Bộ 20 đề KS đầu năm toán 8

21 62 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:13

https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ PHÒNG GD&ĐT file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2012- 2013 MƠN: TỐN Thời gian: 90 phút ( khơng kể thời gian giao đề ) Ngày thi: 31 tháng năm 2012 A TRẮC NGHIỆM: (2.5 điểm) Viết vào thi chữ in hoa đứng trước câu trả lời Câu 1: Giá trị biểu thức M  25  là: A  B C D 256 � Câu 2: Tam giác ABC vuông A, kẻ AH  BC H Biết � là: ABC  65 Số đo HAC 0 0 A 55 B 35 C 25 D 65 Câu 3: Nếu x  3,  1, giá trị x là: A B 2, C 5 D 2, Câu : Tam giác DEF vuông D có DE = 5cm, EF = 13cm số đo cạnh DF : A 15cm B 8cm C.10cm D 12cm 5 Câu 5: Bậc đa thức x  x y  x   x  y là: A B C D B TỰ LUẬN: (7.5 điểm) Câu : Thực phép tính sau cách hợp lý - - 12 4 23 + + a)    b) 29 29 13 17 13 17 13 � 1� - � � Câu 7: a) Tìm x biết x + = - � � � � 3� � b) Tìm x, y biết x  y 3x  y  33 Câu 8: Cho đa thức f ( x)  3 x  x  x  x  ; g ( x)  x3  x  x   3x a) Sắp xếp đa thức f(x), g(x) theo lũy thừa giảm dần biến b) Tìm đa thức h(x) cho h( x)  f ( x)  g ( x) c) Tìm nghiệm đa thức h( x) Câu 9: Cho tam giác ABC vuông A, phân giác BD ( D �AC ), Từ D kẻ DE  BC ( E �BC ) a) Chứng minh BA= BE tam giác ADE tam giác cân b) So sánh độ dài đoạn thẳng AD DC c) Biết BE  12cm; AD  5cm Tính độ dài đoạn thẳng BD Câu 10: Cho a  2; b  Chứng minh ab  a  b Hết Cán coi thi không giải thích thêm ! Họ tên thí sinh …………………………………………………… SBD ………… PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM 2013 – 2014 Mơn: Tốn https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian giao đề) Họ tên:………………………………… Lớp: …… Điểm Lời phê giáo viên I TRẮC NGHIỆM (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời Câu 1: Kết phép nhân xy(x2+ x -1) là: A x3y+ x2y+ xy B x3y- x2y- xy C x3y- x2y+ xy D x3y+ x2y - xy Câu 2: Biểu thức x3+3x2+3x+1 dạng khai triển phép tính phép tính đây: A.(x+1)3 B.(3x+1)3 C.(x+3)3 D.(x-1)3 Câu 3: Tìm x, biết x2 - 25 = ta được: A x = 25 B x = C x = -5 D x = x = -5 Câu 4: Giá trị x hình vẽ sau là: A 1000 B 1200 C 900 D 1300 II TỰ LUẬN (8 điểm) Câu 1: (2 điểm) Làm tính nhân: a/ x(x2 – 3x) b/ (x + 3)(x2 – 1) Câu 2: (2 điểm) tính: a/ (2x + y)2 b) (2a - b)(2a + b) Câu 3: (1 điểm) Viết biểu thức x  x  dạng bình phương tổng Câu 4: (2 điểm) Cho tam giác ABC cân A Lấy điểm D cạnh AB, điểm E cạnh AC cho AD = AE a)Tứ giác BDEC hình gì? Vì sao? b) Điểm D điểm E nằm vị trí DE  BC ? Vì sao? PHỊNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2013- 2014 Mơn : Tốn (Thời gian: 90 phút ) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Câu (2 điểm): Cho hai đa thức: A(x) = 3x4 -5x3+x2– x - B(x) = -2x4 +5x3-5x2+3x+4 a) Tính A(x) + B(x); A(x) – B(x) b) Chứng tỏ x = nghiệm đa thức H(x)= A(x) + B(x) Câu (2 điểm): Tìm nghiệm đa thức sau: a) f(x) =  x + b) g(x) = 2(x-7)- 3(x+2) Câu (2 điểm): Cho hàm số y = f(x)= -2x - a) Xác định tọa độ điểm M thuộc đồ thị hàm số có hồnh độ 1 b) Các điểm A(1; -5); B( ; 4) có thuộc đồ thị hàm số khơng? Câu (3 điểm): Cho tam giác ABC vuông A AB = AC = 3cm Qua A vẽ đường thẳng d cho B C thuộc nửa mặt phẳng bờ d Vẽ BD, CE vng góc với d (D�d, E �d) a) Tính BC b) Chứng minh DE = BD +CE c) Gọi M trung điểm BC Chứng minh tam giác DME vuông cân M Câu (1 điểm): Cho đa thức f(x) có bậc thỏa mãn f(1) = f(-1); f(2) = f(-2) Chứng minh f(2013)= f(-2013) Hết PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2013-2014 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 60 phút https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 (Đề gồm 01 trang) Bài 1: a/ Thực phép nhân thu gọn: x(x2 - x - 2) - ( x + 5)( x - 1) b/ Cho hai đa thức A( x)  x3  x  x3  x  x  B ( x)  x  x  x  x  x  1/ Thu gọn A(x) B(x) xếp theo lũy thừa giảm dần biến 2/ Tính A(x) + B(x); A(x) - B(x) Bài 2: Thực phép tính � 5� � 13� 3 4 � � � � b/ �  �:  �  �: 11 11 a/ � �  � � � �11 � 18�11 � � � � Bài 3: Nhân dịp đầu năm trường tổ chức lao động trông Ba lớp 8A, 8B, 8C trồng 45 Tính số lớp trồng được, biết số trồng lớp 8A, 8B, 8C thứ tự tỉ lệ với 2, 3, Bài 4: Cho tam giác ABC vng A, có AB = cm, AC = cm Gọi AM đường trung tuyến (M BC), tia đối tia MA lấy điểm D cho AM = MD a/ Tính dộ dài BC b/ Chứng minh AB = CD, AB // CD �  CAM � c/ Chứng minh BAM d*/ Gọi H trung điểm BM, đường thẳng AH lấy điểm E cho AH = HE, CE cắt AD F Chứng minh F trung điểm CE -Hết File word đề-đáp án: phí 30k Cách toán: Thanh toán qua tài khoản ngân hàng Nội dung chuyển khoản: tailieu + < số điện thoại > Số T/K VietinBank: 101867967584 Chủ T/K: Nguyễn Thiên Hương Cách nhận tài liệu: Tài liệu gửi vào email bạn https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ PHÒNG GD&ĐT file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 2014-2015 Mơn: Tốn - Lớp: Thời gian: 90 phút Câu 1: Thực phép tính: a)   5      15 :     2014   2014   b) 16 :   Câu 2: Thực phép nhân: a) 3  x y  xy    b) 2x(x2 – 3x + 5); c) (x + y)(x2 – xy + y2) Câu 3: Tìm x biết: a) 3x+55=3.23 b) I2x-4I = 2/3 Câu 4: Cho đa thức: A(x) = + x3 – x + 4x3 + 3x2 – 15 B(x) = – 5x3 + 2x2 – 2x3 – 4+6x + 12x3 – 9x a) Thu gọn xếp đa thức theo lũy thừa giảm biến b) Tính A(x) + B(x); A(x) – B(x) b) Tìm x để A(x) = B(x) Câu 5: Cho ∆ABC cân A hai đường trung tuyến BN, CM cắt K Chứng minh: a) ∆BMC = ∆CNB b) ∆BKC cân K c) BC < KN d) Tứ giác MNCB hình thang cân https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ PHỊNG GD&ĐT file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2014-2015 Mơn Tốn - LỚP Thời gian: 90 phút (khơng tính thời gian phát đề) Bài (2.5 điểm) Làm tính nhân: a) 2x(x2 – x + 5) b) (x – 2)(x + 2) c) (x + 2y)2 Bài 2: ( 2.0 điểm) Tìm x, biết: a) 6x(4x – 3) + 8x(5 – 3x) = 44 b) 9x2 - 6x + = Bài 3: (2.0 điểm) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: a) 1992 b) 47.53 c) 572 + 114.43 + 432 d 5434 - (152 - 1)(152 + 1) Bài (3 điểm) Cho tam giác ABC vuông cân A Trên nửa mặt phẳng bờ BC không chứa đỉnh A, vẽ BD vng góc với BC cho BD = CB a) Tứ giác ABDC hình gì? Vì sao? b) Biết AB = 5cm Tính CD Bài (0,5 điểm) Rút gọn biểu thức: xn – (x2 + 2y2) – y2(2xn – + yn – 2) PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Mơn Tốn lớp - Năm học 2014-2015 Thời gian làm 60 phút (Khơng tính thời gian phát đề) I/ Trắc nghiệm (3 điểm) Hãy chọn đáp án viết chữ đứng trước đáp án vào làm Câu 1: Từ tỉ lệ thức A a b  c d a c  với a, b, c, d khác ta suy tỉ lệ thức: b d a d d a  B  C b c b c D a b  b c Câu 2: Tích hai đơn thức 2x3y 3x2y3 A – 6x5y4 B 6x5y4 C x5y3 D – 6x6y3 Câu 3: Cho a, b, c đường thẳng.phân biệt Nếu a  c b  c thì: A a cắt b B a  b C a // b D a �b Câu 4: Trong biểu thức sau, biểu thức đơn thức: A 5x3y2 - 3xy5 C (2x + B + xy )y D -2x2y3z Câu 5: Cho ABC cân C, kết luận sau ? A AB = AC B CA = CB C BA = BC D AC = BC Câu 6: Tam giác tam giác vuông tam giác có độ dài ba cạnh sau A 3cm; 4cm; 5cm B 4cm; 6cm; 8cm C 5cm; 7cm; 8cm D 3cm; 5cm; 7cm II/ Tư luận (7 điểm) Câu 1: (1,5 điểm) Trong điều tra điểm kiểm tra học kì I mơn tốn học sinh lớp 7A ghi lại sau: 9 5 8 6 7 8 10 a) Dấu hiệu ? b) Lập bảng tần số tìm số trung bình cộng? c) Tìm mốt dấu hiệu ? Câu 2: (2,0 điểm) Cho hai đa thức: P(x) = 3x2 – x4 – 3x3 – x6 – x3 + Q(x) = x3 + 2x5 – x4 – 2x3 + x – a) Rút gọn xếp hạng tử đa thức theo lũy thừa giảm dần biến b) Tính P(x) +Q(x), P(x)- Q(x) Câu 3: (1,0 điểm) Tìm x, y, z biết: x y  ; y z  x  y  16 Câu 4: (2,0 điểm) Cho tam giác ABC vng A, có AB = cm, AC = cm Gọi AM đường trung tuyến (M BC), tia đối tia MA lấy điểm D cho AM = MD a) Tính dộ dài BC b) Chứng minh AB = CD, AB // CD �  CAM � c) Chứng minh BAM Câu 5: (0,5 điểm) Biết :12+22+33+ +102= 385 Tính tổng: S= 22+ 42+ +202 PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 NĂM HỌC 2014 - 2015 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) Câu (1,5 điểm) Thực phép nhân: 2) (2x+y)(x+2y) 3) (3x+1)(3x-1) Câu (1,5 điểm) Tìm x, biết: 1) 3(x+1)+2=0 2) 2(2x+1)-5x=0 3) (x+1)(x+2)-x2=0 Câu (2,0 điểm) Viết biểu thức sau dạng bình phương tổng bình phương hiệu tính giá trị biểu thức: 1) x2+4x+4 x = – 12 2) x2-2xy+y2 x – y = -2/3 Câu (1,0 điểm) Chứng minh rằng: (a + b)2 + (a – b)2 = 2(a2 + b2) Câu (3,0 điểm) Cho hình thang cân ABCD (AB // CD, AB < CD) Gọi O giao điểm AC BD 1) Chứng minh rằng: OA = OB 2) Đường thẳng AD cắt đường thẳng BC E Chứng minh rằng: EO đường trung trực đoạn thẳng AB đoạn thẳng CD Câu (1,0 điểm) 1) Tính nhanh: 1232-246.23+232 2) Cho số thực a, b, m thỏa mãn: a+b=2m ab = Chứng tỏ a = b –––––––– Hết –––––––– PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC: 2014- 2015 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 MƠN: TỐN – LỚP Ngày kiểm tra : 27/9/2014 (Thời gian 90 phút không kể thời gian giao đề) I/TRẮC NGHIỆM ( 3,0 điểm) Viết vào làm chữ đứng trước câu Câu 1: Trong cặp đơn thức sau, cặp cặp đơn thức đồng dạng: A) 3x2y 6xy2 ; B) 5xy 5x2y; C) x2yz 2xyz; D) -7x2yz2 2yz2x2 Câu 2: Đa thức x2 - 6x + có giá trị x = là: A) -3; B) 0; C) 36; D) Câu 3: ( x – ) = ? A) x2 – 4x + 4; B) (x – 2)(x + 2); C) x2 – 2x + 4; D) 2x – Câu 4: Tập hợp “ độ dài ” sau độ dài cạnh tam giác: A)  2cm,3cm,6cm ; B)  2cm, 4cm,6cm ; C)  4cm, 2cm,5cm ; D)  2cm,5cm,7cm Câu 5: Trong câu sau, câu sai: A) Tổng góc tứ giác 3600 ; B) Tổng góc tam giác 1800 ; C) Tổng góc kề cạnh bên hình thang 1800 ; D) Tổng góc đối diện hình thang 1800 Câu 6: Trong hai câu sau, câu ? A) Nếu tam giác vng có góc nhọn 450 tam giác tam giác vng cân B) Nếu hai tam giác có ba góc đơi hai tam giác II/ TỰ LUẬN (7,0 điểm) Bài (1,5 điểm): Thực phép tính: a) x y(- 4xy) b) 3x2 (5x2 + 4x  2) c) (5x + y )( x - 2y) P(x) = 4x2 + 8x3 - 5x + Q(x) = 6x + – 3x2 + 4x3 a) Sắp xếp P(x) Q(x) theo lũy thừa giảm dần cuả biến b) Tính P(x) + Q(x) P(x) - Q(x) Bài 3: (3,0điểm): Cho  ABC cân A ( < 900 ).Các đường cao BE CD cắt H Chứng minh rằng: a)  ADC =  AEB; � EAH � ; b) DAH c) BDEC hình thang cân Bài 4: ( 0,5điểm) Tìm nghiệm đa thức sau: 3x2 – Bài 2: (2,0 điểm): Cho đa thức: …………………………… Hết……………………………… PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG LỚP ĐẦU NĂM HỌC 2015- 2016 Mơn: TỐN https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Thời gian: 90 phút (Không kề thời gian phát đề) Câu (2,0 điểm): Điểm kiểm tra mơn tốn học kỳ học sinh lớp thống kê sau 10 9 10 10 10 10 9 8 10 8 9 9 10 10 9 a) Dấu hiệu gì? có giá trị dấu hiệu? b) Lập bảng tần số c) Tính số trung bình cộng dấu hiệu Câu (3,0 điểm): a) Tìm x ∈ Z, biết |x-2| + = b) Tính giá trị biểu thức B= x2y3 -3xy+ y = c) Cho đơn thức: Hãy thu gọn hệ số, phần biến bậc đơn thức A Câu (2 điểm): Cho đa thức: f(x)= 2x3 – x2 +5; g(x) = -2x3 + x2 +2x-1; a) Tính f(x) – g(x), xác định bậc f(x) – g(x) b) Tìm x để: f(x)+ g(x) = Câu (3,0 điểm): Cho tam giác ABC cân A , cạnh BC lấy hai điểm D E cho BE = ED = DC a) Chứng minh tam giác ADE tam giác cân b) Vẽ DH⊥AB (H ∈ AB) EK⊥AC (K ∈ ACB) Chứng minh rằng: HD = EK c) Cho số đo góc DAE 600 Tính số đo góc BEA ——— HẾT ———– PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Mơn: Tốn - Lớp: https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Năm học: 2015- 2016 Thời gian làm 90 phút (Khơng tính thời gian phát đề) I – Trắc nghiệm (2,0 điểm) Trả lời câu hỏi cách khoanh tròn vào chữ trước đáp án Câu Đơn thức đồng dạng với đơn thức – 2x2y là: A.- 2xy2 B x2y C – 2x2y2 D 0x2y Câu Đơn thức 1/3 x3y4z5 có bậc là: A B C D 12 Câu Kết phép tính ¾ -1/3 là: A.-5/12 B 5/12 C -2 D Câu Cho a, b, c đường thẳng phân biệt Nếu ac bc thì: A a cắt b B ab C a // b D a ≡ b Câu Từ tỉ lệ thức a/b = c/d với a, b, c, d khác ta suy tỉ lệ thức: A a/c = b/d B a/b = d/c C d/b = a/c D a/b = b/c Câu Tam giác ABC vuông A biết AB = 18cm, AC = 24cm, chu vi tam giác ABC là: 80cm B 92cm C 72cm D 82cm Câu Bộ ba đoạn thẳng sau không cạnh tam giác: A cm; cm; cm B cm; cm; 12 cm C cm; cm; cm D cm; cm; 10 cm Câu Biết x/7 = y/3 x + y = 110 Ta tìm x y là: A x = 65, y = 45 B x = 77, y = 33 C x = 80, y = 30 D x =77 , y =33 II – Tự luận (8,0 điểm) Bài (2,0 điểm) Điểm thi khảo sát chất lượng đầu năm mơn Tốn lớp 8A ghi lại sau: a Dấu hiệu gì? b Tính số trung bình cộng dấu hiệu Bài (2,0 điểm) Cho đa thức: a Tìm M(x) = P(x) + Q(x) b Chứng tỏ đa thức M(x) khơng có nghiệm Bài (3,0 điểm) Cho tam giác ABC vng A có AB = cm, AC = cm a Tính BC? b Trên cạnh AC lấy điểm E cho AE = cm, tia đối tia AB lấy điểm D cho AD = AB Chứng minh Δ BEC = Δ DEC c Chứng minh DE qua trung điểm cạnh BC Bài (1,0 điểm) a Cho năm số a, b, c, d, e khác thỏa mãn điều kiện b2=ac; c2= bd; d2=ce Chứng minh rằng: b Phân tích đa thức sau thành nhân tử: 2a2b2 + 2a2c2 + 2b2c2 – a4– b4– c4 PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT ĐẦU NĂM Mơn: Tốn - Lớp: Năm học: 2015-2016 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Thời gian làm bài: 90 phút Bài I (2,5 điểm): Cho hai đa thức sau: A(x) = x4 – 2x3 + 5x – B(x) = – x4 + x3+ x2 -1 a) Tính A(x) + B(x) A(x) – B(x) b) Chứng tỏ x = nghiệm B(x) không nghiệm A(x) Bài II (1,5 điểm): Tìm x biết a) – 9x = -7x + b) (x – 1)( x +3) – x2 = Bài III (1,5 điểm) Tính nhanh giá trị biểu thức sau: a) x2 + 2x +1 x = 99 b) (2x +1)2 + (2x -1)2 + 2(2x+ 1)(1 -2x) +xy x=1 y= -2 Bài IV (3,5 điểm): Cho DEF cân D, có EF = 6cm Gọi A, B trung điểm DE, DF a) Chứng minh tứ giác EFBA hình thang cân; b) Gọi M, N trung điểm AE, FB Tính độ dài đoạn thẳng MN; c) Giao điểm MN với EB, FA theo thứ tự P Q Chứng minh MP=PQ=QN Bài V (1 điểm): Cho hai số thực a,b phân biệt thỏa mãn a2 + 3a = b2 + 3b = Chứng minh: a) a + b = -3 PHÒNG GD & ĐT TRƯỜNG b) a3 +b3 = -45 https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 2015-2016 MƠN: TỐN - Lớp: (Thời gian làm 45 phút) Câu (2 điểm) Tính a) (x + 5)2 b) (3x + 1)3 Câu (3 điểm) Cho biểu thức: P(x) = ( x – )2 – 2x ( 3x – 2) a) Thu gọn biểu thức b) Tính giá trị biểu thức : x = –1 Câu (4 điểm) Cho Δ ABC cân A hai đường trung tuyến BM, CN cắt O Chứng minh: a, Δ BNC = Δ CMB b, Δ BCO cân O Câu (1 điểm) Chứng minh rằng: x – x2 – < với số thực x PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 MƠN TỐN - LỚP: NĂM HỌC 2015 – 2016 Thời gian làm 90 phút (khơng tính thời gian giao đề) Bài (3, điểm) a/ Thu gọn đa thức A(x) = 5x3 + 2x4 – x2+ 3x2 – x3 – x4+ 1- 4x3 b/ Tính M(1) , M(-1) với M(x) = x4 + 2x2 + c/ Chứng minh đa thức M(x) = x4 + 2x2 + khơng có nghiệm Bài (2, điểm) Rút gọn biểu thức sau: a/ 2x2(1 – 3x) + 6x3 b/ (x – y)2 +(x + y)2 +2(x – y)(x + y) Bài (1, điểm) Tìm x biết : 2x(x – 5) – x(3 + 2x) = 26 Bài (3, điểm) Cho tam giác ABC có góc A=90o , đường phân giác BD (D∈AC) Qua D kẻ DE vng góc với BC (E∈BC) a/ Chứng minh DABD = DEBD b/ Chứng minh BD đường trung trực đoạn thẳng AE c/ Gọi K giao điểm AB DE Chứng minh DK = DC d/ Tứ giác AECK hình gì? Vì sao? Bài (0, điểm) Tìm giá trị nhỏ đa thức giá trị x y tương ứng: P = x2 + y2 – x + 6y + 10 PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2015 - 2016 MƠN: TỐN - LỚP https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Thời gian làm bài: 90 phút (Đề gồm 01 trang) Câu (3,0 điểm) Thực phép tính: 1) 3xy 6xy 2) 3x  2x  3y  3)  x  y   2x  y  4)  x  1 5)  x   6)  x  y  2 Câu (2,0 điểm) 1) Thu gọn đa thức, sau tìm bậc, hệ số cao nhất, hệ số tự đa thức: A = x  5x  x  2x   6x  11 2) Viết biểu thức sau dạng hiệu hai bình phương: a)  x  1  x  1 b) 102 98 Câu (2,0 điểm) Tìm x, biết: 1) 2x   3) x  1 2)  x  1  6 4) x  25 Câu (2,0 điểm) 1) Tính số đo góc tứ giác ABCD, biết � B � C � D � A    �  ABD � Chứng minh 2) Cho hình thang ABCD (AB //CD) có BAC ABCD hình thang cân Câu (1,0 điểm) Chứng minh: P = x4 – 2x3 + 2x2 – 2x + �0 với giá trị x –––––––– Hết –––––––– Họ tên học sinh:………………………………Số báo danh:………………… Chữ kí giám thị 1: …………………… Chữ kí giám thị 2:……… …………… PHỊNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016 - 2017 MƠN THI: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 (Đề thi gồm 05 câu, 01 trang) Ngày thi tháng năm 2016 Câu (2 điểm): Tìm x biết: a) x 3 c)  x  2 b) 9 d) x  7 x- = x+5 Câu (2 điểm): Cho đa thức: P(x) = 5x3 + 2x4 – x2 + 3x2 – x3 – 2x4 + – 4x3 a) Thu gọn đa thức P(x) b) Tính giá trị biểu thức P(x) x = x = -1 c) Chứng tỏ đa thức khơng có nghiệm Câu (2 điểm) Cho hàm số y = f(x) = 5x2 – Tính f(1); f(- 0,2) Cho đa thức: P = - 4x2 + 7xy – 3y2 + Q = 5x2 – 7xy + 4y2 – a) Tính P + Q b) Chứng minh không tồn giá trị x, y để đa thức P Q có giá trị âm Câu (3 điểm): Cho  ABC, AB < AC Phân giác AD Trên tia AC lấy điểm E cho AE = AB a) Chứng minh BD = DE b) K giao điểm AB ED Chứng minh DBK  DEC c) Tam giác AKC tam giác gì? Chứng minh AD  KC Câu (1 điểm): Tìm số nguyên x để biểu thức: M = 20  x giá trị nhỏ x  12 - Hết PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Đề thi gồm: 01 trang Câu (2,5 điểm) 1) Cho đa thức A(x) = 3x - a) Tính A (-1) b) Tìm nghiệm đa thức A(x) 2) Cho hai đa thức : P( x)  x3  3x  x  Q( x)  4 x3  x  x  a) Tính P(x) + Q(x) b) Tìm đa thức R(x) biết R(x) + P(x) = 2 x  3x  Câu (1,5 điểm) a/ Thu gọn đơn thức: A = ( - 2 x y ) 6x y 3 b/ Tính giá trị biểu thức B  5x – 3x – 16 x   Câu (2,0 điểm) a) Tìm x biết: x  8,5  x b) Tìm hai số x, y biết : y  x - y = 2016 Câu (3,0 điểm) Cho tam giác nhọn ABC ( AB  AC ), đường phân giác AM ( M �BC ) Trên cạnh AC lấy điểm D cho AD = AB Tia AB cắt tia DM E Chứng minh rằng: a) MB = MD b) Tam giác AEC cân c) DM< ME Câu (1,0 điểm) a) Cho f ( x)  ax3  bx  cx  d a, b, c, d �� thỏa mãn b  3a  c Chứng minh f (1) f ( 2) bình phương số nguyên b) Cho hai đa thức: A  5x  7x  4xy  y B  9x  4xy  7y Chứng tỏ hai đa thức không đồng thời có giá trị dương giá trị x,y PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM HỌC 2016 - 2017 Mơn: Tốn lớp (Thời gian làm 90 phút – Không kể giao đề) https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 PHẦN I TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 điểm) Viết lại chữ đứng trước phương án trả lời Câu 1: Tích hai đơn thức (-2xy3) x y là: A 2x3y4 B -2x4y3 C 2x4y4 D -2x3y4 Câu : Trong số sau số nghiệm đa thức x2 – x – 2? A B C D 2 Câu 3: 4x + 12xy + 9y có thu gọn là: A (3x + 2y)2 B (3x – 2y )2 C (2x + 3y)2 D (2x – 3y)2 Câu 4: (5x – y)2 = 25x2 …… + y2 Chỗ thiếu dấu …… là: A 10xy B -10xy C 5xy D -5xy 2 Câu 5: Phép nhân (xy + x y - xy )(-2xy) có kết là: A -2x2y2 - 2x3y2 + 2x2y3 B -2xy - 2x2y + 2xy2 C 2x2y2 + 2x3y2 - 2x2y3 D -x2y2- x3y2 + x2y3 ˆ = 1200, góc ngồi đỉnh C 1300 Câu 6: Cho tứ giác ABCD cân có Bˆ = 800, D Khi góc A tứ giác bằng: A 300 B 600 C 1100 D 700 Câu 7: Cho hình thang ABCD cân có đáy AB CD Trong phát biểu sau, phát biểu chưa đúng: ˆ B ˆ D ˆ ˆ B A C AD = BC D AC = BD A A Câu 8: Cho tam giác ABC có BC = cm Gọi D, E theo thứ tự trung điểm AC, AB Khi DE bằng: A cm B cm C 1,5 cm D cm PHẦN II TỰ LUẬN (8 điểm) Bài (2 điểm): Tìm x biết: a) (x - )(x3 + 8) = b) (4x - 3) – (x + 5) = 3(10 - x) Bài 2: (2,5 điểm) Cho hai đa thức: A  x   4x  6x  7x  5x  B  x   5x  7x  5x   4x a) Tính M  x   A  x   B  x  tìm nghiệm đa thức M  x  b) Tìm đa thức C x  cho C  x   B  x   A  x  Bài 3: (3 điểm) Cho ABC cân có AB = AC = 5cm, BC = 8cm Kẻ AH vng góc BC (H�BC) a) Chứng minh: HB = HC Tính độ dài AH b) Kẻ HD vng góc với AB (D �AB), kẻ HE vng góc với AC (E �AC) Chứng minh HDE cân c) So sánh HD HC Bài 4: (0,5 điểm) Cho x + y = Tính giá trị biểu thức x3 + y3 + 3xy -HẾT PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2016 – 2017 Mơn: Tốn – Khối: https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: (1,0 điểm) a Muốn nhân hai đơn thức ta làm nào? b Áp dụng: Tính tích 3x2yz –5xy3 Câu 2: (1,0 điểm) a Nêu tính chất ba đường trung tuyến tam giác b Áp dụng: Cho ΔABC, AM đường trung tuyến (MЄBC) G trọng tâm Tính AG biết AM = 9cm Câu 3: (2,5 điểm) a Viết đa thức sau dạng tích hai đa thức: 4x² – 9y² b Rút gọn biểu thức: (x + 3)² + (4 - x) (x + 8) c Tính nhanh giá trị biểu thức: A = x² – 6x + 10 x = 103 Câu 4: (2,5 điểm) Cho hai đa thức: a Sắp xếp hạng tử đa thức theo luỹ thừa giảm dần biến b Tính P(x) + Q(x) P(x) – Q(x) Câu 5: (3,0 điểm) Cho ΔABC vuông A Đường phân giác BD (DЄAC) Kẻ DH vng góc với BC (HЄBC) Gọi K giao điểm BA HD Chứng minh: a AD = HD b BD⊥KC c ∠DKC = ∠DCK PHÒNG GD&ĐT ĐỀ THI KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG NĂM HỌC 2016-2017, MƠN: TỐN (Thời gian làm 90 phút, không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ A Trắc nghiệm: (3,0 điểm) file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 Chọn chữ trước phương án trả lời Câu 1: Trong cặp đơn thức sau, cặp cặp đơn thức đồng dạng: A 3x2y 6xy2 B 5xy 5x2y C x2yz 2xyz Câu 2: Đa thức x2 - 6x + có giá trị x = là: D -7x2yz2 x2yz2 A -3 B Câu 3: ( x – ) = ? D C 36 A x2 – 4x + B (x – 2)(x + 2) C x2 – 2x + D 2x – Câu 4: Tập hợp “ độ dài ” sau độ dài cạnh tam giác:  B    D  A  C  Câu 5: Cho a,b,c đường thẳng phân biệt Nếu a  c b  c thì: 2cm,3cm,6cm A a cắt b 2cm,4cm,6cm B a  b 2cm,5cm,7cm 4cm, 2cm,5cm C a / / b D a  b Câu 6: Bậc đa thức A = 2015x7 + 5xy4 – 6x5y – : A B C 18 D Một kết khác B Tự luận: ( 7,0 điểm ) Bài 1: (1,5 điểm) Thực phép tính: a) x y(- 4xy); b) 3x2 (5x2 + 4x  2); c) (5x + y )( x - 2y) Bài 2: (2,0 điểm) Cho đa thức: P(x) = 4x2 + 8x3 - 5x + Q(x) = 6x + – 3x2 + 4x3 a) Sắp xếp P(x) Q(x) theo lũy thừa giảm dần cuả biến b) Tính P(x) + Q(x) P(x) - Q(x) Bài 3: (3,0 điểm) Cho  ABC cân A ( < 900 ).Các đường cao BE CD cắt H Chứng minh rằng: a)  ADC =  AEB; � EAH � b) DAH ; c) BDEC hình thang cân Bài 4: (0,5 điểm) Cho x + y = Tính giá trị biểu thức x3 + y3 + 3xy ………………… Hết…………………… PHÒNG GD&ĐT Câu (3,0 điểm) ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC 2017 - 2018 Mơn: Tốn Thời gian làm bài: 90 phút Đề thi gồm: 01 trang https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ 1) Cho đa thức A(x) = 3x + file word đề-đáp án Zalo: 0946095198 a) Tính A (-1) b) Tìm nghiệm đa thức A(x) 2) Cho đa thức: P(x) = 5x3 + 3x2 - 2x + 5; Q(x) = 5x3 + 2x2 – 2x + a) Tính P(x) + Q(x); P(x) – Q(x) b) Tìm x để P  x – Q  x = Câu 2(1,0 điểm) Thu gọn đơn thức tìm bậc đơn thức: A = x y 2x y3   Câu (2,0 điểm) 2 a) Tìm đa thức M biết M +  x - 2y  =  2x - 3y +  b) Cho đa thức H(x) = - 5x y - x2 – 3x3y + 7x2 – + x3y Tìm giá trị đa thức H(x) x = -2, y = Câu (3,0 điểm) � = 900, AM tia phân giác góc A (M�BC) Trên tia AC Cho  ABC có B lấy điểm D cho AB = AD a) Chứng minh  ABM =  ADM b) Chứng minh MD  AC c) Chứng minh AM đường trung trực đoạn thẳng BD d) Kẻ BH  AC (H�AC) So sánh DH DC Câu (1,0 điểm) a) Cho đa thức f(x) thỏa mãn:  x +  f  x  =  x -  f  x +1 với giá trị x Chứng tỏ f(x) có hai nghiệm ngun dương khác a +b b+c c+a = = b) Cho a, b, c khác thỏa mãn: Tính giá trị biểu c a b c � b� � a� 1+ �� 1+ �� 1+ � thức P = � � � � b� � a� � c� ... file word đề- đáp án Zalo: 09460951 98 ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM NĂM HỌC: 201 4 -201 5 Mơn: Tốn - Lớp: Thời gian: 90 phút Câu 1: Thực phép tính: a)   5      15 :     201 4   201 4  ... :12+22+33+ +102= 385 Tính tổng: S= 22+ 42+ +202 PHỊNG GD&ĐT ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề- đáp án Zalo: 09460951 98 NĂM HỌC 201 4 - 201 5 MƠN: TỐN... minh f (201 3)= f( -201 3) Hết PHÒNG GD&ĐT ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐẦU NĂM Năm học 201 3 -201 4 MƠN: TỐN - LỚP Thời gian làm bài: 60 phút https://nguyenthienhuongvp77.violet.vn/ file word đề- đáp án
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ 20 đề KS đầu năm toán 8 , Bộ 20 đề KS đầu năm toán 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn