tiền công trong CNTB

14 79 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:25

BÀI GIẢNG MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN I THÔNG TIN CHUNG VỀ TIẾT GIẢNG 1.1 Người thiết kế: 1.2 Người hướng dẫn: 1.3 Bài soạn: Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư 1.4 Chủ đề giảng: III – Tiền công chủ nghĩa tư bản 1.5 Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất 1.6 Địa điểm: Đại học Hùng Vương 1.7 Thời gian: tiết, ngày tháng năm 20 1.8 Hình thức lên lớp: lên lớp tập trung II NỘI DUNG TIẾT GIẢNG Mục tiêu, yêu cầu: 1.1 Mục tiêu Sau học xong này, người học có khả năng: Về kiến thức Sinh viên hiểu được bản chất kinh tế của tiền công, các hình thức tiền công bản chủ nghĩa tư bản: tiền công tính theo thời gian tiền công tính theo sản phẩm 1.1.2.Về kỹ Hình thành kĩ phân tích bản chất của tiền công, các hình thức của tiền công cuộc sống hằng ngày 1.1.3 Về thái độ Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực sáng tạo, chủ động nghiên cứu giáo trình tham gia xây dựng giảng; nắm được nội dung phương pháp tiếp cận nội dung học có hiệu quả; tôn trọng vận dụng quan điểm vật biện chứng vào nhận thức hành động 1.2 Yêu cầu Sinh viên nghiên cứu giáo trình Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, chuẩn bị trước lên lớp, tích cực chủ động việc tiếp cận nội dung học thực hiện nghiêm túc yêu cầu của giảng viên Trọng tâm tiết giảng: Phương pháp, phương tiện dạy học bản: 3.1 Phương pháp dạy học: Sử dụng nhiều phương pháp, đó, chủ yếu dùng phương pháp vấn đáp, nêu vấn đề, kết hợp với thuyết trình 3.2 Phương tiện dạy học: Đề cương chi tiết, đề cương giảng, giáo trình Những nguyên lý bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (2012), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Bài giảng chủ yếu dùng phấn, bảng kết hợp với trình chiếu powerpoint Giáo trình và tài liệu tham khảo: 4.1 Bộ Giáo dục Đào tạo, Những nguyên lý chủ nghĩa Mác –Lênin (2012), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 4.2 Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội 4.3 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2013), Nxb Chính trị quốc gia 4.4 PGS TS Trần Văn Phòng, PGS.TS An Như Hải, PGS TS Đỗ Thị Thạch, Hỏi và đáp môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 4.5 Các sách, báo, tạp chí chuyên ngành liên quan tới nội dung giảng Các bước lên lớp - Ởn định tở chức lớp - Kiểm tra bài cũ và tiến hành tổ chức giảng bài - Giới thiệu bài Do nhu cầu bức thiết hiện nay, hoạt động sản xuất kinh doanh nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải vận dụng linh hoạt các phương pháp quản lí đặc biệt phương pháp kinh tế Một những biện pháp kinh tế vấn đề tiền công, tiền thưởng Tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của người đều vì lợi ích kinh tế Vì tiền công một yếu tố vô cùng quan trọng, vậy việc gắn liền tiền công với hiệu quả sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định phát triển sở kinh tế những vấn đề không thể tách rời Bản chất, nguồn gốc những thủ đoạn chiếm đoạt giá trị thặng dư đa được phân tích Nhưng giá trị thặng dư lại có mối liên hệ chặt chẽ với tiền công Vì vậy sự nghiên cứu về tiền công của C Mác mợt mặt có tác dụng hồn chỉnh lý ḷn giá trị thặng dư, mặt khác lại góp phần tạo một lý luận độc lập về tiền công Lao động có được hưởng giá trị thặng dư mà họ đáng được hưởng hay không? Người lao động có cảm thấy mình bị bóc lột hay không? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào ngày hôm Nội dung dạy học Hoạt động của giảng viên – sinh viên III TIỀN CƠNG TRONG CHỦ *Hoạt động 1: Tìm hiểu chất NGHĨA TƯ BẢN kinh tế tiền công Bản chất kinh tế của tiền công GV: Qua việc tìm hiểu nhà của các bạn thì theo các bạn tư bản gì? SV: Suy nghĩ trả lời - Tiền công biểu hiện bằng GV: Kết luận tiền của giá trị hàng hóa sức lao động, giá cả của hàng hóa sức lao động GV phân tích Nhưng xa hội tư bản, tiền công lại thể hiện giá cả của lao động Sở dĩ vậy vì: - Thứ nhất, nhà tư bản trả tiền công cho công nhân sau công nhân đa hao phí sức lao động để sản xuất - hàng hóa Thứ hai, tiền công được trả theo thời gian lao động hoặc số lượng hàng hóa được sản xuất Biểu hiện bề ngồi của đời sớng xa hợi tư bản, công nhân làm việc cho nhà tư bản một thời gian nhất định, sản xuất một lượng hàng hóa hay hồn thành mợt sớ cơng việc đó thì nhà tư bản trả cho công nhân một số tiền nhất định gọi tiền công Hiện tượng đó làm cho người ta nhầm tưởng rằng tiền công giá cả của lao động Sự thật thì tiền công không phải giá trị hay giá cả của lao động, vì lao động không phải hàng hóa Sở dĩ vậy vì: - Nếu lao động hàng hóa, thì nó phải có trước, phải được vật hóa một hình thức cụ thể đó Tiền đề để cho lao động vật hóa được phải có tư liệu sản xuất Nhưng nếu người lao động có tư liệu sản xuất, thì họ sẽ bán hàng hóa mình sản xuất ra, chứ không bán “lao - động” Việc thừa nhận lao động hàng hóa dẫn tới một hai mâu thuẫn về lý luận sau đây: Thứ nhất, nếu lao động hàng hóa nó được trao đổi ngang giá, thì nhà tư bản không thu được lợi nhuận (giá trị thặng dư), điều phủ nhận sự tồn tại thực tế của quy luật giá trị thặng dư chủ nghĩa tư bản Thứ hai, còn nếu “hàng hóa lao động” được trao đổi không ngang giá  Bản chất của tiền công để có giá trị thặng dư cho nhà tư bản, chủ nghĩa tư bản hình thức thì phải phủ nhận quy luật giá trị biểu hiện bằng tiền của giá trị - Nếu lao động hàng hóa, thì sức lao động, hay giá cả của hàng hóa đó cũng phải có giá sức lao động, lại biểu trị Nhưng lao động thực thể hiện bề ngồi thành giá cả thước đo nợi tại của giá của lao động  Tiền công giá cả của sức lao trị, bản thân lao động thì không động, hình thức biểu hiện bằng tiền của giá trị sức lao động có giá trị Vì thế, lao động không phải hàng hóa, mà cái công nhân bán cho nhà tư bản chính sức lao động Do đó, tiền công mà nhà tư bản trả cho công nhân giá cả của sức lao đợng “Sức lao đợng, đó tồn bợ các thể lực trí lực thân thể một người, nhân cách sinh động của người, thể lực trí lực mà người phải làm cho hoạt động để sản xuất những vật có ích” Ví dụ: Như ta đa biết các xa hội có giai cấp bóc lột, phần thời gian lao động thặng dư thuộc về giai cấp bóc lột Nhưng nhìn bề ngồi, thì mỡi xa hợi lại mợt khác Dưới chế độ nô lê, hầu tất cả lao động của người nô lệ, kể cả lao động cần thiết lao động thặng dư đều không được trả công Dưới chế độ phong kiến, lao động cần thiết mà người nông nô bỏ mảnh đất của mình lao động thặng dư mà người ấy bỏ ruộng đất của địa chủ, có ranh giới ro rệt về không gian thời gian Còn dưới chế đợ tư chủ nghĩa, thì tồn bợ lao động của công nhân tưởng chừng được trả công tất cả, quan hệ hàng hóa xa hội tư bản đa che đậy quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa Ở nước ta thời kì bao cấp, một phần thu nhập quốc dân được tách làm quỹ lương phân phối cho người lao động theo kế hoạch Tiền công chỉ chịu sự chi phối trực tiếp của Nhà nước thông qua các chế độ chính sách Hội đồng Bộ trưởng ban hành tiền công chủ yếu gồm hai phần: phần trả bằng hệ thống thang lương, bảng lương phần trả bằng hiện vật thông qua tem phiếu Theo chế độ tiền công đa không gắn chặt với số lượng chất lượng lao động, không phản ánh giá trị lao động của người lao động, chính vì thế nó chưa tạo được động lực phát triển sản xuất Trong chế mới, tiền công cũng phải tuân thủ quy luật của thị trường sức lao động chịu sự điều tiết của nhà nước, đồng thời nó phải được hình thành sở sự thỏa thuận giữa người lao động người sử dụng lao động Dựa số lượng chất lượng lao động, tiền công phần giá trị mới sáng tạo doanh nghiệp để trả cho người lao động Bởi vậy, công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tiền công đa trở thành một phương tiện quan trọng, đòn bẩy kinh tế để khuyến khích, thúc đẩy người lao động hăng say sản xuất, tìm tòi sáng tạo có trách nhiệm với công việc Nguyên nhân: Thứ nhất, đặc điểm của hàng hóa sức lao động không bao giờ tách khỏi người bán, nó chỉ nhận được giá cả đa cung cấp giá trị sử dụng cho người mua, tức lao động cho nhà tư bản, đó bề chỉ thấy nhà tư bản trả giá trị cho lao động  Ý nghĩa quan trọng của lý luận tiền công của Mác chính chỗ nó phân biệt được hiện tượng với bản chất của mối quan hệ giữa tư bản Thứ hai, đới với cơng nhân, tồn bợ lao đợng cả ngày phương tiện để có tiền sinh sống, đó bản thân công nhân cũng tưởng rằng mình bán lao động Còn đối với nhà tư bản bỏ tiền để có lao lao động Hai hình thức bản của động, nên cũng nghĩ rằng cái mà họ tiền công chủ nghĩa tư mua lao động bản Thứ ba, lượng của tiền công Tiền công có hai hình thức bản phụ thuộc vào thời gian lao động tiền công tính theo thời gian tiền hoặc số lượng sản phẩm sản xuất ra, công tính theo sản phẩm điều đó làm cho người ta lầm tưởng Tiền công tính theo thời rằng tiền công giá cả lao động 2.1 gian -  Tiền công công cụ của chủ Là hình thức tiền công mà nghĩa tư bản thực hiện thủ đoạn số lượng của nó ít hay chiếm đoạt giá trị thặng dư  Tiền công đa chê đậy mọi dấu nhiều tùy theo thời gian lao động của công nhân (giờ, ngày, tháng) dài hay ngắn vết của sự phân chia một ngày lao động  Tiền công đa che đậy bản chất bóc lột của chủ nghĩa tư bản *Hoạt động 2: Tìm hiểu tiền cơng tính theo thời gian tiền cơng tính theo sản phẩm GV: Tiền công tính theo giờ gì? SV: Suy nghĩ trả lời GV: kết luận Như vậy với hình thức tiền công theo thời gian này, nhà tư bản có thể kéo dài ngày lao động để hạ thấp tiền công của công nhân Nâng cao cường độ lao động cũng có ý nghĩa thế GV phân tích Cần phân biệt tiền công giờ, tiền công ngày, tiền công tuần, tiền công tháng Ví dụ: một công nhân một ngày làm việc giờ, lĩnh 40 xu, vậy mỗi giờ được trả xu Nhưng nếu nhà tư bản bắt làm 10 giờ trả Hình thức trả công theo thời gian có lợi cho nhà tư bản chỗ: + Khi hàng hóa tiêu thụ dễ dàng, thì nhà tư bản kéo dài thêm ngày lao động, dù cho lương ngày của công nhân có được tăng lên, hàng hóa sản xuất cũng được nhiều hơn, đó giá trị thặng dư cũng sẽ nhiều + Ngược lại, nếu tình hình thị 45 xu, thì vậy giá cả một ngày lao động đa giảm từ xu xuống 4,5 xu Do đó muốn đánh giá chính xác mức tiền công không chỉ cứ vào tiền công ngày, mà phải cứ vào độ dài của ngày lao động cường độ lao động Giá cả của một giờ lao động thước đo chính xác mức tiền công tính theo thời gian trường không tốt thì nhà tư bản rút ngắn ngày lao động, trả công theo giờ Thế công nhân không đủ việc làm rơi vào thất nghiệp bộ phận  Như vậy các trường hợp này, tiền công tụt hẳn xuống, vậy công nhân không những bị thiệt thòi ngày lao động bị kéo dài quá độ mà còn bị thiệt thòi cả những phải làm việc ít giờ Cũng ngày lao động giờ nếu nhà tư bản cho tăng tốc độ hoạt động của máy móc lên gấp rưỡi, thì giờ lao động của công nhân thực tế bằng 12 giờ, tiền công thì vẫn công ngày cũ hoặc có tăng, tăng chậm mức tăng của cường độ lao động Tiền công tính theo sản 2.2 phẩm - Là hình thức tiền công mà số lượng của nó phụ thuộc vào số lượng sản phẩm hay số lượng những bộ phận của sản phẩm mà công nhân đa sản xuất hoặc sớ lượng cơng việc đa hồn thành Ví dụ: Mỹ những năm gần đây, – 6% tổng số công nhân làm việc mỗi tuần từ đến 14 giờ, – 4% từ 22 đến 29 giờ, – 4% từ 30 đến 34 giờ, 1/5 làm việc không đủ ngày GV: Nêu khái niệm SV: Lắng nghe ghi chép GV: Phân tích Tiền công theo thời gian sở để định tiền công theo sản phẩm Mỗi sản phẩm được trả công theo một đơn giá nhất định, đơn giá tiền công được xác định bằng thương số giữa tiền công trung bình của công nhân một ngày với số lượng sản Thực hiện tiền công tính theo sản phẩm trung bình mà một công nhân sản xuất một ngày, đó về phẩm: - Một mặt giúp cho nhà tư bản thực chất, đơn giá tiền công tiền việc quản lý, giám sát công trả cho thời gian cần thiết sản quá trình lao động của công xuất một sản phẩm Vì thế tiền công tình theo sản phẩm hình thức nhân dễ dàng - Mặt khác kích thích công biến tướng của tiền công tính theo nhân lao động tích cực, khẩn thời gian trương tạo nhiều sản phẩm Ví dụ: công nhân xưởng A để nhận được tiền công cao lĩnh lương ngày trung bình đồng làm được 10 sản phẩm một ngày, nếu áp dụng chế độ tiền lương theo sản phẩm, thì nhà tư bản sẽ quy định đơn giá một sản phẩm hào  Tiền công theo sản phẩm làm cho quan hệ bóc lột tư bản chủ nghĩa bị che dấu Công nhân làm được nhiều sản phẩm thì lĩnh được nhiều tiền công, tình hình đó khiến người ta lầm tưởng lao động đa được trả công đầy đủ GV ví dụ Hiện cùng với sự phát triển của khí hóa tự động hóa, tiền công theo thời gian lại thành phổ biến Ở Mỹ tỉ trọng công nhân được trả lương theo sản phẩm giảm xuống Trong ngành chế tạo máy móc từ 32% (1926) xuống 25% (1952),… những ngành còn nhiều lao động thủ công, thì tỉ trọng công nhân được trả lương theo sản phẩm cao nhiều: ngành làm đường may mặc có tới gần 2/3 công nhân được trả lương theo sản phẩm Củng cố a) Khái quát nội dung học Học xong sinh viên nắm được những nội dung sau: - Bản chất kinh tế của tiền công - Hiểu được khái niệm, hình thức bản của tiền công tính theo thời gian tiền công tính theo sản phẩm ... tiền công của công nhân Nâng cao cường độ lao động cũng có ý nghĩa thế GV phân tích Cần phân biệt tiền công giờ, tiền công ngày, tiền công tuần, tiền công tháng Ví dụ: một công. .. làm cho người ta lầm tưởng Tiền công tính theo thời rằng tiền công giá cả lao động 2.1 gian -  Tiền công công cụ của chủ Là hình thức tiền công mà nghĩa tư bản thực hiện... lượng của tiền công Tiền công có hai hình thức bản phụ thuộc vào thời gian lao động tiền công tính theo thời gian tiền hoặc số lượng sản phẩm sản xuất ra, công tính theo
- Xem thêm -

Xem thêm: tiền công trong CNTB, tiền công trong CNTB

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn