Tinh ranh stato roto

2 40 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:55

qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq Cọng thổùc tờnh toaùn kờch thổồùc raợnh stator: Hỗnh laỡ raợnh coù caỷnh rng song song Hỗnh 1a, raợnh hỗnh thang Chióửu cao cuớa raợnh : D D hr  n  hg 2 Bãư räüng âạy rnh : (D  2hr ) b1   bz1 Z1 Khi  = 45o (D  2h4  b4 )  Z1bz1 b2  Z1   o Khi  = 30 (D  2h4  b4 / 3) Z1bz1 b2 Z1 / Hỗnh 1b, rnh nỉía qa lã: Chiãưu cao ca rnh : D D hr  n  hg 2 Bãư räüng âạy rnh : (D  2hr ) b1   bz1 Z1 (D  2h4 )  Z1bz1 b2 Z1 Hỗnh 1c, raợnh quớa ló: Hinh 1 Chiãưu cao ca rnh : D D hr  n  hg 2 Bãư räüng âạy rnh : (D  2hr )  Z1bz1 Z1   (D  2h4 )  Z1bz1 b2  Z1   b1  Cäng thỉïc toạn kêch thỉåïc raợnh rotor: Hỗnh laỡ raợnh coù caỷnh rng song song (raợnh quaớ ló) Hỗnh 2a (Duỡng õọỹng cồ coù h 250mm) ọỹng cồ coù h < 160mm thỗ láúy nhæ sau : b4 = 1,0mm ; h4 = 0,5mm h < 100mm b4 = 1,5mm ; h4 = 0,75mm h = 112-132 mm Kêch thỉåïc rnh :  (D  2h4  2h'4 )  Z2bz2 b1  Z1   Z2   )  4Sr2  b2  Z2    Z h1 (b1  b2 ) 2 Hinh Sr2 laì tiãút diãûn ngang dáùn räto Diãûn têch tiãút diãûn rnh :  Sr2  (b12  b22 )  (b1  b2 )h1 b12 (
- Xem thêm -

Xem thêm: Tinh ranh stato roto, Tinh ranh stato roto

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn