10 cong thuc vat li lop 10 day du

4 64 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:41

Hệ thống đầy đủ các công thức để học tốt bộ môn vật lí lớp 10. Nếu tài liệu có sai sót gì mong mọi người đóng góp ý kiến để tham khảo và chỉnh sửa. Hi vọng các bạn có thêm tài liệu để tham khảo, chúc mọi người học tập tốt Cơng thức giải nhanh trắc nghiệm vật lí 10_ Ơn thi THPT QUỐC GIA PHẦN MỘT – CƠ HỌC Chương I – Động học chất điểm Bài 1: Chuyển động thẳng CĐ thẳng v1t1  v t   v n t n s VT trung bình: v tb  ; v tb  t1  t   t n t Phương trình cđ thẳng đều: x = x0 + v.(t-t0); t0 = =>x = x0 + v.t Bài 2: Chuyển động thẳng biến đổi at v = v0 + at ; s  v t  ; x  x  v t  at 2 2 v  v0  2as ; Nhanh dần a.v > 0; Chậm dần a.v < Bài 3: Sự rơi tự Với gia tốc: a = g = 9,8 m/s2 (= 10 m/s2); v0 = gt 2h v = g.t (m/s); h  (m); t  ( s ) ; vcd  2gh g (1) Chuyển động ném đứng lên vận tốc ban đầu v0: 2v Vận tốc: v = v0 – gt ; Chạm đất tcđ = g v 02 gt 2 Quãng đường: s  v t  ; h max  2g 2 Hệ thức liên hệ: v  v  2gs gt 2 (2) Chuyển động ném đứng từ lên với h0 ; v0 : Phương trình chuyển động : y  v0 t  Vận tốc: v = v0 – gt ; v cd  v 02  2gh v02 gt 2 Quãng đường: s  v t  ; h max  h  2g 2 Hệ thức liên hệ: v  v  2gs gt 2 (3) Chuyển động ném đứng từ xuống: Phương trình: y  h  v t  1.Vận tốc: v = v0 + gt ;Chạm đất: v max  v  2gh gt ; 2 Hệ thức liên hệ: v  v0  2gs Quãng đường: s  v t  2h 2h ; tcđ = g g Bài 6: Chuyển động vật ném xiên từ mặt đất gt Phương trình: x  v0 cos .t; y  v sin .t  g x 2 PT Quỹ đạo: y  tan .x  2 2v cos  4.Tầm bay xa: L = v0.tcđ =v0 gt  v0 cos   Vận tốc: v    v0 sin   gt  v 02 sin  2g v sin 2 Tầm bay xa: L  g r r r Bài 7: * Công thức vận tốc: v1,3  v1,2  v 2,3 Chương II – Đông lực học chất điểm Bài 1: Tổng hợp phân tích lực Tầm bay cao: H  � � � * Tổng hợp lực: F hl  F  F2  ur uu r F1 ��F2 =>F = F1 + F2 ur uu r F1 ��F2 => F  F1  F2 ur uu r F2 F1  F2 => F  F12  F22 ; tan   F1 r r  F1  F2 ; F1 , F2   => F = 2.F1.cos F= F12 + F22 + 2.F1.F2.cos      * Cân bằng: F  F2   F n 0 Bài 2: Ba định luật Niu-tơn: Định luật 1: F = 0; a =   Định luật 2: F m a  Bài 4: Chuyền động tròn Chu kì: (T) khoảng thời gian vật vòng Tần số ( f ): số vòng vật giây f = ( Hz); T s 2 r v   .r   2 f r (m/s) t T  v 2 v2     2 f (rad/s); aht =  r t r T r GV: Nguyễn Văn Tỉnh _ THPT NBK Vận tốc: v  v 02   gt  ; v cd  v02  2gh  Phương trình chuyển động: y  v0 t  Bài 5: Chuyển động ném ngang: Phương trình: Ox: x = v0t; Oy: y = gt g 2 Phương trình quỹ đạo: y  x 2v    Định luật 3: F B  A  FA B  F BA  F AB Bài 3: Lực hấp dẫn Định luật vạn vật hấp dẫn  N m  G.m1 m2 -11   Fhd  ; G = 6,67.10   R2  kg  G M G.M Trọng lực: P = m.g; Gia tốc: g  ; g  ( R  h) R2 Bài 4: Lực đàn hồi lò xo Định luật Húc Fđh = k | l | ; l  l  l0 Lực đàn hồi trọng lực: P = Fđh m.g m.g  m.g k | l |  k   | l | | l | k Cơng thức giải nhanh trắc nghiệm vật lí 10_ Ôn thi THPT QUỐC GIA Bài 5: Lực ma sát Biểu thức:Fms   N ;P =N=> Fms =  P =  m.g Bài toán mặt phẳng ngang:       * Hợp lực: F  P  N  F kéo  Fms � N Fms Fkéo =>F = Fkéo - Fms; Fms   m.g F  Fms  (1) a  kéo P m (2) Bỏ qua ma sát: a  F m (3) Khi hãm phanh:Fkéo = 0; a = -μg Trường hợp lực kéo xiên góc  Fcos     mg  Fsin   F * a α m Fcos  * Bỏ qua ma sát: a  m Vật trượt mặt phẳng nghiêng từ xuống -Ma sát:a = g(sinα - μcosα); v  2g.l  sin   cos  -Bỏ qua ma sát: a = gsinα; v  2g sin .l Vật trượt mặt phẳng nghiêng từ lên - Có ma sát: a  g  sin   cos  Quãng đường lên lớn nhất: s max  v02 2g  sin   cos  v 02 2g sin  v2 Bài 6: Lực hướng tâm: Fht  ma ht  m  m2 r r r r Lực quán tính: Fqt  ma ; Fqt = m.a - Bỏ qua ma sát: a = - gsinα; s max  v2 Lực quán tính li tâm: Flt  m  m2 r r Tính áp lực nén lên cầu vồng: � v2 � g � g Tại điểm cao nhất: N  m � � R� � v2 � g � g Tại điểmthấp nhất: N  m � � R� Chương III – Cân chuyền động vật rắn Bài 1: Vật chịu tác dụng lực không song song   � �   Trường hợp lực: F  F 0  F  F2 � � � Trường hợp lực: F  F  F  � F12   F3 Bài 2: Momen lực ĐK cân bằng.Mô men ngẫu lực Momen lực: M = F.d ; Cân bằng: MT = MN Bài 3: Quy tắc tổng hợp lực song song chiều F1 d  (chia trong); d= d1 +d2 F = F1 + F2; F2 d1 Bài 4: Quy tắc tổng hợp lực song song ngược chiều GV: Nguyễn Văn Tỉnh _ THPT NBK F1 d  (chia ngoài); d= │d1 -d2│ F2 d1 Chương IV – Các định luật bào toàn Bài 1: Định luật bảo toàn động lượng F = │F1 - F2│;     Động lượng: P m v ; Xung lực:  p  F t Định luật bảo toàn động lượng (trong hệ cô lập)    Va chạm mềm: m1 v  m2 v (m1  m2 ) v     Va chạm đàn hồi: m v  m v m v '1  m v ' 2  m     v CĐ phản lực m v  M V   V  M Bài 2: Công: A = F s cos  ; Công suất:P = A t Bài 3: Động năng: Wđ  m.v 1 2 Định lí động năng: A  Wđ  m.v2  m.v1 2 Bài 4: Thế trọng trường: W t m.g.h Định lí : A  Wt  m.g h m.g hsau Bài 5: Thế đàn hồi: Wt = k | l | 1 2 Định lí năng: A  Wt  k  | l1 |  k  | l2 | 2 Bài 6: Cơ 1: W = Wđ + Wt � m.v  m.g h 1 2 Cơ 2:W = Wđ +Wt � m.v  k  | l |  2 2 mv kx kA2 mvmax Bài 7: Con lắc lò xo:    2 2 k k vmax  A; v  A  x2   m m mv2 mv Conlắcđơn mgl (1  cos  )   mgl (1  cos  )  2 v0  2.g.l.(1  cos  ) ; v  2.g l.(cos   cos  ) T  m.g (3  cos  ) T  m.g.(3cos   2cos  ) PHẦN HAI – NHIỆT HỌC Chương V – Chất khí Bài 1: ĐL Bôi-lơ – Ma-ri-ốt: (QT Đẳng nhiệt T1 = T2) p~ ; pV  const ; p1V1  p2V2 V Bài 2: Định luật Sác-lơ (QT đẳng tích V1 = V2) p p p const   T T1 T2 Bài 3: Định luật Gay luy xac (QT đẳng áp p1 = p2) V V V  const �  T T1 T2 p1 V1 p V2 p.V   const Bài 4: PT trạng thái: T1 T2 T Công thức giải nhanh trắc nghiệm vật lí 10_ Ơn thi THPT QUỐC GIA PT Claperon-Mendeleep: PV=nRT; R =8,31J/mol.K; T  t c  273 Chương VI – Cơ sở nhiệt đông lực học Bài 1: Nội Sự biến thiên nội Nhiệt lượng: Q m.c.t   Qtỏa =  Qthu Thực công: A  p.V   p  Áp suất khí Pa  N m2 V  Độ biến thiên thể tích (m3) Đơn vị: N m = pa (Paxcan) atm = 1,013.105 pa; at = 0,981.105 pa mmHg = 133 pa = tor; HP = 746 w Bài 2: Các nguyên lí nhiệt động lực học Nguyên lí một: U  A  Q Q  : Hệ nhận nhiệt ; Q < : Hệ truyền nhiệt A > : Hệ nhận công; A < : Hệ thực công Nguyên lí 2: A QQ T -T  ; H max =
- Xem thêm -

Xem thêm: 10 cong thuc vat li lop 10 day du, 10 cong thuc vat li lop 10 day du

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn