Rủi ro và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trường hợp Việt Nam và các nước Châu Á Thái Bình Dương (LA TIẾN SĨ)

134 47 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:52

Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Lợi nhuận đóng vai trò quan trọng hoạt động doanh nghiệp, đặc biệt NHTM ổn định ngân hàng phụ thuộc nhiều vào lợi nhuận bền vững kinh tế liên quan đến ổn định NHTM Bản chất hoạt động ngân hàng tiềm ẩn rủi ro Nếu rủi ro khơng kiểm sốt tốt, dù đường hay đường khác làm suy giảm lợi nhuận ngân hàng Lược khảo nghiên cứu cho thấy tồn nhiều khoảng trống nghiên cứu liên quan đến rủi ro lợi nhuận NHTM Có nhiều nghiên cứu phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng, như: (1) Các nghiên cứu Blum (1999), (Calem Rob, 1999), (Repullo, 2004)) tập trung vào vai trò an tồn vốn đến rủi ro ngân hàng; (2) Các nghiên cứu Anderson Fraser (2000), Konishi Yasuda (2004), Uchida cộng (2008) phân tích tác động yếu tố vốn yếu tố quản lý đến rủi ro beta mơ hình CAPM Nghiên cứu Haq Heaney (2012) nghiên cứu đầy đủ yếu tố tác động đến rủi ro NHTM châu Âu, đặc biệt rủi ro tiếp cận từ liệu bảng cân đối liệu thị trường, nhiên nghiên cứu không đề cập đến cấu trúc thu nhập Tại châu Á, Williams (2014) phân tích tồn diện yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng thông qua số Z-score Như vậy, lược khảo tài liệu chưa tìm thấy nghiên cứu kiểm định tác động yếu tố đến rủi ro ngân hàng, rủi ro đo lường từ liệu thị trường rủi ro đo lường từ liệu bảng cân đối kế toán thực khu vực châu Á - Thái Bình Dương Lược khảo nghiên cứu thực nghiệm có nhiều yếu tố tác động đến lợi nhuận Trong đó, mối quan hệ rủi ro lợi nhuận thu hút nhiều quan tâm nhà nghiên cứu Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu phân tích tác động nhóm rủi ro đo lường theo mơ hình CAPM gồm: rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù tác động đến lợi nhuận cổ phiếu (Ang, 2009; Baele cộng sự, 2015; Boehme, 2009; Merton, 1987) Hoặc tác động rủi ro tín dụng đến hiệu ngân hàng (Berger DeYoung, 1997) Đặc biệt chưa có nghiên cứu phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận rủi ro đo lường từ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 liệu thị trường rủi ro đo lường từ bảng cân đối kế toán lợi nhuận đo lường số ROA ROE Mặc dù, nghiên cứu (Miller, 1990) có phân tích tác động rủi ro beta, rủi ro tổng thể đến số ROA, ROE nghiên cứu không thực cho đối tượng NHTM Tương tự thế, nghiên cứu Trọng Hiệp (2015) nghiên cứu tác động rủi ro hệ thống đến số lợi nhuận đối tượng nghiên cứu doanh nghiệp niêm yết thị trường chứng khoán Việt Nam Do đó, việc nghiên cứu thực nghiệm tác động rủi ro beta CAPM rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể đến số lợi nhuận ROA, ROE góp phần cung cấp thêm chứng thực nghiệm, đặc biệt tìm thấy nghiên cứu rủi ro đến lợi nhuận cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Qua phân tích bối cảnh thực tiễn nước châu Á - Thái Bình Dương cho thấy Việt Nam nước có thu nhập bình quân đầu người thấp 18 nước nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương, có đến 50 ngân hàng hoạt động Vì thế, việc nghiên cứu tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng giai đoạn 2000-2013 góp phần kiểm chứng ổn định kết nghiên cứu thực nghiệm trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Nhìn chung, việc lược khảo nghiên cứu thực nghiệm cho thấy phần lớn nghiên cứu kiểm định tác động rủi ro đến lợi nhuận phân tích hầu hết yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng Tuy nhiên, xét bối cảnh châu Á Thái Bình Dương thiếu vắng nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro rủi ro tác động đến lợi nhuận, đặc biệt trường hợp rủi ro đo lường từ nhiều cách tiếp cận khác Đồng thời kết kiểm định trường hợp Việt Nam không cung cấp thêm gợi ý sách cho trường hợp Việt Nam mà có chứng phân tích kiểm định lại kết nghiên cứu rủi ro lợi nhuận châu Á - Thái Bình Dương Những phân tích cho thấy cần thiết việc nghiên cứu yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng phân tích tác động rủi ro ngân hàng đến lợi nhuận trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Việt Nam Thật vậy, luận án thực không cung cấp thêm chứng thực nghiệm mà cung cấp thêm số thơng tin tồn diện sâu sắc rủi ro ngân hàng, từ đảm bảo tính khoa học cho gợi ý sách Chính thế, tác giả định thực Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 luận án Rủi ro lợi nhuận NHTM: Trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương cho luận án tiến sĩ ngành tài - ngân hàng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Mục tiêu nghiên cứu luận án phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng giai đoạn 2000-2013 trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Luận án thực với hai mục tiêu cụ thể sau: Mục tiêu cụ thể thứ nhất: Luận án phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương, thơng qua ảnh hưởng yếu tố vốn, Chater value, cấu trúc thu nhập, hoạt động ngoại bảng, quy mơ, chất lượng tín dụng Qua đó, luận án góp phần gợi ý sách nhằm hạn chế rủi ro ngân hàng, hướng tới việc nâng cao lợi nhuận, đảm bảo an toàn hệ thống Mục tiêu cụ thể thứ hai: luận án lượng hóa tác động rủi ro đến lợi nhuận trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương Đây vấn đề cần nghiên cứu sâu, đặc biệt bối cảnh kinh tế Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương nhiều khó khăn tiến hành tái cấu hệ thống ngân hàng 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Từ mục tiêu nghiên cứu thứ nhất, luận án có hai câu hỏi nghiên cứu: + Câu hỏi 1:Yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương? + Câu hỏi 2: Yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng Việt Nam? Từ mục tiêu nghiên cứu thứ hai, luận án có hai câu hỏi nghiên cứu: + Câu hỏi 3: Rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù có tác động đến lợi nhuận ngân hàng khu vực châu Á Thái Bình Dương khơng? + Câu hỏi 4: Rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể, rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù có tác động đến lợi nhuận ngân hàng Việt Nam không? Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 1.4 Đối tượng phạm vi 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận án vấn đề rủi ro lợi nhuận NHTM1 Việt Nam châu Á - Thái Bình Dương 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu Giới hạn thời gian: Luận án tập trung vào giai đoạn 2000-2013, có chia giai đoạn nhỏ Giai đoạn nghiên cứu thời gian mà số liệu Việt Nam tương đối đầy đủ để phân tích đánh giá tác động rủi ro đến lợi nhuận giai đoạn trước khủng hoảng sau khủng hoảng 2008 Phần phân tích định tính thực trạng rủi ro lợi nhuận phần mở đầu NHTM Việt Nam sử dụng số liệu năm từ nguồn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tổ chức Quỹ Tiền tệ Thế giới nhằm củng cố thêm kết phân tích định lượng cung cấp thêm thông tin bối cảnh rủi ro lợi nhuận NHTM Trong đó, phần phân tích định lượng đòi hỏi số liệu ngày giá chứng khoán NHTM, lãi suất trái phiếu, số thị trường, số liệu báo cáo tài từ nguồn Bankscope theo năm Giới hạn khơng gian: Luận án nghiên cứu dựa mẫu số liệu 18 quốc gia khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm: Banglades, China, HongKong, India, Indonesia, Israel, Japan, Kuwait, Malaysia, Pakistan, Philippine, Russia, Srilanka, Taiwan, Thailand, Turkey, Vietnam, Australia Giới hạn nội dung: - Lợi nhuận hiểu khả sinh lời đo lường số lợi nhuận từ thông tin bảng cân đối kế toán Các khái niệm gần với khả sinh lời hiệu mặt chi phí, hiệu hoạt động, hiệu quản lý đối tượng nghiên cứu luận án - Trong lĩnh vực ngân hàng, có nhiều loại rủi ro tác động đến khả sinh lời ngân hàng rủi ro thị trường (cổ phiếu, lãi suất, tiền tệ, giá hàng hóa), rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động, rủi ro khoản, rủi ro quốc gia, rủi ro kinh tế, rủi NHTM ngân hàng thực đồng thời chức chuyển giao rủi ro giảm chi phí giao dịch Franklin Allen, Anthony M.Santomero (1998) Chuyển giao rủi ro chức ngân hàng nhận tiền gửi khách hàng để đầu tư tài sản rủi ro Và với lợi quy mô, kinh nghiệm, uy tín, NHTM có lợi cá nhân, doanh nghiệp huy động vốn vay qua tiết kiệm chi phí giao dịch Viết th luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 ro danh tiếng, rủi ro mô hình hoạt động, rủi ro khác phụ thuộc vào khuôn khổ rủi ro sở Nhưng luận án xem xét tác động rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù, rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng - Một điểm đáng ý luận án việc phân tích riêng cho trường hợp Việt Nam cho thấy xu hướng tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng có điểm tương đồng so với trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Đây chứng thực nghiệm kiểm định độ bền số liệu mức độ tin cậy trường hợp châu Á - Thái Bình Dương 1.5 Phương pháp nghiên cứu Để thực mục tiêu nghiên cứu, luận án kế thừa mơ hình nghiên cứu Haq Heaney (2012) để phân tích tác động yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng, đồng thời luận án áp dụng cách tiếp cận Berger DeYoung (1997), Wetmore Brick (1998), Dietrich Wanzenried (2014), Petria cộng (2015), Sun (2011) để phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng, cụ thể sau: - Thực mục tiêu thứ nhất: luận án xây dựng mơ hình nghiên cứu dựa sở mơ hình Haq Heaney (2012) Đồng thời để kiểm chứng thực nghiệm tác động cấu trúc thu nhập có tác động đến rủi ro ngân hàng, luận án bổ sung biến tỉ số thu nhập lãi/tổng thu nhập ngân hàng vào mơ hình nghiên cứu Bên cạnh đó, với kỳ vọng phân tích yếu tố khủng hoảng 2008, khác biệt nước phát triển phát triển, môi trường kinh tế vĩ mô tác động đến rủi ro ngân hàng, luận án điều chỉnh mơ hình Haq Heaney (2012) nhằm kiểm định tác động yếu tố - Thực mục tiêu thứ hai: Luận án kế thừa cách tiếp cận Berger DeYoung (1997) để xây dựng mơ hình đánh giá tác động rủi ro tín dụng đến lợi nhuận ngân hàng có hiệu chỉnh thang đo lợi nhuận tỉ số lợi nhuận ROA, ROE Thêm vào đó, luận án kế thừa cách tiếp cận Wetmore Brick (1998) để phân tích tác động rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù đến lợi nhuận ngân hàng Cuối cùng, để kiểm chứng tác động rủi ro tổng thể đến lợi nhuận, luận án tham khảo cách tiếp cận Dietrich Wanzenried (2014), Petria cộng (2015), Sun (2011) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phương pháp thực luận án theo sơ đồ nghiên cứu sau: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Giả thuyết nghiên cứu Thu thập số liệu Bankscope Datastream IMF Đo lường rủi ro lợi nhuận Hồi quy để thu rủi ro lãi suất, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù Tính tốn tỉ số rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng Tính tốn tỉ số lợi nhuận ROA, ROE Hồi quy theo phương pháp OLS, FEM, REM Phân tích yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng - Vốn ngân hàng - Chatervalue - Hoạt động ngoại bảng - Cấu trúc thu nhập - Tăng trưởng tín dụng - Quy mơ Rủi ro ngân hàng - Rủi ro tín dụng Phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng - Rủi ro tổng thể Lợi nhuận ngân hàng - Rủi ro lãi suất - Rủi ro thị trường - Rủi ro đặc thù Kết luận Hình 1.1: Sơ đồ nghiên cứu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Phương pháp định lượng để phân tích luận án phương pháp ước lượng OLS (Ordinary Least Squares), REM (Random Effects Model), FEM (Fixed Effects Model) để thực mơ hình hồi quy Dữ liệu dùng nghiên cứu thập từ nguồn liệu: (i) Nguồn sở liệu ngân hàng giới Bankscope2, (ii) Nguồn sở liệu thị trường Datastream3, (iii) Nguồn liệu Quỹ Tiền tệ Thế giới IMF Dữ liệu tổng hợp gồm số liệu: + Bộ số liệu châu Á - Thái Bình Dương: Luận án thu thập 54 nước châu Á Thái Bình Dương, qua trình sàn lọc theo tiêu chí đối tượng NHTM, ngân hàng niêm yết, liệu đầy đủ giai đoạn 2000-2013, số liệu cuối đưa vào phân tích gồm 178 ngân hàng 18 quốc gia + Bộ số liệu Việt Nam: Nguồn liệu gồm 16 NHTM Việt Nam 1.6 Kết đạt đóng góp luận án Với mục tiêu nghiên cứu phương pháp nghiên cứu trên, kết nghiên cứu cho thấy việc gia tăng vốn chủ sở hữu giúp ngân hàng hạn chế phần rủi ro ngân hàng; bối cảnh cạnh tranh hội nhập quốc tế, ngân hàng nên quan tâm đến giá trị ngân hàng thị trường, mở rộng hoạt động ngoại bảng, tăng trưởng tín dụng nhằm giúp ngân hàng giữ vững vị thị trường, trì dòng tiền tương lai, từ đo hạn chế rủi ro Lợi nhuận ngân hàng theo sổ sách chịu ảnh hưởng rủi ro tín dụng, rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro đặc thù, có tác động rõ nét thang đo tỷ lệ lợi nhuận ROA Bên cạnh đó, bối cảnh Việt Nam quốc gia có thu nhập bình qn đầu người thấp mẫu nghiên cứu thuộc 18 nước, luận án nghiên cứu rủi ro lợi nhuận cho trường hợp Việt Nam với số liệu 16 NHTM Việt Nam cho kết quả: (i) Để hạn chế rủi ro tín dụng, NHTM Việt Nam cần lưu ý nhiều đến việc tăng vốn chủ sở hữu, đẩy mạnh sản phẩm ngoại bảng, (ii) Để nâng cao hiệu lợi nhuận, NHTM Việt Nam nên tập trung hạn chế rủi ro tín dụng Kết chứng kiểm định thực nghiệm cho trường hợp châu Á - Thái Bình Dương Bankscope database: Cơ sở liệu ngân hàng giới Bureau van Dijk Datastream: Dữ liệu tài tồn cầu vĩ mô Thomson Reuters Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 So với nghiên cứu thực nghiệm trước, đề tài luận án mang số đóng góp quan trọng sau: + Luận án lần phân tích rủi ro lợi nhuận NHTM châu Á - Thái Bình Dương Kết nghiên cứu có kết hợp kiểm chứng cho trường hợp Việt Nam, cho thấy độ tin cậy cao + Luận án trình bày ngắn gọn đầy đủ lý thuyết rủi ro lợi nhuận doanh nghiệp Đây sở để biện luận phát triển nghiên cứu thực nghiệm tác giả trước luận án + Luận án trình bày chi tiết phương pháp đo lường rủi ro ngân hàng, đó, nhấn mạnh phương pháp đo lường rủi ro từ liệu thị trường như: rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất rủi ro đặc thù + Luận án hệ thống hóa nghiên cứu thực nghiệm phân tích yếu tố tác động đến rủi ro nghiên cứu thực nghiệm phân tích tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng + Luận án đưa chứng thực nghiệm yếu tố tác động rủi ro ngân hàng tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng trường hợp châu Á Thái Bình Dương Việt Nam 1.7 Cấu trúc nghiên cứu Nội dung luận án gồm có phần chính, cụ thể sau: Chương 1: Mở đầu Chương trình bày lý chọn đề tài, xác định câu hỏi mục tiêu nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu Đồng thời, chương khái quát nguồn số liệu phương pháp thu thập liệu Cuối cùng, chương giới thiệu tóm tắt cấu trúc tổ chức luận án Chương 2: Cơ sở lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm Chương giới thiệu khung lý thuyết yếu tố tác động đến rủi ro tác động rủi ro đến lợi nhuận ngân hàng Đầu tiên, lý thuyết trình bày lược khảo lý thuyết rủi ro tổng thể, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù Trên sở nghiên cứu trước, luận án xây dựng giả thuyết cho yếu tố như: Vốn ngân hàng, Chater value, cấu trúc thu nhập, hoạt động ngoại bảng, quy mơ, tăng trưởng tín dụng tác động đến rủi ro Nội dung thứ hai phần thảo luận ngắn lý thuyết tảng Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Markowitz (1959), Sharpe Lintner (1965), Merton (1987) Các lý thuyết cho thấy tính đánh đổi (trade off) rủi ro lợi nhuận, điều kiểm chứng qua nghiên cứu thực nghiệm Cũng cần lưu ý nghiên cứu thực nghiệm áp dụng cho nhiều nhân tố rủi ro nhiều cách tiếp cận đo lường lợi nhuận khác mang đến nhiều kết khác biệt Nhưng hết, lược khảo lý thuyết nghiên cứu thực nghiệm sở cho việc đề xuất khung lý thuyết luận án Chương 3: Phương pháp nghiên cứu liệu Để thực giả thuyết nghiên cứu, chương trình bày mơ hình định lượng để lượng hóa mối quan hệ rủi ro lợi nhuận NHTM Theo cách tiếp cận mơ hình rủi ro thị trường đa nhân tố (Flannery, 1984), rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro đặc thù đo lường Bên cạnh đó, phù hợp với nghiên cứu trước Sun (2011), Haq Heaney (2012), luận án đưa vào rủi ro tổng thể rủi ro tín dụng Trên sở phân tích đánh giá ưu nhược điểm đo lường, luận án lựa chọn thang đo phù hợp cho khái niệm nghiên cứu luận án Ngoài ra, phần trình bày cụ thể liệu báo cáo tài 18 nước châu Á - Thái Bình Dương, có nhấn mạnh đến Việt Nam với số liệu giá cổ phiếu ngân hàng, số thị trường liệu kinh tế vĩ mô suốt giai đoạn 2000-2013 Chương 4: Kết nghiên cứu Chương trình bày kết nghiên cứu định lượng yếu tố tác động đến rủi ro ngân hàng rủi ro tác động tới lợi nhuận trường hợp Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương Trên sở kết nghiên cứu, luận án tiến hành so sánh với nghiên cứu trước Chương 5: Kết luận đề xuất giải pháp Từ sở lý thuyết kết nghiên cứu định lượng, chương đưa kết luận chung đề xuất số giải pháp góp phần nâng cao hiệu mặt lợi nhuận ngân hàng thông qua hạn chế đến mức thấp tác động rủi ro ngân hàng, ngắn hạn dài hạn Việt Nam nước châu Á - Thái Bình Dương Sau hoàn thành nghiên cứu, luận án đúc kết lại đóng góp luận án mặt lý thuyết thực tiễn, đồng thời, trình bày hạn chế hướng nghiên cứu tương lai Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Để xác định khe hở nghiên cứu hình thành mục tiêu nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu, chương trình bày lý thuyết rủi ro lợi nhuận đồng thời trình bày cách hệ thống nghiên cứu thực nghiệm yếu tố tác động rủi ro rủi ro tác động đến lợi nhuận Từ đây, luận án phân tích lập luận để đề xuất yếu tố tác động đến rủi ro rủi ro tác động đến lợi nhuận Với biện luận rút từ sở nghiên cứu thực nghiệm trước, luận án đề xuất giả thuyết nghiên cứu để làm sở kiểm định thực nghiệm chương 2.1 Cơ sở lý thuyết 2.1.1 Khái niệm rủi ro Rủi ro xem khái niệm đa chiều (multi-factors) tác động rủi ro đến lợi nhuận thông qua nhiều đường khác Vì để nhận dạng hạn chế tác động rủi ro đến lợi nhuận, lý thuyết phân rủi ro thành nhiều loại rủi ro khác Theo cách tiếp cận tài doanh nghiệp, rủi ro doanh nghiệp phân thành nhiều nhóm rủi ro như: rủi ro tài chính, rủi ro kinh doanh, rủi ro hoạt động, rủi ro trị Đối với NHTM, rủi ro tài đặc biệt quan trọng ngân hàng doanh nghiệp kinh doanh liên quan đến tiền tệ chất hoạt động ln tìm ẩn rủi ro Vì thế, việc nâng cao hiểu biết rủi ro ngân hàng quan trọng chủ thể tham gia thị trường tài Các nhà quản lý giám sát mang trọng trách đảm bảo hệ thống NHTM phát triển an toàn ổn định, tập trung vào rủi ro tổng thể rủi ro đặc thù (Haq Heaney, 2012) Trong cổ đông ngân hàng thường lo ngại vào việc khả toán ngân hàng nên tập trung vào rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro tổng thể, rủi ro đặc thù, rủi ro tín dụng (Haq Heaney, 2012) Chính lý mà nhiều nghiên cứu thực nghiệm tập trung nghiên cứu yếu tố tác động đến loại rủi ro Sự phát triển nghiên cứu thực nghiệm cho thấy phân tích rủi ro tập trung vào nhóm rủi ro vốn cổ phần (rủi ro tổng thể, rủi ro thị trường, rủi ro lãi suất, rủi ro Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Rủi ro và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trường hợp Việt Nam và các nước Châu Á Thái Bình Dương (LA TIẾN SĨ), Rủi ro và lợi nhuận của các ngân hàng thương mại trường hợp Việt Nam và các nước Châu Á Thái Bình Dương (LA TIẾN SĨ)