BLOCK 10 question

11 21 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK 10 WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG91 Một bệnh nhân nữ 28 tuổi có thai tuần biểu triệu chứng đau ngực, khó thở huyết áp 80/40 mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG92 Một bệnh nhân nữ 47 tuổi biểu triệu chứng đau ngực, hết đau sau sử dụng nitroglycerine ngậm lưỡi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG93 Một bệnh nhân nữ 38 tuổi biểu triệu chứng đau ngực, khó thở, sốt, ho khạc đàm Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG94 Một bệnh nhân nữ 46 tuổi biểu đánh trống ngực cơn, mồ hôi thường xuyên giảm 15 pound (7.5kg) vòng tháng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG95 Một bệnh nhân nữ 84 tuổi biểu triệu chứng buồn nôn nơn mửa Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG96 Một bệnh nhân nam 57 tuổi biểu triệu chứng nặng ngưc, khó thở buồn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG97 Một bệnh nhân nam 57 tuổi biểu triệu chứng nặng ngực, khó thở nơn (các chuyển đạo trước tim bên phải) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 I II ECG98 Một bệnh nhân nữ 45 tuổi đau ngực lan lên cổ trái vòng Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG99 Một bệnh nhân nữ 24 tuổi ngất sau thấy máu, khơng đau Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG100 Một bệnh nhân nữ 26 tuổi tiền sử suy thận biểu mệt mỏi tồn thân buồn nơn Copyright© www.dientamdo.com .. .BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG91 Một bệnh nhân nữ 28 tuổi có thai tuần biểu triệu chứng đau ngực, khó thở huyết áp 80/40 mmHg Copyright© www.dientamdo.com BLOCK. .. www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG93 Một bệnh nhân nữ 38 tuổi biểu triệu chứng đau ngực, khó thở, sốt, ho khạc đàm Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG95 Một bệnh nhân nữ 84 tuổi biểu triệu chứng buồn nơn nơn mửa Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 10 question , BLOCK 10 question

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn