GIÁO án dạy THÊM TOÁN 7

11 78 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:28

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Soạn: Dạy: Buổi CÁC PHÉP TÍNH TRÊN TẬP HỢP SỐ HỮU TỶ I Mục tiêu: - Ôn tập, hệ thống hoá KT số hữu tỉ - Rèn luyện KN thực phép tính, KN áp dụng KT học vào toán - Rèn luyện tính cẩn thận, xác làm tập II Chuẩn bị: GV: HS: III Tiến trình dạy học: ổn định lớp (1') Kiểm tra: Xen kẽ Tiết I Những KT cần nhớ Định nghĩa: Số hữu tỉ số viết dạng a với a, b ∈ Z; b ≠ b Tập hợp số hữu tỉ kí hiệu Q Các phép toán Q a) Cộng, trừ số hữu tỉ: a b Nếu x = ; y = ( a, b, m∈Z , m ≠ 0) m m Thì x + y = a −b a b a+b a b + = ; x − y = x + ( − y ) = + (− ) = m m m m m m b) Nhân, chia số hữu tỉ: a c a c a.c * Nếu x = ; y = x y = = b d b d b.d a c a d a.d * Nếu x = ; y = ( y ≠ 0) x : y = x = = b d y b c b.c x Thương x: y gọi tỉ số hai số x y, kí hiệu y ( hay x : y ) Chú ý: +) Phép cộng phép nhân Q có tính chất phép cộng phép nhân Z +) Với x ∈ Q  x nêu x ≥ x = − x nêu x < Bổ sung: * Với m > x m⇔ x < − m x = * x y =0⇔  y =0 * x ≤ y ⇔ xz ≤ yz voi z > x ≤ y ⇔ xz ≥ yz voi z < file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Tiết II Bài tập Bài Thực phép tính cách hợp Bài lí a) a) 11 17 17 − − + + 125 18 14 11  17   17  11 1 11 + − − −  = + − = 125  14   18  125 2 125 b) b) 1 1− + − + − + − − − − − −1 4 1 1 (−1 + 1) + (−2 + 2) + (−3 + 3) + −  + ÷ 2 2  1  1 −  + ÷−  + ÷ = − − − =  3  4 Bài Tính: A= Bài Tính: 0, 25 ×   : 0,1 A = 26 :  + +  2, × 6,84 : 3, 42   : (0,2 − 0,1) (34,06 − 33,81) ×  +   2,5 × (0,8 + 1,2) 6,84 : (28,57 − 25,15)  26:  + : 21 Bài Tìm x, biết: 11    15 11  −  − x  = − −  ; 13  42   28 13  b) x + − − 3,75 = − − 2,15 15 a) Tiết Năm học 13  30  = 26 :  +  + = 26 : + 2  2 2 = 26 × + = 13 2 Bài Tìm x, biết: 11    15 11  −  − x  = − −  a) 13  42   28 13  11 15 11 − + x=− + 13 42 28 13 15 x=− + 28 42 x=− 12 b) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 x+ − − 3,75 = − − 2,15 15 x+ − 3,75 = −2,15 15 x+ = − 2,15 + 3,75 15 x+ = 1,6 15  x + ⇔ x +  = 1,6 = −1,6  x = ⇔  x = − 28  15 Bài Tìm x, biết:  −1 a x + = −      3 b − x = −  −   5 Bài Tìm x, biết:  −1 a x + = −     KQ: a) x =  3 b − x = −  −   5 b) Bài Tìm x, biết: a x + = 10 21 b − x + = − 13 3 c x − 1,5 = d x + − =0 2 ; 59 140 Bài Tìm x, biết: a x + = 10 KQ: a) x = − b − 87 ; 140 21 x+ =− 13 3 b) x = 13 ; 21 c x − 1,5 = c) x = 3,5 x = - 0,5 ; d x + − = d) x = -1/4 x = -5/4 Bài Tính: (Bài tập nhà) Năm học Bài Tính: (Bài tập nhà) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198  4   0,8 : ì1, 25 ữ 1, 08 ữ: 25  5 +  E= 1  0, 64 ữì 25  17  + ( 1, × 0,5 ) : = 0,8:1 + 0, 64 − 0, 04 + 0, : 119 36 × 36 17 ( 1, 08 − 0, 08 ) : 1× 0,8 = + 4+ = + + =2 0, 4 Củng cố: (5') Nhắc lại dạng tập chữa HDVN: (3')Xem lại tập làm Năm học https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Soạn: Dạy: Buổi CÁC PHÉP TÍNH TRÊN TẬP HỢP SỐ HỮU TỶ (tiếp) I Mục tiêu: - Rèn luyện KN thực phép tính, KN áp dụng KT học vào toán - Rèn luyện tính cẩn thận, xác làm tập - Vận dụng KT học vào thức tế II Chuẩn bị: GV: HS: III Tiến trình dạy học: ổn định lớp (1') Kiểm tra: Xen kẽ Bài mới: Tiết 1 Thực phép tính: Thực phép tính: 1 + −5 c) + −16 − e) 42  4 g) 0,4+  −2 ÷  5  35  i) − −  − ÷ 12  42  m) −1 − ( −2,25) −1 o) − 21 28 −3 +2 q) 26 69 −1   s) −  − ÷ 12  3  1 u) − −  − + ÷  10  −2 + 21 15 −1 d) − 12  5 f) −1 −  − ÷  12  h) −4,75− 12 k) 0,75− 1 n) −3 − 2 −2 + p) 33 55 −7 17 + − r) 12 1  −1 t) −1,75−  − ÷ 18   4  1 v) +  − ÷+  − ÷  3  2  3 − − x) 12  15 10 ÷  a) b) Thực phép tính: Thực phép tính:  3   −20 −4 c) 41 11 e) −2 12 b) a) 1,25. −3 ÷ Năm học −9 17 34 −6 21 d)  1 f)  −3 ÷ 21   https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 10 13  g)  −   3 ÷. −6 ÷  17    9  i) ( −3,8)  −2 ÷  28 −3 m) h) ( −3,25) Thực phép tính: Thực phép tính: −8 1 15  1 n)  −2 ÷ 17  8 k)   b) :  −2 ÷ 5 −5 :  3 c) 1,8:  − ÷  4 −12 34 : e) 21 43  3 g) :  −3 ÷  4  3 i) ( −3,5) :  −2 ÷  5  7 m) −3  − ÷ 55  12   4 o) :  −5 ÷.2 15   12 a)   17 : d) 15 6  1  f)  −3 ÷:  −1 ÷    49   5 h) :  −5 ÷  7  1 k) −1  −11 ÷ 51  3 18  5   n)  −1 ÷:  −6 ÷ 39        15 38 p)  − ÷. − ÷    19  45  3  3 q)  ÷:  − ÷  15 17 32   17  Thực phép tính: (tính nhanh Thực phép tính: (tính nhanh có thể) có thể) a) −1     − − −  24   ÷   7    b)  − ÷−  −  − − ÷     10      3    2 c)  − ÷−  − ÷+  − ÷+ −  − ÷+ −    5   71   35 18   2    6    3 d)  3− + ÷−  5− − ÷−  − + ÷ 3  e) 2  5  1   5+ − ÷−  2− 23 − 35 + ÷−  8+ − 18÷        3 1 f) − −  − ÷+ − − +  5 64 36 15   13    2 g) − −  − ÷+ + +  −1 ÷+ −  − ÷  67  30   14   Năm học  −1   −1  : − + : −1 ÷  15 ÷ 15    5  8 i)  − + ÷: −  + ÷:  13  13  13    k)  − ÷: −  − + ÷:  14   21  5  m)  −12 + :3 − ÷.3 18  3  n)  13 + ÷− 4   1 p) 11 −  + ÷  4 5  q)  + ÷ −  11  11 −1 u) 13 − 0,25.6 11 11  1  1 v) :  − ÷+ :  − ÷  7  7 h) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Tiết Thực phép tính file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Thực phép tính  −2   −16   3 − 4. + ÷  4  5 b)  − + ÷.11−  6  5  13 c)  − ÷ +  − ÷   11  18 11 d)  ÷ +  ÷   11   11 a)  −1  2  2 e)  ÷. − ÷−  − ÷    13 24  13  −1  5  3 f)  ÷ +  ÷. − ÷  27          g)  − + ÷: +  − + ÷:   11   11 6* Thực phép tính: 2  3   −5  −10 8 d :  −1 ÷− :  8− ÷−  +2 ÷ 80     24  15  Tìm x biết: Tìm x biết: a) − d) Tìm x biết: Tìm x biết: a a Tiết Tìm x biết: Tiết Tìm x biết:  2x  − 1 : ( − 5) =   1 g x − = 20 4 a −2 21 x= b x = − 15 13 26 −14 −42 22 −8 c x= d x= 25 35 15 27 e  Năm học 1 1 a + 3 2 2 b −4 + 145 145 145 7 1  c  −2 ÷: − :2 + :  12  18 7  3   −5  −10 8 :  −1 ÷− :  8− ÷−  +2 ÷ 80    3 24  15  −3 −x= 15 10 1 b) x − = 15 10 −3 −x= c) 12 4 6* Thực phép tính: 1 1 a + 3 2 2 b −4 + 145 145 145 7 1  c  −2 ÷: − :2 + :  12  18 d −1 −x= + 10  1 e) − − x = − −  − ÷ 20    −1 f) x −  ÷ = − +  4  −9  g) 8,25− x = +  ÷  10  −2 21 x= b x = − 15 13 26 −14 −42 22 −8 c x= d x= 25 35 15 27 20 :x = − 15 21  4 b x:  − ÷ =  21  2 c x:  −4 ÷ = −4  7 14 d ( −5,75) : x = 23 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 10 Tìm x biết: file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 10 Tìm x biết: a a 11 Tìm số nguyên x biết: 11 Tìm số nguyên x biết: a − ≤ x ≤ −2 :1 23 15  1 2 1 3 b −  − ÷ ≤ x ≤ −  − − ÷  6 3  a − ≤ x ≤ −2 :1 23 15  1 2 1 3 b −  − ÷ ≤ x ≤ −  − − ÷  6 3  12 Tìm x biết: 12 Tìm x biết: −2 x= 15 21 b x= − 13 26 −14 −42 c x= 25 35 22 −8 d x= 15 27 1 5  h  x −  : + = 2 7  3 1  i  0,5.x −  : = 7  x + 720 = k 70 : x g ( 0,25 − 30% x ) − = −5 13 Tìm x biết: − 2− x = 3 h x − + = i 5− 3x + = k − 2,5+ 3x + = −1,5 g m 1 − −x = 5 −2 x= 15 21 b x= − 13 26 −14 −42 c x= 25 35 22 −8 d x= 15 27 5    1 a  : x ÷. −1 ÷ = − −    4 −1 11 b − : x = − 4 36     −7 1 c  −1 + x ÷:  −3 ÷= + :    5 4 d + x = 10 22 e − x + = − + 15 3 3 f x − = 13 Tìm x biết: a x = 5,6 b x = d x = −2,1 c x = d x − 3,5 = e x + − =0 f 4x − −13,5 = 4 Củng cố: (5') Nhắc lại dạng tập chữa HDVN: (3')Xem lại tập làm Năm học https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Soạn: Dạy: Buổi ĐƯỜNG THẲNG VNG GĨC, ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG I Mục tiêu: - Củng cố định nghĩa hai góc đối đỉnh, tính chất hai góc đối đỉnh, định nghĩa hai đường thẳng vng góc, đường trung trực đoạn thẳng, tính chất hai đường thẳng vng góc, phương pháp chứng minh hai đường thẳng vng góc, đường trung trực đoạn thẳng - Rèn KN chứng minh hai góc đối đỉnh - Mở rộng: phương pháp chứng minh hai góc đối đỉnh II Chuẩn bị: GV: HS: III Tiến trình dạy học: ổn định lớp Kiểm tra (xen kẽ) Bài mới: Tiết Hai góc đối đỉnh, hai đường thẳng vng góc I Phương pháp: Muốn chứng minh hai góc xOy x’Oy’ hai góc đối đỉnh ta dùng số phương pháp: - Chứng minh hai cạnh góc hai tia đối hai cạnh góc lại (định nghĩa) - Chứng minh rằng: ∠xOy = ∠x ' Oy ' , tia Ox tia Ox’ đối hai tia Oy Oy’ nằm hai nửa mặt phẳng đối có bờ đường thẳng xOx’ Phương pháp chứng minh hai đường thẳng vng góc: - Chứng minh bốn góc tạo thành có góc vng - Chứng minh hai góc kề bù - Chứng minh hai tia hai tia phân giác hai góc kề bù - Chứng minh hai đường thẳng hai đường phân giác cặp góc đối đỉnh Phương pháp chứng minh đường thẳng trung trực đoạn thẳng: - Chứng minh a vng góc với AB trung điểm AB - Lấy điểm M tùy ý a chứng minh MA = MB II Bài tập Bài tập hai góc đối đỉnh Bài Vẽ hai đường thẳng cắt nhau, Bài Vẽ hai đường thẳng cắt nhau, góc tạo thành có góc 500 góc tạo thành có góc 500 Tính góc lại Bài Trên đường thẳng AA’ lấy điểm O Trên nửa mặt phẳng có bờ AA’vẽ tia OB cho ∠AOB = 450 nửa mặt phẳng lại vẽ tia OC cho ∠AOC = 900 Năm học Bài Trên đường thẳng AA’ lấy điểm O Trên nửa mặt phẳng có bờ AA’vẽ tia OB cho ∠AOB = 450 nửa mặt phẳng lại vẽ tia OC cho ∠AOC = 900 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 a/ Gọi OB’ tia phân giác góc A’OC Chứng minh hai góc AOB A’OB’ hai góc đối đỉnh b/ Trên nửa mặt phẳng bờ AA’ có chứa tia OB, vẽ tia OD cho ∠DOB = 900 Tính góc A’OD Tiết Tiết Bài Cho tia Om tia phân giác Bài Cho tia Om tia phân giác góc xOy, On tia phân giác góc đối góc xOy, On tia phân giác góc đối đỉnh với góc xOy đỉnh với góc xOy a/ Nếu góc xOy = 500, tính số đo góc kề bù với góc xOy b/ Các tia phân giác Ok, Oh góc kề bù có phải hai tia đối không? sao? c/ Bốn tia phân giác Om, On, Ok, Oh đôi tạo thành góc độ Bài Bài a/ Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm a/ Vẽ đường tròn tâm O bán kính 2cm b/ Vẽ góc AOB có số đo 60 b/ Vẽ góc AOB có số đo 600 Hai điểm A, B nằm đường tròn (O; 2cm) c/ Vẽ góc BOC có số đo 60 c/ Vẽ góc BOC có số đo 600 Điểm C thuộc đường tròn (O; 2cm) d/ Vẽ tia OA’, OB’, OC’ tia đối d/ Vẽ tia OA’, OB’, OC’ tia đối tia OA, OB, OC tia OA, OB, OC Các điểm A’, B’, C’ thuộc đường tròn (O; 2cm) e/ Viết tên năm cặp góc đối đỉnh e/ Viết tên năm cặp góc đối đỉnh f/ Viết tên năm cặp góc mà f/ Viết tên năm cặp góc mà không đối đỉnh không đối đỉnh III Bài tập tự luyện III Bài tập tự luyện Cho hai đường thẳng MN PQ cắt Cho hai đường thẳng MN PQ cắt A tạo thành góc MAP có số đo 330 A tạo thành góc MAP có số đo 330 a/ Tính số đo góc NAQ b/ Tính số đo góc MAQ c/ Viết tên cặp góc đối đỉnh d/ Viết tên cặp góc Bài tập hai đường thẳng vng góc Bài Vẽ góc xOy có số đo 450 Bài Vẽ góc xOy có số đo 450 Lấy điểm A Ox, vẽ qua A đường thẳng d1 vng góc với đường tia Ox đường thẳng d vng góc với tia Oy Tiết Năm học 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Tiết Bài Vẽ góc xOy có số đo 600 Vẽ đường thẳng d1 vng góc với đường tia Ox A file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Bài Vẽ góc xOy có số đo 600 Vẽ đường thẳng d1 vng góc với đường tia Ox A Trên d1 lấy B cho B nằm ngồi góc xOy Qua B vẽ đường thẳng d vng góc với tia Oy C Hãy đo góc ABC độ Bài Vẽ góc ABC có số đo 1200, AB = 2cm, AC = 3cm Vẽ đường trung Bài Vẽ góc ABC có số đo 1200, trực d1 đoạn AB Vẽ đường trung trực AB = 2cm, AC = 3cm Vẽ đường trung d đoạn thẳng AC Hai đường thẳng trực d1 đoạn AB d1 d cắt O Bài Cho góc xOy= 1200, phía ngồi góc vẽ hai tia Oc Od cho Od Bài Cho góc xOy= 1200, phía ngồi vng góc với Ox, Oc vng góc với Oy góc vẽ hai tia Oc Od cho Od vng góc với Ox, Oc vng góc với Oy Gọi Om tia phân giác góc xOy, On Gọi Om tia phân giác góc xOy, On tia phân giác góc dOc Gọi Oy’ tia đối tia Oy tia phân giác góc dOc Gọi Oy’ Chứng minh: tia đối tia Oy a/ Ox tia phân giác góc y’Om b/ Tia Oy’ nằm tia Ox Od c/ Tính góc mOc d/ Góc mOn = 1800 Bài Cho góc nhọn xOy, tia Ox lấy Bài Cho góc nhọn xOy, tia Ox lấy điểm A Kẻ đường thẳng đI qua A vuông điểm A Kẻ đường thẳng đI qua A vng góc với Ox, đường thẳng cắt Oy B Kẻ đường vng góc AH với cạnh OB góc với Ox, đường thẳng cắt Oy a/ Nêu tên góc vng B Kẻ đường vng góc AH với cạnh OB b/ Nêu tên cặp góc có cạnh tương ứng vng góc III Bài tập tự luyện Cho góc bẹt AOB Trên nửa III Bài tập tự luyện OC OD Cho góc bẹt AOB Trên nửa mặt phẳng bờ AB ta vẽ hai tia mặt phẳng bờ AB ta vẽ hai tia OC OD cho ∠AOC = ∠BOD = 160 Gọi tia OE cho ∠AOC = ∠BOD = 1600 Gọi tia OE tia đối tia OD Chứng minh rằng: a/ ∠BOC = ∠BOE tia đối tia OD b/ Tia OB tia phân giác góc COE Củng cố: Các KT vừa chữa HDVN: Xem kỹ mẫu làm tập nhà Năm học 11 ... 42 x=− 12 b) https://nguyenthienhuongvp 77. violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 x+ − − 3 ,75 = − − 2,15 15 x+ − 3 ,75 = −2,15 15 x+ = − 2,15 + 3 ,75 15 x+ = 1,6 15  x + ⇔ x +  =... 10  −2 + 21 15 −1 d) − 12  5 f) −1 −  − ÷  12  h) −4 ,75 − 12 k) 0 ,75 − 1 n) −3 − 2 −2 + p) 33 55 7 17 + − r) 12 1  −1 t) −1 ,75 −  − ÷ 18   4  1 v) +  − ÷+  − ÷  3  2  3 −... 26 −14 −42 22 −8 c x= d x= 25 35 15 27 20 :x = − 15 21  4 b x:  − ÷ =  21  2 c x:  −4 ÷ = −4  7 14 d ( −5 ,75 ) : x = 23 https://nguyenthienhuongvp 77. violet.vn/ 10 Tìm x biết: file word
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án dạy THÊM TOÁN 7 , GIÁO án dạy THÊM TOÁN 7