BLOCK 4 question

11 29 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/07/2019, 12:17

BLOCK WWW.DIENTAMDO.COM www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG31 Một bệnh nhân 57 tuổi biểu cảm giác nặng ngực mồ hôi nhiều (các chuyển đạo trước tim bên phải) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG32 Một bệnh nhân nữ 60 tuổi biểu đợt cấp loạn vận ngơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG33 Một bệnh nhân nam 54 tuổi 24 sau sử dụng liệu pháp tiêu sợi huyết để điều trị nhồi máu tim cấp tính, khơng có triệu chứng đặc biệt Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 4 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG34 Một bệnh nhân nữ 41 tuổi biểu triệu chứng buồn nơn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG35 Một bệnh nhân nữ 75 tuổi vơ tình uống q nhiều thuốc chẹn beta Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 V3 V6 III aVF II ECG36 Một bệnh nhân 68 tuổi biểu triệu chứng đánh trống ngực mệt mỏi tồn thân Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG37 Một bệnh nhân nam 38 tuổi biểu triệu chứng đau ngực, buồn nôn, mồ Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG38 Một bệnh nhân nữ 62 tuổi biểu triệu chứng đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG39 Một bệnh nhân nam 74 tuổi biểu triệu chứng đau ngực đánh trống ngực Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 10 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG40 Một bệnh nhân nam 45 tuổi biểu triệu chứng nặng ngực dội, buồn nơn khó thở Copyright© www.dientamdo.com .. .BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG31 Một bệnh nhân 57 tuổi biểu cảm giác nặng ngực mồ hôi nhiều (các chuyển đạo trước tim bên phải) Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I... Copyright© www.dientamdo.com BLOCK 4 I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 III aVF V3 V6 II ECG34 Một bệnh nhân nữ 41 tuổi biểu triệu chứng buồn nôn nơn Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2... www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4 II aVL V2 V5 V3 V6 III aVF II ECG36 Một bệnh nhân 68 tuổi biểu triệu chứng đánh trống ngực mệt mỏi toàn thân Copyright© www.dientamdo.com BLOCK I aVR V1 V4
- Xem thêm -

Xem thêm: BLOCK 4 question , BLOCK 4 question

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn