BLOCK 22 question

11 25 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:18

BLOCK 22 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 11 Một bệnh nhân nam 51 tuổi bị valve chủ lá, hở valve động mạch chủ tăng huyết áp, bị đau ngực ngày trước làm ECG Nếu khơng có thơng tin lâm sàng, dạng đảo ngược sóng T trường hợp nghĩ đến nguyên nhân sau a) Nhồi máu tim khơng có sóng Q với hội chứng Wellen (T đảo ngược thiếu máu tim tắc động mạch liên thất trước –LAD) b) Hội chứng Tako – tsubo c) Viêm màng tim tiến triển d) Nguồn gốc thần kinh trung ương (đặc biệt xuất huyết nội sọ) e) Bệnh lý tim phì đại mỏm (Apical hypertrophic cardiomyopathy) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 12 Bệnh nhân bệnh nhân nữ lớn tuổi với tiền sử block nhánh trái vào phòng cấp cứu với triệu chứng khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 13 Một bệnh nhân nữ trung niên tiền sử có tiếng thổi tim từ thời thơ ấu vào viện khó thở tăng dần ECG cho thấy phù hợp với chẩn đoán chẩn đoán lớn sau đây? a) Hở valve b) Hẹp valve c) Hở valve chủ d) Hẹp valve chủ e) Hẹp valve phổi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 14 Một bệnh nhân nam 36 tuổi biểu đau ngực lúc nghỉ ngơi, chuyển đến khoa tim mạch với chẩn đoán ban đầu nhồi máu tim (tuy nhiên, xét nghiệm men tim làm nhiều lần cho thấy kết âm tính) ECG phù hợp với chẩn đoán sau đây? a) Đây tim bình thường/ Quả tim vận động viên b) Bệnh lý tim phì đại mỏm (Apical hypertrophic cardiomyopathy)/ Hội chứng Yamaguchi c) Bệnh lý tim giãn d) Thiếu máu tim thành trước (vùng cấp máu động mạch liên thất trước) e) Hẹp valve động mạch chủ nặng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 15 Một bệnh nhân nữ 59 tuổi đột ngột biểu triệu chứng đánh trống ngực choáng váng, xoàng đầu Nhịp tim phù hợp với chẩn đoán sau đây? a) Rung nhĩ với hội chứng tiền kích thích WPW b) Nhịp nhanh thất (đơn hình thái) c) Nhịp nhanh thất (xoắn đỉnh) d) Rung nhĩ với dẫn truyền lệch hướng block nhánh phải e) Nhiễu run bệnh Parkinson Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 16 Một bệnh nhân nữ 60 tuổi với tiền sử hội chứng anti-phopsholipid vào viện với biểu đau ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 17 Bệnh nhân bệnh nhân nam 52 tuổi với tiền sử bị bệnh tim khơng rõ chẩn đốn vào viện ngất Ơng ta khơng có bệnh lý mạch vành ECG cho thấy chẩn đoán số chẩn đoán sau đây? a) Hẹp valve nặng b) Bệnh tim phì đại c) Hẹp valve động mạch chủ nặng d) Hẹp valve phổi nặng e) Ngất thần kinh tim Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 18 Một bệnh nhân nữ 79 tuổi biểu triệu chứng khó thở cần đặt nội khí quản Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 19 Một bệnh nhân nữ 40 tuổi vào viện triệu chứng đau ngực khơng điển hình ECG cho thấy hình ảnh bất ngờ (lập lại ECG nhiều lần cho hình ảnh tương tự) Hình ảnh ECG phù hợp với chẩn đốn sau đây? a) Nhồi máu tim thành trước rộng b) Nhồi máu phổi diện rộng c) Chứng tim sang phải (Dextrocardia) d) Bệnh tim phì đại e) Tứ chứng Fallot Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 22 ECG 20 Đây ECG bệnh nhân nam 58 tuổi cho thấy dấu hiệu sau đây? a) Hội chứng Brugada b) Block nhánh trái c) Block nhánh phải với nhồi máu tim cấp vùng trước vách d) Tăng kali máu e) Phì đại tâm thất phải Copyright© www.dientamdo.com ... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 12 Bệnh nhân bệnh nhân nữ lớn tuổi với tiền sử block nhánh trái vào phòng cấp cứu với triệu chứng khó thở Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 13 Một bệnh... Fallot Copyright© www.dientamdo.com 10 BLOCK 22 ECG 20 Đây ECG bệnh nhân nam 58 tuổi cho thấy dấu hiệu sau đây? a) Hội chứng Brugada b) Block nhánh trái c) Block nhánh phải với nhồi máu tim cấp... kinh tim Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 18 Một bệnh nhân nữ 79 tuổi biểu triệu chứng khó thở cần đặt nội khí quản Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 22 ECG 19 Một bệnh nhân nữ 40 tuổi
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 22 question , BLOCK 22 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn