BLOCK 5 question

11 25 0
  • Loading ...

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Tài liệu liên quan

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG41 Một bệnh nhân nam 45 tuổi biểu triệu chứng nặng ngực phía bên trái Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG42 Một bệnh nhân nữ 85 tuổi vừa bị ngất, xoàng đầu chóng mặt Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG43 Một bệnh nhân nam 81 tuổi nhập viện viêm phổi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG44 Một bệnh nhân nữ 71 tuổi bị suy thận mạn biểu co rút bàn tay bàn chân Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 5 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG45 Một bệnh nhân nam 46 tuổi biểu triệu chứng đau ngực lan cánh tay trái, nôn mữa, mồ nhiều Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG46 Một bệnh nhân nữ bị đái tháo đường 53 tuổi biểu triệu chứng ngày với buồn nơn, nơn, xồng đầu chóng mặt Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG47 Bệnh nhân nữ 85 tuổi biểu triệu chứng đau ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG48 Bệnh nhân nam 66 tuổi biểu triệu chứng xồng đầu chóng mặt nặng mồ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG49 Một bệnh nhân nam 58 tuổi với bệnh lý suy tim xung huyết biểu triệu chứng khó thở tăng dần phù chi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 ECG50 Một bệnh nhân nam 43 tuổi biểu triệu chứng đau ngực phía bên trái lan cánh tay trái Copyright© www.dientamdo.com ...1 BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG41 Một bệnh nhân nam 45 tuổi biểu triệu chứng nặng ngực phía bên trái Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II... mặt Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG43 Một bệnh nhân nam 81 tuổi nhập viện viêm phổi Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5... www.dientamdo.com BLOCK 5 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG45 Một bệnh nhân nam 46 tuổi biểu triệu chứng đau ngực lan cánh tay trái, nơn mữa, mồ nhiều Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 5 question , BLOCK 5 question