BLOCK 12 question

11 22 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK 12 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG111 Một bệnh nhân nam 37 tuổi bị ngất, tỉnh lại khơng có triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG112 Một bệnh nhân nữ 53 tuổi bị xồng đầu, chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG113 Một bệnh nhân nữ 75 tuổi đau ngực xương ức đau lưng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG114 Một bệnh nhân nam 45 tuổi đau ngực, khó thở, mồ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG115 Một bệnh nhân nữ 44 tuổi cảm giác nặng ngực, nơn mửa, xồng đầu, chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 V1 V4 I aVR II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG116 Một bệnh nhân nam 54 tuổi biểu dị cảm cánh tay trái Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG117 Một bệnh nhân nữ 83 tuổi biểu triệu chứng nhẹ đầu, chống váng nặng buồn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 II ECG118 Một bệnh nhân nam 48 tuổi biểu đau ngực đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG119 Bệnh nhân nam 67 tuổi tiền sử rung nhĩ mãn tính vào viện sau bị ngất; ơng ta khai ơng ta vừa đổi thuốc Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 10 V1 V4 I aVR II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG120 Một bệnh nhân nữ 74 tuổi biểu triệu chứng buồn nôn mệt mỏi trầm trọng Copyright© www.dientamdo.com ...1 BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG111 Một bệnh nhân nam 37 tuổi bị ngất, tỉnh lại khơng có triệu chứng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG113 Một bệnh nhân nữ 75 tuổi đau ngực xương ức đau lưng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL... www.dientamdo.com BLOCK 12 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG115 Một bệnh nhân nữ 44 tuổi cảm giác nặng ngực, nôn mửa, xồng đầu, chống váng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 12 V1 V4
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 12 question , BLOCK 12 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn