GIẤY xác NHẬN CÔNG tác tại CÔNG TY

1 123 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 13:14

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC GIẤY XÁC NHẬN CÔNG TÁC TẠI CƠNG TY Kính gửi: Tên là: Ngày sinh: Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp: Nhận xét chung: Tiêu chí Tốt Khá Trung Bình Yếu Thái độ việc Ý thức kỉ luật Tác phong Khả hoàn thành nhiệm vụ Nhận xét: Thủ trưởng đơn vị (Ký ghi rõ họ tên) Hà Nội, ngày … tháng … năm … Người hướng dẫn làm việc (Ký ghi rõ họ tên)
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẤY xác NHẬN CÔNG tác tại CÔNG TY, GIẤY xác NHẬN CÔNG tác tại CÔNG TY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn