Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam Các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mại (LA TIẾN SĨ)

182 52 0
  • Loading ...
1/182 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 14:03

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU TUẤN TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT BÁN LẺ Ở VIỆT NAM: CÁC THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ HÀNH VI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2016 Viết thuê luận văn thạc1sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU TUẤN TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT BÁN LẺ Ở VIỆT NAM: CÁC THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ HÀNH VI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ CHUYÊN NGÀNH: Tài – Ngân hàng MÃ SỐ: 62340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS NGUYỄN THỊ NGỌC TRANG TP HỒ CHÍ MINH THÁNG 12 NĂM 2016 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CẢM ƠN Em xin chân thành gởi lời cảm ơn đến Cơ Nguyễn Thị Ngọc Trang tận tình hướng dẫn nghiên cứu Em xin cảm ơn Thầy Trần Ngọc Thơ, Thầy Vũ Việt Quãng, Thầy Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Thầy Hồng Trung Nam q Thầy Cơ có ý kiến phản biện, dẫn quý báu kiến thức kinh tế lượng góp ý hồn thiện nội dung Luận án Em xin cảm ơn Anh Chị Em đồng nghiệp gia đình hỗ trợ em hoàn thành nghiên cứu Viết thuê luận văn thạc3sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sĩ “Truyền dẫn lãi suất bán lẻ Việt Nam: thay đổi cấu trúc hành vi ngân hàng thương mại” tơi nghiên cứu thực giúp đỡ Thầy Cô mà cảm ơn Các thông tin, số liệu sử dụng Luận án trung thực có nguồn đáng tin cậy Nghiên cứu sinh Nguyễn Hữu Tuấn Khóa 2012 Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH 10 TÓM TẮT 11 PHẦN MỞ ĐẦU 12 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TRUYỀN DẪN CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ 22 1.1 Kênh truyền dẫn CSTT vai trò lãi suất bán lẻ truyền dẫn CSTT 22 1.1.1 Kênh truyền dẫn sách tiền tệ 22 1.1.2 Truyền dẫn lãi suất sách vào lãi suất bán lẻ 25 1.1.3 Truyền dẫn lãi suất bán lẻ phản ảnh hiệu lực sách tiền tệ 29 1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu lực truyền dẫn sách tiền tệ 30 1.2.1 Hành vi điều chỉnh cứng nhắc lãi suất bán lẻ 30 1.2.2 Hành vi điều chỉnh bất cân xứng lãi suất bán lẻ 33 1.2.3 Ảnh hưởng minh bạch sách tiền tệ, vấn đề la hóa 36 1.2.4 Hành vi thiết lập lãi cận biên NHTM 42 1.2.4.1 Mơ hình lý thuyết hành vi thiết lập lãi cận biên 44 1.2.4.2 Các yếu tố bên ngồi mơ hình lý thuyết 51 1.3 Các nghiên cứu truyền dẫn sách tiền tệ gần 53 1.3.1 Các nghiên cứu quốc tế 53 1.3.2 Các nghiên cứu nước 57 CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ HỆ THỐNG NHTM VIỆT NAM 64 2.1 Khung pháp lý sách tiền tệ 64 2.2 Minh bạch sách tiền tệ, kìm hãm tài la hóa 66 2.3 Hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 73 2.3.1 Quy mô ngành ngân hàng 73 2.3.2 Hiệu hoạt động ngành ngân hàng 75 2.3.3 Sức mạnh thị trường NHTM Việt Nam 77 2.3.4 Hoạt động kinh doanh phi truyền thống hệ thống NHTM Việt Nam 80 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ DỮ LIỆU 86 3.1 Chuỗi thời gian không dừng đồng liên kết 86 3.2 Ước lượng truyền dẫn lãi suất bán lẻ hành vi điều chỉnh lãi suất bán lẻ 88 3.2.1 Ước lượng cân dài hạn truyền dẫn lãi suất bán lẻ 88 3.2.2 Ước lượng cân ngắn hạn hành vi điều chỉnh lãi suất bán lẻ NHTM 92 Viết thuê luận văn thạc5sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 3.2.3 Mơ hình cấu trúc- ảnh hưởng minh bạch CSTT la hóa 94 3.3 Ứng dụng mơ hình liệu bảng nghiên cứu hành vi thiết lập lãi cận biên 99 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 114 KẾT QUẢ PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM 119 4.1 Hiệu lực truyền dẫn lãi suất bán lẻ hành vi điều chỉnh lãi suất bán lẻ 119 4.1.1 Kiểm định nghiệm đơn vị đồng liên kết 119 4.1.2 Kết cân dài hạn 120 4.1.3 Tác động minh bạch sách tiền tệ la hóa 123 4.1.3.1 Thay đổi cấu trúc: Minh bạch sách tiền tệ 123 4.1.3.2 Đơ la hóa truyền dẫn lãi suất bán lẻ 127 4.1.4 Kết ước lượng cân ngắn hạn tốc độ điều chỉnh lãi suất bán lẻ .129 4.1.5 Hành vi điều chỉnh lãi suất lẻ bất cân xứng 131 4.2 Các yếu tố định lãi cận biên tác động đến điều chỉnh lãi suất bán lẻ 134 4.2.1 Kết mơ hình liệu bảng với ước lượng Fixed effect 134 4.2.2 Kết mơ hình liệu bảng động .139 4.3 Các mơ hình kiểm chứng (Robustness checks) 146 4.3.1 Truyền dẫn lãi suất bán lẻ tiếp cận từ mơ hình VAR .146 4.3.2 Mơ hình kiểm chứng hành vi thiết lập lãi cận biên 153 KẾT LUẬN VÀ CÁC HÀM Ý CHÍNH SÁCH 159 5.1 Các kết luận .159 5.2 Các hàm ý sách 161 CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 166 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 168 Phụ lục 3.1 Thống kê mô tả hệ số tương quan biến lãi suất 175 Phụ lục 3.2 Danh mục ngân hàng mẫu nghiên cứu 176 Phụ lục 3.3 Các tiêu thống kê mô tả liệu nghiên cứu mơ hình lãi cận biên177 Phụ lục 3.4 Hệ số tương quan biến mô hình thực nghiệm mơ hình lãi cận biên 178 Phụ lục 4.1 Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi lãi suất 180 Phụ lục Kết phân tích truyền dẫn lãi suất tiền gửi mơ hình ARDL181 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt AIC ADF ARDL BCTC CRt CSH CSTT DF-GLS EC-EGARCH-M ECM EG-OLS FE FED FGLS FPE GDP GLS GMM GSO HHI HQ HSBC IFS IMF KPSS LR MCI NHNN NHNNg Diễn giải Akaike Information Criterion Augmented Dickey–Fuller Autoregresstive distributed lag Báo cáo tài The bank concentration index Chủ sở hữu Chính sách tiền tệ Dickey–Fuller-Generalized Least Squares The Error-Correction EGARCH in Mean The Error-Correction Model Engle-Granger Fixed effect Federal Reserve System Feasible Generalized Least Squares Akaike's Final Prediction Error Gross Domestic Products Generalized Least Squares Generalized method of moments General Statistics Office of Viet Nam Hirschman – Herfindahl Index Hannan-Quinn Information Criterion The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Thống kê tài Quỹ tiền tệ quốc tế International Monetary Fund Kwiatkowski–Phillips–Schmidt–Shin Likelihood Ratio Monetary Conditions Index Ngân hàng nhà nước Ngân hàng nước Viết thuê luận văn thạc7sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Chữ viết tắt NHTM CP NHTM NN NHTM OCR OECD OLS PL PP RBNZ SC SECM SIC SVAR TCTD TMCP TP.HCM TS VAR VCA VN VND WB WTO Diễn giải Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước1 Ngân hàng thương mại The Official Cash Rate The Organisation for Economic Co-operation and Development The Ordinary Least Squares Phillips & Loretan Phillips-Perron The Reserve Bank of New Zealand Schwarz Information Criterion The Structural Error-Correction Model Schwarz Information Criterion Structural Vector Autoregression Tổ chức tín dụng Thương mại cổ phần Thành Phố Hồ Chí Minh Tài sản Vector Autoregression Viet nam Competition Authority Việt Nam Đồng Việt Nam Ngân hàng giới World Trade Organization Ví dụ Ngân hàng Nơng Nghiệp Phát triển Nơng thôn Việt Nam thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC BẢNG Bảng Các quy định lãi suất Việt Nam 2000-2013 72 Bảng 2 Tỷ lệ tập trung CRt qua năm tính theo thu nhập 79 Bảng Tỷ lệ tập trung CRt qua năm tính theo tổng tài sản 80 Bảng Kỳ vọng mối quan hệ biến xác định lãi cận biên 112 Bảng Kỳ vọng mối quan hệ biến xác định lãi cận biên (tiếp theo) 113 Bảng 3 Các biến mơ hình nghiên cứu truyền dẫn lãi suất bán lẻ 115 Bảng Truyền dẫn lãi suất bán lẻ -Cân dài hạn 121 Bảng Minh bạch sách tiền tệ truyền dẫn lãi suất bán lẻ 124 Bảng Minh bạch sách tiền tệ truyền dẫn lãi suất bán lẻ 125 Bảng 4 Bất ổn lãi suất trước sau Việt Nam gia nhập WTO 127 Bảng Ảnh hưởng la hóa đến truyền dẫn lãi suất 128 Bảng Truyền dẫn lãi suất bán lẻ tức thời tốc độ điều chỉnh 130 Bảng Điều chỉnh cân xứng bất cân xứng lãi suất bán lẻ 131 Bảng Kết ước lượng mơ hình (3.11) (3.11) với Fixed effect 135 Bảng Các lần điều chỉnh lãi suất tài tái cấp vốn giai đoạn 2008-2015 141 Bảng 10 Các NHTM có mức thu nhập phi truyền thống cao lãi cận biên cao 142 Bảng 11 Mơ hình liệu bảng động ước lượng với System GMM 144 Bảng 12 Mơ hình liệu bảng động ước lượng với System GMM (tt) 145 Bảng 13 Các tiêu đo lường đa dạng hóa doanh thu, thu nhập tài sản 153 Bảng 14 Kết mơ hình robustness với ước lượng Fixed effect 156 Bảng 15 Kết ước lượng mơ hình Robustness với phương pháp GMMs 157 Viết thuê luận văn thạc9sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC HÌNH Hình Tỷ lệ la hóa giai đoạn 1999-2014 71 Hình 2 Quy mô ngành ngân hàng Việt Nam 1999-2011 74 Hình Lãi cận biên quốc gia Châu Á Thái Bình Dương 76 Hình Tỷ suất sinh lợi rủi ro hệ thống ngân hàng Việt Nam trung bình quốc gia Châu Á 77 Hình Xu hướng lãi cận biên thu nhập phi truyền thống NHTM Việt Nam 82 Hình Diễn biến thu nhập phi truyền thống NHTM VN giai đoạn 2008-2013 84 Hình Cơ cấu thu nhập phi truyền thống NHTM VN giai đoạn 2008-2014 84 Hình Xu hướng loại lãi suất giai đoạn 1999-2014 116 Hình Chỉ số la hóa thực la hóa danh nghĩa 117 Hình Diễn biến lãi suất cho vay trung bình năm giai đoạn 2008-2015 141 Hình Mơ quan hệ phi tuyến lãi cận biên với thu nhập phi truyền thống 146 Hình Phản ứng truyền dẫn lãi suất sách (PR) đến lãi suất bán lẻ 148 Hình 4 Phản ứng truyền dẫn lãi suất liên ngân hàng đến lãi suất bán lẻ 149 Hình Phản ứng truyền dẫn lãi suất sách (PR) Tbill đến lãi suất thị trường liên ngân hàng 150 Hình Mức độ đa dạng hóa thu nhập, doanh thu tài sản NHTM VN 154 10 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Cao Thị Ý Nhi & Lê Thu Giang (2015) Ứng dụng mô hình SVAR nghiên cứu truyền dẫn tiền tệ gợi ý sách tiền tệ Việt Nam Tạp chí Kinh Tế & Phát Triển, Số 261 trang 37-47 Chu Khánh Lân (2012) Nghiên Cứu Thực Nghiệm Về Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Qua Kênh Tín Dụng Tại Việt Nam Tạp chí ngân hàng, Số trang 17-23 Đào Thị Thanh Bình (2013) Điều tiết lãi suất tác động trần lãi suất huy động lên hệ thống ngân hàng Việt Nam Tạp chí Kinh Tế & Phát Triển, Số 198 trang 38-44 Đinh Thị Thu Hồng & Phan Đình Mạnh (2013) Hiệu sách tiền tệ thơng qua kênh truyền dẫn lãi suất Tạp chí Phát triển Hội nhập, Số 12 trang 39-47 Lê Phan Thị Diệu Thảo & Nguyễn Thị Thu Trang (2014) Hiệu ứng truyền dẫn lãi suất: ứng dụng mơ hình hiệu chỉnh sai số ECM Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, số 102 trang 25-35 Luật Các Tổ Chức Tín Dụng Số: 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 06 năm 2010 Nguyễn Khắc Quốc Bảo & Nguyễn Hữu Huy Nhựt (2013), Bằng chứng thực nghiệm truyền dẫn lãi suất bất cân xứng VN, Tạp chí Phát triển Kinh tế, số 274 trang 11-22 Nguyễn Kim Nam, Trương Ngọc Hảo Nguyễn Thị Hằng Nga (2014) Tác động truyền dẫn tỷ giá hối đoái đến lạm phát Việt Nam Tạp chí cơng nghệ Ngân hàng số 105 trang 3-10 Nguyễn Thị Ngọc Trang & Lục Văn Cường (2012) Sự chuyển dịch tỷ giá hối đoái vào mức giá Việt Nam Tạp chí Phát Triển & Hội Nhập, Số (17), Trang 7-13 Nguyễn Thị Ngọc Hà & Vũ Thanh Hương (2012) Đánh giá mức độ cam kết thực thi cam kết WTO lĩnh vực dịch vụ ngân hàng Việt Nam Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh, số 28 (2012) trang 269‐279 Nguyễn Đại Lai (2010) Cơ chế lãi suất thỏa thuận trung dài hạn vào thực tiễn sao? Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng, Số 49 trang 12-14 Phạm Hoàng Ân & Nguyễn Thị Ngọc Hương (2013) Tác động quyền sở hữu đến thu nhập lãi cận biên ngân hàng thương mại Việt Nam Tạp chí Cơng nghệ Ngân hàng số 93 trang 49-55 Phạm Huy Hùng (2005) Một số suy nghĩ định hướng nâng cao hiệu điều hành sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nước đến năm 2010 Tạp chí Ngân hàng Số chuyên đề Trực tuyến tại: http://www.sbv.gov.vn/webcenter/portal/vi/menu/rm/apph/tcnh/tcnh_chitiet?leftWidth=20%25&dID=266354&showFooter=fals e&showHeader=false&dDocName=CNTHWEBAP01162521396&rightWidth=0%25¢erWidth=80%25&_afrLoop=37448 23966066334#%40%3F_afrLoop%3D3744823966066334%26centerWidth%3D80%2525%26dDocName%3DCNTHWEBAP0 1162521396%26dID%3D266354%26leftWidth%3D20%2525%26rightWidth%3D0%2525%26showFooter%3Dfalse%26show Header%3Dfalse%26_adf.ctrl-state%3Dfz9jue32u_9 Phạm Quốc Việt (2010) Một số suy nghĩ lãi suất Nội san số 1-2010 Trường Cán quản lý nông nghiệp Phát triển nơng thơn Sử Đình Thành (2012) Phân tích yếu tố tác động đến lạm phát Việt Nam Kỷ yếu Hội thảo khoa học Việt Nam sau năm gia nhập WTO: Các phương diện kinh tế, quản trị, tài luật pháp, tháng 10/2012, 73-95 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Trầm Thị Xuân Hương, Võ Xuân Vinh & Nguyễn Phúc Cảnh (2014) Truyền dẫn sách tiền tệ qua kênh lãi suất ngân hàng Việt Nam trước sau khủng hoảng Tạp chí kinh tế & phát triển, Số 283 trang 42-67 Trần Ngọc Thơ & Nguyễn Ngọc Định (2011) Tài quốc tế, NXB Thống Kê Trần Ngọc Thơ Nguyễn Hữu Tuấn (2012) Truyền dẫn tỷ giá hối đoái Việt Nam trước sau gia nhập WTO (2012) Kỷ yếu Hội thảo khoa học Việt Nam sau năm gia nhập WTO: Các phương diện kinh tế, quản trị, tài luật pháp, tháng 10/2012, 96-110 Trường Đại học Kinh Tế Thành phố Hồ Chí Minh Trần Ngọc Thơ Nguyễn Hữu Tuấn (2013) Cơ chế truyền dẫn sách tiền tệ Việt Nam tiếp cận theo mơ hình SVAR Tạp chí Phát triển hội nhập, số10 (20) trang 17-21 168 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 VCA- Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ Công Thương (2010) Báo cáo đánh giá cạnh tranh 10 lĩnh vực kinh tế Online at: http://www.earlywarning.vn/portal/sites/default/files/vca/FINAL%20REPORT_VIET1.pdf [accessed on 1/7/2014] Tiếng Anh Aaronson, S A., & Abouharb, M R (2013) Does the WTO help member states improve governance? World Trade Review, FirstView Article, October 2013, pp - 36 Acosta-Ormaechea, S., & Coble, D (2011) Monetary Transmission in Dollarized and Non-Dollarized Economies:The Cases of Chile, New Zealand, Peru and Uruguay IMF Working Paper, WP/11/87 Aizenman, J., Chinn, M., & Ito, H (2008) Assessing the Emerging Global Financial Architecture: Measuring the Trilemma’sConfigurations over time NBER Working Paper Series, #14533 Amparo , N., & Maudos, J (2005) Explaining Market Power Differences In Banking: A Cross-Country Study Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, S.A (Ivie) in its series Working Papers Serie EC with number 2005-10 Ando, A., & Modigliani, F (1963) The ‘life-cycle’ hypothesis of saving: aggregate implications and tests American Economic Review, 53, 55–84 Angbazo, L (1997) Commercial bank net interest margins, default risk, interest-rate risk and off-balance sheet banking Journal of Banking and Finance, 21: 55-87 Arellano, M., & Bond, R (1991) Some test of specification for panel data: Monte Carlo evidence and application to employment equations Review of Economics Studies, 58: 277-297 Arellano, M., & Bover, O (1995) Another Look at the Instrumental-Variable Estimation of ErrorComponents Models Journal of Econometrics, 68: 29-52 Aysun, U., & Hepp, R (2016) The determinants of global bank lending: Evidence from bilateral crosscountry data Journal of Banking & Finance, 66, 35-52 Aziakpono, M., & Wilson, M (2010) Interest Rate Pass-Through and Monetary Policy Regimes in South Africa The Centre for the Study of African Economies Conference 2010 Economic Development in Africa (p Paper ID 487) Oxford University, UK Basu, S R (2008) Does WTO accession affect domestic economic policies and institutions? HEI Working Paper No: 03/2008, Online at Beck, T (2008) Bank Competition and Financial Stability:Friends or Foes? World Bank Policy Research Working Paper, 4656 Beim, D., & Calomiris, C (2001) Emerging Financial Markets McGraw-Hill/Irwin Bernanke, B S (1986) Alternative explanations of the money-income correlation Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, Elsevier, 25: 49-99 Bernanke, B S (1990) On the predictive power of interest rates and interest ratespreads New England Economic Review, Nov/Dec: 51-68 Bernanke, B S., & Blinder, A S (1988) Credit, money, and aggregate demand American Economic Review Papers and Proceedings, 78: 435-439 Bernanke, B., & Gertler, M (1995) Inside the black box: The credit channel of monetary transmission mechanism Journal of Economic Perspectives, 9: 27-48 Viết thuê luận văn thạc169 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Bhattacharya, R (2014) Inflation dynamics and monetary policy transmission in Vietnam and emerging Asian Journal of Asian Economics, 34: 16-26 Bohl, M., & Siklos, P (2002) The Bundesbank's inflation policy and asymmetric behavior of the German term structure Wilfrid Laurier University Working Paper, Available at SSRN: http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.338600 [Accessed 18/7/2013] Bondt, D (2002) Retail bank interestrate pass-through:new evidence at the euroarea level European Central Bank Working Paper No.136 Borio, C., & Fritz, W (1995) The response of short-term bank lending rates to policy rates: A cross-country perspective BIS Working Papers with number 27, Online at: Borys, M M., & Horváth, R (2008) The Effects of Monetary Policy in the Czech Republic: An Empirical Study Working paper series of the Czech National Bank (CNB), Available at http://www.cnb.cz Bown, C P., & Hoekman, B M (2007) Developing Countries and Enforcement of Trade Agreements: Why Dispute Settlement Is Not Enough World Bank, Policy Research Working Paper 4450, December 2007 Boyd, J H., & Nicolo, G D (2003) Bank Risk-Taking and Competition Revisited IMF Working Paper No 03/114 Bredin, D., Fitzpatrick, T., & O'Reilly, G (2001) Retail interest rate pass-though: the Irish experience Central Bank of Ireland Technical Paper November Brock, P., & Suarez, R L (2000) Understanding the behavior of bank spreads in Latin America Journal of Development Economics, 63: 113-134 Calvo, G., & Reinhart, C (2002) Fear of Floating Quarterly Journal of Economics, 107: 379–408 (Cambridge, MA: National Bureau of Economic Research) Carbó, S., & Rodríguez, F (2007) The determinants of bank margins in European banking Journal of Banking & Finance, 31: 2043-2063 Cas, S M., Carrión-Menéndez, A., & Frantischek, F (2011) The Policy Interest-Rate Pass-Through in Central America IMF Working Paper, WP/11/240 Charoenseang, J., & Manakit, P (2007) Thai monetary policy transmission in an inflation targeting era Journal of Asian Economics, 18: 144–157 Chong, B S., Liu, M H., & Shrestha, K (2006) Monetary transmission via the administered interest rate channel Journal of Banking and Finance, 30: 1467–1484 Chortareas, G., Jesus , G.-G., & Claudia , G (2012) Competition, efficiency and interest rate margins in Latin American banking International Review of Financial Analysis, 24: 93-103 Choudhri, E., & Hakura, D (2001) Exchange Rate Pass-Through to Domestic Prices: Does the Inflationary Environment Matter IMF Working paper WP/01/194 Collins-Williams, T., & Wolfe, R (2010) Transparency as a Trade Policy Tool: The WTO’s Cloudy Windows World Trade Review , (04): 551-581 Demirgỹỗ, K A., & Huizinga, H (1999) Determinants of commercial bank interest margins and profitability: Some international evidence World Bank Economic Review, 13: 379-408 Disyatat, P., & Vongsinsirikul, P (2003) Monetary policy and the transmission mechanism in Thailand Journal of Asian Economics, 14: 389–418 Drakos, K (2002) The Dealership model for interest margins: The case of the Greek banking industry Journal of Emerging Market Finance, 1: 75-98 Edwards, F., & Mishkin, F S (1995) The decline of traditional banking: implications for financial stability and regulatory policy NBER Working Papers No 4993 170 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Egert, B., Crespo-Cuaresma, J., & Reininger, T (2007) Interest rate pass-through in Central and Eastern Europe: Reborn from ashes merely to pass away? Journal of Policy Modeling, 29: 209–225 Eijffingery, S C., & Geraats, P M (2003) How Transparent Are Central Banks? CEPR Discussion Papers 3188, C.E.P.R Discussion Papers Enders, W., & Granger, C (1988) Unit-root test and asymmetric with an example using the structure of interest rates Journal of Business and Economic Statistics, 16: 304–311 Engle, R F., & Granger, C W (1987) Co-integration and error correction: Representation, estimation and testing Econometrica, 55 (2): 251–276 Flannery, M., & James, C (1984) The effect of interest rate changes on common stock returns of financial institution Journal of Finance, 34: 1247-1287 Fourie, L J., Falkena, H B., & Kok, W J (1999) Student Guide to The South African FinancialSystem Second Edition, Cape Town: Oxford University Press Friedman, M., & Schwartz, A J (1963) A Monetary History of the United States, 1867-1960 Princeton University Press Frost, D B (1999) An asymmetric generator for error correction mechanisms, with application to bank mortgage-rate dynamics Journal of Business and Economic Statistics, 17: 253–263 Fu, X., Lin, Y., & Molyneux, P (2014) Bank competition and financial stability in Asia Pacific Journal of Banking & Finance, 38: 64–77 Fungáčová, Z., & Poghosyan, T (2011) Determinants of bank interest margins in Russia: Does bank ownership matter? Economic Systems, 35: 481-495 Gelos, R (2006) Banking spreads in Latin America IMF Working Paper WP/06/44 Geraats, P M (2002) Central Bank Transparency The Economic Journal, 112: 532-565 Geraats, P M., Eij¢nge, S C., & Cruijsen, C A (2006) Does Central Bank Transparency Reduce Interest rate? De Nederlandsche Bank (DNB) Working Paper, No 85/January 2006 Gidlow, R M (1998) Instruments of Monetary Policy in South Africa SA Financial Sector Forum, Online at [Accessed on 8/8/2013] Gilberto , T., & Mark , S (2010) Pricing Behaviour and the Cost-Push Channel of Monetary Policy Review of Political Economy, 22 no 1: 19- 40 Gonzalo, J (1994) Five alternative methods of estimating long-run equilibrium relationships Journal of Econometrics, 60 (1-2): 203-233 Granger, C W (1983) Co-integrated Variables and Error Correction Models Discussion Paper, No 83-13a, Lajola University, California, San Diego Hannan, T., & Berger, A (1991) The rigidity of prices: evidence from the bankingindustry American Economic Review, 81: 938–945 Havrylyshyn, O., & Beddies, C (2003) Dollarization in the Former Soviet Union: from Hysteria to Hysteresis Comparative Economics, 45: 329–357 Hendry, D (1995) Dynamic Econometrics Oxford: Oxford University Press Hendry, D F., & Ericsson, N R (1991) Modeling the demand for narrow money in the United Kingdom and the United States European Economic Review, 35: 883-881 Ho, T., & Saunders, A (1981) The determinants of banks interest margins: Theory and empirical evidence Journal of Financial and Quantitative Analysis , XVI (4): 581-600 IMF (2011) IMF Country Report No 11/58 Online [Accessed 13 December 2012] Viết thuê luận văn thạc171 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 at Isakova, A (2008) Monetary Policy Efficiency in the Economies of Central Asia Czech Journal of Economics and Finance, 58: 525-553 Karagiannis, S., Panagopoulos, Y., & Vlamis, P (2010) Symmetric or Asymmetric Interest Rate Adjustments? Evidence from Greece, Bulgaria and Slovenia LSE Research Online Documents on Economics 29168, London School of Economics and Political Science, LSE Library Online at [Accessed on 8/8/2013] Kasman, A., Tunc, G., Vardar, G., & Okan, B (2010) Consolidation and commercial bank net interest margins: Evidence from the old and new European Union members and candidate countries Economic Modelling, 27: 648–655 Kitamuray, T., Mutoz, I., & Takei, I (2015) How Do Japanese Banks Set Loan Interest Rates?:Estimating Pass-Through Using Bank-Level Data Bank of Japan Working Paper Series, No.15-E-6 July 2015 Kleimeier, S., & Sander, H (2006) Expected versus unexpected monetarypolicy impulses and interest rate passthrough in eurozone’sretail banking markets Journal of Banking and Finance, 30: 1839–1870 Koluk, T., & Mehrotra, A (2009) The impact of Chinese monetary policy shocks on East and South-East Asia Economics of Transition, 17: 121–145 Koop, G (2005) Analysis of economic data ( Second ed.) Chichester, England: John Wiley & Sons Ltd, Kunt, A D., & Huizinga, H (2010) Bank activity and funding strategies: The impact on risk and returns Journal of Financial Economics, 98: 626–650 Kwapil, C., & Scharler, J (2010) Interest rate pass-through, monetary policy rules and macroeconomic stability Journal of International Money and Finance, 29: 236–251 Le Viet, H., & Pfau, W (2008) VAR Analysis of the Monetary Transmission Mechanism in Vietnam Applied Econometrics and International Development, 9: 165-179 Leiderman, L., Maino, R., & Parrado, E (2006) Inflation Targeting in Dollarized Economies IMF Working Paper 06/157 Lerner, E M (1981) Discussion: the determinants of banks interest margins: theory and empirical evidence Journal of Financial and Quantitative Analysis, XVI, No 4: 601-602 Levy-Yeyati, E (2006) Financial dollarization: evaluating the consequences Economic Policy, 21(45), 61118 Lim, G (2001) Bank interest rates adjustment: are they asymmetric? Economic Record, 77: 135–147 Lin, J.-R., Chung, H., Hsieh, M.-H., & Wu, S (2008) The determinants of interest margins and their effect on bank diversification: Evidence from Asian banks Journal of Banking & Finance, 32: 501–511 Liu, M.-H., Margaritis, D., & Tourani-Rad, A (2008) Monetary policy transparency and pass-through of retail interest rates Journal of Banking & Finance, 32: 501–511 López-Espinosa, G., Moreno, A., & Pérez de Gracia, F (2011) Banks’ Net Interest Margin in the 2000s: A Macro-Accounting international perspective Journal of International Money and Finance, 30: 1214– 1233 Manna, M., Pill, H., & Quiros, G (2001) The Eurosystem’s Operational Framework in the Context of the ECB’s Monetary Policy Strategy International Finance, 4: 65–99 Martínez, M., & Mody, A (2004) How foreign participation and market concentration impact bank spreads: evidence from Latin America Journal of Money, Credit and banking, 36: 511-537 Masciandaro, D., Quintyn, M., & Taylor, M (2008) Inside and outside the central bank: Independence and accountability in financial supervision: trends and determinants European Journal of Political Economy 24: 833–848 172 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Maudos, J., & Fernandez de Guevara, J (2004) Factors explaining the interest margin in the banking sectors of the European Union Journal of Banking & Finance, 28: 2259-2281 Maudos, J., & Solísa, L (2009) The determinants of net interest income in the Mexican banking system: An integrated model Journal of Banking & Finance, 33: 1920–1931 McCarthy, J (2007) Pass-through of exchange rates and Import prices to domestic inflation in some industrialized economies Eastern Economic Journal, Eastern Economic Association, 33: 511-537 McKinnon, R I (1974) Money and capital in economic development: By R.I McKinnon (Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1973 Pp 177 index.) Journal World Development, 2: 87-88 Meltzer, A H (1995) Monetary, credit and (other) transmission processes: a monetarist perspective Journal of Economic Perspectives, 9: 49-72 Mishkin, F S (1978) The Household Balance Sheet and the Great Depression The Journal of Economic History, Cambridge University Press, 38: 918-937 Mishkin, F S (1996) The Channels of Monetary Transmission: Lessons for Monetary Policy NBER Working Paper Series 5464, Online at: [Accessed 15 September 2012] Mishkin, F S (2004) Economics of Money, Banking, and Financial Markets 7th edition, Addison Wesley, ISBN-10: 0321062736 Mishra, P., Montiel, P., & Spilimbergo, A (2010) Monetary transmission in low income countries IMF Working Paper WP/10/223 Modigliani, F (1986) Life Cycle, Individual Thrift, and the Wealth of Nations American Economic Review, American Economic Association, 76: 297-313 Mojon, B (2000) Financial structure and the interest channel of the ECB monetary policy ECB Working Paper No 40 Mwase, N., & Kumah, F Y (2015) Revisiting the Concept of Dollarization: The Global Financial Crisis and Dollarization in Low-Income Countries IMF Working Paper, WP/15/12 Neumark, D., & Sharpe, S (1992) Market structure and the nature of price rigidity Quarterly Journal of Economics, 107: 657–680 Nguyen, J (2012) The relationship between net interest margin and noninterest income using a system estimation approach Journal of Banking & Finance, 36: 2429–2437 Nguyen, M., Skully, M., & Perera, S (2012) Bank market power and revenue diversification Evidence from selected ASEAN countries Journal of Asian Economics, 23: 688–700 Nikoloz, G (2011) Determinants of Interest Rate Pass-Through: Do Macroeconomic Conditions and Financial Market Structure Matter? IMF Working Paper, WP/11/176 Obstfeld, M., & Rogoff, K (1995) The mirage of fixed exchange rates Journal of Economic Perspectives, 9: 73-96 Papadamou, S (2013) Market anticipation of monetary policy actions and interest rate transmission to US Treasury market rates Econ Model 33: 545–551 Papadamou, S., Sidiropoulos, M., & Spyromitros, E (2015) Central bank transparency and the interest rate channel: Evidence from emerging economies Economic Modelling, 48 (2015): 167–174 Perera, A., & Wickramanayake, J (2016) Determinants of commercial bank retail interest rate adjustments: Evidence from a panel data model Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, In Press, Corrected Proof — Note to http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2016.05.006 users Available online Viết thuê luận văn thạc173 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 26 May 2016 Phillips, P., & Loretan, M (1991) Estimating long-run equilibria The Review of Economic Studies, 58: 407436 Raunig, b., & Scharler, j (2009) Money Market Uncertainty and Retail Interest Rate Fluctuations: A CrossCountry Comparison German Economic Review, 10: 176-192 Romer, C D., & Romer, D H (1990) New evidence on the monetary transmission mechanism Brookings Paper on Economic Activity, 1: 149-213 Rousseas, S (1985) A mark-up theory of bank loan rates Journal of Post Keynesian Economics, 8: 135– 144 Rudin, J R (1988) Central Bank Secrecy, ‘FedWatching’, and the Predictability of Interest Rates Journal of Monetary Economics, 22 (2):317-334 Sander, H., & Kleimeier, S (2004) Convergence in euro-zone retail banking? What interest rate passthrough tells us about monetary policy transmission, competition and integration Journal of International Money and Finance, 23: 461–492 Saunders, A., & Schumacher, L (2000) The determinants of bank interest rate margins: An international study Journal of International Money and Finance, 19: 813-832 Savin, N E., & White, K J (1997) The Durbin-Watson Test for Serial Correlation with Extreme Sample Sizes or Many Regressors Journal Econometrica, 45 (8): 1989-1996 Scholnick, B (1999) Interest Rate Asymmetries in Long-Term Loan and Deposit Markets Journal of Financial Services Research, 16: 5-26 Soedarmono, W., Machrouh, F., & Tarazi, A (2011) Bank market power, economic growth and financial stability: Evidence from Asian banks Journal of Asian Economics, 22: 460–470 Stiglitz, J., & Weiss, A (1981) Credit Rationing in Markets with Imperfect Information American Economic Review, 71: 393 - 410 Tabellini, G (1987) Secrecy of Monetary Policy and the Variability of Interest Rates Journal of Money, Credit and Banking, 19 (4): 425–436 Taylor, J B (1995) The Monetary Transmission Mechanism: An Empirical Framework Journal of Economic Perspectives, American Economic Association, 9: 11-26 Tobin, J (1969) Money and Income: Post Hoc Ergo Propter Hoc? Cowles Foundation Discussion Papers 283, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University Vinh, V X., & Canh, N P (2014) Monetary Policy Transmission in Vietnam: Evidence From A VAR Approach 27th Australasian Finance and Banking Conference 2014 Paper, Online at [Accessed 15 April 2015] Wang, K.-M., & Lee, Y.-M (2009) Market volatility and retail interest rate pass-through Economic Modelling, 26: 1270–1282 Wang, K.-M., & Thanh-Binh, N T (2010) Asymmetric pass-through and risk of interest rate: an empirical exploration of Taiwan and Hong Kong Applied Economics, Taylor and Francis Journals, 42: 659-670 White, H (1980) A Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity Econometrica, 48: 817-38 Windmeijer, F (2005) A finite sample correction for the variance of linear efficient twostep GMM estimators Journal of Econometrics, 126: 25-51 Zulkhibri, M (2012) Policy rate pass-through and the adjustment of retail interest rates: Empirical evidence from Malaysian financial institutions Journal of Asian Economics, 23: 409–422 174 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phụ lục 3.1 Thống kê mô tả hệ số tương quan biến lãi suất 3.1 A Thống kê mô tả DR PR Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis 8.01 7.20 17.16 3.54 2.99 1.10 3.82 7.42 6.50 15.00 4.80 2.94 1.32 3.72 Jarque-Bera Probability 42.87 0.00 58.66 0.00 Sum Sum Sq Dev Observations LD TBILL VNIBOR3 D07 D10 DFDC 11.51 7.06 8.51 0.43 2.67 0.54 11.03 6.09 7.79 0.00 0.00 1.00 20.25 15.60 19.46 1.00 1.00 1.00 8.04 3.34 2.28 0.00 0.00 0.00 2.56 2.49 2.97 0.50 0.44 0.50 1.47 1.07 1.15 0.27 1.05 -0.16 4.88 3.48 4.82 1.07 2.10 1.03 95.09 0.00 37.27 0.00 67.22 0.00 31.21 0.00 1498.05 1387.85 2151.45 1319.83 1591.11 81.00 1660.62 1612.28 1214.54 1152.97 1646.00 45.91 187.00 187.00 187.00 187.00 40.67 0.00 50 101.00 36.63 DR LD PR VNIBOR3 TBILL D07 D10 DFDC 1.00 0.89 0.82 0.83 0.75 0.61 0.42 -0.46 LD 1.00 0.85 0.84 0.71 0.47 0.34 -0.31 PR 1.00 0.76 0.78 0.61 0.50 -0.45 VNIBOR3 TBILL 1.00 0.76 0.33 0.03 -0.12 46.45 187.00 187.00 187.00 187.00 3.1 B Hệ số tương quan DR 31.17 0.00 1.00 0.55 0.39 -0.31 D07 D10 1.00 0.69 -0.84 Viết thuê luận văn thạc175 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.00 -0.65 DFDC 1.00 Phụ lục 3.2 Danh mục ngân hàng mẫu nghiên cứu STT Mã ABB ACB AGRB BID BVB CMFC 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 CTG DAB DCB EAB EIB FCB GB GDB HBB HDB KLB LVB MBB MDB MHBB MSB Tên ngân hàng An Binh Bank Asia Commercial Bank Agribank Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam Bao Viet Bank Công Ty Cổ phần Tài Chính Xi Măng VietinBank DaiA Bank OceanBank DongA Bank Eximbank Ficombank GP Bank Gia Dinh Bank Habubank HDBank Kien Long Bank LienVietBank MBBank Mekong Development Bank MHB Bank MaritimeBank STT 23 24 25 Mã NAB NASB NVB Tên ngân hàng Nam A Bank North Asia Bank Nam Viet Bank 26 OCB 27 PGB ORICOMBANK PG Bank 28 PNB Southern Bank PetroVietnam Finance Corp Saigon Commercial Bank SeaBank SAIGONBANK SH Bank Sacombank Trust Bank Techcombank Tien Phong Bank Viet A Bank Vietcombank VIBBank VPbank Vietnam Tin Nghia Bank VietBank Western Bank 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 PVF SCB SEAB SGB SHB STB TB TCB TPB VAB VCB VIB VPB VTNB VTTB WEB 176 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phụ lục 3.3 Các tiêu thống kê mơ tả liệu nghiên cứu mơ hình lãi cận biên Variable m ps1_cr ps1_crasset ps2 ps3 ps4 ps5 ps6 ps7 ps8 ps9 ps10 ps11 psnon ps12 ps13 ps13b ps14 div1 div2 div3 gdp inf Obs 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 274 Mean 0.027 0.025 0.025 0.017 0.014 0.137 0.081 0.002 9.830 0.002 0.003 0.002 0.000 0.008 0.001 0.244 0.042 0.873 0.252 0.367 0.760 0.058 0.113 Std Dev 0.018 0.039 0.035 0.014 0.017 0.102 0.168 0.006 1.489 0.003 0.006 0.005 0.002 0.008 0.003 0.119 0.035 0.171 0.275 0.265 0.175 0.004 0.064 Min Max (0.112) 0.100 0.000 0.245 0.000 0.198 0.003 0.213 0.000 0.238 0.029 0.800 0.000 0.475 0.000 0.079 5.619 13.192 (0.004) 0.020 0.000 0.039 (0.019) 0.055 (0.011) 0.013 (0.010) 0.059 (0.001) 0.036 0.034 0.734 0.000 0.212 0.415 3.227 (1.103) 0.980 (0.463) 2.131 0.112 0.997 0.052 0.064 0.041 0.230 Nguồn: tính tốn tác giả Viết thuê luận văn thạc177 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phụ lục 3.4 Hệ số tương quan biến mơ hình thực nghiệm mơ hình lãi cận biên m m ps1_cr ps1_crasset ps2 ps3 ps4 ps5 ps6 ps7 ps8 ps9 ps10 ps11 psnon ps12 ps13 ps13b ps14 div1 div2 div3 gdp inf ps1_cr 0.03 0.00 -0.09 -0.22 0.52 0.11 -0.05 -0.20 0.11 -0.18 0.05 -0.04 -0.08 0.02 -0.06 -0.05 -0.59 -0.23 -0.02 -0.05 -0.02 0.05 1.00 0.97 0.00 0.14 -0.37 -0.01 -0.01 0.74 0.18 0.05 -0.08 0.09 0.08 -0.04 -0.23 0.16 0.05 0.08 0.08 -0.19 0.00 -0.02 ps1_crt 1.00 -0.04 0.13 -0.40 -0.01 -0.02 0.78 0.20 0.05 -0.08 0.12 0.09 -0.03 -0.19 0.15 0.03 0.09 0.10 -0.14 0.00 -0.04 ps2 1.00 0.75 0.35 -0.02 0.15 -0.04 -0.11 -0.02 -0.06 -0.10 -0.12 0.04 -0.22 -0.02 0.74 -0.20 0.50 -0.16 -0.17 -0.03 ps3 1.00 0.22 -0.01 0.21 0.09 -0.02 0.00 0.16 -0.11 0.07 -0.02 -0.15 -0.04 0.74 -0.09 0.49 -0.13 -0.10 -0.09 ps4 1.00 -0.04 -0.02 -0.69 -0.07 -0.02 0.21 -0.05 0.09 0.03 0.03 -0.17 -0.09 -0.13 0.10 -0.09 -0.05 0.07 ps5 1.00 0.63 0.04 0.01 -0.01 -0.09 -0.15 -0.11 -0.01 0.05 -0.06 0.02 -0.27 0.20 -0.03 0.45 0.47 178 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phụ lục 3.4 Hệ số tương quan biến mơ hình thực nghiệm (tiếp theo) ps6 ps6 ps7 ps8 ps9 ps10 ps11 psnon ps12 ps13 ps13b ps14 div1 div2 div3 gdp inf 1.00 0.04 -0.06 -0.03 0.01 -0.15 -0.08 -0.04 -0.03 -0.05 0.19 -0.18 0.19 -0.01 0.26 0.29 ps7 ps8 1.00 0.19 0.03 -0.14 0.05 0.01 0.01 -0.35 0.20 0.16 0.03 0.22 0.10 0.02 -0.17 1.00 -0.14 0.08 0.13 0.35 -0.09 0.01 0.14 -0.23 0.35 -0.01 0.04 0.10 0.09 ps9 1.00 -0.19 -0.04 0.58 0.53 -0.15 -0.17 0.05 0.14 0.11 -0.02 0.00 -0.03 ps10 1.00 -0.09 0.54 -0.03 -0.01 0.01 -0.10 0.25 0.11 0.12 -0.04 -0.10 ps11 1.00 0.24 -0.03 0.12 0.25 -0.15 0.41 -0.17 -0.02 -0.05 0.18 psnon 1.00 0.35 -0.09 0.00 -0.15 0.52 0.11 0.08 -0.01 -0.01 Phụ lục 3.4 Hệ số tương quan biến mơ hình thực nghiệm (tiếp theo) ps12 ps13 ps13b ps14 div1 div2 div3 gdp inf ps12 ps13 ps13b ps14 div1 div2 div3 gdp 1.00 -0.04 1.00 -0.10 -0.01 1.00 0.03 -0.23 0.00 1.00 -0.07 0.06 0.25 -0.19 1.00 0.11 -0.25 -0.12 0.39 -0.23 1.00 0.08 -0.03 0.01 -0.05 0.04 0.03 1.00 -0.01 0.05 -0.06 -0.10 0.01 -0.13 0.06 1.00 -0.12 0.19 0.23 -0.02 0.04 -0.27 -0.06 0.22 Nguồn: Tính tốn tác giả Viết th luận văn thạc179 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phụ lục 4.1 Kết kiểm định nghiệm đơn vị chuỗi lãi suất ADF DF-GLS No trend Trend LD N (1%) N (1%) DR N N PR N (5%) N (1%) VNIBOR3 N Tbill No trend N (5%) N (1%) KPSS Trend No trend ZA Trend model A N N (5%) N N N N N (5%) N N N S N N N N N (10%) N (10%) N (10%) N (5%) N (5%) N (5%) DLD S S S S S S S DDR S S S S S S S DPR S S S S S S S DVNIBOR3 S S N S (5%) S S S Dtbill S S S S S S S N N (1%) N N N Model B M9 2008 M9 2008 M11 2011 M9 2008 M10 2008 M3 2012 M2 2008 M3 2012 M1 2008 M10 2008 PP Month N (1%) M1 2011 M11 2011 M3 2011 M5 2008 M9 2008 M11 2011 S N (5%) S N S N/A S S S M11 2011 M12 2011 M9 2008 Model C N (1%) S N (10%) N (5%) N (10%) S S S S S Month M9 2008 M9 2008 M3 2012 M9 2008 M10 2008 M11 2010 M12 2011 M11 2010 M8 2008 M8 2008 model A N N (1%) N N N S S S S S Month M6 2008 M6 2008 M6 2008 M7 2008 M8 2008 M2 2012 M11 2006 M2 2012 M12 2007 M8 2008 Model B N (5%) S N N (5%) N (5%) S S S S S Month M6 2008 M6 2008 M6 2008 M6 2008 M8 2008 M10 2010 M1 2011 M10 2010 M7 2008 M8 2008 Model C N (5%) S N S N (1%) S S S S S Month M10 2010 M8 2010 M6 2008 M7 2001 M8 2008 M1 2012 M3 2012 M1 2012 M10 2007 M8 2008 Nguồn: Tính tốn tác giả từ phần mềm thống kê DLD sai phân bậc biến LD S biểu thị chuỗi liệu dừng (stationnary) N biểu thị chuỗi liệu không dừng (non stationnary), số phần trăm ngoặc đơn biểu thị mức ý nghĩa thống kê tương ứng Phương pháp ADF sử dụng tiêu chí chọn độ trễ AIC, Phương pháp DS-GLS sử dụng tiêu chí chọn độ trễ Modified AIC Mơ hình A, B,C phương pháp ZA mơ hình intercept, Trend, Both Mơ hình A,B,C phương pháp PP intercept, Both, Trend Cột month điễm cấu trúc mơ hình tìm 180 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phụ lục Kết phân tích truyền dẫn lãi suất tiền gửi mơ hình ARDL Theo lý thuyết kinh tế lượng, trường hợp biến không tồn chứng ủng hộ rõ ràng quan hệ đồng liên kết, có mơ hình ARDL(p,q) phương trình (3.4) phân tích Lúc giờ, biến hiệu chỉnh sai số không bao gồm phương trình Tuy nhiên để thực kiểm định sử dụng thống kê t, Luận án thực mơ hình ARDL(p,q) có hệ số chặn Cách xử lý Kwapil & Scharler (2010) áp dụng Phương trình (3.4) viết lại sau: ∆ = + ∆ + ∆ + ( 4.1) Trong phương trình (P4.1), φ0 xem hệ số truyền dẫn (tức thời), hệ số truyền dẫn cân bằng66 xác định phương trình (P4.2) = ∑ 1−∑ ( 4.2) Trong phân tích ECM quan hệ lãi suất tiền gửi lãi suất thị trường liên ngân hàng, hệ số hiệu chỉnh sai số có âm chưa có ý nghĩa thống kê, điều chưa hoàn toàn với kỳ vọng đồng liên kết Vì vậy, Luận án thực mơ hình ARDL để củng cố kết nghiên cứu Mơ hình có hệ số chặn khơng bao gồm biến hiệu chỉnh sai số Độ trễ tối ưu mơ hình xác định theo tiêu chí AIC Kết thực nghiệm mơ hình ARDL tóm tắt bảng P4.1 Kết hệ số truyền dẫn lãi suất bán lẻ khơng hồn tồn Hệ số truyền dẫn lãi suất thị trường đến lãi suất tiền gửi khoảng 0.37 66 Mối quan hệ theo chuổi liệu gốc Viết thuê luận văn thạc181 sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Bảng P4.1: Hệ số truyền dẫn lãi suất tiếp cận mơ hình ARDL STT Variable DR vs VNBOR3 DDR3(-1) 0.35* DDR3(-2) -0.29* DDR3(-3) 0.18** DDR3(-4) -0.15*** DVNBOR3 DVNBOR3(-1) 0.12** DVNBOR3(-2) 0.05 DVNBOR3(-3) 0.007 DVNBOR3(-4) -0.04 10 DVNBOR3(-5) -0.08 11 C 0.28* -0.002 12 0.370 Ngn: Tính tốn tác giả từ phần mềm thống kê Ước lượng mơ hình ARDL ∆ = +∑ ∆ +∑ chí AIC ∆ + Độ trễ chọn theo tiêu 182 thạc sĩ, luận án tiến sĩ Viết thuê luận văn Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ... án tìm tác động thay đổi cấu trúc giả thuyết bất Các ngân hàng gồm Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Vi t Nam, Ngân Hàng Ngoại Thương Vi t Nam, Ngân Hàng Công Thương Vi t Nam Và Ngân Hàng Phát Triển... nguồn 11 Các ngân hàng gồm Ngân Hàng Đầu Tư & Phát Triển Vi t Nam, Ngân Hàng Ngoại Thương Vi t Nam, Ngân Hàng Công Thương Vi t Nam Và Ngân Hàng Phát Triển Nông Nghiệp & Nông Thôn Vi t Nam Vi t thuê... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN HỮU TUẤN TRUYỀN DẪN LÃI SUẤT BÁN LẺ Ở VI T NAM: CÁC THAY ĐỔI CẤU TRÚC VÀ HÀNH VI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LUẬN ÁN TIẾN SỸ
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam Các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mại (LA TIẾN SĨ), Truyền dẫn lãi suất bán lẻ ở Việt Nam Các thay đổi cấu trúc và hành vi của ngân hàng thương mại (LA TIẾN SĨ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn