GIÁO án dạy THÊM TOÁN 6

12 119 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:27

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 NS: ND: BUỔI TẬP HỢP – TẬP HỢP N, TẬP HỢP N* A MỤC TIÊU - Rèn HS KN viết tập hợp, viết tập hợp tập hợp cho trước, sử dụng đúng, , , , , xác kí hiệu ����� - Sự khác tập hợp N , N * - Biết tìm số phần tử tập hợp viết dạng dãy số có quy luật B HĐ DẠY HỌC Tổ chức: Kiểm tra: Bài mới: Tiết I Ôn tập lý thuyết: I Ôn tập lý thuyết: Câu 1: Hãy cho số VD tập hợp thường gặp đời sống hàng ngày số VD tập hợp thường gặp toán học? Câu 2: Hãy nêu cách viết, ký hiệu thường gặp tập hợp Câu 3: Một tập hợp có phần tử? Câu 4: Có khác tập hợp N N* ? II Bài tập II Bài tập  Dạng 1: Rèn KN viết tập hợp, viết tập  Dạng 1: Rèn KN viết tập hợp, viết tập hợp con, sử dụng kí hiệu hợp con, sử dụng kí hiệu Bài 1: Cho tập hợp X chữ Bài 1: cụm từ “THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH” Hướng dẫn: a) Hãy liệt kê phần tử tập a) A = {A, C, H, I, M, N, Ô, P, T} hợp A b) B  X ; C X ; H X b) Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ trống B…X ; C… X ; H… X Hướng dẫn: a) A = {A, C, H, I, M, N, Ô, P, T} b) B X ; C X ; H X Bài 2: Cho tập hợp chữ Y = {A, C, Bài 2: O} Hướng dẫn: a) Tìm cụm chữ tạo thành từ chữ a) Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” tập hợp X “CÓ CÁ” b) Viết tập hợp Y cách Năm học https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 b) Y = {x: x-chữ cụm chữ tính chất đặc trưng cho phần tử “CA CAO”} Y Hướng dẫn: a) Chẳng hạn cụm từ “CA CAO” “CÓ CÁ” b) Y = {x: x-chữ cụm chữ “CA CAO”} Bài 3: Hướng dẫn: a) C = {2; 4; 6} b) D = {7; 9} c) E = {1; 3; 5} d) F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ; 9} Tiết Bài 4: Hướng dẫn: a) B={1}; C={ 2} ; D={ a } ; E={ b} b) F={1; 2} ; G={1; a}; H={1; b} ; I={2; a} ; K={2; b} ; L={ a; b} c)Tập hợp T tập hợp tập hợp A c  T c A Bài 5: Hướng dẫn: - Tập hợp B khơng có phần từ � - Tập hợp B có 1phần từ {x} { y} { z } Năm học Bài 3: Cho tập hợp A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} ; B = {1; 3; 5; 7; 9} a)Viết tập hợp C phần tử thuộc A không thuộc B b)Viết tập hợp D phần tử thuộc B không thuộc A c)Viết tập hợp E phần tử vừa thuộc A vừa thuộc B d)Viết tập hợp F phần tử thuộc A thuộc B Hướng dẫn: a) C = {2; 4; 6} b) D = {7; 9} c) E = {1; 3; 5} d) F = {1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; ; 9} Bài 4: Cho tập hợp A = {1; 2; a; b} a) Hãy rõ tập hợp A có phần tử b) Hãy rõ tập hợp A có phần tử c) Tập hợp T = {a, b, c} có phải tập hợp A không? Hướng dẫn: a) B={1}; C={ 2} ; D={ a } ; E={ b} b) F={1; 2} ; G={1; a}; H={1; b} ; I={2; a} ; K={2; b} ; L={ a; b} c)Tập hợp T tập hợp tập hợp A c  T c  A Bài 5: Cho tập hợp B = {x, y, z} Hỏi tập hợp B có tất tập hợp con? Hướng dẫn: - Tập hợp B khơng có phần từ � - Tập hợp B có 1phần từ https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ - Các tập hợp B có hai phần tử {x, y} { x, z} { y, z } - Tập hợp B có phần tử B = {x, y, z} Vậy tập hợp A có tất tập hợp file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 {x} { y} { z } - Các tập hợp B có hai phần tử {x, y} { x, z} { y, z } - Tập hợp B có phần tử B = {x, y, z} Vậy tập hợp A có tất tập hợp Ghi Một tập hợp A ln có hai tập hợp đặc biệt Đó tập hợp rỗng � tập hợp A Ta quy ước � tập hợp tập hợp Bài 6: Hướng dẫn: 1 B ; 3 A ; 3 B ;B  A Bài 6: Cho A = {1; 3; a; b} ; B = {3; b} , , thích hợp Điền kí hiệu ��� vào chỗ trống 1…B ; 3…A ; … B ; B …A Hướng dẫn: 1 B ;  A ; 3 B ;B  A Bài 7: Hướng dẫn: N  N* Bài 7: Cho tập hợp: A   x �N /  x  99 ; B   x �N * / x  100 Hãy điền dấu � hay �vào ô N … N* ; A…B Hướng dẫn: N  N* ; A B ; A B Tiết  Dạng 2: Các tập xác định số phần tử tập hợp Bài 1: Hướng dẫn: Tập hợp A có (999 – 100) + = 900 phần tử Bài 2: Hướng dẫn: a) Tập hợp A có (999 – 101):2 +1 = 450 phần tử b) Tập hợp B có (296 – 2): + = 99 phần tử Năm học  Dạng 2: Các tập xác định số phần tử tập hợp Bài 1: Gọi A tập hợp số tự nhiên có chữ số Hỏi tập hợp A có phần tử? Hướng dẫn: Tập hợp A có (999 – 100) + = 900 phần tử Bài 2: Hãy tính số phần tử tập hợp sau: a) Tập hợp A số tự nhiên lẻ có chữ số b) Tập hợp B số 2, 5, 8, 11, …, 296 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 c) Tập hợp C có (283 – 7):4 + = 70 c) Tập hợp C số 7, 11, 15, 19, …, phần tử 283 Hướng dẫn: a) Tập hợp A có (999 – 101):2 +1 = 450 phần tử b) Tập hợp B có (296 – 2): + = 99 phần tử c) Tập hợp C có (283 – 7):4 + = 70 phần tử Cho HS phát biểu tổng quát: Cho HS phát biểu tổng quát: -Tập hợp số chẵn từ số chẵn a đến số chẵn b có (b – a): + phần tử -Tập hợp số lẻ từ số lẻ m đến số lẻ n có (n – m): + phần tử -Tập hợp số từ số c đến số d dãy số đều, khoảng cách hai số liên tiếp dãy có (d – c): + phần tử Bài 3: Hướng dẫn: - Từ trang đến trang 9, viết số - Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, viết 90 = 180 chữ số - Từ trang 100 đến trang 256 có (256 – 100) + = 157 trang, cần viết 157 = 471 số Vậy em cần viết + 180 + 471 = 660 số Bài 3: Cha mua cho em số tay dày 256 trang Để tiện theo dõi em đánh số trang từ đến 256 Hỏi em phải viết chữ số để đánh hết sổ tay? Hướng dẫn: - Từ trang đến trang 9, viết số - Từ trang 10 đến trang 99 có 90 trang, viết 90 = 180 chữ số - Từ trang 100 đến trang 256 có (256 – 100) + = 157 trang, cần viết 157 = 471 số Vậy em cần viết + 180 + 471 = 660 số Bài 4: Hướng dẫn: - Số 10000 số có chữ số, số có chữ số giống nên khơng thoả mãn u cầu tốn Vậy số cần tìm có dạng: abbb , babb , bbab , bbba với a �b cá chữ số - Xét số dạng abbb , chữ số a có cách chọn (a � 0) � có cách chọn để b khác a Năm học Bài 4: Các số tự nhiên từ 1000 đến 10000 có số có chữ số giống Hướng dẫn: - Số 10000 số có chữ số, số có chữ số giống nên khơng thoả mãn u cầu tốn Vậy số cần tìm có dạng: abbb , babb , bbab , bbba với a �b cá chữ số - Xét số dạng abbb , chữ số a có cách https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Vậy có 9.8 = 72 số có dạng abbb Lập luận tương tự ta thấy dạng lại có 72 số Suy ta tất số từ 1000 đến 10000 có chữ số giống gồm 72.4 =288 số file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 chọn (a � 0) � có cách chọn để b khác a Vậy có 9.8 = 72 số có dạng abbb Lập luận tương tự ta thấy dạng lại có 72 số Suy ta tất số từ 1000 đến 10000 có chữ số giống gồm 72.4 =288 số Củng cố: Qua phần HDVN - Ôn lại lý thuyết - Xem lại dạng tập làm NS: ND: BUỔI GHI SỐ TỰ NHIÊN SỐ PHẦN TỬ CỦA MỘT TẬP HỢP- TẬP HỢP CON Năm học https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 A MỤC TIÊU -Viết tập hợp chữ số số tự nhiên Viết số tự nhiên theo yêu cầu toán -Đọc viết số La Mã nhỏ 30 -Xác định số phần tử tập hợp Xác định tập hợp B ĐỒ DÙNG: Sách tập C HĐ DẠY HỌC Tổ chức: Kiểm tra: Bài mới: Tiết HĐ 1: Ghi số TN hệ thập phân Viết tập hợp chữ số số 2005 Viết tập hợp số TN có chữ số c, Chữ số hàng chục (hàng đơn vị tổng chữ số 14) Bài 17 SBT (5) 2; 0;  Bài 18 SBT (5) a, Số TN nhỏ có chữ số 1000 b, Số TN nhỏ có chữ số khác nhau: 102 Bài 21 a, Chữ số hàng chục (chữ số hàng đơn vị 5) 16; 27; 38; 49 b, Chữ số hàng chục gấp bốn lần chữ số hàng đơn vị 41; 82  c, 59; 68  Một số TN có chữ số thay đổi Bài 24 ta viết thêm chữ số vào trước số Tăng thêm 3000 đơn vị HĐ 2: Số La Mã Đọc số La Mã Viết số sau số La Mã Đổi chỗ que diêm để kết Tiết a, Với hai chữ số I V viết số La Mã b, Dùng hai que diêm xếp số La Năm học Bài 20 a, X X V I = 10 + 10 + = 26 X X I X = 10 + 10 + = 29 b, 15 = XV 28 = XXVIII c, V = I V – I Đổi V = VI – I Bài 28 a, IV; VI; VII; VIII b, II; V; X https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Mã < 30 Giới thiệu thêm kí hiệu số La Mã L : 50 C: 100 M: 1000 D: 500 Viết tập hợp sau cho biết tập hợp có phần tử file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Bài tập thêm 46 = XLVI 2005= MMV Bài 29 SBT a, Tập hợp A số TN x mà x-5 =13 A = 18 => phần tử b, B = x  N x + =  B =   => phần tử c, C = x  N x.0 =  C =  0; 1; 2; 3; ; n C=N d, D = x  N x.0 =  D= Bài 30 SBT a, Tập hợp số tự nhiên không vượt a, A =  0; 1; 2; 3; ; 50 50 Số phần tử: 50 – + = 51 b, Tập hợp số TN > < b, B = x  N < x Cách tính số phần tử Cho A = a; b; c; d B =  a; b Năm học Bài 33 SBT Cho A =  8; 10 8A 10  A  8; 10 = A Bài 34 a, A =  40; 41; 42; ; 100 Số phần tử: (100 – 40) + 1= 61 b, B =  10; 12; 14; ; 98 Số phần tử: (98 – 10)/ + = 45 c, C =  35; 37; 39; ; 105 Số phần tử: (105 – 35)/ + = 36 Bài 35 a, B  A b, Vẽ hình minh họa https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ B A B C file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 A D Cho A = 1; 2; 3 Cách viết đúng, sai Bài 36 A đ 1  A s A s 2; 3  A đ Củng cố: Qua phần HDVN - Ôn lại lý thuyết - Xem lại dạng tập làm, làm tập 37 -> 41 SBT NS: ND: BUỔI PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN A MỤC TIÊU - Ôn tập lại tính chất phép cộng phép nhân - Rèn luyện KN vận dụng tính chất vào tập tính nhẩm, tính nhanh giải toán cách hợp lý Vận dụng việc tìm số phần tử tập hợp học trước vào số toán - Hướng dẫn HS cách sử dụng máy tính bỏ túi B HĐ DẠY HỌC Tổ chức: Kiểm tra: Bài mới: Tiết Năm học https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ I Ôn tập lý thuyết * Chú ý: Trong tích hai thừa số số bắt buộc phải viết dấu nhân “.” Còn có thừa số số thừa số chữ hai thừa số chữ khơng cần viết dấu nhân “.” Ví dụ: 12.3 4.x = 4x; a b = ab +) Tích số với 0, ngược lại tích thừa số tích phải Câu 1: Phép cộng phép nhân có tính chất nào? Câu 2: Phép trừ phép chia có tính chất nào? Năm học file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 I Ôn tập lý thuyết + Phép cộng hai số tự nhiên ln cho ta số tự nhiên gọi tổng chúng Ta dùng dấu “+” để phép cộng: Viết: a + b = c (số hạng) + (số hạng) = (tổng) +) Phép nhân hai số tự nhiên ln cho ta số tự nhiên gọi tích chúng Ta dùng dấu “.” Thay cho dấu “x” tiểu học để phép nhân Viết: a b = c (thừa số) (thừa số) = (tích) * Chú ý: Trong tích hai thừa số số bắt buộc phải viết dấu nhân “.” Còn có thừa số số thừa số chữ hai thừa số chữ khơng cần viết dấu nhân “.” Ví dụ: 12.3 4.x = 4x; a b = ab +) Tích số với 0, ngược lại tích thừa số tích phải * TQ: Nếu a.b= a = b = +) Tính chất phép cộng phép nhân: a)Tính chất giao hoán: a + b= b + a; a.b= b.a Phát biểu: + Khi đổi chỗ số hạng tổng tổng khơng thay đổi + Khi đổi chỗ thừa số tích tích khơng thay đổi b) Tính chất kết hợp: (a + b) + c = a + (b + c); (a.b).c =a.(b.c) Phát biểu: + Muốn cộng tổng hai số với số thứ ba tacó thể cơng số thứ với tổng số thứ hai số thứ ba + Muốn nhân tích hai số với số thứ ba ta nhân số thứ với tích số thứ hai số thứ ba c) Tính chất cộng với tính chất nhân với 1: a + = + a= a; a.1= 1.a = a d) Tính chất phân phối phép nhân với phép cộng: a.(b + c)= a.b + a.c https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ Năm học file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Phát biểu: Muốn nhân số với tổng ta nhân số với số hạng tổng cộng kết lại * Chú ý: Khi tính nhanh, tính cách hợp lí ta cần ý vận dụng tính chất cụ thể là: - Nhờ tính chất giao hốn kết hợp nên tổng tích ta thay đổi vị trí số hạng thừa số đồng thời sử dụng dấu ngoặc để nhóm số thích hợp với thực phép tính trước - Nhờ tính chất phân phối ta thực theo cách ngược lại gọi đặt thừa số chung a.b + a.c = a.(b + c) 10 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 Tiết II Bài tập *Dạng 1: Các tốn tính nhanh Bài 1: ĐS: a/ 235 b/ 800 II Bài tập *Dạng 1: Các tốn tính nhanh Bài 1: Tính tổng sau cách hợp lý a/ 67 + 135 + 33 b/ 277 + 113 + 323 + 87 ĐS: a/ 235 b/ 800 Bài 2: ĐS: a/ 17000 Bài 2: Tính nhanh phép tính sau: a/ x 17 x 125 b/ x 37 x 25 ĐS: a/ 17000 b/ 3700 b/ 3700 Bài 3: Hướng dẫn a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 Sử dụng tính chất kết hợp phép cộng Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 - 3) = 1000 + 83 = 1083 Ta thêm vào số hạng đồng thời bớt số hạng với số b/ 37.38 + 62.37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700 Sử dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng c/ 43.11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43.1 = 430 + 43 = 4373 67.101= 6767 423.1001 = 423 423 d/ 67.99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633 998.34 = 34.(100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Tiết Bái 4: Hướng dẫn: a/ 37581 – 9999 = (37581 + 1) – (9999 + 1) = 37582 – 10000 = 89999 (cộng số vào số bị trừ số trừ Năm học Bài 3: Tính nhanh cách hợp lí: a/ 997 + 86 b/ 37.38 + 62.37 c/ 43.11; 67.101; 423.1001 d/ 67.99; 998.34 Hướng dẫn a/ 997 + (3 + 83) = (997 + 3) + 83 = 1000 + 80 = 1083 Sử dụng tính chất kết hợp phép cộng Nhận xét: 997 + 86 = (997 + 3) + (86 - 3) = 1000 + 83 = 1083 Ta thêm vào số hạng đồng thời bớt số hạng với số b/ 37.38 + 62.37 = 37.(38 + 62) = 37.100 = 3700 Sử dụng tính chất phân phối phép nhân phép cộng c/ 43.11 = 43.(10 + 1) = 43.10 + 43.1 = 430 + 43 = 4373 67.101= 6767 423.1001 = 423 423 d/ 67.99 = 67.(100 – 1) = 67.100 – 67 = 6700 – 67 = 6633 998.34 = 34.(100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Bái 4: Tính nhanh phép tính: a/ 37581 – 9999 b/ 7345 – 1998 c/ 485321 – 99999 11 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ b/ 7345 – 1998 = (7345 + 2) – (1998 + 2) = 7347 – 2000 = 5347 c/ ĐS: 385322 d/ ĐS: 5596 file word đủ 40 buổi Zalo: 0946095198 d/ 7593 – 1997 Hướng dẫn: a/ 37581 – 9999 = (37581 + 1) – (9999 + 1) = 37582 – 10000 = 89999 (cộng số vào số bị trừ số trừ b/ 7345 – 1998 = (7345 + 2) – (1998 + 2) = 7347 – 2000 = 5347 c/ ĐS: 385322 d/ ĐS: 5596 *) Tính nhanh tổng hai số cách tách số hạng thành hai số hạng áp dụng tính chất kết hợp phép cộng: VD: Tính nhanh: 97 + 24 = 97 + (3 + 21) = (97 + 3) + 21 = 100 + 21 = 121 Bài 4: Tính nhanh: Bài 4: Tính nhanh: a) 996 + 45 b) 37 + 198 c) 1998 + 234 d) 1994 +576 Bài 5: (VN)Tính nhanh: a) 294 + 47 b) 597 + 78 c) 3985 + 26 d) 1996 + 455 Bài 5: (VN)Tính nhanh: Củng cố: Qua phần HDVN - Ôn lại lý thuyết - Xem lại dạng tập làm Năm học 12 ... 43.10 + 43.1 = 430 + 43 = 4373 67 .101= 67 67 423.1001 = 423 423 d/ 67 .99 = 67 .(100 – 1) = 67 .100 – 67 = 67 00 – 67 = 66 33 998.34 = 34.(100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Tiết Bái 4: Hướng... 43.10 + 43.1 = 430 + 43 = 4373 67 .101= 67 67 423.1001 = 423 423 d/ 67 .99 = 67 .(100 – 1) = 67 .100 – 67 = 67 00 – 67 = 66 33 998.34 = 34.(100 – 2) = 34.100 – 34.2 = 3400 – 68 = 33 932 Bái 4: Tính nhanh... trang 2 56 có (2 56 – 100) + = 157 trang, cần viết 157 = 471 số Vậy em cần viết + 180 + 471 = 66 0 số Bài 3: Cha mua cho em số tay dày 2 56 trang Để tiện theo dõi em đánh số trang từ đến 2 56 Hỏi em
- Xem thêm -

Xem thêm: GIÁO án dạy THÊM TOÁN 6 , GIÁO án dạy THÊM TOÁN 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn