Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

168 81 0
  • Loading ...
1/168 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:50

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC ANH TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ TP HCM, Năm 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN QUỐC ANH TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH –NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 62.34.02.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS NGUYỄN ĐĂNG DỜN TP HCM, Năm 2016 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài “Tác động rủi ro tín dụng đến hiệu kinh doanh Ngân hàng thương mại Việt Nam” cơng trình nghiên cứu tác giả Các thông tin, liệu sử dụng đề tài trung thực, xác đáng tin cậy Các nội dung trích dẫn tác giả thu thập từ nguồn khác có ghi rõ nguồn gốc phần tài liệu tham khảo TP Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2016 Tác giả Nguyễn Quốc Anh Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU VÀ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.3 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.5 KẾT CẤU ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 2.1 RỦI RO TÍN DỤNG 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 2.2 HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 2.2.1 Khái niệm hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại 10 2.2.2 Các tiêu phản ánh hiệu kinh doanh 15 2.3 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 17 2.3.1 Rủi ro tín dụng tác động đến lợi nhuận rủi ro NHTM 17 2.3.2 Rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến HQKD 18 2.3.3 Rủi ro tín dụng ảnh hưởng đến yếu tố kinh tế vĩ mô 18 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 2.4 NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 19 2.4.1 Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến RRTD NHTM 20 2.4.2 Tác động RRTD đến hiệu kinh doanh NHTM 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN RRTD 39 3.2 MƠ HÌNH TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NHTM 48 3.3 DỮ LIỆU 50 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 52 4.1 TÌNH HÌNH KINH TẾ VĨ MÔ 52 4.2 THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 57 4.2.1 Rủi ro tín dụng 57 4.2.2 Hiệu kinh doanh NHTM Việt Nam 62 4.3 TÁC ĐỘNG CỦA RỦI RO TÍN DỤNG ĐẾN HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 63 4.3.1 Rủi ro tín dụng làm suy giảm lợi nhuận 63 4.3.2 Dự phòng rủi ro tín dụng gia tăng làm suy giảm lợi nhuận 64 4.3.3 Tái cấu ngân hàng nhằm hạn chế RRTD cải thiện hiệu kinh doanh 65 4.4 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 68 4.4.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng 68 4.4.1.1 Thống kê mô tả 68 4.4.1.2 Phân tích hệ số tương quan 69 4.4.1.3 Kiểm định đa cộng tuyến 70 4.4.1.4 Phân tích kết hồi quy 74 4.4.2 Tác động rủi ro tín dụng đến hiệu kinh doanh NHTM 77 4.4.2.1 Thống kê mô tả 77 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 4.4.2.2 Phân tích hệ số tương quan 79 4.4.2.3 Kiểm định đa cộng tuyến 79 4.4.2.4 Phân tích hồi quy 83 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 89 5.1 KẾT LUẬN 89 5.2 GIẢI PHÁP TỪ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA MƠ HÌNH 93 5.3 GIẢI PHÁP ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 95 5.4 MỘT SỐ GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NHTM VIỆT NAM 96 5.4.1 Tăng cường quản trị rủi ro tín dụng 96 5.4.2 Xây dựng hệ thống quản trị rủi ro tín dụng theo chuẩn mực Basel 97 5.4.3 Kiểm sốt quy trình tín dụng nâng cao cơng tác thẩm định tín dụng 99 5.4.4 Giám sát, kiểm tra khắc phục hậu rủi ro tín dụng 100 5.5 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NHTM 101 5.5.1 Hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động cấp tín dụng NHTM 101 5.5.2 Hoàn thiện cấu tổ chức hoạt động ngân hàng 101 5.5.3 Tăng quy mô ngân hàng 102 5.6 ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI 103 5.7 HẠN CHẾ VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 104 5.7.1 Hạn chế 104 5.7.2 Hướng nghiên cứu 104 KẾT LUẬN 106 DANH MỤC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ CƠNG BỐ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Từ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt ADB Asian Development Bank Ngân hàng phát triển Châu Á AEG Advisor Expert Group Nhóm chuyên gia tư vấn Liên Hợp Quốc BCBS Basel Committee on Ủy ban Basel Giám sát Ngân Banking Supervision hàng BCTC Báo cáo tài FEM Fixed Effects Model Mơ hình hiệu ứng cố định FGLS Feasible Generalized Least Bình phương tối thiểu tổng quát Squares khả thi GDP Gross Domestic Product Tổng sản phẩm quốc nội GDPGR Gross Domestic Product Tăng trưởng tổng sản phẩm quốc Growth nội Generalized Method of Mơ hình hồi quy moment tổng Moments qt GMM 10 HQKD Hiệu kinh doanh 11 IER Interest expense rate Tỷ lệ chi phí lãi 12 INFLA Inflation Lạm phát 13 IMF International Monetary Fund Tổ chức Tiền tệ Thế giới 14 LGR Loan Growth Rate Tăng trưởng tín dụng 15 LR Loan Rate Hệ số nợ 16 NHTM Ngân hàng thương mại 17 NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 18 NHNN Ngân hàng Nhà nước 19 NII Non-interest income Tỷ lệ thu nhập lãi 20 NPL Non-performing loan Tỷ lệ nợ xấu 21 OLS Ordinary Least Squares Phương pháp bình phương nhỏ Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 22 REM Random Effects Model Mơ hình hiệu ứng ngẫu nhiên 23 ROE Return on equity Tỷ lệ thu nhập vốn chủ sở hữu 24 ROA Return on asset Tỷ lệ thu nhập tổng tài sản 25 RRTD 26 SIZE 27 TCTD Tổ chức tín dụng 28 TTS Tổng tài sản 29 VAMC Rủi ro tín dụng Size Vietnam Asset Management Quy mô ngân hàng Công ty Quản lý tài sản Company 30 VCSH Vốn chủ sở hữu Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BẢNG VÀ HÌNH Bảng 2.1: Tổng kết nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến RRTD 26 Bảng 2.2: Tổng kết nghiên cứu tác động RRTD đến hiệu HĐKD NHTM 33 Bảng 3.1: Mô tả biến sử dụng mô hình 47 Bảng 3.2: Mô tả biến sử dụng mô hình 49 Bảng 4.1 Lợi nhuận trước thuế NHTMCP Việt Nam 62 Bảng 4.2: Khả sinh lời NHTM Việt Nam 63 Bảng 4.3 Thống kê mơ tả liệu mơ hình 68 Bảng 4.4 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 70 Bảng 4.5 Hệ số VIF 71 Bảng 4.6 Bảng tổng kết kết hồi quy mơ hình 72 Bảng 4.7 Thống kê mô tả liệu mơ hình 77 Bảng 4.8 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 79 Bảng 4.9 Hệ số VIF mô hình 80 Bảng 4.10 Bảng tổng kết kết hồi quy mơ hình với ROE 81 Bảng 4.11 Bảng tổng kết kết hồi quy mơ hình với ROA 86 Bảng 5.1 Bảng tổng kết dấu kết hồi quy mơ hình 90 Bảng 5.2 Bảng tổng kết dấu kết hồi quy mơ hình với ROE 92 Hình 5.1 Tổng hợp kết hồi quy từ hai mô hình 93 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Tăng trưởng GDP Việt Nam 52 Biểu đồ 4.2: Tỷ lệ lạm phát Việt Nam 53 Biểu đồ 4.3: Lãi suất danh nghĩa Việt Nam 54 Biểu đồ 4.4: Tỷ giá VND/USD 55 Biểu đồ 4.5: Tỷ lệ thất nghiệp Việt Nam 56 Biểu đồ 4.6: Dư nợ tín dụng tổng tài sản NHTMCP 57 Biểu đồ 4.7: Tăng trưởng tín dụng hệ thống NHTM Việt Nam 58 Biểu đồ 4.8: Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ NHTM Việt Nam 60 Biểu đồ 4.9: RRTD HQKD NHTM Việt Nam 63 Biểu đồ 4.10: Tỷ lệ nợ xấu SCB, SHB HDB 66 Biểu đồ 4.11: Lợi nhuận sau thuế SCB, SHB HDB 67 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 est sto F2 esttab F2 -(1) roe -npl -0.0721 (-0.26) llr -0.763 (-0.80) eff -0.128*** (-4.46) lev -0.0715 (-1.66) nii -0.00625 (-0.28) size 0.0242* (2.37) ggdp 0.0234*** (3.54) inf -0.00359** (-2.90) unr -0.0174 (-1.19) exr -0.0000147*** (-3.79) inr 0.0151*** (4.02) Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 _cons -0.119 (-0.84) -N 230 -t statistics in parentheses * p chi2 = 0.0000 Cameron & Trivedi's decomposition of IM-test Source | chi2 df p -+ Heteroskedasticity | 140.01 67 0.0000 Skewness | 19.52 11 0.0523 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 Kurtosis | 2.49 0.1148 -+ Total | 162.02 79 0.0000 - est sto P22 xtreg roa npl llr eff lev nii size ggdp inf unr exr inr,fe Fixed-effects (within) regression Number of obs = 230 Group variable: donvi Number of groups = 26 R-sq: = 0.5569 Obs per group: = between = 0.2840 avg = 8.8 overall = 0.4134 max = 11 F(11,193) = 22.05 Prob > F = 0.0000 within corr(u_i, Xb) = -0.4515 -roa | Coef Std Err t P>|t| [95% Conf Interval] -+ -npl | -.0652647 0325111 -2.01 0.046 -.1293874 -.001142 llr | 0710326 1092248 0.65 0.516 -.1443949 2864602 eff | -.0197032 0033034 -5.96 0.000 -.0262186 -.0131877 lev | -.0111563 0049505 -2.25 0.025 -.0209203 -.0013923 nii | 0042594 0025696 1.66 0.099 -.0008088 0093275 size | -.0048707 001178 -4.13 0.000 -.007194 -.0025473 ggdp | 0015544 0007628 2.04 0.043 00005 0030588 inf | -.0005049 0001424 -3.55 0.000 -.0007858 -.000224 unr | -.0008875 0016844 -0.53 0.599 -.0042097 0024347 exr | 3.87e-07 4.44e-07 0.87 0.384 -4.89e-07 1.26e-06 inr | 0018085 0004323 4.18 0.000 000956 0026611 _cons | 0886641 0163241 5.43 0.000 0564676 1208605 -+ -sigma_u | 00464762 sigma_e | 00528776 rho | 43583581 (fraction of variance due to u_i) -F test that all u_i=0: F(25, 193) = 2.78 Prob > F = 0.0000 Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 est sto F22 esttab F22 -(1) roa -npl -0.0653* (-2.01) llr 0.0710 (0.65) eff -0.0197*** (-5.96) lev -0.0112* (-2.25) nii 0.00426 (1.66) size -0.00487*** (-4.13) ggdp 0.00155* (2.04) inf -0.000505*** (-3.55) unr -0.000888 (-0.53) exr 0.000000387 (0.87) inr 0.00181*** Viết thuê luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ Mail : luanvanaz@gmail.com Phone: 0972.162.399 (4.18) _cons 0.0887*** (5.43) -N 230 -t statistics in parentheses * p
- Xem thêm -

Xem thêm: Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (LA TIẾN SĨ), Tác động của rủi ro tín dụng đến hiệu quả kinh doanh của các Ngân hàng thương mại Việt Nam (LA TIẾN SĨ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn