CHƯƠNG TRÌNH đào tạo

4 49 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:50

NỘI dung chương trình đào tạo tiếng anh để xin cấp phép thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ. các giấy tờ cần chuẩn bị .NỘI dung chương trình đào tạo tiếng anh để xin cấp phép thành lập trung tâm đào tạo ngoại ngữ. các giấy tờ cần chuẩn bị Phụ lục 03 CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾNG ANH Trung tâm ngoại ngữ My.Dream sử dụng 03 giáo trình giảng dạy sau: - Giáo trình “My Little Island”; tác giả Leone Dayson biên soạn nhà xuất Pearson ấn hành năm 2012 Bộ giáo trình gồm cấp độ dành cho lứa từ – tuổi Giáo trình sử dụng dụng phần mềm bảng tương tác thơng minh - Giáo trình “ Family & Friends” có cấp độ (Starter to lever 05) phiên quốc tế, nhà xuất Oxford, Anh quốc - Giáo trình “New Headway” phiên quốc tế Tác giả: Liz John Soars biên soạn Nhà xuất Oxford ấn hành vào năm 2010 với cấp độ; Sơ cấp, trung cấp, cao cấp hay trình độ “A, B, C” giao tiếp Số Đối T tượng Giáo trình Mục đích T Thời Số lượng Mức phí lượng học viên dự tính học - Phát âm chuẩn từ - Phát triển khả 48 buổi học nghe – nói 1 Phụ lục 03 trẻ thông qua (1.5 tiếng 10 – 15 4.800.000 Trẻ em: – tuổi Giáo trình tiếng anh quốc tế“My nhiều mẫu câu / buổi / học viên khóa đào Little - Trẻ tự tin tham Island” gia biểu diễn hát dạy tạo kéo dài Học viên/ khóa học tháng - Phát âm chuẩn từ - Phát triển kỹ Giáo trình Trẻ em : phiên Anh – Anh – 14 tuổi “Family & Friends” cấp độ bản: Nghe – Nói – 48 Đọc – Viết buổi học 10 – 15 4.800.000 - Nâng cao tự (1.5 tiếng tin giao tiếp, / buổi / thuyết trình khóa đào - Tự tin viết tiếng Anh theo chủ tạo kéo dài học viên Học viên/ khóa học tháng đề học - Thành thạo khả nghe phản xạ theo câp độ học - u thích mơn học tiếng Anh 2 Phụ lục 03 - Củng cố kiến Học sinh Giáo trình phổ Anh thơng, sinh viên tiếng New Headway phiên cuốc tế trình Giáo trình viên, doanh giao tiếp - Thực hành giao tiếp nhằm nâng 36 buổi (02 tiếng) / khoá đào tạo kéo dài viên học viên / khóa học lớp thứ ngữ pháp, từ vựng New Headway phiên quốc tế, trình - Thực hành giáo tiếp phát triển cacs kỹ giao 36 độ B, C buổi tiếp như: Nghe – (02 tiếng) đối Nói, thuyết trình học nghề học tháng nhân, tượng 10 – 15 450.000 / - Củng cố kiến Cán bộ, nhân - Tìm hiểu kỹ cao tự tin độ A, B cơng thức Giáo trình bổ trợ: Let’s Study English - Kết thúc khóa học, học viên nói tiếng Anh / khố đào tạo kéo dài tháng 10 – 15 450.000 / học viên học viên / khóa học lớp với người nước ngồi - u thích tiếng Anh tự nâng cao sau kết thúc khóa học 3 Phụ lục 03 * Sử dụng giáo trình bổ sung: - Giáo trình “Discovery Island”; tác giả Leone Dayson biên soạn nhà xuất Pearson ấn hành năm 2012 Bổ sung cho giáo trình Family & Friends nhằm nâng cao kỹ nghe – nói – đọc - viết - Giáo trình “Let’s study English” – Tác giả: Đỗ Tuần Minh – Nhà xuất giáo dục ấn hành năm 2005 Bổ sung chủ đề giao tiếp cho học viên 4 ... Học sinh Giáo trình phổ Anh thơng, sinh viên tiếng New Headway phiên cuốc tế trình Giáo trình viên, doanh giao tiếp - Thực hành giao tiếp nhằm nâng 36 buổi (02 tiếng) / khoá đào tạo kéo dài viên... – 15 4.800.000 Trẻ em: – tuổi Giáo trình tiếng anh quốc tế“My nhiều mẫu câu / buổi / học viên khóa đào Little - Trẻ tự tin tham Island” gia biểu diễn hát dạy tạo kéo dài Học viên/ khóa học tháng... nhân - Tìm hiểu kỹ cao tự tin độ A, B công thức Giáo trình bổ trợ: Let’s Study English - Kết thúc khóa học, học viên nói tiếng Anh / khoá đào tạo kéo dài tháng 10 – 15 450.000 / học viên học viên
- Xem thêm -

Xem thêm: CHƯƠNG TRÌNH đào tạo, CHƯƠNG TRÌNH đào tạo

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn