Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

199 71 0
  • Loading ...
1/199 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:05

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH    DƯƠNG NGỌC QUANG HỒN THIỆN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NHẰM THÚC ĐẨY TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ HÀ NỘI – 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH    DƯƠNG NGỌC QUANG HOÀN THIỆN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP NHẰM THÚC ĐẨY TÁI CƠ CẤU NỀN KINH TẾ VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Tá TS Chu Văn Tuấn HÀ NỘI – 2015 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực có nguồn gốc rõ ràng TÁC GIẢ LUẬN ÁN Dương Ngọc Quang Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục chữ viết tắt Danh mục bảng, biểu Danh mục hình vẽ, đồ thị Mở đầu Chương Tổng quan nghiên cứu 1.1 Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài luận án 1.1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.1.2 Một số nghiên cứu nước ngồi 12 1.2 Các nội dung luận án Chương Một số vấn đề lý luận tái cấu kinh tế vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp với tái cấu kinh tế 2.1 Lý luận cấu kinh tế tái cấu kinh tế 16 18 18 2.1.1 Khái niệm cấu kinh tế 18 2.1.2 Tái cấu kinh tế 22 2.2 Vai trò thuế thu nhập doanh nghiệp tái cấu kinh tế 32 2.2.1 Một số vấn đề lý luận thuế thu nhập doanh nghiệp 32 2.2.2 Vai trò thuế TNDN tái cấu kinh tế 39 2.2.3 Cách thức sử dụng thuế TNDN để tác động đến tái cấu kinh tế 45 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2.3 2.2.4 Các điều kiện cần thiết để phát huy vai trò thuế TNDN tái cấu kinh tế 52 Kinh nghiệm sử dụng sách thuế TNDN nước tái cấu kinh tế học cho Việt Nam 54 2.3.1 Kinh nghiệm nước 54 2.3.2 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 58 Chương Thực trạng tái cấu kinh tế Việt Nam tác động thuế TNDN tới tái cấu kinh tế 59 3.1 Thực trạng tái cấu kinh tế Việt Nam 59 3.1.1 Chủ trương Đảng Nhà nước tái cấu kinh tế 59 3.1.2 Thực trạng tái cấu kinh tế Việt Nam giai đoạn 1991 - 2014 64 3.1.3 Một số đánh giá tái cấu kinh tế 74 3.2 Đánh giá việc sử dụng thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Việt Nam 76 3.2.1 Chính sách thuế TNDN Việt Nam từ 1991 – 2014 76 3.2.2 Tác động thuế thu nhập doanh nghiệp tái cấu kinh tế 88 3.3 Đánh giá tác động định lượng thuế thu nhập doanh nghiệp tới kinh tế 100 3.3.1 Mô hình đánh giá tác động thuế TNDN tới kinh tế 100 3.3.2 Đánh giá tác động thuế TNDN tới kinh tế 104 Chương Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp thúc đẩy tái cấu kinh tế giai đoạn đến năm 2020 117 4.1 Định hướng, mục tiêu, nội dung tái cấu kinh tế Việt Nam đến năm 2020 117 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 4.2 Hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Việt Nam đến năm 2020 117 4.2.1 Định hướng, yêu cầu hoàn thiện sách thuế thu nhập doanh nghiệp 117 4.2.2 Giải pháp hoàn thiện thuế TNDN nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế 124 4.2.3 Một số giải pháp hỗ trợ 148 Kết luận 158 Danh mục công trình cơng bố tác giả Tài liệu tham khảo Danh mục phụ lục Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DN Doanh nghiệp TNDN Thu nhập doanh nghiệp GDP Tổng sản phẩm Quốc nội TSCĐ Tài sản cố định FDI Đầu tư trực tiếp nước DNNN Doanh nghiệp nhà nước NSNN Ngân sách nhà nước VAT GTGT Thuế giá trị gia tăng TTĐB Tiêu thụ đặc biệt Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Danh mục bảng Số hiệu bảng Tên bảng Trang 3.1: 12521 Quy mô GDP theo ngành thay đổi áp dụng thuế suất 25% 107 3.2: Cơ cấu GDP theo ngành thay đổi áp dụng thuế suất 25% 108 3.3: Quy mô GDP theo khu vực sở hữu áp dụng thuế suất khác 111 3.4: Cơ cấu GDP theo khu vực sở hữu kinh tế áp dụng thuế suất 28% 113 4.1: 4.2: Quy mô GDP, GDP theo ngành theo khu vực sở hữu, quy mô thu NSNN giai đoạn 2015 – 2020 Cơ cấu GDP theo ngành theo khu vực sở hữu giai đoạn 2015 – 2020 theo phương án dự báo 126 127 4.3: Thay đổi quy mô GDP áp dụng thuế suất 22% 130 4.4: Thay đổi quy mô GDP áp dụng thuế suất 20% 132 4.5: Thay đổi quy mô GDP áp dụng thuế suất 18% từ 2018 134 4.6: Thay đổi cấu áp dụng thuế suất 22% từ 2014 135 4.7: Thay đổi cấu áp dụng thuế suất 20% từ 2016 137 4.8: Thay đổi cấu áp dụng thuế suất 138 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 18% từ 2018 4.9: Tốc độ tăng GDP thu NSNN phương án giai đoạn 2016 – 2020 139 Danh mục biểu Số hiệu biểu Tên biểu Trang 3.1: Cơ cấu kinh tế theo ngành Việt Nam giai đoạn 1991 – 2014 65 3.2: Cơ cấu theo thành phần kinh tế từ năm 1991 – 2014 66 3.3: Cơ cấu vốn đầu tư theo hình thức sở hữu giai đoạn 1991 – 2014 70 3.4: Cơ vốn đầu tư theo ngành kinh tế giai đoạn 1995 – 2014 72 3.5: Cơ cấu vốn đầu tư nhà nước giai đoạn 1995 – 2014 72 3.6: Thu NSNN thuế Thu nhập doanh nghiệp 1991 – 2014 90 3.7: Tốc độ tăng GDP, Thu NSNN Thuế TNDN 91 3.8: Tỷ lệ động viên từ thuế thu nhập doanh nghiệp so với GDP giai đoạn 1991 – 2014 92 3.9: Quy mô GDP theo ngành kinh tế tăng lên giảm thuế xuống 25% 107 3.10: Biến động cấu GDP theo ngành giảm thuế suất xuống 25% 109 3.11: GDP theo khu vực sở hữu tăng thêm áp dụng thuế 25% 112 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ Hình vẽ, đồ thị Tên hình vẽ, đồ thị Trang 1.1 Sơ đồ mơ hình tóm tắt 1.2 Đồ thị tác động lan truyền thuế thu nhập công ty trường hợp đánh thuế phân biệt theo khu vực 46 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DBNK = 0,014*(IMUS1*TYGIAN +TNK) T (25,59) SE (0,005) R = 0,947 DW = 1,45 VATNK = 0,15*(IMUS1*TYGIAN +TNK+DBNK) – 5093*C+8936*D09 T (21,35) (5,01) (2,51) SE (0,007) (1014) (3556) R = 0,9778 DW = 1,29 Log(THUCN) = 1,7*log(GDP)-15*C+0,7*D96+0,54*D97+0,48*D98 T (43,08) (29) (4,6) (3,6) (3,19) SE (0,040) (0,52) (0,15) (0,15) (0,15) R2 = 0,992 DW = 1,20 THUDAU = 0,46*SLDAU*GIADAU*TYGIAX/1000000 T (43,40) SE (0,010) R = 0,9795 DW = 2,42 LTDAU = 0,20*SLDAU*GIADAU*TYGIAX T (38,8) SE (0,005) R = 0,975 DW = 2,45 TNDAU = 0,121*SLDAU*GIADAU*TYGIAX/1000000 + 825*C T (25,1) (1,86) SE (0,0048) (443) R2 = 0,973 DW = 1,94 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 PHỤ LỤC IV Kết kiểm định hệ phương trình System: SYS02 Estimation Method: Least Squares Date: 05/01/13 Time: 09:29 Sample: 1991 2011 Included observations: 21 Total system (unbalanced) observations 851 Coefficient C(1) 1.000000 C(2) 1.000000 C(3) 1.000000 C(4) 1.000000 C(5) 1.000000 C(6) 1.165464 C(7) -3.153074 C(8) 0.190845 C(9) 1.000000 C(10) 1.000000 C(11) 1.000000 C(12) 1.000000 C(13) 1.000000 C(14) 0.481901 C(15) -75697.33 C(16) 1.000003 C(17) 1.206948 C(18) -3.752610 C(19) -0.359454 C(20) 0.999999 C(21) 0.999992 C(22) 1.000003 C(23) 0.206208 C(24) 12732.95 C(25) 0.959128 C(26) -0.394757 C(27) -0.175082 C(28) 0.079575 C(29) 1.509350 C(30) -8.841941 C(31) -0.331103 C(33) 0.926894 C(34) -0.346514 C(35) -0.221287 Std Error 1.25E-14 4.03E-14 3.22E-14 3.73E-14 6.75E-14 0.022289 0.290098 0.090728 2.15E-14 2.21E-13 2.66E-15 8.33E-15 6.99E-15 0.006864 12723.05 2.14E-06 0.016602 0.216745 0.073291 4.60E-06 8.98E-06 1.36E-05 0.003098 3057.533 0.009320 0.123713 0.040508 0.036950 0.036928 0.482103 0.163021 0.000548 0.032400 0.032439 t-Statistic 7.97E+13 2.48E+13 3.11E+13 2.68E+13 1.48E+13 52.28982 -10.86901 2.103483 4.64E+13 4.52E+12 3.76E+14 1.20E+14 1.43E+14 70.20627 -5.949623 466902.6 72.69889 -17.31350 -4.904455 217619.5 111300.3 73547.93 66.55981 4.164453 102.9060 -3.190903 -4.322172 2.153584 40.87314 -18.34035 -2.031041 1690.360 -10.69474 -6.821586 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Prob 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0358 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0015 0.0000 0.0316 0.0000 0.0000 0.0426 0.0000 0.0000 0.0000 C(36) C(37) C(38) C(39) C(40) C(41) C(42) C(43) C(200) C(44) C(45) C(46) C(47) C(48) C(49) C(50) C(51) C(52) C(53) C(54) C(55) C(56) C(57) C(59) C(60) C(61) C(62) C(63) C(64) C(65) C(66) C(67) C(68) C(69) C(70) C(71) C(72) C(73) C(74) C(75) C(76) C(77) C(78) C(79) C(80) 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.563725 -1439.701 4596.175 1.318525 -5.279778 -0.325357 0.914498 -2.632622 1.264275 -9.082997 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.683981 -8.443585 -0.432507 -0.368955 1.556804 -9.330270 -0.632250 2.632576 -28.39539 4.190376 2.243887 0.000258 679.9806 279.9740 7.71E-15 1.52E-14 1.52E-14 3.28E-13 1.38E-12 6.61E-13 1.90E-13 1.54E-12 5.72E-13 1.48E-12 2.04E-13 6.28E-13 2.02E-13 6.74E-15 2.91E-15 8.63E-15 2.22E-14 0.019676 558.4325 1736.183 0.032638 0.357341 0.131096 0.025875 0.314565 0.091255 1.109388 2.23E-15 2.05E-15 3.81E-14 2.11E-14 0.045219 0.455804 0.173617 0.173558 0.043165 0.487700 0.158385 0.163855 2.062514 0.623393 0.601867 2.17E-05 41.50458 38.00070 1.30E+14 6.56E+13 6.56E+13 3.05E+12 7.23E+11 1.51E+12 5.27E+12 6.48E+11 1.75E+12 6.73E+11 4.90E+12 1.59E+12 4.95E+12 1.48E+14 3.44E+14 1.16E+14 4.50E+13 28.65006 -2.578111 2.647288 40.39809 -14.77520 -2.481820 35.34257 -8.369082 13.85429 -8.187397 4.49E+14 4.87E+14 2.63E+13 4.75E+13 37.24070 -18.52461 -2.491160 -2.125829 36.06603 -19.13115 -3.991859 16.06654 -13.76737 6.721881 3.728212 11.91466 16.38327 7.367600 10 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0101 0.0083 0.0000 0.0000 0.0133 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0130 0.0339 0.0000 0.0000 0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0002 0.0000 0.0000 0.0000 C(81) C(82) C(83) C(84) C(85) C(86) C(87) C(88) C(89) C(90) C(91) C(92) C(93) C(94) C(95) C(96) C(97) C(98) C(99) C(100) C(101) C(102) C(103) C(104) C(105) C(106) C(107) C(108) C(109) C(110) C(111) C(112) C(113) C(114) C(115) C(116) C(117) C(118) C(119) C(120) C(121) C(122) C(123) C(124) C(125) 0.638825 -465.5228 -1406.522 0.183075 -879.6779 11152.94 9165.885 1.108500 -4.658291 0.778052 1.349077 -12.62267 2.394790 1.160432 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.004524 511.5538 0.538398 3.784497 -1.179863 -0.475696 0.935594 -3.153997 -1.699835 1.757704 -3350.555 0.011199 -2705.818 12779.97 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 0.011769 187.2002 630.5820 0.007499 250.5704 957.0018 1083.168 0.051549 0.584355 0.277845 0.116754 1.295861 0.585127 0.625590 1.15E-14 4.51E-15 1.75E-14 1.16E-13 1.09E-14 1.80E-15 1.79E-14 1.56E-15 0.000289 219.4157 0.049918 0.545753 0.306454 0.281585 0.041460 0.484907 0.141606 0.089049 1586.712 0.000933 781.7166 2874.913 1.08E-14 9.67E-15 4.23E-14 6.17E-15 3.58E-15 1.12E-14 7.18E-15 1.23E-15 6.43E-16 54.27926 -2.486765 -2.230514 24.41269 -3.510702 11.65404 8.462105 21.50386 -7.971681 2.800315 11.55482 -9.740759 4.092772 1.854940 8.67E+13 2.22E+14 5.72E+13 8.63E+12 9.16E+13 5.55E+14 5.58E+13 6.42E+14 15.66245 2.331437 10.78556 6.934448 -3.850050 -1.689350 22.56623 -6.504334 -12.00397 19.73869 -2.111633 11.99763 -3.461380 4.445340 9.25E+13 1.03E+14 2.36E+13 1.62E+14 2.79E+14 8.95E+13 1.39E+14 8.16E+14 1.56E+15 11 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0.0000 0.0131 0.0260 0.0000 0.0005 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0052 0.0000 0.0000 0.0000 0.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0200 0.0000 0.0000 0.0001 0.0916 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0351 0.0000 0.0006 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 C(126) 1.000000 3.49E-15 2.86E+14 C(127) 1.000000 1.17E-15 8.57E+14 C(128) 1.000000 2.40E-15 4.16E+14 C(129) 1.000000 1.88E-14 5.33E+13 C(130) 1.000000 8.94E-14 1.12E+13 C(131) 1.000000 7.14E-14 1.40E+13 C(132) 1.000000 9.82E-16 1.02E+15 C(135) 0.987337 0.027612 35.75808 C(136) -1.019622 0.297952 -3.422102 C(137) 0.911634 0.021554 42.29593 C(138) -1.009606 0.232583 -4.340845 Determinant residual covariance 0.000000 Equation: GDP = C(1)*TDCC + C(2)*TLUY + C(3)*EX - C(4)*IM + C(5) *SAISO Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 3.01E-09 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.032232 Equation: LOG(TLUY) = C(6)*LOG(GDP(-1)) + C(7) + C(8)*D07 Observations: 20 R-squared 0.994163 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.993476 S.D dependent var S.E of regression 0.086686 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.314825 Equation: TDCC = C(9)*CP + C(10)*CG Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 2.56E-09 Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.595829 Equation: CP = C(11)*GDP - C(12)*THUNS - C(13)*CL1 Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 5.30E-10 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.084318 Equation: IM = C(14)*(EX+TDCC+I) + C(15) Observations: 21 R-squared 0.996160 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.995958 S.D dependent var S.E of regression 40757.39 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.532438 12 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0007 0.0000 0.0000 737406.4 672112.4 1.45E-16 12.03682 1.073213 0.127747 537661.0 476558.9 1.24E-16 489816.1 434431.9 5.06E-18 563036.3 641065.9 3.16E+10 Equation: EX = C(16)*(EXUS*TYGIAX/1000) Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 7.455639 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.165991 Equation: LOG(I) = C(17)*LOG(GDP) + C(18) + C(19)*D11 Observations: 21 R-squared 0.996975 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.996639 S.D dependent var S.E of regression 0.065869 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.885821 Equation: GDPCN = C(20)*GDP - C(21)*GDPNN - C(22)*GDPDV Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 0.449674 Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.227005 Equation: GDPNN = C(23)*GDP + C(24) Observations: 21 R-squared 0.995730 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.995505 S.D dependent var S.E of regression 9312.157 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.565408 Equation: LOG(GDPDV) = C(25)*LOG(GDP) + C(26) + C(27)*D91 + C(28)*D95 Observations: 21 R-squared 0.998815 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.998606 S.D dependent var S.E of regression 0.035065 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.210690 Equation: LOG(GDPFDIT) = C(29)*LOG(GDP) + C(30) + C(31)*D11 Observations: 21 R-squared 0.990607 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.989564 S.D dependent var S.E of regression 0.146512 Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.709682 Equation: LOG(GDPQD) = C(33)*LOG(GDP) + C(34)*D91 + C(35)*D92 Observations: 21 R-squared 0.998997 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.998886 S.D dependent var S.E of regression 0.031808 Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.993833 13 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 501411.8 584725.3 1111.731 12.04984 1.136159 0.078097 290153.6 284457.6 3.639716 164792.0 138891.8 1.65E+09 12.17206 0.939134 0.020902 10.92547 1.434170 0.386384 12.12138 0.952810 0.018211 Equation: GDPNQD = C(36)*GDP - C(37)*GDPQD - C(38)*GDPFDIT Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var 351082.7 Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var 313934.1 S.E of regression 7.97E-10 Sum squared resid 1.14E-17 Durbin-Watson stat 0.172514 Equation: THUNS = C(39)*THUQD + C(40)*THUNQD + C(41)*THUFDI + C(42)*THUNT + C(43)*TNDAU+ C(200)*LTDAU + C(44)*THUCN + C(45)*THUPHIDAT + C(46)*THUVT + C(47)*THUKH Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var 195074.3 Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var 197916.1 S.E of regression 2.12E-09 Sum squared resid 4.95E-17 Durbin-Watson stat 1.762507 Equation: THUQD = C(48)*VATQD + C(49)*LTQD + C(50)*DBQD + C(51)*TNQD Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var 35413.29 Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var 34363.01 S.E of regression 3.20E-11 Sum squared resid 1.74E-20 Durbin-Watson stat 2.236422 Equation: VATQD = C(52)*(GDPQD*(T5*0.25+T10*0.65+T20*0.1)) + C(53) + C(54)*D10 Observations: 21 R-squared 0.983455 Mean dependent var 12318.67 Adjusted R-squared 0.981616 S.D dependent var 11397.56 S.E of regression 1545.350 Sum squared resid 42985945 Durbin-Watson stat 1.218063 Equation: LOG(LTQD) = C(55)*LOG(GDPQD*T32) + C(56) + C(57)*D99 Observations: 21 R-squared 0.989172 Mean dependent var 9.087893 Adjusted R-squared 0.987969 S.D dependent var 1.165997 S.E of regression 0.127895 Sum squared resid 0.294429 Durbin-Watson stat 1.045381 Equation: LOG(DBQD) = C(59)*LOG(GDPQD) + C(60) Observations: 21 R-squared 0.985017 Mean dependent var 8.452354 Adjusted R-squared 0.984228 S.D dependent var 0.877945 S.E of regression 0.110257 Sum squared resid 0.230975 Durbin-Watson stat 1.372152 Equation: LOG(TNQD) = C(61)*LOG(GDPQD) + C(62) Observations: 21 R-squared 0.909928 Mean dependent var 6.241763 14 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Adjusted R-squared 0.905187 S.D dependent var S.E of regression 0.388847 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.371530 Equation: THUNQD = C(63)*VATNQD + C(64)*LTNQD + C(65)*TNNQD + C(66)*DBNQD Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 1.35E-11 Sum squared resid Durbin-Watson stat 2.631520 Equation: LOG(VATNQD) = C(67)*LOG(GDPNQD*(T5*0.25+T10*0.65 +T20*0.1)) + C(68) + C(69)*D00 + C(70)*D01 Observations: 21 R-squared 0.988035 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.985924 S.D dependent var S.E of regression 0.169160 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.298856 Equation: LOG(LTNQD) = C(71)*LOG(GDPNQD*T32) + C(72) + C(73) *D91 Observations: 21 R-squared 0.990036 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.988929 S.D dependent var S.E of regression 0.138849 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.562876 Equation: LOG(DBNQD) = C(74)*LOG(GDPNQD) + C(75) + C(76)*D91 + C(77)*D92 Observations: 21 R-squared 0.940115 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.929547 S.D dependent var S.E of regression 0.538510 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.221178 Equation: TNNQD = C(78)*GDPNQD + C(79)*D11 + C(80)*D10 Observations: 21 R-squared 0.982043 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.980048 S.D dependent var S.E of regression 32.06254 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.058277 Equation: VATFDI = C(81)*(GDPFDIT*(T5*0.25+T10*0.65+T20*0.1)) + C(82) + C(83)*D01 Observations: 21 R-squared 0.994018 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.993353 S.D dependent var S.E of regression 613.3342 Sum squared resid 15 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.262829 2.872836 17981.14 23364.97 3.11E-21 8.420870 1.425791 0.486457 8.073841 1.319600 0.347024 4.585420 2.028828 4.929890 137.2381 226.9894 18504.12 6250.619 7522.872 6771219 Durbin-Watson stat 1.540061 Equation: LTFDI = C(84)*(GDPFDIT*T25) + C(85) + C(86)*D10 + C(87) *D11 Observations: 21 R-squared 0.993263 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.992074 S.D dependent var S.E of regression 782.7711 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.288905 Equation: LOG(DBFDI) = C(88)*LOG(GDPFDIT) + C(89) + C(90)*D95 Observations: 19 R-squared 0.967739 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.963706 S.D dependent var S.E of regression 0.256662 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.215505 Equation: LOG(TNFDI) = C(91)*LOG(GDPFDIT) + C(92) + C(93)*D05 +C(94)*D11 Observations: 19 R-squared 0.933482 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.920179 S.D dependent var S.E of regression 0.561901 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.513332 Equation: THUFDI = C(95)*VATFDI + C(96)*LTFDI + C(97)*DBFDI + C(98)*TNFDI Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 3.71E-11 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.782933 Equation: THUNT = C(99)*TXK + C(100)*TNK + C(101)*DBNK + C(102) *VATNK Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 2.78E-11 Sum squared resid Durbin-Watson stat 0.860668 Equation: TXK = C(103)*(EXUS*TYGIAX/1000) + C(104) Observations: 21 R-squared 0.928115 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.924332 S.D dependent var S.E of regression 755.3249 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.215783 Equation: LOG(TNK) = C(105)*LOG(IM*0.18) + C(106) + C(107)*D91 +C(108)*D07 16 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 5803.905 8792.666 10416419 7.781954 1.347243 1.054007 2.654755 1.988841 4.735983 16628.43 21997.40 2.34E-20 41886.76 43740.95 1.31E-20 2779.952 2745.855 10839798 Observations: 21 R-squared 0.925813 Mean dependent var 9.517479 Adjusted R-squared 0.912722 S.D dependent var 0.904157 S.E of regression 0.267114 Sum squared resid 1.212950 Durbin-Watson stat 1.261639 Equation: LOG(DBNK) = C(109)*LOG(IM*0.18+TNK) + C(110) + C(111) *D96 Observations: 16 7.590120 R-squared 0.986295 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.984186 S.D dependent var 1.028719 S.E of regression 0.129365 Sum squared resid 0.217559 Durbin-Watson stat 2.010615 Equation: VATNK = C(112)*((IM*0.18+TNK+DBNK)*T10) +C(113) Observations: 21 18147.24 R-squared 0.953502 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.951054 S.D dependent var 23901.15 S.E of regression 5287.814 Sum squared resid 5.31E+08 Durbin-Watson stat 1.225519 Equation: THUCN = C(114)*GDP + C(115) + C(116)*D11 Observations: 21 R-squared 0.953227 Mean dependent var 6160.762 Adjusted R-squared 0.948030 S.D dependent var 9725.289 S.E of regression 2217.076 Sum squared resid 88477630 Durbin-Watson stat 1.374699 Equation: THUVAT = C(117)*VATQD + C(118)*VATNQD + C(119) *VATFDI + C(120)*VATNK Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var 47625.86 Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var 57355.32 S.E of regression 1.06E-10 Sum squared resid 1.91E-19 Durbin-Watson stat 0.767988 Equation: THULT = C(121)*LTQD + C(122)*LTNQD + C(123)*LTFDI + C(124)*LTDAU Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var 53650.43 Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var 54407.38 S.E of regression 4.73E-11 Sum squared resid 3.81E-20 Durbin-Watson stat 2.132474 Equation: THUTTDB = C(125)*DBQD + C(126)*DBNQD + C(127) *DBFDI + C(128)*DBNK Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var 13924.24 Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var 14696.06 17 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 S.E of regression 3.75E-12 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.584738 Equation: THUTN = C(129)*TNQD + C(130)*TNNQD + C(131)*TNFDI + C(132)*TNDAU Observations: 21 R-squared 1.000000 Mean dependent var Adjusted R-squared 1.000000 S.D dependent var S.E of regression 1.96E-11 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.597455 Equation: LOG(LTDAU) = C(135)*LOG(SLDAU*GIADAU*TYGIAX /1000000) + C(136) Observations: 21 R-squared 0.985358 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.984587 S.D dependent var S.E of regression 0.155769 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.564673 Equation: LOG(TNDAU) = C(137)*LOG(SLDAU*GIADAU*TYGIAX /1000000) + C(138) Observations: 21 R-squared 0.989491 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.988938 S.D dependent var S.E of regression 0.121594 Sum squared resid Durbin-Watson stat 1.589506 18 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2.39E-22 11928.90 10867.59 6.56E-21 9.565009 1.254711 0.461017 8.763470 1.156087 0.280918 PHỤ LỤC V Biểu số Kết dự báo áp dụng thuế suất 25% từ 2014 Tên tiêu Tổng sản phẩm nước Tích lũy tài sản Tiêu dùng cuối Tiêu dùng cá nhân Tiêu dùng phủ Xuất hàng hóa dịch vụ Tổng đầu tư xã hội GDP ngành công nghiệp GDP ngành nông nghiệp GDP ngành dịch vụ GDP khu vực FDI GDP khu vực kinh tế nhà nước GDP khu vực kinh tế tư nhân Tổng thu NSNN Thu khu vực kinh tế nhà nước Thuế VAT kinh tế nhà nước Thuế TNDN kinh tế nhà nước Thuế TTDB kinh tế nhà nước Thuế tài nguyên kinh tế nhà nước Thu kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế tư nhân Thuế TNDN kinh tế tư nhân Thuế TTDB kinh tế tư nhân Thuế tài nguyên kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế FDI Thuế TNDN kinh tế FDI Thuế TTDB kinh tế FDI Thuế tài nguyên kinh tế FDI Thu kinh tế FDI Thu xuất nhập Thu thuế xuất Thu thuế nhập Thuế TTDB hàng nhập Thuế VAT hàng nhập Thuế thu nhập cá nhân Tổng thu thuế VAT Tổng thu thuế TNDN Tổng thu thuế TTDB Tổng thu thuế tài nguyên Thuế TNDN dầu thô Thuế tài nguyên dầu 2015 4786792 2267719 3962083 3721523 4716211 3273215 2708479 2066804 999808 1720187 1747918 1554859 1484016 1065266 235355 75255 119423 33034 7644 138021 87891 41528 8219 383 97238 79121 78843 870 256072 260736 15320 68497 16173 160747 50900 421131 311818 136268 37334 71746 28437 2016 5405732 2606106 4466461 4201847 5375404 3708584 3136637 2345324 1127438 1932979 2100050 1740364 1565317 1203883 268396 84405 138557 36620 8814 151136 96151 45124 9458 404 116921 95237 96632 1115 309905 291826 17289 73496 18203 182838 57831 480316 329220 160913 30821 50302 20488 2017 6091392 3002895 5023897 4732830 6096409 4161030 3622922 2655021 1268827 2167551 2514824 1944065 1632503 1358550 305440 94453 160329 40521 10138 162362 103202 48175 10564 421 140106 114221 118002 1422 373751 325329 19336 78649 20402 206942 65510 544703 374020 189490 32842 51295 20861 2018 6856369 3451306 5644455 5324283 6908052 4668684 4178969 3001817 1426571 2427991 3006453 2169364 1680552 1532076 347275 105566 185269 44795 11646 170605 108368 50400 11403 434 167587 136722 143830 1809 449949 362623 21633 84124 22852 234014 74077 615536 424699 222881 35130 52308 21241 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2019 7713557 3961524 6338407 5986219 7824649 5238302 4817450 3391820 1603330 2718420 3591481 2419651 1702424 1727330 394736 117912 213957 49499 13370 174416 110754 51425 11798 439 200288 163498 175165 2299 541251 404284 24210 89961 25593 264522 83676 693476 482222 262054 37737 53341 21628 2020 8676555 4544520 7116457 6729050 8861729 5877336 5552433 3831531 1801908 3043133 4289338 2698424 1688793 1947501 448737 131663 247041 54689 15346 172037 109265 50786 11551 436 239297 195438 213271 2922 650928 450927 27101 96196 28663 298969 94461 779193 547659 308174 40726 54394 22022 Biểu số Kết dự báo áp dụng thuế suất 22%từ 2014 Tên tiêu Tổng sản phẩm nước Tích lũy tài sản Tiêu dùng cuối Tiêu dùng cá nhân Tiêu dùng phủ Xuất hàng hóa dịch vụ Tổng đầu tư xã hội GDP ngành công nghiệp GDP ngành nông nghiệp GDP ngành dịch vụ GDP khu vực FDI GDP khu vực kinh tế nhà nước GDP khu vực kinh tế tư nhân Tổng thu NSNN Thu khu vực kinh tế nhà nước Thuế VAT kinh tế nhà nước Thuế TNDN kinh tế nhà nước Thuế TTDB kinh tế nhà nước Thuế tài nguyên kinh tế nhà nước Thu kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế tư nhân Thuế TNDN kinh tế tư nhân Thuế TTDB kinh tế tư nhân Thuế tài nguyên kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế FDI Thuế TNDN kinh tế FDI Thuế TTDB kinh tế FDI Thuế tài nguyên kinh tế FDI Thu kinh tế FDI Thu xuất nhập Thu thuế xuất Thu thuế nhập Thuế TTDB hàng nhập Thuế VAT hàng nhập Thuế thu nhập cá nhân Tổng thu thuế VAT Tổng thu thuế TNDN Tổng thu thuế TTDB Tổng thu thuế tài nguyên Thuế TNDN dầu thô Thuế tài nguyên dầu 2015 4818432 2278507 4022439 3781875 4755717 3273215 2730101 2081014 1006332 1731091 1765385 1564383 1488664 1036554 218361 75725 101715 33219 7703 131226 88355 34200 8287 384 98215 70224 79717 882 249037 262492 15320 68806 16295 162072 51254 424367 277885 137517 37406 71746 28437 2016 5466694 2626193 4585117 4320499 5453187 3708584 3179380 2372805 1140009 1953882 2135899 1758549 1572247 1146184 249884 85302 118681 36970 8931 144079 96869 37236 9569 406 118925 85147 98462 1141 303675 295239 17289 74067 18442 185441 58514 486538 291366 163442 30965 50302 20488 2017 6176003 3042400 5167529 4876455 6194938 4161030 3683747 2693314 1286274 2196421 2567734 1969082 1639187 1299538 284751 95687 137763 40998 10304 154749 103915 39733 10679 423 143064 102540 120757 1462 367823 329600 19336 79331 20701 210232 66458 552897 331331 193134 33050 51295 20861 2018 6961388 3507242 5811157 5490978 7025676 4668684 4256346 3049519 1448227 2463650 3076229 2200146 1685013 1470401 323781 107085 159466 45376 11855 162247 108853 41476 11483 435 171487 123020 147535 1866 443909 367663 21633 84892 23206 237933 75253 625358 376271 227599 35397 52308 21241 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2019 7837403 4032332 6527747 6175551 7960955 5238302 4910958 3448277 1628868 2760269 3678870 2455639 1702893 1661845 367802 119687 184323 50172 13622 165214 110806 42163 11806 439 205173 147293 179896 2375 534737 410061 24210 90801 25998 269053 85063 704719 427120 267872 38065 53341 21628 2020 8818804 4629671 7329024 6941607 9017202 5877336 5662487 3896608 1831241 3090969 4395921 2739405 1683478 1877192 417684 133684 212911 55448 15641 161993 108686 41417 11455 434 245254 176173 219153 3020 643601 457449 27101 97101 29121 304128 96054 791752 484896 315178 41118 54394 22022 Biểu số Kết dự báo áp dụng thuế suất 20% Tên tiêu Tổng sản phẩm nước Tích lũy tài sản Tiêu dùng cuối Tiêu dùng cá nhân Tiêu dùng phủ Xuất hàng hóa dịch vụ Tổng đầu tư xã hội GDP ngành công nghiệp GDP ngành nông nghiệp GDP ngành dịch vụ GDP khu vực FDI GDP khu vực kinh tế nhà nước GDP khu vực kinh tế tư nhân Tổng thu NSNN Thu khu vực kinh tế nhà nước Thuế VAT kinh tế nhà nước Thuế TNDN kinh tế nhà nước Thuế TTDB kinh tế nhà nước Thuế tài nguyên kinh tế nhà nước Thu kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế tư nhân Thuế TNDN kinh tế tư nhân Thuế TTDB kinh tế tư nhân Thuế tài nguyên kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế FDI Thuế TNDN kinh tế FDI Thuế TTDB kinh tế FDI Thuế tài nguyên kinh tế FDI Thu kinh tế FDI Thu xuất nhập Thu thuế xuất Thu thuế nhập Thuế TTDB hàng nhập Thuế VAT hàng nhập Thuế thu nhập cá nhân Tổng thu thuế VAT Tổng thu thuế TNDN Tổng thu thuế TTDB Tổng thu thuế tài nguyên Thuế TNDN dầu thô Thuế tài nguyên dầu 2015 4818432 2278507 4022439 3781875 4755717 3273215 2730101 2081014 1006332 1731091 1765385 1564383 1488664 1036554 218361 75725 101715 33219 7703 131226 88355 34200 8287 384 98215 70224 79717 882 249037 262492 15320 68806 16295 162072 51254 424367 277885 137517 37406 71746 28437 2016 5481590 2626193 4623591 4358964 5476769 3708584 3189839 2379521 1143081 1958988 2144689 1762990 1573911 1122617 236550 85521 105014 37055 8959 139197 97041 32154 9595 406 119417 77648 98911 1147 297123 296273 17289 74239 18514 186230 58681 488210 265119 164075 31001 50302 20488 2017 6203434 3052064 5220194 4929116 6229838 4161030 3703503 2705731 1291931 2205776 2584967 1977187 1641280 1274309 269749 96087 122154 41152 10357 149598 104138 34322 10715 424 144027 93769 121656 1475 360928 331111 19336 79572 20807 211397 66765 555649 301540 194329 33117 51295 20861 2018 7000129 3525403 5877484 5557299 7071424 4668684 4284952 3067122 1456215 2476798 3102105 2211492 1686531 1442822 306757 107644 141591 45590 11933 156770 109019 35807 11510 435 172934 112704 148912 1887 436436 369621 21633 85189 23343 239457 75687 629053 342411 229354 35496 52308 21241 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2019 7887015 4058497 6607921 6255720 8017686 5238302 4948503 3470901 1639098 2777025 3714077 2470044 1702894 1631289 348374 120398 163814 50441 13723 159400 110806 36349 11806 439 207141 135112 181805 2406 526464 412463 24210 91149 26166 270939 85619 709283 388616 270219 38196 53341 21628 2020 8879415 4663845 7423768 7036346 9085513 5877336 5709492 3924345 1843739 3111342 4441602 2756852 1680960 1843064 395429 134545 189346 55771 15767 155880 108413 35623 11410 434 247808 161750 221679 3063 634299 460311 27101 97496 29322 306394 96732 797159 441113 318183 41286 54394 22022 Biểu số Kết dự báo áp dụng thuế suất 18% từ 2018 Tên tiêu Tổng sản phẩm nước Tích lũy tài sản Tiêu dùng cuối Tiêu dùng cá nhân Tiêu dùng phủ Xuất hàng hóa dịch vụ Tổng đầu tư xã hội GDP ngành công nghiệp GDP ngành nông nghiệp GDP ngành dịch vụ GDP khu vực FDI GDP khu vực kinh tế nhà nước GDP khu vực kinh tế tư nhân Tổng thu NSNN Thu khu vực kinh tế nhà nước Thuế VAT kinh tế nhà nước Thuế TNDN kinh tế nhà nước Thuế TTDB kinh tế nhà nước Thuế tài nguyên kinh tế nhà nước Thu kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế tư nhân Thuế TNDN kinh tế tư nhân Thuế TTDB kinh tế tư nhân Thuế tài nguyên kinh tế tư nhân Thuế VAT kinh tế FDI Thuế TNDN kinh tế FDI Thuế TTDB kinh tế FDI Thuế tài nguyên kinh tế FDI Thu kinh tế FDI Thu xuất nhập Thu thuế xuất Thu thuế nhập Thuế TTDB hàng nhập Thuế VAT hàng nhập Thuế thu nhập cá nhân Tổng thu thuế VAT Tổng thu thuế TNDN Tổng thu thuế TTDB Tổng thu thuế tài nguyên Thuế TNDN dầu thô Thuế tài nguyên dầu 2015 4786792 2267719 3962083 3721523 4716211 3273215 2708479 2066804 999808 1720187 1747918 1554859 1484016 1065266 235355 75255 119423 33034 7644 138021 87891 41528 8219 383 97238 79121 78843 870 256072 260736 15320 68497 16173 160747 50900 421131 311818 136268 37334 71746 28437 2016 5422170 2606106 4508900 4244285 5401405 3708584 3148153 2352734 1130828 1938616 2109696 1745269 1567205 1177882 269279 84647 139072 36714 8846 151447 96346 45209 9488 404 117461 95679 97124 1122 311385 292967 17289 73687 18283 183708 58016 482162 330262 161609 30860 50302 20488 2017 6119050 3013540 5075212 4784146 6130710 4161030 3642786 2667537 1274530 2176990 2532079 1952246 1634726 1334893 306944 94857 161219 40677 10192 162740 103439 48277 10602 422 141071 115011 118900 1435 376416 326817 19336 78887 20506 208087 65820 547453 375802 190685 32910 51295 20861 2018 6959547 3469577 5879010 5558764 7057736 4668684 4254988 3048656 1447847 2463025 3075001 2199606 1684939 1400772 286631 107058 122354 45366 11852 151107 108845 30345 11481 435 171418 100453 147470 1865 421206 369038 21633 85101 23302 239001 75232 626323 305460 227619 35392 52308 21241 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2019 7879690 4031089 6641524 6289319 8031207 5238302 4942957 3467558 1637588 2774552 3708872 2467918 1702901 1590365 326806 120293 142405 50401 13708 153902 110806 30850 11806 439 206850 121341 181523 2401 512115 413036 24210 91232 26207 271388 85537 709337 347938 269937 38177 53341 21628 2020 8898713 4658797 7484691 7097265 9122092 5877336 5724472 3933177 1847719 3117827 4456180 2762405 1680127 1801444 371725 134819 165225 55874 15808 150362 108322 30210 11395 434 248623 145967 222486 3076 620152 461843 27101 97707 29429 307607 96948 799371 395797 319185 41339 54394 22022 ... luận tái cấu kinh tế vai trò thu TNDN tái cấu kinh tế Chương Thực trạng tái cấu kinh tế Việt Nam tác động thu TNDN tới tái cấu kinh tế Chương Hồn thiện sách thu TNDN thúc đẩy tái cấu kinh tế. .. luận tái cấu kinh tế vai trò thu thu nhập doanh nghiệp với tái cấu kinh tế 2.1 Lý luận cấu kinh tế tái cấu kinh tế 16 18 18 2.1.1 Khái niệm cấu kinh tế 18 2.1.2 Tái cấu kinh tế 22 2.2 Vai trò thu . .. tiêu thực tái cấu kinh tế Việt Nam - Làm rõ vai trò tác động thu TNDN tới cấu kinh tế Việt Nam đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện thu TNDN đến năm 2020 nhằm thúc đẩy tái cấu kinh tế Phạm vi,
- Xem thêm -

Xem thêm: Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam (LA TIẾN SĨ), Hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn