2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến

8 98 1
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:09

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ *********** GIÁO ÁN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC – LÊ NIN Sinh viên thực : Giảng viên hướng dẫn : Hà Nội – 2018 BÀI GIẢNG MÔN NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN I THÔNG TIN CHUNG VỀ TIẾT GIẢNG 1.1 Người thiết kế: 1.2 Người hướng dẫn: 1.3 Bài soạn: Chương V: Học thuyết giá trị thặng dư 1.4 Chủ đề giảng: 1.5 Đối tượng: Sinh viên năm thứ nhất 1.6 Địa điểm: Đại học Hùng Vương 1.7 Thời gian: tiết, ngày tháng năm 20 1.8 Hình thức lên lớp: lên lớp tập trung II NỘI DUNG TIẾT GIẢNG Mục tiêu, yêu cầu: 1.1 Mục tiêu Sau học xong sinh viên có khả năng: 1.1.1 Về kiến thức - Nắm đặc điểm quá trình sản xuất tư - Hiểu quá trình sản xuất giá trị thặng dư - Nắm vững các khái niệm : +Bản chất tư gì? + Tư bất biến gì? + Tư khả biến gì? +Tỷ suất giá trị thặng dư gì? Ý nghĩa? +Khối lượng giá trị thặng dư gì? Ý nghĩa? 1.1.2 Về kỹ - Biết phân tích quá trình sản xuất GTTD - Phân biệt tư bất biến với tư khả biến 1.1.3 Về thái độ Sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tự giác, tích cực sáng tạo, chủ động nghiên cứu giáo trình tham gia xây dựng giảng; nắm nội dung phương pháp tiếp cận nội dung học có hiệu quả; tơn trọng vận dụng quan điểm vật biện chứng vào nhận thức hành động 1.2 Yêu cầu Sinh viên nghiên cứu giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin, chuẩn bị trước lên lớp, tích cực chủ động việc tiếp cận nội dung học thực nghiêm túc yêu cầu giảng viên Trọng tâm tiết giảng: - Bản chất tư Sự phân chia tư thành tư bất biến tư khả biến a) Bản chất tư b) Tư bất biến tư khả biến - Tỷ suất giá trị thặng dư khối lượng giá trị thặng dư a) Tỷ suất gias trị thặng dư b) Khối lượng giá trị thặng dư Phương pháp, phương tiện dạy học bản: 3.1 Phương pháp dạy học: Sử dụng nhiều phương pháp, đó, chủ yếu dùng phương pháp vấn đáp, nêu vấn đề, kết hợp với thuyết trình 3.2 Phương tiện dạy học: Đề cương chi tiết, đề cương giảng, giáo trình Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin (2012), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội Bài giảng chủ yếu dùng phấn, bảng kết hợp với trình chiếu powerpoint Giáo trình tài liệu tham khảo: 4.1 Bộ Giáo dục Đào tạo, Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin (2012), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 4.2 Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình kinh tế chính trị Mác – Lênin, Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 4.3 Những nguyên lý chủ nghĩa Mác - Lênin, Dành cho sinh viên Đại học, Cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh (2013), Nxb Chính trị quốc gia 4.4 PGS TS Trần Văn Phòng, PGS.TS An Như Hải, PGS TS Đỗ Thị Thạch, Hỏi và đáp môn Những nguyên lý chủ nghĩa Mác Lênin, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010 4.5 Các sách, báo, tạp chí chuyên ngành liên quan tới nội dung giảng III Tiến trình tổ chức dạy học Ổn định tổ chức Kiểm tra bài cũ - Giá trị thặng dư là gì?Lấy ví dụ minh họa? Trả lời: Giá trị thặng dư phận giá trị mới dơi ngồi sức lao động công nhân làm thuê tạo bị nhà tư chiếm không - VD: Nhà tư mua hàng hóa theo giá trị • Năng śt lao động đạt mức tối đa • Ngày lao động 12h ( chia làm 2ca), tiền công thuê công nhân ngày 3đô Mỗi 1h lao động người công nhân tạo lượng giá trị 0,5đơ • Để sản x́t 10kg sợi cần 10kg bơng = 10đô, cần 6h lao động công nhân, chi phí hao mòn máy móc 2đơ Tiến hành sản xuất: Trong 6h đầu Trong 6h tiếp theo Tiền mua bông(10kg):10đô Tiền mua bông: 10đô Tiền hao mòn máy móc: 2đơ Tiền hao mòn máy móc: Tiền mua SLĐ công nhân 2đô ngày: 3đô tiền mua SLĐ công nhân: - Tổng tiền ứng = 15đô 0đô - Số tiền ứng => Lúc chưa có GTTD - Tổng chi phí sản xuất 12h = 12đô là: =15+ 12 = 27đô - Giá trị sản phẩm mới: 30đô => GTTD thu là: 3đô Bài Giới thiệu bài: Ở trước tìm hiểu thế giá trị thặng dư? Vậy để làm rõ chất bóc lột nhà tư với người cơng nhân làm th thế các em cùng tìm hiểu phần tiếp theo: Bản chất tư Sự phân chia tư thành tư bất biến tư khả biến Nội dung dạy học Bản chất của tư Sự phân chia tư Hoạt động của giáo viên sinh viên *Hoạt động 1: Tìm hiểu chất thành tư bất biến tư khả tư biến GV: Tư gì? a Bản chất tư SV: Suy nghĩ trả lời - Tư giá trị mang lại giá trị thặng GV: Nhận xét kết luận dư cách bóc lột lao động khơng cơng cơng nhân làm thuê - tài sản các nhà TB dùng GV: Bản chất tư gì? để bóc lột lao động làm th SV: đọc giáo trình trả lời GV: Nhận xét kết luận lại - Bản chất tư phản ánh quan hệ sản xuất xã hội mà giai cấp tư sản chiếm đoạt GTTD giai cấp cơng nhân sáng tạo - Vì chế độ TB bị xóa bỏ TLSX khơng còn TB GV: Chuyển ý Trong quá trình sản xuất dưới chủ nghĩa tư để đạt mục đích làm giàu bắt buộc các nhà tư phải ứng tư hay ứng vốn cho quá trình sản xuất Một phận ứng tư hay ứng vốn phải chia để mua tư liệu sản xuất phận để thuê sức lao động công nhân từ hình thành nên hai phạm trù tư bất biến tư khả biến Vậy thế t m m ͗ = x100% b Tư bất biến tư khả biến M = _ V t Căn cứ vào vai tròvkhác các tư bất biến? Thế tư khả biến vào phần b *Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm, đặc điểm TB bất biến và TB khả Củng cố a) Khái quát nội dung học Học xong sinh viên nắm nội dung sau: - Đặc điểm quá trình sản xuất GTTD - Hiểu khái niệm, đặc điểm TB bất biến TB khả biến, tỷ suất giá trị thặng dư khối lượng giá trị thặng dư b) Bài tập Chọn đáp án các câu sau? Câu 1: Tư là: A Tiền máy móc thiết bị B.Tiền có khả đẻ tiền C.Giá trị mang lại giá trị thặng dư cách bóc lột lao động làm th D.Cơng cụ sản xuất nguyên vật liệu Câu 2: Tư bất biến phận tư mà giá trị nó: A Chuyển dần vào sản phẩm qua khấu hao B Lớn lên quá trình sản x́t C Khơng thay đổi về lượng chuyển nguyên vẹn qua sản phẩm D Không thay đổi chuyển sang sản phẩm sau thời kì sản xuất Câu 3: Tư khả biến phận tư bản: A Có khả biến đổi về lượng giá trị B Dùng để mua sức lao động công nhân làm thuê C Là nguồn gốc GTTD D.Cả A,B,C Câu 4: Cơng thức tính tỷ śt giá trị thặng dư gì? m A m = x 100% v B M = m x V m C M = _ xV v Câu 5: Đáp án: Câu Đáp án C Hướng dẫn tự học Dặn dò SV + Về nhà học + Đọc trước mới – Nội dung 4;5 C D A ... chiếu powerpoint Giáo trình tài liệu tham khảo: 4.1 Bộ Giáo dục Đào tạo, Những nguyên lý chủ nghĩa Mác – Lênin (2012), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 4.2 Bộ Giáo dục Đào tạo, Giáo trình kinh... ứng = 15đô 0đô - Số tiền ứng => Lúc chưa có GTTD - Tổng chi phí sản x́t 12h = 12đơ là: =15+ 12 = 27đô - Giá trị sản phẩm mới: 30đô => GTTD thu là: 3đô Bài Giới thiệu bài: Ở trước tìm... +Khối lượng giá trị thặng dư gì? Ý nghĩa? 1.1.2 Về kỹ - Biết phân tích quá trình sản x́t GTTD - Phân biệt tư bất biến với tư khả biến 1.1.3 Về thái độ Sinh viên có thái độ học tập
- Xem thêm -

Xem thêm: 2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến, 2. Bản chất của tư bản. Sự phân chia tư bản thành tư bản bất biến và tư bản khả biến

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn