Tài liệu cài đặt và hướng dẫn commissioning truyền dẫn NEC V4 NEC NEO

39 71 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:24

Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận §èng §a, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn GIÁO TRÌNH HƯỚNG DẪN COMMISS TRUYỀN DẪN PHềNGK THUT CHT LNG. Page1 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn HƯỚNG DẪN COMMISS TRUYỀN DẪN NEC – PASOLINK V4 PHÒNG KỸ THUẬT CHT LNG. Page2 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn A.COMMISS TRUYỀN DẪN NEC – PASOLINK V4 I Cách cài đặt phần mềm Cài LCT : Các bước sau Kick Star → Programs→ Accessories→ Communications→ Hyper Terminal( hình minh họa) Sau , Chọn biểu tượng hình điện thoại,gõ LCT (Name) → OK Hình minh họa Khi bảng Connect to chọn connect using COM mà cài Như COM1,COM2….sau kick OK xuất hộp thư thoại: PHỊNG KỸ THUT CHT LNG. Page3 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Chọn Bits per second =9600 Step bits =2 Sau kick OK→Ctrl + S (để lưu trình Setup lại) Tiếp tục vào : Kick Star → Programs→ Accessories→ Communications→ Hyper Terminal→LCT.ht→Kick chuột phải→Properties (hình minh họa) PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page4 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Chọn Setting→ Auto detect (chọn VT100) → kick vào ASCII Setup (Hình minh họa), sau kick OK→OK Như xong trình cài đặt phần mềm LCT Cài phần mềm PNMT 2.1 Cài phone and modems Vào Start→ Setting→ Control panel→ Kick đúp chuột Phone and Modem options (hình minh họa) PHỊNG KỸ THUẬT CHT LNG. Page5 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Hiện hộp thư thoại Phone and modem options→ Kick ADD→ NEXT→chọn Models Standard 19200 bps Modem→ NEXT→ chọn cổng COM để kết nối máy tính thiết bị→ NEXT→FINISH 2.2 Cài Network Connections : Vào Start→ Setting→ Control panel→ Kick đúp chuột Network Connections (hình minh họa) Sau chọn Create a new connection→ Next→ Tích vào Connect to the network at my workplace → Next→ Chon Dial – up connection → Next → Tích vào Modem-Standard 19200 bps modem(COM) → Next PHềNGK THUT CHT LNG. Page6 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Hiện biểu tượng Connection Name gõ Company name = Pnmt → Next → Phone number 1234 → Next→ Next→ Finish Sau kick Finish bảng Connect Pnmt → kick Properties (hình minh họa) : Sau bảng : PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 7  C«ng ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống §a, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Chọn Netwrking → kick Setting → bỏ hết dấu tích → OK→ Advanced → Setting → Tích Off → OK → OK →Dial (Hình minh họa) Như xong phần cài Network connection 2.3 Cài phần mềm NEC – Pasolink V4 Kick đúp vào phần Setup NEC để cài → Next → Next → select Licensekey file → Next → Install → Finish PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LNG. Page8 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn II Các bước Commiss truyền dẫn NEC : 1.Đối với loại NEC – 7Ghz +) Bước 1: Cơng tác chuẩn bị Một máy tính xách tay, dây log vào thiết bị, dao phập luồng số dụng cụ khác, thong tin hops truyền dẫn địa chỉ, tên hops,tần số, mức thu tối đa +) Bước 2: Kiểm tra đấu nối nguồn cho thiết bị xem chưa (dung đồng hồ đo điện chiều xem theo quy chuẩn mầu dây (Ví dụ : Mầu đen ( + 0V ) đấu vào đồng, mầuTrắng or Xanh dương ( - 48V ) đấu vào át) Sau bật nguồn truyền dẫn lên +) Bước 3: Kết nối máy tính vào thiết bị (IDU) dây Log LCT Sau vào phần mềm LCT Ấn phím Ctrl + D Hỏi Password? → 0→Enter (xuất hộp thư thoại) PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 9  C«ng ty cỉ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Gõ số → Enter ( xuất hộp thư thoại) PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 10  C«ng ty cỉ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn • Xuất hộp thoại sau: Chọn Next • Tích vào Connection to the network at my workplace, sau chọn Next PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 25  C«ng ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Xuất hộp thư thoại : Tích vào Dial-up connection, sau chọn Next Xuất hộp thư thoại: Tích vào Modem-USB modem Driver (COM6), Chọn Next PHỊNG KỸ THUẬT CHT LNG. Page26 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Trong mục Computer Name ý gõ chữ PNMT(USB) Chọn NEXT Chọn NEXT PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 27  C«ng ty cỉ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Chọn Finish Chọn Properties PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 28  Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận §èng §a, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Xuất hộp thư thoại Chọn Configue… Bỏ hết dấu kiểm chọn OK Trong Tab Networking chọn settings Bỏ hết dấu kiểm chọn OK PHÒNG KỸ THUT CHT LNG. Page29 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Chọn properties Chọn OK PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 30  C«ng ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống §a, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Cài đặt phần mềm PNMTJ: Chạy file Sau chạy xong hộp thư thoại: chọn đường dẫn đến file thư mục cài đặt Chon NEXT Chọn Done Hồn thành q trình cài đặt PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 31  C«ng ty cỉ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn II Hướng Dẫn Commissioning : Main ON & Download PMC & Set Date Time user name: admin • MAIN ON : Chọn Configuration→ Maintenace PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page32 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Xuất hộp thư thoại : Chọn Maintenace → ON → Execute • Download PMC : Vào CTRL → configuration File chọn đường dẫn đến file pmcard network config Mbconfig Chon Execute Lưu ý Load PMC phải nhớ đầu đầu đầu đầu để tránh trường hợp Load trùng PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 33  Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận §èng §a, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn • Setup Date/Time : Vào CTRL → Date/Time Hiện hộp thư thoại : Tích vào Get Date/Time → Execute PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 34  C«ng ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống §a, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Set Tần Số : vào configuration → equipment setup → Setup Chọn Configue…xuất thư thoại Chọn Úser Interface = PDH E1 Redundancy Setting = 1+0 (TERM) Main (Work) – INTFC(1) = 48*E1 PKG Chọn Next PHÒNG KỸ THUT CHT LNG. Page35 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Xuất hộp thư thoại : Sau gõ tần số vào ,chọn TX Power control = MTPC→ Next → Finish → Execute PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 36  C«ng ty cỉ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn • Set Mức Phát: vào configuration Ỵprovisioning Ỵ MTPC Power Mức phát = MTPC +24 PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page37 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hà Nội Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Alignment Mode ON Vào Configuration Î MaintenaceÎ Antenna Alignment ModeÎ ON Î Execute Bỏ Luồng : Vào Configuration Ỵ Provissing (xuất hộp thư thoại) PHỊNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 38  C«ng ty cổ phần xây dựng lắp đặt viễn thông Địa : P315, Số 22 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Hµ Néi Tel : (84-4) 3776 4347 – Fax : (84-4) 3835 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn Chọn CH Usage sau bỏ dấu kiểm CH17,CH18,CH19,CH20 Ỵ Tích vào Not Report Ỵ Execute Kết luận - Đối với người commissioning sau thực xong phải kiểm tra lại xem thông số seri phần cứng, ảnh chụp Print đủ chưa, việc lắp đặt có vấn đề khơng - Vẽ lại rõ ràng sơ đồ bố trí lắp đặt thiết bị phòng máy - Thêm vào cần nắm rõ mã số khóa, cách liên hệ vào nhà trạm hay số điện thoại chủ nhà cần Như xong trình Commiss thiết bị truyền dẫn NEC – NEO PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page 39  ... bước Commiss truyền dẫn NEC : 1.Đối với loại NEC – 7Ghz +) Bước 1: Công tác chuẩn bị Một máy tính xách tay, dây log vào thiết bị, dao phập luồng số dụng cụ khác, thong tin hops truyền dẫn địa chỉ,... – Email : comatel_corp@comatel.vn B HƯỚNG DẪN COMMISSIONING TRUYỀN DẪN NEC – NEO I Cài đặt phần mềm Cài USB Driver: • Kết nối dây USB-LPT vào thiết bị NEC máy tính Màn hình xuất hộp thoại sau:... 3301 Website : http:// www.comatel.vn – Email : comatel_corp@comatel.vn HƯỚNG DẪN COMMISSIONING THIẾT BỊ TRUYỀN DẪN NEC NEO PHÒNG KỸ THUẬT – CHẤT LƯỢNG.  Page21 Công ty cổ phần xây dựng lắp đặt
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu cài đặt và hướng dẫn commissioning truyền dẫn NEC V4 NEC NEO, Tài liệu cài đặt và hướng dẫn commissioning truyền dẫn NEC V4 NEC NEO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn