Giáo án môn Ngữ văn lớp 8 của tuần 8

18 73 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 15:05

Ngày soạn: 810Ngày dạy: 1310Tuần 8Tiết 29 Văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (trích) (OHen ri)I. Mục tiêu 1.KiÕn thøc: HiÓu ®­îc tÊm lßng yªu th­¬ng nh÷ng ng­êi nghÌo khæ cña nhµ v¨n ®­îc thÓ hiÖn trong truyÖn ThÊy ®­îc nghÖ thuËt kÓ chuyÖn ®éc ®¸o, hÊp dÉn cña t¸c gi¶ O Hen ri2. KÜ n¨ng: VËn dông kiÕn thøc vÒ sùu kÕt hîp c¸c ph­¬ng thøc biÓu ®¹t trong t¸c phÈm tù sù ®Ó ®äc – hiÓu t¸c phÈm Ph¸t hiÖn, ph©n tÝch ®Æc ®iÓm næi bËt vÒ nghÖ thuËt kÓ chuyÖn cña nhµ v¨n C¶m nhËn ®­îc ý nghÜa nh©n v¨n s©u s¾c cña truyÖn3. Th¸i ®é: Gi¸o dôc lßng yªu th­¬ng, sù c¶m th«ng vµ nghÞ lùc sèng.4. Năng lực, phẩm chất Năng lực:Năng lực tự học Năng lực cảm thụ văn học. Năng lực sáng tạo. Năng lực hợp tác. NL giao tiếp.... Phẩm chất: Yêu gia đình, quê hương đất nướcNhân ái khoan dungTrung thực tự trọng, chí công vô tưTự lập tự chủ, tự tin có tinh thần vượt khó.II. ChuÈn bÞ của VG và HS1 Gi¸o viªn: Đọc truyện “ Chiếc lá cuối cùng”, soạn bài2 Häc sinh: §äc kü ®o¹n trÝch, trả lời các câu hỏi SGKIII.Các ph­¬ng ph¸p, kÜ thuËt dạy học 1 Phương pháp: Vấn đáp,gợi mở, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề, dạy học nhóm...2 Kĩ thuật:Chia nhóm, đặt câu hỏi, động não, trình bày một phút, hỏi và trả lờiIV. Tiến trình tiết học1. Khởi động Tổ chức: 8A......8B..... Kiểm tra bài cũ: Tiết học VB trước, em đã đc tìm hiểu văn học của nước nào? Em đã bao giờ đọc VH của Mỹ chưa? GV giới thiệu :Văn học Mĩ là một nền văn học trẻ nhưng đã xuất hiện nhiều nhà văn kiệt xuất như Giăc Lơn đơn , Hê min guây ... trong số đó tên tuổi của O Hen ri nổi bật lên như một tác giả truyện ngắn tài danh. “Chiếc lá cuối cùng” là một trong những truyện ngắn hướng vào cuộc sống nghèo khổ, bất hạnh của người dân Mĩ, vào sức mạnh của nghệ thuật chân chính đem lại niềm tin cho con người .2.Hoạt động hình thành kiến thức Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn Ngày soạn: 8/10 Ngày dạy: 13/10 Tuần Tiết 29 Văn bản: CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG (trích) (O-Hen ri) I Mục tiêu 1.KiÕn thức: - Hiểu đợc lòng yêu thơng ngời nghèo khổ nhà văn đợc thể truyện - Thấy đợc nghệ thuật kể chuyện độc đáo, hấp dẫn tác giả O Hen - ri Kĩ năng: - Vận dụng kiến thức sựu kết hợp phơng thức biểu đạt tác phẩm tự để đọc hiểu tác phẩm - Phát hiện, phân tích đặc điểm bật nghệ thuật kể chuyện nhà văn - Cảm nhận đợc ý nghĩa nhân văn sâu sắc truyện Thái độ: - Giáo dục lòng yêu thơng, cảm thông nghị lực sèng Năng lực, phẩm chất * Năng lực: -Năng lực tự học - Năng lực cảm thụ văn học - Năng lực sáng tạo - Năng lực hợp tác - NL giao tiếp * Phẩm chất:- Yêu gia đình, quê hương đất nước -Nhân khoan dung -Trung thực tự trọng, chí cơng vơ tư -Tự lập tự chủ, tự tin có tinh thần vượt khó II Chn bÞ ca VG v HS 1- Giáo viên: c truyn Chiếc cuối cùng”, soạn 2- Häc sinh: §äc kỹ đoạn trích, tr li cỏc cõu hi SGK III.Cỏc phơng pháp, kĩ thuật dy hc 1- Phng phỏp: Vn đáp,gợi mở, nêu vấn đề, giải vấn đề, dạy học nhóm 2- Kĩ thuật:Chia nhóm, đặt câu hỏi, động não, trình bày phút, hỏi trả lời GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn IV Tiến trình tiết học Khởi động - Tổ chức: 8A 8B - Kiểm tra cũ: Tiết học VB trước, em đc tìm hiểu văn học nước nào? Em đọc VH Mỹ chưa? GV giới thiệu :Văn học Mĩ văn học trẻ xuất nhiều nhà văn kiệt xuất Giăc - Lơn - đơn , Hê guây số tên tuổi O - Hen - ri bật lên tác giả truyện ngắn tài danh “Chiếc cuối cùng” truyện ngắn hướng vào sống nghèo khổ, bất hạnh người dân Mĩ, vào sức mạnh nghệ thuật chân đem lại niềm tin cho người 2.Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung Năng lực, phẩm chất Hoạt động I /Tìm hiểu I / Tìm hiểu chung: * Năng lực: chung: Tác giả - NL tự học - PP: Phát vấn, SD đồ dùng - NL sử dụng ngôn ngữ trực quan, hoạt động -NL hợp tác nhóm - Phẩm chất: Tự lập, tự - Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, tin, tự chủ thảo luận nhóm, động não -GV treo ảnh chân dung tác giả, Yêu cầu tìm hiểu phần thích * -HS quan sát, làm việc theo nhóm - Nhóm 1: Trình bày hiểu biết TG - Là nhà văn Mĩ tiếng đầu - Nhóm 2: Trình bày hiểu TK XX biết TP - Truyện ơng thường tốt lên HS trình bày tinh thần nhân đạo cao cả- hướng GV chuẩn xác KT vào người có - GV bổ sung thêm số sống nghèo khổ nước Mĩ thơng tin ngồi SGK: + Cha ơng thày thuốc, mẹ ông qua đời ông lên 3; 15 tuổi phải học, làm hiệu thuốc, sau làm nhân viên kế tốn, vẽ tranh, thủ quỹ ngân hàng + Truyện ông thường toát lên tinh thần nhân đạo GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn cao Truyện ông thường sử dụng kiểu đảo ngược tình lần cách đột ngột, bất ngờ Văn - Phần cuối truyện ngắn “ Chiếc cuối cùng” - GV hướng dẫn cách đọc Đọc ,tìm hiểu thích, tóm đọc mẫu đoạn : phân tắt: biệt lời kể , tả tác giả a) Đọc với lời nói trực tiếp nhân vật đặt dấu ngoặc kép Đoạn cuối truyện cần đọc giọng rưng rưng, cảm động, nghẹn ngào - GV đọc tóm tắt đoạn lược bỏ ( SGK - 87 ) - GV hướng dẫn HS tìm b) Chú thích hiểu thích : , 3, 4,8 Hãy tóm tắt VB “Chiếc c) Tóm tắt cuối cùng” đoạn văn - Giơn - xi ốm nặng có ý nghĩ ngắn ? cuối - HS tóm tắt, HS khác thường xuân bên cửa sổ rụng, nhận xét VB tóm tắt chết Nhưng qua đảm bảo nội dung buổi sáng đêm mưa VB tóm tắt gió phũ phàng, cuối chưa khơng rụng Điều - GV bổ sung tóm tắt lại khiến Giơn - xi khỏi ý nghĩ có phần tóm tắt hồn chết Một người bạn gái chỉnh : cho Giôn - xi biết cuối tranh hoạ sĩ già Bơ - men bí mật vẽ đêm mưa gió để cứu Giơn - xi, cụ bị - GV: VB “chiếc cuối chết sưng phổi cùng” tách làm c Bố cục: phần phần ? Nêu nội dung - Phần1: Từ đầu …“kiểu Hà phần ? Lan ” (Giôn - xi đợi chết) - Phần 2: Tiếp …“vịnh Na-plơ” (Giôn - xi vượt qua chết) GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn HĐ Tìm hiểu chi tiết - Phần : ( Còn lại ) - PP: Phát vấn, SD đồ dùng (Bí mật cuối cùng) II Tìm hiểu chi tiết trực quan, hoạt động a) Nhân vật Giơn –xi nhóm - Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, động não - HS làm việc nhóm bàn: + Hồn cảnh Giơnxi ? GV: Nt tạo tình Lấy bệnh tật làm đối tượng để nói vấn khỏc GV: +Tình trạng khiến cô có suy nghĩ nh + Giơn-xi nói :“Đó cuối Hơm rụng thơi lúc em chết” Giơn-xi trạng thái tâm lí ? + Tâm trạng cho thấy điều Giơn Xi GV: Sự so sánh đời người với mong manh trước gió mạnh giá rét phũ phàng mùa đông ss sâu sắc GV: GV: Lê Thị Thanh Hồng * Năng lực: - NL tự học - NL sử dụng ngôn ngữ -NL hợp tác - NL cảm thụ -NL sáng tạo - Phẩm chất: Tự lập, tự *Hoàn cảnh tin, tự chủ, nhân khoan - Là cô gái trẻ, họa sĩ trẻ- dung Nghèo, khơng có tiền - Chưa có thành cơng nghiệp + Bị bệnh sưng phổi => Nghèo túng bệnh tậ Khong có ràng buộc với sống *Tâm trạng: -Lúc đầu: + Có ý nghĩ: thường xn cuối rụng lìa đời -> Ngớ ngẩn, đáng thương - Tâm trạng : chán nản, tuyệt vọng, buông xuôi, thờ với sống thân => Yếu đuối thiếu nghị lực ngớ ngẩn, đáng thương - Sau +Ngạc nhiên nằm nhìn hồi lâu Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ +Sau cuối không rụng, phát điều này, Giơnxi có phản ứng, thái độ hành động ? + Những suy nghĩ hành động cho thấy thay đổi Giơn HS thảo luận nhóm bàn: Ngun nhân khiến Giơn khỏi bệnh? - HS trình bày -GV bổ sung: Vì thấy gan góc kiên cường chống chọi với TN khắc nghiệt, khác hẳn với thái độ buông xi, thiếu ý chí nghị lực -GV: Từ em rút học cho thân? HS bộc lộ GV bổ sung: III HĐ luyện tập Tại nghe Xiu kể chết cụ Bơ-men, tác giả không Giônxi có thái độ -HS tự bộc lộ GV bổ sung Ngữ Văn +Tự thấy bé hư, muốn chết tội +Đòi ăn uống, soi gương, muốn vẽ vịnh Na-plơ -> Nhu cầu sống trở lại, u bạn, u nghề, vượt qua chết ỈNghị lực tình yêu sống giúp người chiến thắng bệnh tật, khó khăn Đó dụng ý tác giả Cũng có nhiều cách để kết thúc câu chuyện như: Giơn-xi khóc, Giôn-xi Xiu thăm mộ cụ Bơ-men cao tay để Giôn-xi im lặng, cho cảm động thật sâu xa, thấm thía, thấm vào tâm hồn cô tâm hồn người đọc Hết tiết Tiết Hoạt động GV HS Hoạt động - PP: Phát vấn, SD đồ dùng trực GV: Lê Thị Thanh Hồng Nội dung II/ Tìm hiểu chi tiết Năng lực, phẩm chất * Năng lực: - NL tự học Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ quan, hoạt động nhóm - Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, động não GV: + Tình yêu thương Xiu dành cho Giôn –xi thể chi tiết nào? + Em nhận xét tình cảm Xiu dành cho Giôn-xi? + Em cảm nhận Xiu cô gái nào? HS trả lời GV chuẩn xác kiến thức GV: Vậy thật cuối liên quan đến nhân vật nào? Em hiểu nhân vật này? + Tóm tắt đơi nét nhân vật cụ Bơ –men? + Nhận xét sống cụ? + Khi lên gác thăm Xiu, cụ có thái độ + Hồn cảnh cụ vẽ lá? GV: Lê Thị Thanh Hồng Ngữ Văn b Nhân vật Xiu - Thái độ: +sợ sệt ngó ngồi cửa sổ nhìn thường xn + Làm theo lệnh Giôn –xi cách chán nản - Lời nói: + “Em thân yêu” + “ Con chuột bạch chị” -Việc làm: + Nấu cháo, pha sữa, ngủ, mời bác sĩ =>u thương, chăm sóc lo lắng cho bạn => Một họa sĩ nghèo giàu lòng trắc ẩn, ln sống người khác c Nhân vật cụ Bơ -men bí mật cuối * Hoàn cảnh: - Họa sĩ nghèo, -Mơ ước vẽ kiệt tác chưa thực -Sống làm nghề làm mẫu cho họa sĩ khác - Thuê phòng tầng Xiu Giơn –xi tầng chung cư tồi tàn => Nghèo khổ, đồng cảnh với Xiu Giôn-xi * Thái độ, hành động: - Vô lo lắng cho Giôn-xi - Vẽ thường xuân - NL sử dụng ngôn ngữ -NL hợp tác -NL cảm thụ -NL sáng tạo - Phẩm chất: Tự lập, tự tin, tự chủ, nhân khoan dung *Hoàn cảnh cụ vẽ lá: Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ + Em nhận xét hoàn cảnh này? + Cụ người + Xiu biết rõ thật vào lúc nào? + Nêu nhận xét cụ Bơ-men? GV: Cho HS thảo luận nhóm bàn Vì tranh lại coi kiệt tác? HĐ Tổng kết - PP: Phát vấn - Kỹ thuật: Đặt câu hỏi, thảo luận nhóm, động não ? Phân tích giá trị nghệ thuật truyện? GV: Lê Thị Thanh Hồng Ngữ Văn - Đêm tối, - Mưa gió vùi dập, đập mạnh vào cửa sổ - Gió phũ phàng, ào - Giầy, quần ướt sũng, lạnh buốt - Một đêm khủng khiếp => Hồn cảnh vơ khắc nghiệt - Cụ Bơ-men bị viêm phổi nặng chết sưng phổi => Tấm lòng cao thượng qn người khác - Bức tranh lại coi kiệt tác vì: + Vẽ hoàn cảnh đặc biệt + Sinh động giống thật (đến mức hoạ sĩ khơng phát tranh) +Vẽ tình yêu đức hi sinh +Cứu sống người III, Tổng kết: Nghệ thuật -Nghệ thuật đảo tình hai lần: Tình + Giôn-xi bị bệnh xưng phổi nặng, tuyệt vọng, muốn chết + Nhờ tường + Tìm lại hi vọng, nghị lực sống Tình + Cụ Bơ-men khỏe mạnh + Vẽ cứu Giôn-xi +Bị bệnh xưng phổi nặng, qua đời * Năng lực: - NL tự học - NL sử dụng ngôn ngữ * Phẩm chất: tự tin, tự lập, tự chủ Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ ? Giá trị nội dung truyện? Ngữ Văn Nội dung - Ca ngợi tình yêu thương cao người nghèo khổ - Sức mạnh nghệ thuật chân HĐ luyện tập:? Có người cho : “Chiếc cuối cùng” truyện có kết thúc mở, để lại nhiều dư âm suy nghĩ lòng người đọc Điều hay sai ? Vì ? ? Em hiểu nghệ thuật chân chính.? Em hiểu tài nhà văn O Hen-ri ? - Nghệ thuật chân tạo từ tình yêu thương người - Nghệ thuật chân nghệ thuật người - Yêu thương quí trọng người nghèo khổ - Tài viết truyện với kết thúc độc đáo bất ngờ (giống với Andec-xen đồng cảm với người nghèo khổ) HĐ vận dụng: Nếu em rơi vào hồn cảnh Giơn-xi, em có suy nghĩ khơng? HĐ tìm tòi mở rộng - Đọc “ Truyện ngắn Ơ-hen-ri” - Viết đoạn văn phát biểu cảm nghĩ tình cảm nhân vật truyện - Soạn : Lập dàn ý cho văn tự kết hợp với miêu tả biểu cảm cần làm rõ: + Cách lập dàn ý cho văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm - Chuẩn bị bài: Chương trình địa phương (phần tiếng Việt), lưu ý: + Các từ ngữ địa phương quan hệ ruột thịt, thân thích + Sử dụng từ ngữ địa phương quan hệ ruột thịt, thân thích + Tìm hiểu lập bảng đối chiếu từ ngữ địa phương toàn dân Tiết 31 Ngày soạn Ngày dạy: GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG ( Phần Tiếng Việt) I Mục tiêu học: 1.Kiến thức: - Các từ ngữ địa phương quan hệ ruột thịt, thân thích * Yêu cầu HSKT cần nắm kiến thức sơ giản bài; giảm nhẹ kiến thức cách sử dụng câu hỏi dễ để HSKT tiếp thu kiến thức 2.Kĩ năng: - Sử dụng từ ngữ địa phương quan hệ ruột thịt, thân thích - Rèn kĩ đọc, nói, viết cho HSKT 3.Thái độ: - Có ý thức sử dụng từ địa phương phù hợp - Giáo dục HS ý thức học tập 4/ Năng lực, phẩm chất - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng: NL sử dụng NN; NL hợp tác - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị giáo viên HS 1.GV: SGK, SGV, soạn HS: đọc trước nhà, suy nghĩ trả lời câu hỏi III Các phương pháp kỹ thuật dạy học -Phương pháp: Vấn đáp, gợi mở, phân tích, GQVĐ ,th¶o ln nhãm -Kỹ thuật: KT giao nhiệm vụ, kỹ thuật đặt câu hỏi, ®éng n·o, KT trình bày phút IV Tiến trình tiết học Khởi động - Tổ chức - KT cũ: GV đọc số câu thơ sử dụng từ địa phương: Hoạt động hình thành kiến thức HĐ GV HS Nội dung Năng lực, phẩm chất Hoạt động 1: Câu1 Tìm từ ngữ có * Năng lực - Phương pháp: giải quan hệ ruột thịt, thân thích NL chung: GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn vấn đề dùng địa phương em - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não Câu1 Tìm từ ngữ có quan hệ ruột thịt, thân thích dùng địa phương em -Nhóm 1: từ số thứ tự đến số 11 -Nhóm 2: từ số thứ tự 12 đến số 22 -Nhóm 3: từ số thứ tự 23 đến số 34 -Học sinh đại diện nhóm trình bày - Học sinh nhóm khác nhận xét -Gọi nhóm khác nhận xét, giáo viên đánh giá, bổ sung NHĨM ST Từ ngữ tồn dân T cha mẹ ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại bác (anh trai cha) bác (vợ anh trai cha) (em trai cha) 10 thím (vợ chú) 11 bác (chị gái cha) NHĨM STT Từ ngữ tồn dân 12 13 cô (em cha) (chồng em gái cha) GV: Lê Thị Thanh Hồng - NL tự học - NL hợp tác -NL trình bày NL riêng - GQVĐ, NL ngôn ngữ * Phẩm chất: tự lập, tự tin, tự chủ; Yêu quê hương, đất nước Từ ngữ dùng địa phương em bố mẹ ông nội, ông bà nội, bà ông ngoại, ông cậu bà ngoại, bà cậu bác bác thím bác Ghi Từ ngữ dùng địa phương em cô Ghi Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 bác (anh trai mẹ) bác (vợ anh trai mẹ) cậu (em trai mẹ) mợ (vợ em trai mẹ) bác (chị gái mẹ) bác (chồng chị gái mẹ) dì (em gái mẹ) (chồng em gái mẹ) (chồng em gái mẹ) NHĨM STT Từ ngữ tồn dân 23 anh trai 24 chị dâu (vợ anh trai) 25 em trai 26 em dâu (vợ em trai) 27 chị gái 28 anh rể (chồng chị gái) 29 30 dâu (vợ trai) 31 rể (chồng gái) 32 em gái 33 em rể (chồng em gái) 34 cháu (con con) GV: Qua kết thảo luận ba nhóm, em có nhận xét từ ngữ địa phương em so với từ toàn dân? Hoạt động Câu Sưu tầm số từ ngữ quan hệ ruột thịt, thân thích dùng địa phương khác: (10 phút) - Phương pháp: Sưu tầm, thống kê - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, trình bày phút HS làm việc theo nhóm bàn - Mỗi nhóm chuẩn bị cho số GV: Lê Thị Thanh Hồng Ngữ Văn bác bác cậu mợ bác, bá bác dì chú Từ ngữ dùng địa phương Ghi em anh trai chị dâu em trai em dâu chị gái anh rể con dâu rể em gái em rể cháu -Các từ ngữ người có quan hệ ruột thịt, thân thích dùng địa phương em phần lớn từ toàn dân Câu Sưu tầm số từ ngữ quan hệ ruột thịt, thân thích dùng địa phương khác: STT Từ ngữ toàn dân cha mẹ ông nội bà nội ông ngoại Từ ngữ dùng địa phương khác ba, tía, cậu, thầy, bọ má, bầm, bủ, mợ nội nội ngoại Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ câu ( Từ 1- câu) trình bày trước lớp - Cho học sinh nhóm khác nhận xét nhóm trình bày - Giáo viên nhận xét cho điểm Tuyên dương nhóm có đáp án hay HĐ luyện tập: Câu 3: Sưu tầm số thơ ca có sử dụng từ ngữ người có quan hệ ruột thịt, thân thích địa phương em PP : - Sưu tầm, thống kê, thảo luận - Kĩ thuật: đặt câu hỏi, động não, trình bày phút HS làm việc theo nhóm bàn - Mỗi nhóm chuẩn bị cho số câu trình bày trước lớp - Cho học sinh nhóm khác nhận xét nhóm trình bày - Tương tự với nhóm khác - Giáo viên nhận xét cho điểm Tuyên dương nhóm có đáp án hay GV: Lê Thị Thanh Hồng Ngữ Văn 10 bà ngoại anh trai em trai chị gái em gái ngoại anh hai, anh ba, anh tư em ba, em tư chị hai, chị ba, chị tư dì ba, dì tư dì út Luyện tập: Câu 3: Sưu tầm số thơ ca có sử dụng từ ngữ người có quan hệ ruột thịt, thân thích địa phương em 1) Anh em thể tay chân Rách lành đùm bọc, dở hay đỡ đần 2) Sẩy cha chú, sẩy mẹ bú dì 3) Con chị đi, dì lớn 4) Chị ngã em nâng 5) Anh em khúc ruột trên, khúc ruột 6) Anh em đánh đằng cán không đánh đằng lưỡi 7) Nó lú khơn 8) Cây xanh xanh Cha mẹ hiền lành để đức cho 9) Cha mẹ nuôi giời, bể Con nuôi cha mẹ kể ngày 10) Bán anh em xa, mua láng giềng gần 11) Có cha có mẹ Khơng cha khơng mẹ đờn đứt dây 12) Người dưng có ngãi, ta đãi người dưng Chị em bất ngãi, ta đừng chị em 13) Mấy đời bánh đúc có xương Mấy đời dì ghẻ lại thương chồng 14) Thật thể lái trâu Thương thể nàng dâu, mẹ chồng 15) Đắng cay thể ruột rà Ngọt ngào cho người dưng 16) Chị em ta bánh đa bánh đúc Chị em người dùi đục cẳng tay Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn HĐ vận dụng: Viết đoạn văn tự ( Chủ đề tự chọn) có sử dụng từ địa phương HĐ tìm tòi mở rộng: GV cung cấp đoạn thơ: (Tư liệu tham khảo, mở rộng): Ngôn ngữ Bắc - Nam Bắc than gầy Nam bảo ốm Bắc cáo ốm, Nam khai bịnh hay đau Bắc cuốc nhanh, Nam mau mau Bắc bảo muộn Nam cho trễ Nam mần sơ sơ Bắc làm lấy lệ Nam lệ trào Bắc chảy nước mắt Bắc nói chà , Nam kêu ui da Bắc bước vào kia, Nam vơ Nam kêu vạc tre, Bắc nói chõng Nam biểu vui ghê, Bắc nói buồn cười Bắc thơi , Nam Nam làm giỏ tre, Bắc đan rọ Nam muỗng cà phê, Bắc gọi thìa - Ơn lại từ địa phương, điểm khác với từ toàn dân, sưu tầm tiếp từ địa phương thơ văn - Xem trước ''Nói quá'' Đọc văn trả lời câu hỏi cho tiết Lập dàn ý cho văn tự Chú ý : + Cách lập dàn ý cho văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm +Xây dựng bố cục, xếp ý cho văn tự sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm + Viết văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm có độ dài khoảng 400 chữ Tiết 32 Ngày soạn Ngày dạy LẬP DÀN Ý CHO BÀI VĂN TỰ SỰ KẾT HỢP VỚI MIÊU TẢ VÀ BIỂU CẢM I Mục tiêu 1.Kiến thức: - Cách lập dàn ý cho văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm * Yêu cầu HSKT cần nắm sơ giản cách lập dàn ý cho văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm; giảm nhẹ kiến thức cách sử dụng câu hỏi dễ để HSKT tiếp thu kiến thức 2.Kĩ năng: - Xây dựng bố cục, xếp ý cho văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn - Viết văn tự có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm có độ dài khoảng 400 chữ - Rèn kĩ đọc, nói, viết cho HSKT 3.Thái độ: - Có ý thức luyện tập cách viết văn tự cho hay, có hiệu - Giáo dục HS ý thức học tập - Có ý thức hòa đồng, giúp đỡ HSKT hoàn thành nhiệm vụ học tập 4/ Năng lực, phẩm chất - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực tự giải vấn đề, lực sáng tạo, lực giao tiếp, lực hợp tác, lực sử dụng ngôn ngữ - Năng lực riêng: NL tạo lập VB, NL sử dụng NN; - Phẩm chất: Tự tin, tự chủ II Chuẩn bị giáo viên HS 1.GV: SGK, SGV, Soạn HS: đọc trước nhà, suy nghĩ trả lời câu hỏi III Các phương pháp kỹ thuật dạy học -Phương pháp: Vấn đáp, gợi mở, phân tích, GQVĐ ,th¶o luËn nhãm -Kỹ thuật: KT giao nhiệm vụ, kỹ thuật đặt câu hỏi, ®éng n·o, KT trình bày phút IV Tiến trình tiết học Khởi động - Tổ chức - KT cũ: +Gọi HS giới thiệu người thân ( Ơng bà, bố mẹ ) + Hs khác NX: bạn sử dụng yếu tố ( tự sự, miêu tả, biểu cảm- có) - GV dẫn vào Hoạt động hình thành kiến thức Hoạt động GV HS Nội dung Hoạt động 1: 1- Phương pháp: Dạy học nhóm, giải vấn đề, PP phát vấn, gợi mở 2- Kĩ thuật:Chia nhóm, đặt câu hỏi, động não, hỏi trả lời I/ Dàn ý văn tự -Giáo viên gọi học sinh đọc văn ''Món quà sinh nhật'' SGK - tr92 GV: Lê Thị Thanh Hồng Năng lực, phẩm chất * Năng lực - NL tự học - NL NN - NL trình bày - NL hợp tác * Phẩm chất: tự tin, tự lập, tự chủ I/ Dàn ý văn tự 1) Tìm hiểu dàn văn tự a Ví dụ: Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn văn ''Món quà sinh nhật'' HS +Xác định phần Mở bài, Thân bài, Kết bài? + Nội dung phần ? + Sự việc chính? + Ngơi kể? + Khơng gian? +Nhân vật? + Sự việc xoay quanh nhân vật + Đặc điểm nhân vật? + Diễn biến câu chuyện ? b Nhận xét: * Bố cục: Mở bài: Từ đầu đến ''bao nhiêu thứ bày la liệt bàn'' Nội dung kể tả lại quang cảnh chung buổi sinh nhật Thân bài: Từ ''Vui vui thật,'' đến Trinh lặng lẽ cười, gật đầu khơng nói'' Phần tập trung kể quà sinh nhật độc đáo cửa người bạn Kết : từ ''Cảm ơn Trinh q'' đến ''để hơm có chùm vàng tươi thơm mát này, '' nêu cảm nghĩ người bạn quà sinh nhật * Sự việc chính: Món q sinh nhật độc đáo Trinh giành cho người bạn thân * Ngơi kể: ngơi thứ số * Địa điểm: Trong buổi lễ sinh nhật Trang * Nhân vật chính: Trang & Trinh * Tính cách: nv yêu quý nhau, hiểu nhau, biết tơn trọng giữ gìn tình bạn (mở đầu, đỉnh điểm, kết thúc) * Diễn biến: - Buổi lễ sinh nhật Trang vui, nhiều bạn, nhiều quà, người bạn thân +Các yếu tố xếp Trinh chưa đến theo trình tự nào? - Trinh đến mang theo quà độc đáo: Cành ổi sai + Các yếu tố miêu tả, biểu cảm - Chùm ổi gợi nhớ việc Trang đến chơi nhà Trinh chơi bên ổi tác dụng chúng? - Học sinh thảo luận, phát biểu hoa - Trinh giữ gìn chùm hoa, nâng niu - Học sinh khác bổ sung trái để làm quà sinh nhật cho GV nhận xét, bổ sung chốt Trang * Yếu tố miêu tả, biểu cảm: lại kiến thức GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn - Miêu tả tỉ mỉ diễn biến buổi sinh nhật giúp cho người đọc hình dung khơng khí cảm nhận tình bạn thắm thiết Trang &Trinh - Bộc lộ t/c bạn bè chân thành sâu GV: Những nội dung tác sắc giúp cho người đọc hiểu tặng giả kể theo thứ tự gì? ko quan trọng tặng ntn GV: Em rút nhận xét: nhiệm vụ phần * Trình tự kể: theo thời gian: gì? -> khứ -> HS trả lời - Giáo viên chốt kiến thức: Hoạt động luyện tập 2) Dàn ý văn tự Më bµi: Giíi thiệu nhân vật, việc tình xảy câu chuyện Thân bài: Kể diễn biến câu chuyện theo trình tự định Kết bài: Nêu kết cục cảm nghĩ ngời * Nng lc - Cách thức tổ chức hoạt động: * Kết luận - NL tự học hướng dẫn, phát vấn, thực - Học sinh đọc ghi nhớ (tr95- - NL NN hành, thảo luận - NL trình bày SGK) Bài tập (SGK tr.95) - NL hợp tác II Luyện tập Từ văn “ Cô bé bán diêm”, * Phẩm chất: tự lập dàn ý theo tin, tự lập, tự chủ gợi ý SGK? Bài tập (SGK tr.95) - GV: Tổ chức cho học sinh làm việc theo nhóm: + Nhóm 1: MB, KB + Nhóm 2: lần quẹt diêm đầu + Nhóm 3: lần cuối - Gọi nhóm trình bày - Nhóm khác nhận xét - Giáo viên đánh giá GV: Lê Thị Thanh Hồng a) Mở bài: - Giới thiệu quang cảnh đêm giao thừa - Giới thiệu nhân vật chính: bé bán diêm - Giới thiệu gia cảnh nhân vật bé bán diêm b) Thân bài: * Tự : Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn - Các yếu t miờu t v biu - Sự việc mở đầu: Em bé cm truyn c th hin không bán đợc diêm, chẳng ch no dám nhà, em tìm góc tờng tránh rét - Sự việc phát triển: Em quẹt diêm để sởi (5 lần quẹt diêm) - Lần tưởng ngồi trước lò sưởi - Lần thấy bàn ăn thịnh soạn - Lần thấy thông Nô-en, nến - Lần thấy bà mỉm cười - Cuối bật hết diêm để níu giữ bà - Sù viƯc kÕt thóc: Hai bà cháu bay lên cao * Miờu t: ngn la xanh lam, trắng ra, rực hồng, tuyết phủ kín mặt đất, diêm cháy sáng rực lên, khăn bàn trắng tinh, hàng ngàn nến sáng rực * Biểu cảm: + Chà! Giá quẹt que diêm nhỉ? + Chà! ánh sáng kì dị + Thật dễ chịu + Em chưa thấy bà to lớn → Các yếu tố đan xen trình kể chuyện cảnh mộng tưởng thực tác giả miêu tả sinh động, kèm theo suy nghĩ, tâm trạng nhân vật c) Kết bài: - Em chết giá rét đêm giao thừa - Thái độ người vào sáng năm nhìn thấy thi thể em HĐ vận dụng: Viết đoạn văn ngắn kể người bạn em yêu quý, có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm HĐ tìm tòi mở rộng: - Làm tập (SGK-tr95) Giáo viên gợi ý: * MB: Giới thiệu người bạn ai? Kỷ niệm khiến xúc động kỷ niệm gì? * TB: Tập trung kể kỉ niệm xúc động GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 Trường THCS Phù Cừ Ngữ Văn - Thời gian, hoàn cảnh, nhân vật - Diễn biến việc - Miêu tả biểu xúc động * KB: Em có suy nghĩ kỷ niệm - Xem trước đề SGK để tham khảo viết số - Ôn tập kiến thức kĩ học để vận dụng làm - Soạn bài: Hai phong ý : + Tìm hiểu thơng tin cần thiết tác giả, tác phẩm + Bước đầu phân tích vẻ đẹp ý nghĩa hình ảnh hai phong đoạn trích + Cách xây dựng mạch kể; cách miêu tả giầu hình ảnh lời văn giầu cảm GV: Lê Thị Thanh Hồng Năm học 2016- 2017 ... THCS Phù Cừ Ngữ Văn IV Tiến trình tiết học Khởi động - Tổ chức: 8A 8B - Kiểm tra cũ: Tiết học VB trước, em đc tìm hiểu văn học nước nào? Em đọc VH Mỹ chưa? GV giới thiệu :Văn học Mĩ văn học trẻ... ruột 6) Anh em đánh đằng cán không đánh đằng lưỡi 7) Nó lú khơn 8) Cây xanh xanh Cha mẹ hiền lành để đức cho 9) Cha mẹ nuôi giời, bể Con nuôi cha mẹ kể ngày 10) Bán anh em xa, mua láng giềng gần... trình bày trước lớp - Cho học sinh nhóm khác nhận xét nhóm trình bày - Tương tự với nhóm khác - Giáo viên nhận xét cho điểm Tuyên dương nhóm có đáp án hay GV: Lê Thị Thanh Hồng Ngữ Văn 10 bà ngoại
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án môn Ngữ văn lớp 8 của tuần 8, Giáo án môn Ngữ văn lớp 8 của tuần 8

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn