Hướng dẫn và vận hành khai thác truyền dẫn minilink TN của Ericsson

66 37 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:59

nt u, die ky ng Du /20 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n 14 vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng Khối thiết bị nhà nH I GIỚI THIỆU THIẾT BỊ uy c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye PHỤ LỤC 11: HƯỚNG DẪN VHKT TUYẾN TRUYỀN DẪN VIBA ERICSSON TN da vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 /12 11 :49 _s _td ttc _k gu iam gG on  Khe 02: Cắm card MMU /12 ky /20 14  Khe 01: Cắm card NPU Ph 26 oT nt u, 08  Khe 00: Cắm card LTU cN :18 vtm :49 11 Có khe cắm ký hiệu: die 08 tu, oT /12 /20 14 /20 14 /12 26 :30 15 Khung để cắm card, cung cấp kết nối bảng mạch AMM gồm loại sau:  AMM 2P da :18 1.1 AMM: Access Module Magazine: Khung để cắm Card Ph vtm _k tt Thiết bị nhà trạm khối Module, bao gồm thành phần sau: /12 vtm 14 /20 /12 gu 26 cN :30 am 15 on g oT Ph 14 /20 :18 08 u, da ky die nt 6/1 02 5:3 Gi d_ nv so :49 11 /12 vtm 01 2/2 PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… nt die ky da 5:3 02 6/1 u, 08 2/2 :18 01 :49 11 /12 vtm /20 14 _k ttc _ Ph td_ oT so on g nv Gi d_ am 15 cN :30 26 gu ye n /12  AMM 6P Có hai phiên bản, AMM 6p AMM 6p B  AMM 6P Gồm khe cắm ký hiệu:  Khe 00/PFU2: Cắm PFU2  01/FAU2: Cắm FAU2  07/NPU8x2  Các khe lại 02, 03, 04, 05, 06 dùng để cắm MMUs, SMUs LTUs td_ ttc _ _k 11 Hu y /20 Du 14 ng da k vtm yd ien _k tu, ttc _ 08 :18 td_ :49 so nv d_  Và khe cắm quạt FAU /20 15 14 :30  Khe 03: Cắm card MMU cấu hình 1+1 ng Du nH uy c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye 11 /12 /20 14 vtm _k tt :49 :18 08 tu, oT 08 :30 gu iam gG on Ph 26 oT /12 da ky /20 die 14 nt u, cN :18 vtm :49 _k 11 ttc /12 _td /20 _s 14 /20 14 /12 26 :30 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n Đây phiên sau AMM 6P, cung cấp nguồn dự phòng (do cắm PFU3) Ph vtm _k tt  AMM 6P B: 15 da vtm _k t d gG iam oT on nt u, die ky da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 d_ /20 15 14 1.2 NPU: Node Proccessor Unit: Khối xử lý :49 so 11 nv /12 Có chức sau: ttc _ 08 :18 td_  Cung cấp nguồn cho thiết bị vtm vtm yd ien _k tu,  Điều khiển hệ thống, lưu trữ, quản lý việc truy nhập liệu cấu hình /12 cN am Gi oT td_ ttc _ 08 2/2 :18 01 :49 11 /12 vtm /20 14 _k 14 /20 /12 11 :49 :18 u, PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… die ky da 02 5:3 nt 6/1 08 u, on g nv so on g oT Ph  NPU2 sử dụng AMM2p  Khối Card cung cấp nguồn cho thiết bị nt die ky da gu 26 :30 15 d_ am Gi d_ nv so td_ ttc _ _k vtm 01 2/2 6/1 02 5:3 Ph 15 cN :30 26 gu ye n /12  Cung cấp giao diện luồng nhánh E1 Có loại NPU:  NPU2 14 /20 Hu y /20 Du 14 ng da k  Cung cấp giao diện quản lý cổng FE giao diện quản lý USB mini để truy nhập vào thiết bị ng Du uy vtm _k tt nH c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye nt u, die ky da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng  Khối card cung cấp cổng luồng nhánh hỗ trợ 4E1, port USB mini dùng để kết nối với máy tính, port 10/100 Base-T cho việc truy nhập vào thiết bị  NPU8x2 da vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 14  NPU8x2 sử dụng cho AMM6p (B) AMM20p /12 /20 /12 11 :49 :18 _s _td /20 08 tu, oT  Đây module cải tiến từ NPU 8x2 14 /20 14 08 iam oT /12 15 BLUE / red 17 RED / orange RX3 ORANGE / red 20 RED / green /12 am d_ Gi on g nv oT Ph 14 /20 08 2/2 :18 01 :49 11 /12 vtm /20 14 _k ttc _ Ph td_ oT so on g nv so /12 11 :49 :18 u, PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… die ky da 02 5:3 nt 6/1 08 u, 26 BROWN / red nt die ky da :30 24 15 BROWN / white am RED / brown RX4 gu 23 cN WHITE / brown GREEN / red 21 /20 GREEN / white 14 TX4 1.3 LTU: Line Termination Unit: Khối cắm Card cung cấp thêm giao diện SDH PDH Có chức mở rộng luồng E1 cần nâng cấp dung lượng tuyến, có loại LTU:  LTU12x2 td_ vtm 01 2/2 6/1 02 5:3 vtm 18 Gi :49 08 :18 da k ng Du RED / blue TX3 Hu y gu ye n cN :30 Color 14 RX2 d_ 15 WHITE / green TX2 /20 /12 26 ttc _ yd ien vtm 14 ORANGE / white tu, ttc _ _k Signal 11 nv so WHITE / orange RX1 td_ 10 Pin No 14 BLUE / white d_ 12 /20 15 TX1 _k Ph WHITE / blue :30 13 on Color gG /20 Signal 26 da Pin No /12 ky die 14 nt u, gu :18 vtm :49 _k 11 ttc  NPU1B cung cấp 8E1, giao diện USB để kết nối với máy tính, cổng 10/100Base-T Sơ đồ cáp luồng nhánh E1 cN /12 26 :30 15 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n  NPU1B Ph vtm _k tt  NPU8x2 cung cấp 8E1, có giao diện 10/100Base-T để kết nối với máy tính (khơng có cổng USB) nt u, die ky ng Du vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng uy nH c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye Module sử dụng cho AMM2P, mở rộng thêm 12E1  LTU 12/1 da vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 /20 /12 11 :49 :18 08 tu, oT _s 14 _td /20 ttc /12 11 _k Khối có chức giao diện phần nhà khối Radio Khối card ấn định khả truyền lưu lượng tuyến Có loại MMU : cN iam 14 gG /20 ky :30 Ph 26 oT /12 da on 08 u, nt  MMU2 die gu vtm :18 :30 15 Hỗ trợ cho AMM6P (B) mở rộng thêm 16E1 1.4 MMU: Modem Unit: Khối điều chế, giải điều chế :49 26 /12 /20 14 Ph vtm _k tt  LTU 16x2 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n 14 Module sử dụng cho AMM2P, phiên sau LTU12x2 mở rộng thêm 12E1 nv /12 d_ /20 15 14  Hỗ trợ dung lượng từ 4-34Mbit/s ttc _ 08 :18 td_ :49 so 11  Các loại:  MMU2: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x17Mbits vtm vtm yd ien _k tu,  MMU2 4: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s da k  MMU2 4-8: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x4Mbits 14 /20 /12 gu ye n 26 :30 cN :30 26  Hỗ trợ loại điều chế C-QPSK gu /12 Hu y  MMU2 4-34: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x17Mbits cN /20 Du 14 ng  MMU2 4-16: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x8Mbits Gi on g Ph 14 /20 /12 11 :18 08 u, PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… nt die ky da 5:3 02 nt die ky da :49 01 2/2 :18 08 u,  Các loại: 6/1 :49 11 /12  Hỗ trợ dung lượng từ 4-34Mbit/s 01 2/2 6/1 02 oT so td_ ttc _ _k vtm vtm /20 14 _k ttc _ Ph td_ oT so on g  MMU2B 5:3 am 15 d_ nv nv Gi d_ am 15  Nếu sử dụng cấu hình bảo vệ 1+1 cần card MMU2 card SMU2 nt u, c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng  MMU2B 4-8: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x4Mbits ky die  MMU2B 4-16: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x8Mbits /20 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n 14  Hỗ trợ loại điều chế C-QPSK /12 11 :49 08 tu, oT _s 14 /20 14 _td /20 Được sử dụng cấu hình 1+1 SMU đươc cấu hình để giao diện đến thiết bị Mini Link E :49 _k 11 ttc /12 08 u, gu :18 vtm 1.6 PFU: Power Filter Unit: Khối cấp nguồn cN /12 gG ky /20 die 14 nt Có chức cung cấp nguồn cho khối card Có loại card PFU: iam 26 :18 1.5 SMU: Switch Multiplexer Unit: Cung cấp chức bảo vệ phần vô tuyến (1+1) Ph vtm _k tt  Nếu sử dụng cấu hình bảo vệ 1+1 cần MMU2 :30 ng vtm _k tt da  MMU2B 4-34: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x17Mbits :49 so 11 nv /12 d_ /20 15 14 :30 Ph 26 oT /12 da  PFU2: Sử dụng AMM6p on 15 Du nH  MMU2B 4: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s uy c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye  MMU2B: Hỗ trợ dung lượng 2x2Mbit/s-2x17Mbits da vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 vtm 14 /20 /12 cN am Gi on g oT Ph 14 /20 /12 11 :49 :18 01 08 2/2 :18 u, die ky da 02 5:3 nt 6/1 08 u, PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… nt die ky da gu 26 :30 15 d_ nv so td_ _k vtm /20 Có chức làm mát thiết bị, có loại: :49 11 /12 vtm 01 2/2 6/1 02 5:3 ttc _ Ph 1.7 FAU: Fan Unit: Hệ thống quạt làm mát 14 _k ttc _ td_ oT so on g nv Gi d_ am 15 cN :30 26 gu ye n /12 Hu y /20 Du 14 ng da k vtm yd ien _k tu, ttc _ 08 :18 td_  PFU3: Sử dụng AMM6p B ng Du nH nt u, c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng  FAU4: Tương thích với AMM2p Khối thiết bị ngồi nhà trạm uy c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye  FAU2: Tương thích với AMM6p (B) da vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ky die Bao gồm khối vô tuyến (RAU) Bộ gá + Anten: vtm _k tt da 2.1 Khối vô tuyến RAU: Radio Unit: 14 /20 /12 11 :49 :18 08 tu, _s _td ttc _k cN gu vtm iam gG on 08 :18 td_ :49 so 11 nv /12 d_ /20 15 14 :30 Ph 26 oT /12 da ky /20 die 14 nt u, 08 15 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n oT 14 /20 /12 11 Giao diện kết nối bên RAU: :18 :30 :49 26 /12 /20 14 Ph vtm _k tt  Khối RAU có chức thu phát tín vô tuyến, RAU cấp nguồn từ MMU thông qua cáp đồng trục Có hai loại RAU dùng RAU1 RAU2, chúng khác thiết kế khí _k tu, ttc _  Giao diện số 1: Để kết nối với cáp đồng trục đến MMU vtm da k vtm yd ien  Giao diên số 2: Để đấu tiếp đất cho RAU 14 /20 /12 cN on g oT Ph 14 /20 /12 11 :49 :18 08 u, da ky die nt 6/1 02 5:3 am d_ nv so td_ ttc _ _k vtm 01 2/2 PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… nt die ky da 02 6/1 u, 08 2/2 :18 01 :49 11 /12 vtm /20 14 _k ttc _ Ph td_ oT so on g nv Gi d_ + Biểu đồ tương quan giá trị điện áp đo đồng hồ vạn Công suất thu phần mềm 5:3 gu 26 :30 15 am 15 cN :30 26 gu ye n /12 Hu y  Giao diện số 4: Đèn LED cảnh báo  Đèn RADIO ALARM màu đỏ: Cảnh báo RAU  Đèn POWER sáng xanh: Báo có nguồn Gi /20 Du 14 ng  Giao diện số 3: Để đo điện áp thu RAU ky PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ 2.2 Bộ gá + Anten _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ vtm yd ien da k tu,  Công suất phát: Từ 3-18 dBm + Công suất phát ngưỡng thu thiết bị dải tần 15GHz 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam gG on oT Ph 14 /20 /12 26 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die + Công suất phát ngưỡng thu thiết bị dải tần 7GHz da u, _k vtm  Ngưỡng thu: 6/1 nt die ky  Ngưỡng thu: 02 ky 01 2/2 6/1 da  Công suất phát: Từ 1-21 dBm 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ng Du nH uy c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye 11 /12 /20 14 vtm _k tt :49 :18 _td ttc _k :49 08 _s /20 11 /12  Máy tính d_ cN iam gG on /20 15 14 :30 Ph 26 oT /12 da ky /20 die 14 nt u, 08 gu vtm  Cáp USB-USBmini driver cho cáp :18 tu, on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n Chuẩn bị 14 /20 14 /12 26 :30 15 da vtm _k t d gG iam oT on nt u, die ky oT II HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MÁY TÍNH VÀO THIẾT BỊ Ph vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ttc _ 08 :18 td_ :49 so 11 nv /12  Phần mềm: BulletProof FTP Server, Mini-link Craft Cài đặt phần mềm yd ien _k tu, 2.1 Cài phần mềm BulletProof FTP Server gu cN am Gi on g oT Ph 14 /20 /12 11 :18 08 u, nt die ky da 5:3 02 nt die ky da :49 PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… 6/1 08 u, 2/2 :18 01 :49 11 /12  Tiến hành bước cài đặt phần mềm khác 01 2/2 6/1 02 vtm /12 26 :30 15 d_ nv so td_ ttc _ _k vtm vtm /20 14 _k ttc _ Ph td_ oT so on g nv Gi d_ am 15 cN :30 26 gu ye n /12  Mở thư mục chứa file cài -> ftpsetup.exe 5:3 14 /20 Hu y /20 Du 14 ng da k vtm BulletProof FTP Server sử dụng để tạo FTP local máy tính , dùng để up lên down xuống phiên software, file cấu hình Cài đặt phần mềm BulletProof FTP Server ng Du uy nH c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye  Sau cài đặt xong, copy bpftpserveer.reg vào thư mục cài đặt chạy file Cấu trúc thư mục FTP server da vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 nt u, die ky 11 /12 /20 14 vtm _k tt :49 :18 08 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n tu, oT _s 14 _td /20 ttc /12 _k 11 cN iam gG on vtm vtm yd ien _k tu, ttc _ 08 :18 td_ :49 so 11 nv /12 d_ /20 15 14 :30 Ph 26 oT /12 da ky /20 die 14 nt u, 08 gu vtm  Setup  User Accounts  tạo tài khoản :18 :30 15 Chú ý: Phải tạo cấu trúc thư mục hình để đảm bảo cho việc cập nhật nâng cấp Lập cấu hình cho BulletProof FTP Server Khởi động chương trình BulletProof FTP Server :49 26 /12 /20 14 Ph vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng Tạo thư mục TN_ftp_home: FTP server cho Minilink TN phải theo cấu trúc sau: /12 /20 14 Click chuột phải cN am Gi on g oT Ph 14 /20 /12 11 :18 08 u, nt die ky da 5:3 02 nt die ky da :49 01 2/2 PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… 6/1 u, 08 2/2 :18 01 :49 11  Tại cửa sổ Enter Account Name: nhập anonymous  OK 6/1 02 5:3 gu 26 :30 15 d_ nv so td_ ttc _ _k vtm /12 vtm /20 14 _k ttc _ Ph td_ oT so on g nv Gi d_ am 15 cN :30 26 gu ye n /12 Hu y /20 Du 14 ng da k  Cửa sổ User Accounts Click chuột phải Add da ky u, nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL11/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: ………… 10 6/1 nt die 02 ky 01 2/2 6/1 14 14 /20 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 /20 /12 ng Du vtm yd ien da k tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm  Trong Select Directory: \tn_ftp-home  select (NE sử dụng thư mục thư mục để up tải xuống file cấu hình Software) Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm /12 11  Đăng ký Home IP: Click biểu tượng “Main setup” công cụ /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm Click chuột phải 5:3 da 02 5:3 14 u, nt die _s tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die  Trong phần Setup đánh tên Login: anonymous password: anonymous Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu cN _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15  Khai báo thư mục gốc FTP Server:  Click chuột phải vào vùng Directories chọn Add iam gG on oT Ph ky /20 /12 26 da Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ky nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 11 14 on g oT Ph am Gi 26 gu cN :30 15 d_ nv 14 ng Du 14 /20 Hu y /12 gu ye n cN /20 /12 vtm yd ien tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_  Trong cửa sổ Select SA password mục: + Password nhập: SA + Confirm Password nhập: SA + Tích vào Blank password nhấn Next da k ttc _ _k vtm iam gG on oT Ph 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt  Trong cửa sổ MSM  Install Microsoft SQL Server Desktop Engine  Next on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die /20 /12 26 ky  Vào thư mục MSM6~1.5  Chạy file setup.exe  Next /20 so am Gi 26 da 2.2 Cài đặt phần mềm MINI-LINK Service Manager /12 11 td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 td_ ttc _ _k vtm /12  Trong cửa sổ Registration Confirmation  Yes da u, PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………10 6/1 nt 01 2/2 6/1 die 02 ky 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 da ky u, nt die u, :49 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 vtm yd ien da k tu, :49 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so  Trong cửa sổ Choose Destination Location  Next (hoặc chọn thư mục để cài đặt khác 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt  Trong cửa sổ Registration Confirmation  Yes on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da  Trong cửa sổ User Information điền thông tin Name, Company, Serial:1234 gu cN :30 26 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm  Next :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………11 6/1 nt 01 2/2 6/1 die 02 ky 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ky nt die u, :49 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm  Start  MINI-LINK Service Manager :18 08 01 2/2 :49 :18 08  Chọn Control Operrator  Password:1111  OK da u, PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………12 6/1 nt die  Kết nối dây cổng COM với cổm O&M MMU (hoặc SMU) vtm yd ien da k tu, :49 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so  Trong cửa sổ Choose Destination Location  Next  Hoàn thành cài đặt phần mềm 08 :18 td_ ttc _ _k vtm 2.3 Kết nối vào thiết bị 02 ky 01 2/2 6/1 iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da  Next 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 da ky u, nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………13 6/1 nt 01 2/2 6/1 die 02 ky 5:3 da 02 5:3 14 /20 /12 11 td_ on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph ttc _ on g :30 15 d_ nv so oT Ph  Quét ID kết nối: Network  Scan _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm vtm yd ien da k tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so  Trong cửa sổ Configure Communication: Serial Port Number  Chọn COM4 (cùng với cổng COM Driver cáp mà ta cài phần trước) :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam 14  Cửa sổ chương trình ra: Config  Communication tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ky nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm vtm yd ien da k tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da  Xem thông tin trạm: Click đúp vào trạm da u, PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………14 6/1 nt 01 2/2 6/1 die 02 ky 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ng Du nH Hướng dẫn cấu hình thiết bị uy c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye III HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH, KHAI BÁO THIẾT BỊ da vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 nt u, die ky vtm _k tt da /20 /12 11 :49 :18 tu, on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n oT _s 14 _td /20 ttc /12 _k 11 cN gu vtm :30 iam gG on Ph 26 oT /12 da ky /20 die 14 nt u, 08 15 :18 :30 :49 26 /12 /20 14 Ph vtm _k tt  Click chuột phải vào trạm  AM setup 14 1.1 Setup AM 08 c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng Để đưa tuyến Viba vào hoạt động ta cần thiết lập thông số: Cấu hình tuyến, dung lượng, loại điều chế, tần số thu phát, cơng suất phát, nhận dạng tuyến, kích hoạt luồng nhánh vtm 14 /20 /12 cN am Gi oT Ph /20 /12 11 :49 :18 08 2/2 :18 u, PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………15 die ky da 02 5:3 nt 6/1 08 u, 14 _k  Nhấn OK để xác nhận 01 /12 11 vtm /20 14 _k :49  ID Pos 3: Nhập ID cho trạm nt die ky da on g nv so td_ ttc _ ttc _ Ph td_ oT  Protection Mode : 1+0  Traffic Pos 3: Chọn dung lượng tuyến vtm 01 2/2 6/1 02 on g so nv Gi  Tại cửa sổ AM Configuration: 5:3 gu 26 :30 15 d_ d_ am 15 cN :30 26 gu ye n /12 Hu y /20 Du 14 ng da k vtm yd ien _k tu, ttc _ 08 :18 td_ :49 so 11 nv /12 d_ /20 15 14  Tại cửa sổ AM setup  Config da ky u, nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………16 6/1 nt die 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm vtm yd ien da k tu, :49 Dùng để cài đặt tần số, ngưỡng thu, công suất phát 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so  Kích chuột phải vào trạm  Hop Setup 08 :18 td_ ttc _ _k vtm 1.2 Setup Hop 02 ky 01 2/2 6/1 iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da  Nhấn Save  Yes để lưu cài đặt 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 da ky u, nt die u, :49 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph Hướng dẫn khai báo dịch vụ ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm  Click chuột phải vào trạm  Traffic setup :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………17 6/1 nt die 02 ky 01 2/2 6/1 vtm yd ien da k tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da  Sau nhấn Save  Yes 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 da ky u, nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………18 6/1 nt 01 2/2 6/1 die 02 ky 5:3 da 02 5:3 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm vtm yd ien da k tu, :49 14 IV HƯỚNG DẪN KIỂM TRA CẢNH BÁO /20 /12 11 :30 15 d_ nv so Kiểm tra công suất thu, phát Trong cửa sổ sau truy nhập thành công nháy đúp vào mã trạm 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt  Ta chọn vào luồng E1 sau kích vào Port TR1A (TR1B, TR1C, TR1C) nhấn Connect on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ky nt die PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………19 u, :49 :18 08 14 /20 on g oT Ph am Gi 26 ng 14 Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 vtm yd ien da k tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam gG on oT Ph 14 /20 /12 26 _s tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu cN _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 Xem lịch sử cảnh báo (alarm history): Menu -> View -> Alarm History gu cN :30 26 gu ye n cN 15 d_ nv so am Gi :30 15 u, nt die Xem cảnh báo /12 11 td_ ttc _ _k vtm on g oT Ph d_ nv so  RF 01 14 /20 /12 11 td_ ttc _  IF 2/2 :49 :18 08  Luồng E1 da u, _k vtm  Có thể loop: 6/1 nt die ky  Mở trạm đầu gần -> Loop 02 ky 01 2/2 6/1 da Thực Loop để kiểm tra khối 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 da ky u, nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………20 6/1 nt die 02 ky 01 2/2 6/1 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm Nếu thấy xuất cảnh báo, vào trạm để xem khối cảnh báo để có biện pháp xử lý vtm yd ien da k tu, Các lỗi thường gặp cách khắc phục 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so Chú ý: Trong trường hợp Loop IF mà có mức thu đầu gần tốt :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da  Nhấn OK để thực Loop 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 da ky u, nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………21 6/1 nt 01 2/2 6/1 die 02 ky 5:3 da 02 5:3 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm vtm yd ien da k tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 da ky u, nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………22 6/1 nt die 02 ky 01 2/2 6/1 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 gu cN :30 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm vtm yd ien da k td_ tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 ttc _ _k vtm  Các cảnh báo: 5:3 da 02 5:3 iam 14 tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu _s _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die gG on oT Ph ky /20 /12 26 da Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 Thay MMU Proc.Hardware Alarm(RAU Common) Lỗi RAU Thay RAU HCC Alarm Common) (MMU Lỗi kết nối MMU( đầu gần đầu xa) kiểm tra lỗi hai đầu RCC Alarm Common) (MMU Lỗi MMU hỏng RAU hỏng Tiến hành kiểm tra thay MMU RAU NCC Mux Alarm (MMU Common) Mất kết nối MMU SMU thay MMU SMU ATCP capability Alarm ( RAU Common) Thiết bị config ATCP RAU không hỗ trợ Tắt ATCP da ng Du /20 /12 gu 26 cN :30 15 d_ on g nv oT so Ph td_ ttc _ /20 14 _k :49 11 /12 vtm 08 2/2 :18 01 Gi oT Ber Alarm vtm Lỗi BER -Bật Transmitter Off đầu xa > loop RF đầu gần > hết lỗi > kiểm tra trạm đầu xa, kiểm tra anten, Radio, kiểm tra chặn đầu gần 14 -Kiểm tra cáp đồng trục -Kiêm tra thay MMU -Kiểm tra thay RAU on g Alarm uy /12 11 :49 :18 Lỗi nhận trung tần (thu) từ RAU đến MMU Du Hu y cN am RX IF input (DMOD Los) die ky da 02 5:3 nt 6/1 u, PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………23 nt die ky da 08 tu, Thay RAU :18 u, 08 2/2 6/1 /20 14 vtm _k tt gu gG on /12 11 08 :18 tu, yd ien da k Lỗi RAU ng Tín hiệu thu cao tần nhỏ ngưỡng thu -Kiểm tra có phải LOOP RF khơng-> tắt Loop -Kiểm tra thay anten RAU -Kiểm tra trạm đầu xa Ph 14 /20 /12 11 :49 oT Ph 14 Thay RAU /20 Lỗi RAU gu ye n /12 26 :30 15 d_ nv so td_ ttc _ _k vtm -Kiểm tra có phải LOOP IF khơng-> tắt Loop -Tiến hành kiểm tra để thay MMU, cáp đồng trục, RAU( lỗi phát sinh hỏng chặng trên) Thay RAU :49 nv so td_ ttc _ _k vtm 14 /20 RX frequency Alarm( Rx Fail) 01 iam 14 /12 26 Lỗi RAU d_ 15 :30 ky da /20 u, nt die RF Output Level Alarm (TX Fail) RF input Level Alarm (Rx Los) 02 cN Lỗi thu trung tần (phát) từ MMU đến RAU TX IF input Alarm (TX los) TX Frequency Alarm ( TX Fail) 5:3 on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n _td vtm 08 15 :18 :30 :49 _k ttc oT Ph vtm _k tt 11 /12 /20 14 /20 14 /12 26 _s da ky die Proc.Hardware Alarm(MMU Common) Cảnh báo thu nH Lỗi MMU nt u, Thay SMU c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng Lỗi SMU am Alarm( xử lý Nguyên nhân Gi Proc.Hardware SMU Common) Cảnh báo phát c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye Lỗi Cảnh báo chung vtm _k t d gG iam oT on Ph vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ky nt die u, :49 :18 08 01 2/2 :49 :18 08 14 /20 /12 11 on g am Gi 26 14 ng Du /20 /12 Hu y 14 /20 /12 vtm yd ien da k tu, 14 /20 /12 11 :30 15 d_ nv so :49 08 :18 td_ ttc _ _k vtm iam gG on oT Ph 14 /20 /12 26 _s tu, :49 :18 08 14 /20 /12 11 ky nt u, die Ph nH uy ng Du da d vtm _k t gG iam oT on vtm _k ttc 08 _td :18 _s :49 on 11 vd /12 _1 /20 14 5:3 c_ td_ so nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy /20 Du 14 ng oT Ph vtm _k tt on vd _1 ye 5:3 nH uy 02 Du 6/1 ng 2/2 da ky 01 die n gu  Kiểm tra lắp lại Card để tiếp xúc backplane AMM Card tốt _td ttc _k vtm 14 /20 /12 11 /20 14 /12 26 :49 :18 08 :30 15 cN u, nt die  Tuyến bị nháy luồng tới trạm không thấy báo lỗi nên tháo khối Card ra, lau chùi vệ sinh khối, bụi bẩn làm giảm tiếp xúc AMM Card gây chập chờn gu cN :30 26 gu ye n cN 15 d_ am Gi nv so oT Ph td_ on g :30 15 d_ nv so oT Ph ttc _ _k vtm 14 /20 /12 11 td_ ttc _ _k vtm ky Backplane AMM da u, PL12/HD.02.TTTD…./KTTD Lần ban hành: 05 Ngày có hiệu lực: …………24 6/1 nt die 02 ky 01 2/2 6/1 da Chú ý: 5:3 da 02 5:3 Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014 ... nv d_ Ph 15 oT :30 on gG 26 iam /12 /20 cN gu 14 ye nt u, die ky oT III HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH, KHAI BÁO THIẾT BỊ 1.1 Hướng dẫn cấu hình thiết bị :18 :30 15 Các modum NE Thiết bị sử dụng MMU2 :49... 08 :30 15  Khai báo thư mục gốc FTP Server:  Click chuột phải vào vùng Directories chọn Add iam gG on oT Ph ky /20 /12 26 da Mã văn bản: HD.02.TTTD.71/KTTD Số văn bản: 71 Ngày ban hành: 05/12/2014... die n Chuẩn bị 14 /20 14 /12 26 :30 15 da vtm _k t d gG iam oT on nt u, die ky oT II HƯỚNG DẪN KẾT NỐI MÁY TÍNH VÀO THIẾT BỊ Ph vtm _k tt da c_ td_ so on gG nv d_ iam 15 :30 cN gu 26 ye /12 nH uy
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn và vận hành khai thác truyền dẫn minilink TN của Ericsson, Hướng dẫn và vận hành khai thác truyền dẫn minilink TN của Ericsson

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn