BLOCK 24 question

13 28 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 24 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 31 Một bệnh nhân nữ 82 tuổi Nhịp tim bà nhịp gì? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 32 Một bệnh nhân nam 39 tuổi với triệu chứng khó thở cấp tính căng chân trái Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 33 Một bệnh nhân nam 64 tuổi với phù chi tăng dần ECG cho thấy chẩn đốn gì? ECG 34 Một bệnh nhân nam 47 tuổi lúc bị bệnh lý Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 35 Đây bệnh nhân bị nhịp tim nhanh tím ECG cho thấy thấy dấu hiệu bệnh nhân bị suy tim xung huyết này? a) Nhịp nhanh xoang b) Cuồng nhĩ c) Rung nhĩ d) Nhịp nhanh nhĩ đa ổ e) Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 36 Một bệnh nhân nam 65 tuổi vào viện yếu người Bạn làm trước gọi đội can thiệp mạch vành dấu hiệu mà bạn gọi “Nhồi máu tim tối cấp” trường hợp này? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 37 Một bệnh nhân nam 67 tuổi Khoảng QRS bệnh nhân (thời gian) Chuyện diễn ra? Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 38 Một bệnh nhân nam 71 tuổi định ECG theo kế hoạch khám sức khỏe hàng năm ECG cho thấy điều quan trọng? a) Nhịp nhanh xoang (tần số 120 lần/phút) với block nhĩ thất 2:1 kèm theo block nhánh trái b) Nhịp xoang (tần số 60 lần/phút) với block nhánh trái c) Nhồi máu tim ST chênh cấp tính chuyển đạo phía trước tim với block nhánh trái d) Cuỗng nhĩ với block nhánh trái e) Nhịp xoang với block nhánh phải block phân nhánh trái trước (block nhánh) Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 24 Copyright© www.dientamdo.com 11 BLOCK 24 ECG 39 Một bệnh nhân nam 41 tuổi biểu triệu chứng khó chịu ngực Chẩn đốn gì? Copyright© www.dientamdo.com 12 BLOCK 24 ECG 40 Chuyện xảy bệnh nhân Copyright© www.dientamdo.com ... Cuỗng nhĩ với block nhánh trái e) Nhịp xoang với block nhánh phải block phân nhánh trái trước (block nhánh) Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 24 Copyright© www.dientamdo.com 11 BLOCK 24 ECG... lần/phút) với block nhĩ thất 2:1 kèm theo block nhánh trái b) Nhịp xoang (tần số 60 lần/phút) với block nhánh trái c) Nhồi máu tim ST chênh cấp tính chuyển đạo phía trước tim với block nhánh trái... e) Nhịp nhanh vòng vào lại nút nhĩ thất (AVNRT) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 24 ECG 36 Một bệnh nhân nam 65 tuổi vào viện yếu người Bạn làm trước gọi
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 24 question , BLOCK 24 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn