lực tác dụng lên mét vËt mang ®iƯn tØ lƯ víi ®iƯn tÝch cđa vật không phụ thuộc vào tốc độ chuyển ®éng cđa vËt Nh vËy mn cã ®iƯn trêng cÇn phải có vật mang điện tích, điện tích sinh điện trờng Điện tích lớn điện trờng mạnh Lc in ng: Nếu ta đa vào ®iƯn trêng cđa mét ®iƯn tÝch Q mét ®iƯn tÝch đơn q, lực tác dụng điện trờng lên điện tích q theo định luật Cu lông là: r1 F = ( Q.q /  r 0 r ) r2 Trong trờng tĩnh điện lực tác dụng điện tích theo định luật Cu lông lµ: r1 F = ( Q1.Q2 /  r r ) r2 Lực tác dụng điện trờng lên đơn vị điện tích điện trờng đợc gọi cờng độ điện trờng Cờng độ điện trờng đợc tính nh sau: r1 E = F/q = ( Q/   r ) , N/C - Niu tơn / cu lông r2 Trong : F - lực tác dụng điện tích , N - Niu tơn Q, q1, q2 - Các điện tích , C- đọc culông = r - Hằng số điện môi môi trờng , F/ mpha ra/ mÐt 0 = 1/49.109 = 8,86 10-12, F/m - số điện môi chân không r số điện môi tơng đối môi trờng r khoảng cách điện tích , m mét Điện trờng nằm cực tụ điện, nói cách khác lớp điện môi nằm cực tụ điện điện trờng Điện dung đại lợng đặc trng cho điện trờng C = Q/U C điện dung F pha U điện áp cực tụ ®iƯn V von §iƯn dung cđa mét sè kiĨu tơ điện tính công thức bảng Điện dung số kiểu tụ điện (đơn vị đo chiều dài tính cm) Sơ đồ cấu tạo Tên gọi đặc điểm Điện dung C Tụ điện cực phẳng S/d Tụ điện cực hình trụ   l / ln n Tơ ®iƯn nhiỊu líp cã cùc ph¼ng S / dK 1K R2 R1 n Tụ điện nhiều lớp có cực hình trụ 2 l /  ln RK/RK1 K a b1 2  l a /b ln   g1 d =0 h1 -R12 – h2 – Tô điện có dạng hai R12 R22 trụ đặt song song h1 = R 2 g2 = h -  h d0 h2 = R 2 2 – R22 – 2d0 Biểu diễn điện trng: Ta biểu diễn điện trờng ®êng søc diễn điện trường đường sức Biểu Đờng sức điện trờng đờng cong không khép kín, có chiều xuất phát điện tích dơng kết thúc điện tích âm Trong điện trờng điện tích khác dấu hút nhau, điện tích dấu đẩy Khi điện tích lớn điện trờng mạnh, điện tích gần lực tác dụng điện trờng lớn Tại vùng xa đợc gọi biên giới điện trờng lực điện trờng không Điều cho phép giải thích cố ngắn mạch lới điện nguy hiểm, lúc lực điện động tăng lên lớn bẻ vặn cái, bẻ vỡ sứ, phá hỏng thiết bị I.1.2- Từ trờng: 1- nh ngha: Từ trờng môi trờng vật chất đặc biệt có lực tác dụng lên vËt cã tõ tÝnh VËt liƯu cã tõ tÝnh lµ loại vật liệu có sẵn yếu tố từ gọi mô men từ Bình thờng mô men từ có chiều xếp lộn xộn, chịu ảnh hởng từ trờng mô men từ xếp lại chiều, ta gọi trình từ hoá Một số vật liệu từ tính sau bị từ hoá có khả lu giữ lại từ trờng ta gọi nam châm vĩnh cửu Nam châm có khả hút đợc vật liệu từ tính Vật liệu từ tính gọi vật liệu sắt tõ Nam ch©m vÜnh cưu cã chiỊu tõ trêng cè định theo hớng Bắc Nam Muốn biết có phải vật liệu từ tính hay không ta cần đa vật liệu lại gần nam châm vĩnh cửu, bị nam châm hút Về chất môi trờng cho phép từ trờng qua nh nớc, không khí, thủy tinh, sắt , thép, đồng nhng với vật liệu phi từ tính khả truyền dẫn từ kém, lợng từ trờng bị nhiỊu nÕu ®i qua vËt liƯu phi tõ tÝnh Biểu diễn từ trường: Biểu diễn từ trường đường sc t Độ mạnh hay yếu từ trờng đợc đánh giá đại lợng cảm ứng từ B ng sc từ từ trờng qua mặt S vuông góc với đợc gi l t thụng v tính là:  = BS , wb - way be có đơn vị khác Macxoen, Macxoen = 10-8 Wb Các vật liệu có từ thẩm ( khả lu giữ từ ) khác nhau, từ thẩm vật liệu từ đợc đặc trng hệ sè tõ thÈm  = / x x hệ số thẩm từ tuyệt đơí mơi trường Cêng độ từ rrờng đặc trng cho độ mạnh hay yếu từ trờng đợc tính là: B = / H Trong : m2 A/m từ thông, wb B cảm ứng từ , wb/m2 S tiết diện mặt phẳng có từ thông qua, H cờng độ từ trờng, A/m / lµ hƯ sè thÈm tõ cđa vËt liƯu, H/m –6 0 = 1,26 10 lµ hƯ sè tõ thÈm cđa chân không, H/m.Hen ri/ mét / = víi vËt liƯu phi tõ tÝnh = “ vµi nghìn với vật liệu sắt từ Nếu cuộn dây mang điện, cuộn dây xuất sức từ động hay gọi lực từ hoá F = WI , Am pe vòng I dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây, A W số vòng cuộn dây, vòng Nếu ta đặt từ trờng dây dẫn dòng điện qua, từ trờng không gây ảnh hởng đến dây dẫn Nhng có dòng điện qua dây dẫn dù nhỏ, xuất lực tác dụng từ trờng lên dây dẫn, ta gọi lực điện từ Khi dây dẫn đặt vuông góc với từ trờng ( lợng đờng sức từ cắt ngang qua dây dẫn lớn nhất) lực tác dụng từ trờng lên dây dẫn cực đại: Fmax = B.I.l B cảm ứng từ , wb/m2 I cờng độ dòng điện, A l phần chiều dài dây dẫn nằm từ trờng, m - Khi dây dẫn đặt không vuông góc với từ trờng, dới góc lực tác dụng từ trờng lên dây dẫn : F = Fmax sin B B I Trờng hợp đặt vuông góc Trờng hợp đặt nghiêng góc Dây dẫn có dòng điện chạy qua đợc đặt từ trờng Xác định chiều tác dụng từ lực lên dây dẫn quy tắc bàn tay trái Quy tắc bàn tay trái: Cho chiều đờng sức từ xuyên vào lòng bàn tay, chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều dòng điện, hớng theo ngón tay xoè lµ chiỊu Chiều tác dụng từ trường Khi cã từ thông biến đổi qua cuộn dây, cuộn dây sinh sức điện động cảm ứng “ e ” e = - wd dt Khi từ trờng đợc sinh dòng điện xoay chiều hình sin sức điện động cảm ứng đợc tÝnh nh sau E = 4,44 f W Bc Sc 10 -8 Trong đó: E - Sức điện động cảm øng, V Bc- C¶m øng tõ cđa lâi thÐp, Wb/m2 Sc - TiÕt diƯn cđa lâi thÐp, m2 f - Tần số dòng điện xoay chiều hình sin, Hz Từ trờng từ trờng có đờng sức từ song song với Nếu cho dây dẫn điện di chuyển từ trờng đều, dây dẫn sinh sức điện động cảm ứng Trờng hợp phơng chuyển động dây dẫn vuông góc với từ trêng ®Ịu e=Blv Trong ®ã : v – tèc ®é di chuyển dây dẫn, m/s Xác định chiều sức điện động cảm ứng dây dẫn Quy tắc bàn tay phải: Cho chiều đờng sức từ xuyên vào lòng bàn tay, hớng theo ngón tay xoè chiều chuyển động dây dẫn Chiều từ cổ tay đến ngón tay chiều sức điện động quy tắc bàn tay phải Xác định chiều sức điện động cảm ứng e Hiện tợng cảm ứng điện từ: Hiện tợng cảm ứng điện từ qúa trình biến đổi điện thành từ biến đổi từ thành điện thông qua điện trờng từ trờng Nhờ có tợng cảm ứng điện từ mà chế tạo điện, truyền dẫn biến đổi lợng điện trình khai thác sư dơng HiƯn tỵng tự cảm: HiƯn tỵng tù cảm tợng tự sinh sức điện động cảm ứng dây dẫn dây dẫn có dòng điện biến thiên qua Dòng điện biến thiên sinh từ trờng có từ thông biến thiên, từ thông sinh sức điện động tự cảm dây dẫn di1 eL= - dt L cảm L khác cuộn dây sÏ cã mét hÖ sè tù M L  L Hiện tợng tự cảm Hiện tợng hỗ cảm Hiện tợng hỗ cảm: Hiện tợng hỗ cảm tợng sinh sức điện động cảm ứng dây dẫn lân cận có dòng điện biến thiên qua dây dẫn khác Dòng điện biến thiên sÏ sinh mét tõ trêng cã tõ th«ng biÕn thiên, từ thông móc vòng qua cuộn dây lân cận sinh sức điện động hỗ cảm dây dẫn di2 eM = - dt M cảm M khác cuộn dây có hệ số hỗ Trong đó: L - hệ số tự cảm, H Đọc Hen ri M - hệ số hỗ cảm, H Đọc Hen ri i1, i2 - Dòng điện dây dẫn thứ dòng điện ®i d©y dÉn thø (l©n cËn), A Đọc am pe Các đại lượng từ trường: a Từ thông: + Định nghĩa: Lượng đường sc từ từ trờng qua mặt S vuông góc với đợc gi l t thụng v tính là:  = BS - Wb + Ký hiệu:  b Cảm ứng từ: + Định nghĩa: C¶m øng tõ B đại lượng đặc trưng cho tác dụng lực từ trường điểm + Ký hiệu: B c Cường độ từ trường: + Định nghĩa: Cờng độ từ rrờng đặc trng cho độ mạnh hay yếu từ trờng đợc tính là: + Ký hiu: H d Hệ số thẩm từ tương đối:  tỉ số cường độ tự cảm môi trường với cường độ tự cảm chân khơng dòng điện gây B = B0 e Hệ số thẩm từ tuyệt đối:  x đại lượng đặc trưng cho tính dẫn từ mơi trường tính tỉ số cường độ tự cảm cường độ từ trường điểm x = B B =  x H H I.1.3- Mối quan hệ điện trường từ trường: Điện trường từ trường hai môi trường vật chất đặc biệt luôn song song tồn tại, có điện trường có từ trường ngược lại có từ trường có điện trường Mối quan hệ điện trường từ trường ta gọi cảm ứng điện từ, lượng hai môi trường vật chất chuyển đổi cho tuân theo định luật bảo toàn lượng, lượng tồn điện trường từ trường vô hạn Các thiết bị điện máy biến thế, máy điện quay, máy cắt điện, chấn lưu đèn tuýp chế tạo dựa sở mối quan hệ điện trường từ trường I.2-Hệ thống điện xoay chiều pha: I.2.1- Nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều pha: Nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều hình sin: Khi phần ứng quay với tốc độ  theo chiều ngược chiều kim đồng hồ dẫn cắt từ trường sinh sức điện động cảm ứng, chiều s.đ.đ cảm ứng theo quy tắc bàn tay phải Sức điện động khung dây bằng: e = eab + ecd khung có vòng dây  eab = ecd = B.v.l = Bmax.v.l.Sin e = 2Bmax.v.l.Sin e = 2wBmax.v.l.Sin khung dây có W vòng  Khi  = 2 cạnh khung dây nằm trục cực B = Bm S.đ.đ lúc đạt cực đại: e = 2wBmax.v.l.Sin = Emax  Vậy vị trí khác khung dây s.đ.đ khung dây là: e = Emax.Sin  Nếu rô to quay với tốc độ góc  góc quay  sau thời gian t là:  = t Do sức điện động sinh khung dây viết tổng quát là: e = Emax Sin t  Nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều pha: Giống nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều hình sin sức điện động điện động xoay chiều pha Về cấu tạo: Phần cảm nam châm vĩnh cửu, phần ứng cuộn dây quấn quanh cực  lõi thép bố trí đồng tâm lệch 1200 khơng gian Khi phần cảm quay với vận tốc , tạo từ trường quay quét qua  cuộn dây phần ứng có tên A, B, C cảm ứng cuộn dây sức điện động cảm ứng eA, eB, eC eA = Emax sin t eB = Emax sin ( t + 2/3 ) eC = Emax sin ( t - 2/3 ) Tất máy phát điện dù chạy nhiệt điện, thuỷ điện hay khí ga chế tạo dựa nguyên lý I.2.2- Chu kỳ tần số: Định nghĩa:  Chu kỳ khoảng thời gian ngắn sau dòng điện lặp lại q trình biến thiên cũ Chu kỳ ký hiệu T Đơn vị tính (s)  Tần số số chu giây f = 1/T Tần số ký hiệu f Đơn vị tính (Hz) 1KHz = 103 Hz 1MHz = 106 Hz Tần số công nghiệp điện là: f = 50 Hz Quan hệ tần số tốc độ: Mối quan hệ tần số tốc độ quay máy theo biểu thức sau: n = 60 f/ p Trong đó: n tốc độ quay (vòng/phút) f tần số nguồn điện (Hz) p số đôi cực máy Quan hệ tần số f tốc độ góc : Ta xét biểu thức  = t hay  =  / t e Nếu máy có đơi cực khi rơ to quay vòng, s.đ.đ thực chu kỳ tức là:  = 2 t = T B Do đó:  =  / t = 2/T = 2f  = 2f  tốc độ góc tính rađian/giây A 120 ° eC eB 10 Sơ đồ Đo công suất điện xoay chiều pha cao gián tiếp qua máy biến điện áp máy biến dòng Chú ý: Sự khác công tơ điện Watt mét là:  Watt mét đồng hồ đo điện cơng tơ đồng hồ đếm điện  Số đo thị Watt mét cho biết công suất tiêu thụ điện thời điểm đo, số đo thị cơng tơ điện cho biết điện tiêu thụ sau khoảng thời gian dùng điện 4.3- Các sơ đồ đo điện hữu công vô công:  Công tơ hữu công vơ cơng lắp phía cao phải đấu sau máy biến dòng điện máy biến điện áp có sơ đồ đấu dây tương tự sơ đồ đấu dây đồng hồ cơng suất Khơng dùng dây trung tính  Hình dáng bên ngồi cơng tơ vơ cơng hữu công giống nhau, khác cách đấu dây bên  Ký hiệu: + Công tơ hữu công kWh + Công tơ vô công kVArh Hình ảnh cơng tơ điện pha hữu cơng vô công 169 BẢNG TỔNG HỢP SƠ ĐỒ ĐẤU DÂY CÔNG TƠ ĐIỆN TT H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 Ký hiệu MV3E4 (MV3E4-3Tb) MV3E4R (MV3E4R-3Tb) MV3E4/3C-PT (MV3E4-3Tb/3CT-PT) MV3E4R/3C-PT (MV3E4R-3Tb/3CT-PT) MV3E4/3CT (MV3E4-3Tb/3CT) MV3E4R/3CT (MV3E4R-3Tb/3CT) MV3E4/2CT-PT (MV3E4-3Tb/2CT-PT) MV3E4R/2CT-PT (MV3E4R-3Tb/2CT-PT) MV2E3/2CT-PT (MV2E3-3Tb/2CT-PT) MV2E3/2CT-2PT (MV2E3-3Tb/2CT-2PT) MV2E3/2CT (MV3E3-3Tb/2CT) MV3E3R/2CT (MV3E3R-3Tb/2CT) MV3E4/3CT-2PT (MV3E4-3Tb/3CT-2PT) MV3E4R/3CT-2PT(MV3E4R-3Tb/3CT-2PT) MV2E3 (MV2E3-3Tb) MV3E4R/2CT-2PT(MV3E4R-3Tb/3CT-2PT) Mô tả pha dây hữu công đấu dây trực tiếp pha dây vô công đấu dây trực tiếp pha dây hữu công đấu dây qua 3CT PT pha dây vô công đấu dây qua 3CT PT pha dây hữu công đấu dây qua 3CT pha dây vô công đấu dây qua 3CT pha dây hữu công đấu dây qua 2CT PT pha dây vô công đấu dây qua 2CT PT pha dây hữu công đấu dây qua 2CT PT pha dây vô công đấu dây qua 2CT PT pha dây hữu công đấu dây qua 2CT pha dây vô công đấu dây qua 2CT pha dây hữu công đấu dây qua 3CT 2ct pha dây vô công đấu dây qua 3CT 2pt pha dây hữu công đấu dây trực tiếp pha dây vô công đấu dây qua 2CT 2pt 170 h.2 h.1 10 11 10 11 a b a c b c h.4 h.3 10 11 10 11 a b a c b c 171 172 173 Hình ảnh cơng tơ điện pha 174 Hình ảnh cơng tơ điện tử pha Hình ảnh cơng tơ điện tử pha 4.4- Sơ đồ đo cos: Sơ đồ đấu dây Đồng hồ đo cos Hình ảnh Đồng hồ đo cos thị số 4.5- Sơ đồ đo tần số: 175 Hình ảnh Đồng hồ đo Tần số Sơ đồ đấu dây Đồng hồ đo Tần số Chương VII THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG THÔNG DỤNG VII.1- Đo điện trở tiếp đất đồng hồ Terômét M-416T: Te rô mét đồng hồ chuyên dùng để đo điện trở tiếp địa trạm biến áp, đường dây hệ thống nối đất chống sét cột điện cột điện 34 234 Rx R3 20 cọc tiếp địa Rx RB R3 20 10m cọc dò cọc tiếp địa cọc phụ cọc dò Sơ đồ dây, Rtđ lớn RB 10m cọc phụ Sơ đồ dây, Rtđ nhỏ Các cực đấu dây Kim báo Núm xoay điện trở Nút nhấn nguồn điện 234 K X Control 5 X20 X50 X Đồng hồ Te rô mét M- 416T Phương pháp sử dụng đồng hồ sau: Lắp pin 4,5V vào đồng hồ Sử dụng hai sơ đồ đấu dây để đo điện trở tiếp đất  Sơ đồ dây ứng với trường hợp điện trở tiếp đất nhỏ  Sơ đồ dây ( cực nối tắt ) ứng với trường hợp điện trở tiếp đất lớn Phải đóng thêm hai cọc làm thép tròn 10  12 dài 0,7  1m theo khoảng cách quy định sơ đồ:  cọc dò (3) gọi cọc điện áp  cọc phụ (B) gọi cọc dòng điện Đồng hồ Te rơ mét phải đặt cân mặt đất sau dùng dây điện mềm có bọc cách điện đấu dây theo sơ đồ 176 Kiểm tra đồng hồ Te rơ mét trước đo theo trình tự:  Vặn cơng tắc chuyển đổi vị trí Control 5 Lúc kim thị lệch khỏi vị trí cân  Nhấn nút ấn K( mầu đỏ), lúc kim thị lệch khỏi vị trí cân  Xoay núm xoay điện trở  Nếu trị số điện trở báo vành núm xoay điện trở 5, kim thị trở lại vị trí cân đồng hồ Te rơ mét làm việc tốt Đo điện trở tiếp địa theo trình tự:  Vặn cơng tắc chuyển đổi vị trí mà có giới hạn đo lớn vị trí ước đốn mà Rx nằm khoảng giá trị  Nhấn nút ấn K( mầu đỏ), lúc kim thị lệch khỏi vị trí cân Nút nhấn K phải nhấn giữ nguyên kim thị trở lại vị trí cân  Xoay núm xoay điện trở  Nếu trị số điện trở báo vành núm xoay điện trở phù hợp với việc kim thị trở lại vị trí cân dừng lại  Kết đo điện trở tiếp đất đọc núm xoay điện trở VII.2- Đồng hồ Mêgômmét: Mê gôm mét đồng hồ chuyên dùng để đo điện trở cách điện 1- Cấu tạo: bao gồm máy phát điện chiều quay tay có cơng suất nhỏ, có khả tạo điện áp chiều điện áp 500V, 1000V, 2500V dùng làm nguồn điện cung cấp cho cấu đo loại tỉ lệ kế điện từ Điện trở cần đo đấu song song nối tiếp vào mê gôm mét qua công tắc chuyển đổi Nếu muốn đo điện trở nhỏ cỡ k gạt sang phải, lúc Rx đấu song song với cuộn dây cấu đo Nếu muốn đo điện trở lớn M gạt sang trái, lúc Rx đấu nối tiếp với cuộn dây cấu đo Rx điện trở cần đo Mê gôm mét có cực đấu dây ký hiệu là:  Cực L gọi cực đường dây đấu vào đối tượng đo  Cực G gọi cực bảo vệ dùng đo điện trở cách điện cáp điện, đấu vào phần cách điện lõi cáp vỏ ngòai cáp  Cực E gọi cực nối đất nối với vỏ máy đối tượng đo Có loại mê gơm mét ghi ký hiệu theo đơn vị đo k hay M Nếu dùng mê gơm mét kiểu tay quay tốc độ quay mê gôm mét 80V/phút đến 120V/phút Phải quay với tốc độ ổn định kim thị đứng yên đọc kết đo Khi dùng đo xong phải khử điện tích dư 177 vật đo cách tách cực L khỏi đối tượng đo chạm vào đối tượng đo tiếp đất vật đo Mê gôm mét loại không dùng máy phát điện quay tay mà dùng pin ắc quy qua kích hoạt tăng điện áp lên cao tới 2500V chiều Cách sử dụng loại mê gôm mét loại cũ khác thay việc quay tay việc nhấn nút nguồn điện ắc quy Vào đối tượng đo Vào đối tượng đo M M Đơn vị đo k Đơn vị đo M Hệ số hấp thụ: R15 Kht = R60 Hệ số hấp thụ tỉ số trị số điện trở mê gôm mét đo sau 15 giây trị số điện trở mê gôm mét đo sau 60 giây Nếu hệ số hấp thụ Kht  nghĩa vật liệu cách điện bị ẩm Trị số: Kht  1,3 VII.3- Đồng hồ vạn năng: - Thang đo - Vít chỉnh cân - Nút chỉnh - Chuyển mạch chọn thang đo - Lỗ cắm dây đo (+) - Lỗ cắm dây đo (-) MẶT NGOÀI ĐỒNG 178 HỒ VẠN NĂNG Đồng hồ vạn có công dụng sau:  Đo điện áp chiều DCV từ vài von đến vài trăm vôn  Đo điện áp xoay chiều ACV từ vài von đến vài trăm vôn  Đo điện trở chiều từ vài  đến vài trăm k  Đo dòng điện chiều từ vài mA đến vài A Phương pháp sử dụng đồng hồ:  Trước sử dụng đồng hồ phải chỉnh kim đồng hồ vị trí vít chỉnh khơng  Đo điện áp chiều DCV: + Chọn thang đo thích hợp thang đo DCV cách chuyển mạch thang đo vị trí DCV, trị số chuyển mạch trị số lớn thang đo + Cắm hai sợi dây đo vào hai lỗ cắm vạn kế, dây đỏ cắm vào lỗ P, dây đen cắm vào lỗ N Nối hai đầu dây vào hai đầu cần đo điện áp chiều, ý đến cực tính (+, -) thấy kim ngược phải đảo cực tính ĐO ĐIỆN ÁP MỘT CHIỀU que đo + Đọc số mặt đồng hồ nhân với hệ  Đo điện áp chiều số nhân để xoay cho kết quảACV: + Chọn thang đo thích hợp thang đo ACV cách chuyển mạch thang đo vị trí ACV, trị số chuyển mạch trị số lớn thang đo + Tiến hành phép đo giống đo điện áp chiều ĐO ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU  Đo điện trở chiều : + Lắp thêm pin bên + Cắt điện vào điện trở trước đo + Tách đầu điện trở cần đo để tránh sai số + Chú ý phải đặt que đo đỏ vào nút +, đặt que đo đen vào nút - + Chập tắt que đo chỉnh + Nối hai đầu que đo vào điện trở cần đo + Đọc trị số đo đồng hồ nhân với hệ số nhân  Đo dòng điện chiều: + Muốn đo dòng điện xoay chiều qua trở kháng cần phải giữ điện áp chiều đặt vào mạch điện + Tách rời mạch đấu sau chỉnh mạch đồng hồ vạn sang vị trí đo dòng điện có trị số thích hợp + Đấu que đo dòng điện vào hai đầu mạch điện vừa tách 179 + Đọc trị số thang đo tương ứng + Chú ý: Khi đo dòng điện chiều dễ bị nhầm lẫn với phép đo điện áp chiều, chọc đầu que đo vào hai cực điện áp mà khơng có điện trở dễ hỏng đồng hồ VII.4- Đồng hồ BA 85-M1: Đồng hồ BA 85-M1 làm nhiệm vụ chuyên dùng để kiểm tra việc đấu dây cho công tơ điện pha BA 85-M1 luụn chn véc tơ gốc véc tơ điện áp UAB in ỏp, dũng in v góc pha tham số ảnh hưởng đến chiều quay đồng hồ 1- nguyên tắc chung để xây dựng đồ thị véc tơ: Nh chóng ta ®· biÕt, sai số phép đo phụ thuộc vào 02 yếu tố: - Sai số thiết bị đo bao gồm: công tơ, TU, TI - Sơ đồ đấu công tơ, TU, TI lới Nếu ta đấu sai sơ đồ, phép đo cho kết không xác dù sai số thiết bị đảm bảo Để kiểm tra sơ đồ đấu ta phải xây dựng đồ thị véc tơ điểm đo đếm Các quy ớc : - Để xây dựng đồ thị véc tơ, công tơ ngời ta thờng quy ớc véc tơ điện áp pha tận bên trái pha A - Chiều quay véc tơ chiều thuận kim đồng hồ 2- Xây dựng đồ thị véc tơ BA 85 M1 : - Mạch pha phần tử: + Bớc 1: Các quy ớc - Véc tơ gốc: thiết bị đo BA 85 M1 véc tơ gốc véc tơ điện áp UAB - Góc có độ L nghĩa chậm sau, góc có độ C nghĩa vợt trớc + Bớc 2: Xác định chiều quay công tơ - Nếu chiều quay thuận (nghĩa pha bên trái pha A, pha pha B pha bên phải pha C) th× thùc hiƯn bíc - NÕu chiỊu quay ngợc quy ớc pha pha bên trái pha A, pha pha C pha bên phải pha B + Bớc 3: Xác định góc pha véc tơ dòng điện pha so với véc tơ gốc UAB - Để xác định góc pha véc tơ UA IA ta lấy góc đọc đợc BA 85 M1 trừ 300 180 - Để xác định góc pha véc tơ UB IB ta lấy góc đọc đợc BA 85 M1 trừ 1500 - Để xác định góc pha véc tơ UC IC ta lấy 900 trừ góc đọc đợc BA 85 M1 VÝ dô: UAB UA UAB IA UA 30  30  N IC IA N IC UB UC UC UB IB - Gãc cđa dßng pha A 550L nghĩa là: Góc UA IA 55 30 = 25 - Gãc cđa dßng pha B 1740L nghĩa là: Góc UB IB lµ 174 - 150 = 24 - Gãc cđa dòng pha C 65 0C nghĩa là: Góc UC vµ IC lµ 90 65 = 25  Mạch pha phần tử: + Bớc 1: Các quy ớc - Véc tơ gốc: thiết bị đo BA 85 M1 véc tơ gốc véc tơ điện áp UAB - Góc có độ L nghĩa chậm sau, góc có độ C nghĩa vợt trớc + Bớc 2: Xác định chiều quay công tơ: - NÕu chiỊu quay thn (nghÜa lµ pha ngoµi cïng bên trái pha A, pha pha B pha bên phải pha C) thùc hiƯn bíc 181 - NÕu chiỊu quay ngỵc quy ớc pha pha bên trái pha C, pha pha B pha bên phải pha A + Bớc 3: Xác định góc pha véc tơ dòng điện pha so với véc tơ gốc UAB - Để xác định góc pha véc tơ UA IA ta lấy góc đọc đợc BA 85 M1 trừ 300 - Để xác định góc pha véc tơ UC IC ta lấy 900 trừ góc đọc đợc BA 85 M1 VII.5- Am pe kỡm: Dây đo ACA Đồng hồ am pe kìm có cơng dụng:  Đo dòng điện xoay chiều AC từ vài am pe đến vài nghìn am pe ACV Chuyển mạch thang đo  Đo điện áp xoay chiều AC từ vài chục von đến vài trăm von Nút khố kim Vít chỉnh cân Điều chỉnh khơng  Đo điện trở chiều (điện trở R) từ vài  đến vài chục k  Phương pháp sử dụng đồng hồ: a- Đo dòng điện xoay chiều:  Chọn thang đo dòng điện thích hợp mặt ACA cách điều chỉnh chuyển mạch chọn thang đo mặt ACA  Mở nút khoá kim  Mở họng kìm kẹp lồng dây dẫn có dòng điện chạy qua  Đóng nút khố kim để cố định kim thấy khó đọc trị số lúc đo  Lấy kết đo nhân với hệ số nhân tìm kết thực b- Đo điện áp xoay chiều: 182  Chọn thang đo dòng điện thích hợp mặt ACV cách điều chỉnh chuyển mạch chọn thang đo mặt ACV  Chọc que đo điện áp am pe kìm vào điểm mang điện cần đo điện áp  Lấy kết đo nhân với hệ số nhân tìm kết thực Đo điện trở chiều:  Lắp thêm pin ngồi có điện áp 1,5V 9V  Chọn thang đo phù hợp với mức điện trở thích hợp mặt  cách điều chỉnh chuyển mạch thang đo mặt   Cắm hai sợi dây đo vào lỗ cắm am pe kìm, dây mầu đỏ vào cực dương (+), dây mầu đen vào cực âm (-)  Điều chỉnh kim đo cách chập tắt que đo sau chinh kim trị số cách vặn núm điều chỉnh không thân đồng hồ  Lấy kết đo nhân với hệ số nhân tìm kết thực  Vị trí  ứng với giá trị điện trở vô lớn, tương đương với trạng thái hở mạch Tách riêng dây dẫn ổ cắm điện Điện trở R Đo dòng điện Đo điện áp 183 Đo điện trở chiều ... cảm ứng điện từ qúa trình biến đổi điện thành từ biến đổi từ thành điện thông qua điện trờng từ trờng Nhờ có tợng cảm ứng điện từ mà chế tạo điện, truyền dẫn biến đổi lợng điện trình khai thác sử... điện, chấn lưu đèn tuýp chế tạo dựa sở mối quan hệ điện trường từ trường I.2-Hệ thống điện xoay chiều pha: I.2.1- Nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều pha: Nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều... e = Emax Sin t  Nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều pha: Giống nguyên lý tạo sức điện động xoay chiều hình sin sức điện động điện động xoay chiều pha Về cấu tạo: Phần cảm nam châm vĩnh cửu,
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo trình đào tạo cơ bản, Giáo trình đào tạo cơ bản

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn