Phục hồi chức năng hô hấp TS OANH

47 63 0
  • Loading ...
1/47 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:29

LỊCH SỬ PHCNHH • 1942 thành lập đơn vị PHCN ACCP (hội BS chuyên khoa lồng ngực hoa kỳ) • 1974 ACCP đƣa định nghĩa PHCNHH • 1983 thành lập hội PHCN tim mạch hô hấp hoa kỳ ACCVPR • 1997 accp/ aacvpr: pulmonary rehabilitation evidence – based clinical practice guidelines – updated 2007 • 1999 ATS pulmonary rehabilitation guidelines – updated ATS / ERS 2006 - 2013 ĐỊNH NGHĨA “PHCNHH LÀ MỘT CAN THIỆP TOÀN DIỆN DỰA TRÊN SỰ LƢỢNG GIÁ CẨN THẬN NGƢỜI BỆNH TIẾP THEO SAU LÀ CHƢƠNG TRÌNH ĐIỀU TRỊ PHÙ HỢP VỚI TỪNG NGƢỜI BỆNH BAO GỒM, NHƢNG KHÔNG CHỈ GIỚI HẠN BỞI, TẬP VẬN ĐỘNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ THAY ĐỔI THÁI ĐỘ HÀNH VI, ĐƢỢC THIẾT KẾ NHẰM CẢI THIỆN TÌNH TRẠNG THỂ CHẤT VÀ TÂM LÝ CỦA NGƢỜI BỆNH HƠ HẤP MẠN TÍNH VÀ KHUYẾN KHÍCH TN THỦ ĐIỀU TRỊ LÂU DÀI.” ATS/ERS 2013 CÁC RỐI LOẠN TRONG COPD CHƢƠNG TRÌNH PHCNHH • ĐA THÀNH PHẦN • ĐA CHUYÊN NGÀNH • THIẾT KẾ PHÙ HỢP NHU CẦU TỪNG NGƢỜI BỆNH • LUYỆN TẬP VẬN ĐỘNG – THỂ CHẤT GIỮ VAI TRÕ THIẾT YẾU • GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ KHẢ NĂNG TỰ KIỂM SỐT BỆNH • HỖ TRỢ CAN THIỆP DINH DƢỠNG VÀ ĐIỀU CHỈNH RỐI LOẠN TÂM LÝ LỢI ÍCH CỦA PHCNHH  Cải thiện khó thở, tình trạng sức khỏe khả Bằng chứng loại A vận động bệnh nhân ổn định  Giảm nhập viện số bệnh nhân vừa khỏi đợt Bằng chứng loại B cấp < tuần  Giáo dục sức khỏe đơn không đem lại hiệu Bằng chứng loại C  Tự quản lý bệnh kèm trao đổi với nhân viên y tế cải Bằng chứng loại B thiện tình trạng sức khỏe, giảm nhập viện cấp cứu GOLD 2017 ĐƠN VỊ PHCNHH • Đơn vị PHCNHH xây dựng  Ngoại trú  Nội trú  Tại nhà • Chọn lựa tùy thuộc: • Khoảng cách • Ngƣời chi trả (BHYT?) • Ý thích ngƣời bệnh • Tình trạng sức khỏe khả thích nghi ngƣời bệnh REHABILITATION TEAM – Bác sĩ – Điều dƣỡng – Kỹ thuật viên PHCN – Nhân viên công tác xã hội – Tƣ vấn viên dinh dƣỡng – Chuyên viên tâm lý học… CẤU TRÚC CHƢƠNG TRÌNH PHCNHH CÁC BƢỚC XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH PHCNHH TẬP SỨC BỀN (ENDURANCE) CƢỜNG ĐỘ TẬP LUYỆN: có mức độ •Tập liên tục cƣờng độ cao: > 60% công vận động tối đa 20 – 60 phút, thƣờng sử dụng điểm triệu chứng nhƣ thang điểm borg để điều chỉnh trì mức độ vận động Điểm borg – đƣợc xem mục tiêu thích hợp luyện tập •Tập liên tục cƣờng độ thấp: theo dõi nhịp tim lúc tập luyện cho xấp xỉ 75% nhịp tim tối đa theo cơng thức nttđ = 220 – tuổi •Tập với cƣờng độ cao xen kẻ khoảng nghỉ ngắn xen kẻ khoảng tập với cƣờng độ thấp Hai cách tập sau áp dụng cho đối tƣợng có nhiều triệu chứng khơng thể tập đƣợc mức tập với cƣờng độ cao TẬP SỨC CƠ (STRENGHT) HOẶC KHÁNG LỰC (RESISTANCE) • Mục đích: Lập lập lại nhiều lần động tác làm gia tăng khối sức chỗ • Thực – 12 lần /động tác x – đợt /buổi tập x -3 ngày /tuần Các nên tập luyện: tứ đầu đùi, tam đầu, nhị đầu, delta, ngực lớn… Tập kháng lực nên vận động nhịp nhàng, tốc độ kiểm sốt từ chậm đến trung bình, kết hợp với hít vào giãn thở co • • TẬP SỨC CƠ (STRENGHT) HOẶC KHÁNG LỰC (RESISTANCE) • Hình thức tập luyện: +chi dƣới: đạp xe, nâng chân, băng đàn hồi, bƣớc bậc thang, tập ngồi đứng… +Chi trên: arm cycle ergometer (khởi đầu 50 vòng/phút không kháng lực), nâng tạ tự (khởi đầu # 1/4kg – kg), băng đàn hồi, ném banh… • Các biện pháp tăng kháng lực: • Tăng lực cản tăng trọng lƣợng • Tăng số lần lập lại đợt tập • Tăng số đợt tập buổi • Giảm thời gian nghỉ đợt tập TẬP CƠ HÔ HẤP (INSPIRATORY MUSCLE TRAINING) Sử dụng dụng cụ hỗ trợ, có loại: IMT kháng lực (resistive breathing) IMT vƣợt ngƣỡng (threshold loading) • • • • Cƣờng độ: 40% pimax 50 – 60% mvv Số lần: 30 lần thổi/ lần ~ 15’ Tần suất: ngày, ngày lần IMT vƣợt ngƣỡng Thời gian: 12 tuần, kết hợp với tập vận động toàn thân IMT kháng lực CÁC BIỆN PHÁP TĂNG HIỆU QUẢ VẬN ĐỘNG • Thuốc giãn phế quản: • Tác động trơn PQ giúp cải thiện luồng khí thở ứ khí lồng • • ngực lúc nghỉ vận động Thuốc GPG tác dụng ngắn dài cải thiện khả gắng sức Dùng thuốc GPQ trƣớc vận động giúp gia tăng dung nạp gắng sức  bn tập cƣờng độ cao • Oxygen - Bn thở oxy dài hạn nhà cần tiếp tục thở oxy vận động nên tăng lƣu lƣợng oxy vận động - Oxy liệu pháp giúp tăng khả gắng sức giảm khó thở bn hạ oxy máu nhẹ giảm bão hòa oxy gắng sức XÂY DỰNG CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC SỨC KHỎE • Chọn lựa nội dung mà ngƣời bệnh cần phải biết muốn đƣợc biết • Thơng tin ngắn gọn, xác, dễ tiếp thu, tránh dài dòng dễ nhầm lẫn • Nên có minh họa hình ảnh có tài liệu phát tay • Thảo luận nhóm nhỏ giúp ngƣời bệnh trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, hỗ trợ tinh thần cung cấp phản hồi CÁC NỘI DUNG GIÁO DỤC SỨC KHỎE • Sinh lý hơ hấp sinh lý bệnh học BPTNMT • Các phƣơng pháp tập thở • Sử dụng thuốc cách, bao gồm Oxy • Các phƣơng pháp làm phế quản • Ích lợi vận động trì tập luyện thể chất • Bào tồn lƣợng cách đơn giản hóa cơng việc • Dinh dƣỡng cách • Cai thuốc • Phòng ngừa chẩn đốn sớm đợt cấp COPD • Du lịch, giải trí, tình dục • Kiểm sốt lo âu sợ hãi, bao gồm phƣơng pháp thƣ giãn xử trí stress • Đối phó với bệnh phổi mạn tính chuẩn bị cuối đời Tƣ vấn tham gia chƣơng trình Khám lƣợng giá ban đầu Bảng câu hỏi CAT, nghiệm pháp GDSK Buổi Tuần Tuần Tuần Tuần Kiến thức chung BPTNMT Thở chúm môi BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: băng đàn hồi Cách sử dụng Thở chúm môi dụng cụ BT căng giãn hít Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Nâng tạ Tập vận động Thở hoành điều trị BT căng giãn BPTNMT Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Ném bóng Tập thở Thở hồnh phƣơng pháp BT căng giãn thơng đàm Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: BT ngồi đứng Buổi Thở chúm môi BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: băng đàn hồi Thở chúm môi BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Nâng tạ Thở hoành BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Ném bóng Thở hoành BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: BT ngồi đứng Buổi (Tại BV nhà) Thở chúm môi BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: băng đàn hồi Thở chúm môi BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Nâng tạ Thở hoành BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Ném bóng Thở hoành BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: BT ngồi đứng Thở hoành BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Đi cầu thang Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Máy tập đa tay Thở hoành BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Đi cầu thang Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Máy tập đa tay Buổi (Tại BV nhà) Thở hoành BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Đi cầu thang Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: BT ngồi đứng Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Máy tập đa chân Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Máy tập đa chân Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Đi cầu thang Tuần Điều trị oxy nhà Ho hữu hiệu - FET bệnh nhân BPTNMT BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Tập hô hấp Lƣợng giá sau phục hồi CAT, nghiệm pháp Tƣ vấn trì tập luyện nhà, tự quản lý bệnh Các phƣơng tiện liên lạc, tƣ vấn từ xa, lịch tái khám Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Tập hô hấp Ho hữu hiệu - FET BT căng giãn Sức bền: Xe đạp lực kế, thảm lăn, bộ… Sức cơ: Tập hô hấp GDSK Tuần Dinh dƣỡng BPTNMT Tuần Nhận biết phòng tránh đợt cấp Tuần Sống chung với BPTNMT Buổi Buổi CHƢƠNG TRÌNH PHCNHH Tập sức chi chi dƣới Bài tập căng giãn Đi Xe đạp lực kế Thảm lăn Bài tập ngồi – đứng 42 CHƢƠNG TRÌNH PHCNHH Tập vận động thành ngực Tƣ vấn dinh dƣỡng Tập thở hoành Hƣớng dẫn sinh hoạt nhà Tập hô hấp Giáo dục sức khỏe THỜI LƢỢNG CHƢƠNG TRÌNH PHCNHH • Chƣơng trình nên đƣợc thiết kế kéo dài tuần, tốt kéo dài 12 tuần, tuần buổi tập đƣợc bố trí: • Tập vận động buổi sở y tế, có kết hợp giáo dục sức khỏe • Hoặc tập vận động buổi sở y tế, có kết hợp giáo dục sức khỏe buổi tập nhà có giám sát • Mỗi buổi tập kéo dài 30 phút Những bệnh nhân khơng thể tập liên tục 30 phút nên bố trí khoảng nghỉ ngắn xen kẽ buổi tập cho tổng thời gian tập luyện buổi đủ đạt đủ 30 phút THEO DÕI • Trong buổi tập: • Ghi lại diễn biến buổi tập: thời gian, động tác thực hiện, mức kháng lực… • Đối chiếu tiêu trƣớc sau lần tập Theo dõi nhịp tim, SpO2 cảnh báo có biểu khơng an tồn • Lƣợng giá giáo dục sức khỏe câu hỏi pre-test, post-test • • Sau chƣơng trình phục hồi: • Tiếp tục thực tập nhà để trì hiệu tập luyện lâu tốt Kỹ tự quản lý theo dõi bệnh, lịch tái khám • Cung cấp số điện thoại liên lạc để tiếp tục hỗ trợ • DUY TRÌ HIỆU QUẢ PHCNHH • Nếu khơng tiếp tục vận động, hiệu PHCNHH giảm dần sau kết thúc • Nên tập nhắc lại sau thời gian tiếp tục hàng ngày nhà nhằm phòng tránh sụt giảm kết đạt đƣợc 500 75 480 ** -25 -50 6-MW (m) 440 25 420 400 18 360 250 Post-PR Months 12 Months Time (Months) Troosters T, Am J Med; 2000 350 300 Pre-PR Beauchamp M, Resp Med 2013 * • 400 380 340 start * † 450 460 50 6-MW (m) % Change in 6MW * ‡ * 200 Pre-initial Postinitial Pre-repeat Hill K, JCRP; 2008 Postrepeat CHƢƠNG TRÌNH PHCNHH PHỐI HỢP Tập nhà, hàng ngày     Thở hồnh – thở chúm mơi Tập hô hấp Bài tập căng giãn Tập sức chi trên, chi dƣới Giáo dục sức khỏe, hàng tháng Tập sở y tế nhà, hai lần tuần     Tập sức bền (đi bộ, xe đạp lực kế) Hỗ trợ tập thở Tập vận động thành ngực Hƣớng dẫn sinh hoạt nhà Low-intensity, Home-based Exercise ... • Bệnh nhân có bệnh phối hợp nhƣ bệnh tâm thần, bệnh tim mạch không ổn định LƢỢNG GIÁ BỆNH NHÂN SÀNG LỌC BỆNH NHÂN TRƢỚC PHỤC HỒI •Hỏi bệnh sử khám lâm sàng •Đo hơ hấp ký sau dùng thuốc giãn... TRƢỚC PHỤC HỒI • Đánh giá khả gắng sức tối đa (đo VO2 max với ergometer thảm lăn, dùng nghiệm pháp bộ) • Đánh giá nguy thiếu Oxy máu gắng sức (SpO2 sau gắng sức giảm > 4%) • Đánh giá sức hô hấp... giãn, tập thở tập hô hấp VẬN ĐỘNG TRONG PHCNHH BN COPD VẬN ĐỘNG TRONG PHCNHH BN COPD TẬP VẬN ĐỘNG, VỐN ĐƢỢC XEM NHƢ NỀN TẢNG CỦA PHCNHH, LÀ BIỆN PHÁP TỐT NHẤT GIÚP CẢI THIỆN CHỨC NĂNG CƠ Ở BỆNH
- Xem thêm -

Xem thêm: Phục hồi chức năng hô hấp TS OANH , Phục hồi chức năng hô hấp TS OANH

Tài liệu mới bán

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn