BLOCK 6 question

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG51 Một bệnh nhân nữ 52 tuổi biểu triệu chứng đau ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG52 Một bệnh nhân nam 62 tuổi tiền sử suy thận biểu triệu chứng khó thở tăng dần khó thở thay đổi theo tư khơng lọc máu chu kỳ đợt gần Copyright© www.dientamdo.com BLOCK s I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II Copyright© www.dientamdo.com BLOCK ECG53 Môt bệnh nhân nam 47 tuổi biểu triệu chứng đánh trống ngực khó thở I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG54 Một bệnh nhân nữ 48 tuổi sau dùng liều clonidine Copyright© www.dientamdo.com BLOCK **All leads at half standard** I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG55 Một bệnh nhân nam 23 tuổi biểu triệu chứng khó thở đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 6 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG56 Một bệnh nhân nam 57 tuổi biểu triệu chứng mệt mỏi toàn thân đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG57 Một bệnh nhân nam 54 tuổi biểu triệu chứng mồ hôi, buồn nôn nôn ngày Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG58 Một bệnh nhân nữ 66 tuổi biểu triệu chứng đau thượng vị, buồn nôn, nôn mồ hôi nhiều Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG59 Một bệnh nhân nữ 70 tuổi biểu đau ngực khó thở thời gian Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG60 Một bệnh nhân nữ 52 tuổi nghiện rượu biểu triệu chứng nôn mửa nhiều Copyright© www.dientamdo.com .. .BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG51 Một bệnh nhân nữ 52 tuổi biểu triệu chứng đau ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... không lọc máu chu kỳ đợt gần Copyright© www.dientamdo.com BLOCK s I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II Copyright© www.dientamdo.com BLOCK ECG53 Môt bệnh nhân nam 47 tuổi biểu triệu chứng đánh... www.dientamdo.com BLOCK **All leads at half standard** I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG55 Một bệnh nhân nam 23 tuổi biểu triệu chứng khó thở đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 6 question , BLOCK 6 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn